Időállapot: közlönyállapot (1998.XII.24.)

1998. évi LXXXI. törvény

az olimpiai bajnoki járadékról szóló 1997. évi XXII. törvény módosításáról * 

1. § Az olimpiai bajnoki járadékról szóló 1997. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Obt.) címe a következő címre változik:

„Az olimpiai járadékról”

2. § Az Obt. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az, a Magyarországon állandó lakással rendelkező magyar állampolgár, aki a nyári vagy a téli olimpiai játékokon akár egyéni számban, akár csapattagként első, második vagy harmadik helyezést ért el (olimpiai érmes), 35. életévének betöltését követő év január 1-jétől kezdődően élete végéig olimpiai járadékra jogosult.”

3. § Az Obt. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az első helyezést elérő olimpiai érmes járadékának mértéke a bérből és fizetésből élők előző évi átlagkeresetének megfelelő összeg.

(2) A második helyezést elérő olimpiai érmes járadékának mértéke az (1) bekezdésben meghatározott járadék 60%-ának megfelelő összeg.

(3) A harmadik helyezést elérő olimpiai érmes járadékának mértéke az (1) bekezdésben meghatározott járadék 40%-ának megfelelő összeg.”

4. § Az Obt. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az első helyezést elérő olimpiai érmes özvegye élete végéig a járadék fele részének megfelelő özvegyi járadékra jogosult, feltéve, hogy az első helyezést elérő olimpiai érmes halálakor vele közös háztartásban élt.”

5. § Az Obt. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az olimpiai érmes az 1. §-ban meghatározottak szerinti legjobb eredménye után a 2. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott járadék egyszeri igénylésére jogosult.”

6. § Az Obt. a következő 5/B. §-sal egészül ki:

„5/B. § E törvény alkalmazásában olimpiai érmesnek minősül az, a Magyarországon állandó lakással rendelkező magyar állampolgár is, aki akár egyéni számban, akár csapattagként első, második vagy harmadik helyezést ért el a szocialista országok versenyzői számára 1984-ben megrendezett „A” kategóriás nemzetközi versenyeken.”

7. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa a Paraolimpiai Játékokon, a fogyatékosok Világjátékain, a Speciális Olimpiai versenyeken és egyéb, a fogyatékos sportolók számára megrendezett hasonló világversenyeken eredményesen szereplők járadékát.

(2) A Kormány gondoskodik az 1997. évi XXII. törvény 6. §-ának (2) bekezdése alapján megalkotott rendelet 1999. március 15-ig történő módosításáról.

(3) Ez a törvény 1999. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére