Időállapot: közlönyállapot (1998.XII.24.)

1998. évi LXXXIII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. évi költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló, többször módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 1998. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 522,0 M Ft-ban, azaz ötszázhuszonkettőmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 522,0 M Ft-ban, azaz ötszázhuszonkettőmillió forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését e törvény 1. számú melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

2. § A Műsorszolgáltatási Alap az üzemben tartási díjbevételnek az ORTT-t megillető 1%-a mindenkori átutalásával egy időben a kiadási főösszeg időarányosan ütemezett összegének megfelelő értékben további támogatást folyósít egyéb bevételei terhére, ideértve e törvény hatálybalépése előtti átutalások kiegészítését is.

3. § (1) Amennyiben a bevételi hiány meghaladja a tartalék rendelkezésre álló részét, úgy az ORTT javaslatot tesz e törvény módosítására az Országgyűlés költségvetési ügyekben hatáskörrel rendelkező bizottságának.

(2) Az Országos Rádió és Televízió Testület a költségvetési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra jogosult.

4. § Az ORTT az 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámolót készít, melyet az Rtv. 43. §-ának (1) bekezdésében meghatározott beszámolóval együtt 1999. március 1-jéig terjeszt az Országgyűlés elé.

5. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

1. számú melléklet az 1998. évi LXXXIII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. évi költségvetésének kiadási oldala

Elő-
irány-
zat
száma

Előirányzat neve
Előirányzat összege,
millió Ft-ban
1. Személyi juttatások 244,440
2. Munkaadókat terhelő járulékok 103,867
3. Beruházások 15,461
4. Dologi kiadások 158,232
Összesen: 522,000

2. számú melléklet az 1998. évi LXXXIII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. évi költségvetésének bevételi oldala

Elő-
irány-
zat
száma

Előirányzat neve
Előirányzat összege,
millió Ft-ban
1. A várható üzemben tartási díj figyelembevételével számított fix összegű támogatás [Rtv. 84. § (2)-(3) bek. alapján] 522,0
Összesen: 522,0

  Vissza az oldal tetejére