Időállapot: közlönyállapot (1998.XII.19.)

1998. évi LXXVI. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló, Pozsonyban, 1998. február 4-én aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló, Pozsonyban, 1998. február 4-én aláírt Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel megerősíti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

- hangsúlyozva az országaik közötti jószomszédi kapcsolatok fejlesztése és ebből következőleg a honvédelem különböző szakterületein az együttműködés kiterjesztése iránti igényt,

- figyelembe véve a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma és a Szlovák Köztársaság Védelmi Minisztériuma között 1993. október 4-én, Budapesten aláírt, katonai kapcsolatokról szóló megállapodás szellemét és célkitűzéseit,

- különösen törekedve a korrekt és kölcsönösen előnyös együttműködés megvalósítására a repülő és légvédelmi szakterületeken,

a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

Általános rendelkezések

(1) E Megállapodásban foglaltak koordinálásáért és végrehajtásáért a magyar Szerződő Fél részéről a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma, a szlovák Szerződő Fél részéről a Szlovák Köztársaság Védelmi Minisztériuma (a továbbiakban együtt: Felek) felelős.

(2) Az 1. Cikk (1) bekezdésben megjelölt szervek megbízzák a 3. Cikkben megjelölt szerveket ezen Megállapodás szerinti együttműködés tervezésével, szervezésével és végrehajtásával.

2. Cikk

Az együttműködés fő területei

(1) A repülések koordinálása a katonai légi járművek repülései biztonsága érdekében, beleértve a kényszerhelyzetbe került repülőgépek irányítását is.

(2) Katonai légi járművekkel a másik Szerződő Fél országának területe felett történő átrepülések, valamint a határmenti körzetekben folyó repülések szabályozása a jelen Megállapodás szerint.

(3) Azonnali légihelyzet tisztázás az azonosságot meghatározó (identifikációs) sávba történő berepülés esetén és minden más szükséges esetben.

(4) Kölcsönös segítségnyújtás biztosítása a veszélyhelyzetbe került, vagy hirtelen időjárás-változás következtében egymás repülőterére leszállni kényszerülő légi járművek részére.

(5) Információcsere a bekövetkezett repülőeseményekről és repülőkatasztrófákról a hasonló esetek megelőzése céljából.

(6) Kölcsönös tapasztalatcserék szervezése a légvédelmi és repülőcsapatok vezetése, harckiképzése, a katonai repülés, a légvédelmi és rádiótechnikai eszközök harci alkalmazása területén.

(7) A ZMNE Szolnoki Repülőtiszti Főiskola Kara és a Kassai Repülőtiszti Főiskola közötti együttműködés az oktatás és képzés területén.

3. Cikk

Az együttműködő szervek

A magyar Szerződő Fél részéről:

- A Légierő Vezérkar Veszprém
- A Légierő Hadműveleti Központ Veszprém
- A Repülési Adatfeldolgozó és Tájékoztató Szolgálat Budapest
- A segítségnyújtásra kijelölt repülőterek Pápa
Tököl
Kecskemét
Szentkirályszabadja
Szolnok

A szlovák Szerződő Fél részéről:

- A Szlovák Köztársaság Hadserege Vezérkarának Légierő és
Légvédelmi törzse

Trencin
- Légiforgalom Irányító Központ katonai szolgálata Bratislava
- A Szlovák Köztársaság Hadserege 3. repülő és légvédelmi
hadtest: harcálláspont

Zvolen
- A segítségnyújtásra kijelölt repülőterek: Sliac
Kosice
Malacky
Piestany
Presov
Trencin

4. Cikk

(1) A Magyar Honvédséghez, illetve a Szlovák Köztársaság Hadseregéhez tartozó, illetve általuk üzemben tartott légi járművek (a továbbiakban: katonai légi járművek) a másik Szerződő Fél országának területére - jelen Megállapodásban foglalt feltételek betartásával - kiképzési, átrepülési, szakmai együttműködési feladatok végrehajtására, valamint veszélyhelyzet csökkentése céljából repülhetnek be.

(2) A katonai légi járművek repüléseit a másik Szerződő Fél országának légterében a nemzetközi repülési szabályok értelmében kell megvalósítani, ezen Megállapodásban foglaltakkal kiegészítve.

(3) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság határát tilos átrepülni rakétákkal, bombákkal, betöltött gépágyúval vagy más harci eszközökkel felszerelt, valamint a fedélzetükön felderítés végrehajtására alkalmas rádióelektronikai, rádiólokációs és optikai berendezésekkel rendelkező repülőeszközökkel, kivéve a veszélyhelyzetet és más, hatályos nemzetközi szerződésekben engedélyezett eseteket.

(4) Az egymás légterébe történő berepülés a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kiadott engedély alapján történhet. Az engedélyeket a repülések végrehajtása előtt legalább hét munkanappal kell megkérni.

A repülési útvonalak tervezését - közös megegyezés alapján - a nemzetközi légi útvonalakon kívül is meg lehet valósítani.

(5) Az ezen cikk (4) bekezdése alapján engedélyezett repülésekről a Felek egymás repülésirányító központjait az államhatárok tervezett átrepülése előtt 24 órával kölcsönösen tájékoztatják.

(6) A katonai légi járművek tervezett repüléseiről, valamint az azonosságot meghatározó (identifikációs) sávba való berepülésekről történő információcserék a Repülési Adatfeldolgozó és Tájékoztató Központ (Budapest) és a Légiforgalom Irányítási Központ (Bratislava), valamint a Légierő Vezérkar (Veszprém) és a Szlovák Köztársaság Hadserege 3. repülő és légvédelmi hadtest harcálláspontja (Zvolen) közötti vezetékes összeköttetési vonalakon történnek.

5. Cikk

(1) A Szerződő Felek a katonai repülések biztonsága érdekében a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közös államhatára mentén mindkét oldalon saját terület fölött határmenti sávot jelölnek ki a légihelyzet tisztázás megkönnyítése érdekében. A sáv mélységét a nemzeti előírások szabályozzák, amelyekről a Felek kölcsönösen írásban tájékoztatják egymást.

(2) A Szerződő Felek kölcsönösen vállalják, hogy a határmenti sávban saját légtérben tervezett katonai repülésekről előzetesen, mindennemű más határmenti repülésről pedig kérésre tájékoztatják egymást.

(3) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság kijelölt légtereinek kölcsönös igénybevétele külön megállapodás szerint kerül végrehajtásra.

(4) A Légierő Hadműveleti Központja (Veszprém) és a Szlovák Köztársaság Hadserege 3. repülő és légvédelmi hadtest harcálláspontja (Zvolen) között a légi járművek helyzetének tisztázása ICAO térkép alapján a lakott településekhez való viszonyítás, illetve a földrajzi koordináták meghatározásával történik.

(5) A veszélyhelyzetbe került légi járművek a Felek előzetes értesítése nélkül berepülhetnek az azonosságot meghatározó (identifikációs) sávba. Ezen esetekben a Felek repülésirányító központjai és légvédelmi harcálláspontjai késedelem nélkül kötelesek egymást tájékoztatni, valamint szükség esetén segítséget kérhetnek egymástól.

6. Cikk

Hirtelen időjárásromlás esetén a Felek biztosítják egymás részére a segítségnyújtásra kijelölt repülőterek igénybevételét. Külön kérésre kölcsönösen átadják egymásnak a tényleges és a várható időjárási adatokat. A segítségnyújtásra kijelölt repülőterek forgalmi adataiban történt változásokról egymást késedelem nélkül tájékoztatják.

7. Cikk

(1) A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy saját országuk területén biztosítják a légi kutató-mentő szolgálatot, segítséget nyújtanak a bajba jutott személyzetnek, gondoskodnak a légi járművek őrzéséről, védelméről és intézkedéseket foganatosítanak a következmények felszámolására. A szükséges információkat és adatokat egymás részére kölcsönösen és késedelem nélkül megadják.

(2) A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a jogellenesen hatalomba kerített légi járművekről, egyeztetik teendőiket, és a lehetőségek szerint segítséget nyújtanak egymásnak a megelőzésben és elhárításban.

(3) A bekövetkezett katonai repülőesemények és katasztrófák értékeléséből levont következtetésekről kölcsönösen tájékoztathatják egymást, a hasonló esetek elkerülése céljából.

8. Cikk

(1) Az együttműködés biztosítása érdekében a 3. Cikkben rögzített együttműködő szervek kétoldalú vezetékes összeköttetést szerveznek és tartanak fenn a 12. Cikkben foglaltak szerint.

(2) A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy saját államhatárukig biztosítják a híradó vonalak kiépítését és folyamatos működtetését, azok meghibásodása esetén azonnal intézkednek helyreállításukra.

(3) A határmenti körzetekben működő légvédelmi és repülő rádió, rádiótechnikai eszközök kölcsönös zavarása esetén a Felek intézkednek a zavarás okainak megszüntetésére, illetve új eszközök telepítésekor figyelembe veszik az ez irányú kölcsönös érdekeket.

9. Cikk

A repülőtechnika, a rádiótechnikai eszközök és a légvédelmi rakétakomplexumok korszerűsítése és javítása területén a Felek együttműködést valósítanak meg. Konzultációk, tapasztalatcserék, gyakorlatokon való részvétel biztosításával lehetővé teszik egymás eredményeinek megismerését.

10. Cikk

(1) A Szerződő Felek közötti katonai együttműködés nemzeti nyelven, tolmácsok útján valósul meg.

(2) A katonai légi járművek átrepülésekor katonai légiforgalmi irányítás esetén angol vagy orosz nyelven történik a rádiólevelezés.

(3) A katonai légi járművel érkező személyzetek és utasok részére a vám- és útlevélvizsgálat feltételeit a fogadó Szerződő Fél köteles saját jogszabályai alapján biztosítani.

(4) A katonai légi járműveknek a másik Fél katonai repülőterein biztosított kiszolgálása, valamint a biztosított anyagok és szolgáltatások elszámolása rendjét a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma és a Szlovák Köztársaság Védelmi Minisztériuma közötti külön megállapodás rögzíti.

11. Cikk

A Felek következő évi közös együttműködési tervükhöz minden év június hó végéig egyeztetik javaslataikat, amelyek tartalmazzák a Felek küldöttségeinek kölcsönös látogatásait a repülő és légvédelmi szakkérdések pontosítása céljából, felváltva a Magyar Köztársaságban, illetve a Szlovák Köztársaságban.

12. Cikk

(1) Jelen Megállapodásban foglaltak megvalósítása érdekében az állami repüléssel és a légihelyzettel kapcsolatos információk gyors továbbítása céljából a Felek biztosítják a híradó összeköttetést a (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

(2) Közvetlen távbeszélő vonalat létesítenek:

- a Repülési Adatfeldolgozó és Tájékoztató Szolgálat (Budapest) és a Légiforgalom Irányítási Központ (Bratislava) között;

- a Légierő Hadműveleti Központ (Veszprém) és a Szlovák Hadsereg 3. repülő és légvédelmi hadtest harcálláspont (Zvolen) között.

(3) A fenti közvetlen híradó összeköttetéseket a Felek oly módon létesítik, hogy technikailag lehetővé váljon a Légierő Vezérkar, valamint a Szlovák Hadsereg Vezérkarának Légierő és Légvédelmi törzse vezető állománya közötti kapcsolatfelvétel is.

13. Cikk

(1) A Szerződő Felek eleget tesznek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásaiknak, és erről diplomáciai úton tájékoztatják egymást. A Megállapodás a későbbi értesítés kézhezvétele napján lép hatályba.

(2) Ezen Megállapodás határozatlan időre szól, és a Szerződő Felek írásban bármikor felmondhatják. A Megállapodás a felmondás kézhezvétele napjától számított hat hónap elteltével veszti hatályát.

Készült Pozsonyban, 1998. február 4-én, két eredeti példányban, mindkettő magyar és szlovák nyelven, mindegyik példány egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) A törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a a Megállapodás 13. Cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi.


  Vissza az oldal tetejére