Időállapot: közlönyállapot (1998.XII.26.)

1998. évi LXXXIX. törvény

a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról * 

Az Országgyűlés az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásból eredő feladatok megvalósítása érdekében a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény, valamint a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosításáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény módosítása

1. § A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A honvédelem nemzeti ügy. A Magyar Köztársaság az ország egyéni és kollektív védelmi képességének fenntartásában és fejlesztésében a saját erejére: nemzetgazdaságának erőforrásaira, fegyveres erőinek felkészültségére és elszántságára, illetőleg a polgároknak a haza védelme iránti hazafias elkötelezettségére és áldozatkészségére, továbbá a szövetséges államok és azok fegyveres erői kölcsönös segítségnyújtására épít.”

2. § A Hvt. 8. §-ának (1) bekezdése a következő új b)-c) ponttal egészül ki, az eredeti b)-g) pontok számozása d)-i) pontokra változik:

(A Kormány az ország védelmi felkészültségének biztosítása céljából)

b) dönt a nemzetközi szerződésen alapuló katonai kötelezettségek teljesítéséről, összehangolja azok kormányzati megvalósítását,

c) gondoskodik a szövetségi kötelezettségből eredő védelmi tervezési feladatok elvégzéséről,”

3. § (1) A Hvt. 10. §-ának e) pontja a következő gondolatjeles bekezdéssel egészül ki:

[e) együttműködik az illetékes miniszterekkel]

„- a szövetségi kötelezettségből eredő védelmi feladatok végrehajtásában.”

(2) A Hvt. 10. §-a a következő m)-o) ponttal egészül ki:

(A honvédelmi miniszter a honvédelmi tevékenység szakmai irányítása körében)

m) előkészíti a Kormány számára a nemzetközi szerződésekben vállalt katonai kötelezettségek teljesítésére vonatkozó döntéseket;

n) összehangolja a honvédelemben részt vevő szervek közreműködését a szövetséges fegyveres erőkkel történő kollektív védelmi tervezésben és haderőfejlesztésben;

o) gondoskodik a szövetséges fegyveres erőkkel kapcsolatos egységes védelmi előírások és szabványosítási egyezmények kidolgozásáról és végrehajtásáról.”

4. § A Hvt. 13. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszter az (1) bekezdésben foglaltak érdekében]

b) a honvédelmi miniszterrel együttműködve biztosítja a 10. § e), n) és o) pontjában meghatározott feladatok végrehajtását;”

5. § (1) A Hvt. 22. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fegyveres erők feladatai:)

e) a nemzetközi szerződésekből, különösen az Észak-atlanti Szerződésből eredő, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet felkérésén alapuló katonai kötelezettségek teljesítése;”

(2) A Hvt. 22. §-ának (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(A fegyveres erők feladatai:)

l) a talált robbanótesteknek a kijelölt katonai szervezetek által történő tűzszerészeti mentesítése, illetőleg - kormányrendeletben meghatározott esetben - egyéb tűzszerészeti feladatok térítés ellenében való végrehajtása.”

(3) A Hvt. 22. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés h)-l) pontjaiban meghatározott feladatokat a fegyveres erők fegyverhasználati jog nélkül látják el.”

6. § A Hvt. 25. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A szövetséges fegyveres erőknél szolgálatot teljesítő katona esetében az (1)-(5) bekezdés rendelkezéseit a nemzetközi szerződésekben, valamint a szövetséges fegyveres erőkre vonatkozó szabályokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

7. § A Hvt. 31. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A szövetséges fegyveres erők közös parancsnokságai által kiadott parancsok és intézkedések is közzétehetők.”

8. § A Hvt. 41. §-ának h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A honvédség parancsnoka vezetési jogkörében)

h) a honvédelmi miniszter rendelkezéseinek megfelelően szervezi és biztosítja a nemzetközi szerződésekből eredő katonai kötelezettségek teljesítését, e körben képviseli a honvédséget;”

9. § A Hvt. 42. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat a szövetséges fegyveres erők közös parancsnoksága alárendeltségébe kerülő magyar katonai szervezetek vezetése során a szövetséges fegyveres erőkre vonatkozó szabályok figyelembevételével kell alkalmazni.”

10. § A Hvt. 192. §-ának (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Szükség esetén, ha a honvédelem érdeke más módon nem, vagy nem megfelelő időben, illetve csak aránytalanul nagy ráfordítással elégíthető ki, szolgáltatás igénybevételével kell biztosítani:)

e) a szövetségi kötelezettség alapján kollektív védelmi feladatot végrehajtó szövetséges fegyveres erők ellátását.”

11. § A Hvt. 194. §-ának (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A Kormány)

c) szövetséges fegyveres erőkkel történő hazai együttműködés esetében ellátásuk céljából elrendeli a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettséget.”

12. § A Hvt. 249. §-ának (3) bekezdése a következő új c) ponttal egészül ki, és az eredeti c)-g) pont számozása d)-h) pontra változik:

(A Honvédelmi Tanács)

c) gondoskodik a nemzetközi szerződésen alapuló szövetségi kötelezettségvállalásból eredő feladatok ellátásáról;”

13. § A Hvt. 259. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

d) szövetséges fegyveres erők: a kölcsönös katonai segítségnyújtás kötelezettségét tartalmazó hatályos nemzetközi szerződés szerint a Magyar Köztársasággal szövetséges államok fegyveres erői, valamint az e szerződés alapján létrehozott közös katonai szervezetek és parancsnokságok.”

14. § A Hvt. a következő 259/A. §-sal egészül ki:

„259/A. § A honvédelmet érintő törvények alkalmazásában

a) alkalmazás: a fegyveres erők rendeltetésszerű használata, harctevékenység;

b) felhasználás: a fegyveres erők által a szükségállapoti feladatok körében végzett karhatalmi tevékenység, illetve a katasztrófaelhárításban és humanitárius segítségnyújtásban történő részvétel;

c) állomásozás: az alakulatok átvonulásához szükséges időt, illetve a gyakorlat és hozzá kapcsolódó államhatár átlépés időtartamát meghaladó tartós külföldi, illetve külföldi fegyveres erők esetében magyarországi jelenlét a Hszt. 42. §-a (2) bekezdésének g) pontja kivételével;

d) államhatár átlépése: az alakulatok Magyarország területére történő belépése, az országból való kilépése, valamint az átvonulás.”

II. Fejezet

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény módosítása

15. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 2. §-a a következő t) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

t) szövetséges fegyveres erők: a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 259. §-ának d) pontjában meghatározott szervezetek.”

16. § A Hszt. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján feladatot ellátó katonai szervezeti egységekben a szolgálati és vezényleti nyelv használatát az országos parancsnok a (2) bekezdéstől eltérően is megállapíthatja.”

17. § A Hszt. 42. §-ának (2) bekezdése a záró szövegrész előtt a következő g) ponttal egészül ki:

(Hivatásos szolgálat a fegyveres szerven kívül a következő szerveknél teljesíthető:)

g) a szövetséges fegyveres erőknél”

18. § A Hszt. 212. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hivatásos katona a szolgálati elöljárójától)

b) a Hvt. 22. §-a (1) bekezdésének e)-f), h) és l), valamint a Hvt. 34. §-a (1) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott feladatok végrehajtására kapott parancsot akkor is köteles teljesíteni, ha az az életét vagy testi épségét közvetlenül vagy súlyosan veszélyezteti.”

19. § (1) A Hszt. 227. §-a (3) bekezdésének bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az e § (1) bekezdésének a), c)-e), továbbá a 42. §-a (2) bekezdésének a), b), f) és g) pontjában meghatározott szervezetekhez vezényelt hivatásos katonára a 43-44. § rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:”

(2) A Hszt. 227. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az e § (1) bekezdésének a), c)-e), továbbá a 42. § (2) bekezdésének a), b), f) és g) pontjában meghatározott szervezetekhez vezényelt hivatásos katonára a 43-44. § rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:]

b) a szolgálati beosztása betöltésével összefüggő költségek a vezénylés helye szerinti szervezetet terhelik, kivéve a 42. § (2) bekezdésének g) pontja alá tartozó költségeit.”

20. § A Hszt. a 228. §-a után a következő alcímmel és 228/A. §-sal egészül ki:

„Külföldi szolgálat

228/A. § (1) Nem szükséges a hivatásos állomány tagjának beleegyezése a külföldi gyakorlaton, kiképzésen, valamint a szövetséges fegyveres erőkkel történő együttműködésre felajánlott katonai szervezetben külföldi katonai feladat végrehajtásában való részvételéhez.

(2) A hivatásos állomány tagja a szövetséges fegyveres erőkkel történő együttműködésre felajánlott katonai szervezetnél beleegyezésével teljesíthet szolgálatot.

(3) A (2) bekezdés szerinti katonai szervezetek nem tartoznak a 42. § (2) bekezdésének g) pontja alá.”

III. Fejezet

A hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIV. törvény módosítása

21. § (1) A hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: Hkt.) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hadköteles katona - a gyakorlaton, kiképzésen való részvétel kivételével - csak előzetes beleegyezésével vezényelhető békeidőben külföldön teljesítendő katonai feladat végrehajtására, valamint a Hvt. 22. §-a (1) bekezdésének j)-k) pontjában említett segítségnyújtásra.”

(2) A Hkt. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A hadköteles katona a Hvt. 22. §-a (1) bekezdésének l) pontjában meghatározott feladat ellátásában békeidőben nem vehet részt.”

22. § A Hkt. 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Hvt. 259. §-ának d) pontja szerinti szövetséges fegyveres erőkkel történő együttműködésre felajánlott katonai szervezetben szolgálatot teljesítő hadkötelesek vonatkozásában a szolgálati és vezényleti nyelv használatát a Magyar Honvédség parancsnoka a (2) bekezdésben meghatározottól eltérően is megállapíthatja.”

IV. Fejezet

A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak
és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosítása

23. § (1) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.) 25. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója katonai kiképzésben és szakmai gyakorlaton vesz részt, illetve egyéb szolgálati feladat ellátására is igénybe vehető. Az igénybevétel nem veszélyeztetheti a tanulmányi feladatok elvégzését. A rendvédelmi felsőoktatási intézményben tanuló ösztöndíjas hallgató - az alapkiképzés és a szakmai gyakorlat időtartama, valamint a szükségállapot vagy rendkívüli állapot kivételével - szolgálati feladat ellátására nem vehető igénybe.”

(2) A Hft. 25. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

„(4) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója a (3) bekezdés szerinti kiképzést, gyakorlatot, szolgálati igénybevételt a szövetséges fegyveres erőkkel történő együttműködésre felajánlott katonai szervezetben külföldön is teljesítheti.”

24. § A Hft. 38. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (4)-(5) bekezdés számozása (5)-(6) bekezdésre változik:

„(4) Ha az ösztöndíjas hallgató a 25. § (4) bekezdése alapján külföldön teljesít szolgálatot, megilletik mindazok a természetbeni és pénzbeli juttatások, amelyekben a sorkatonák részesülnek.”

V. Fejezet

Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a törvény a Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról és a Szerződés szövegének kihirdetéséről szóló törvény 2. §-ának hatálybalépése napján lép hatályba.

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a Hvt. 94. §-a, a Hszt. 228. §-ának (1) bekezdése, valamint a Hkt. 73. §-a (5) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásával összefüggő részletes szabályokat.


  Vissza az oldal tetejére