Időállapot: közlönyállapot (1998.XII.29.)

1998. évi XCII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló, többször módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 1999. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 548,0 M Ft-ban, azaz ötszáznegyvennyolcmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 548,0 M Ft-ban, azaz ötszáznegyvennyolcmillió forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését e törvény 1. számú melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

2. § A Műsorszolgáltatási Alap az üzemben tartási díjbevételnek az ORTT-t megillető 1%-a mindenkori átutalásával egy időben a kiadási főösszeg időarányosan ütemezett összegének megfelelő értékben további támogatást folyósít egyéb bevételei terhére, ideértve e törvény hatálybalépése előtti átutalások kiegészítését is.

3. § (1) Az ORTT költségvetésének az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási összegéből 10 M Ft, azaz tízmillió forint a tartalék.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tartalék terhére 1999. június 30-ig kötelezettség nem vállalható.

4. § (1) A bevételek elmaradása esetén a bevételi hiány mértékéig a tartalék egy részét vagy egészét törölni kell.

(2) Amennyiben a bevételi hiány meghaladja a tartalék rendelkezésre álló részét, úgy az ORTT javaslatot tesz e törvény módosítására az Országgyűlés költségvetési ügyekben hatáskörrel rendelkező bizottságának.

(3) Az Országos Rádió és Televízió Testület a költségvetési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra jogosult.

5. § Az ORTT az 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámolót készít, melyet az Rtv. 43. §-ának (1) bekezdésében meghatározott beszámolóval együtt 2000. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés elé.

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

1. számú melléklet az 1998. évi XCII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi költségvetésének kiadási oldala

Elő-
irányzat
száma

Előirányzat neve
Előirányzat összege,
millió Ft-ban
1. Személyi juttatások 285,53
2. Munkaadókat terhelő járulékok 106,74
3. Dologi kiadások 155,73
Összesen: 548,00

2. számú melléklet az 1998. évi XCII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi költségvetésének bevételi oldala

Elő-
irányzat
száma

Előirányzat neve
Előirányzat összege,
millió Ft-ban
1. A várható üzemben tartási díj figyelembevételével számított fix összegű támogatás [Rtv. 84. § (2)-(3) bek. alapján] 548,0
Összesen: 548,0

  Vissza az oldal tetejére