Időállapot: közlönyállapot (1999.XII.16.)

1999. évi CVII. törvény

a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról * 

1. § A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény (a továbbiakban: Tir. tv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A törvény rendelkezéseit alkalmazni kell az állami tulajdonban lévő arra az ingatlanra, amelynek a (vagyon)kezelői joga a társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló, módosított 1990. évi LXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. § (3) bekezdése alapján a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot (a továbbiakban: KVI) illeti meg, kivéve e vagyoni körből a pártok által a Tv. 2. §-a alapján használt ingatlanokat.”

2. § (1) A Tir. tv. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szervezet elhelyezését és működtetési céljait (a továbbiakban együtt: tevékenység) szolgáló ingatlant, ingatlanrészt (a továbbiakban együtt: ingatlan) - a tevékenységhez szükséges mértékben - a Tv. 2. §-a alapján arra ingyenesen használati jogot szerzett társadalmi szervezet (a továbbiakban: jogosult) tulajdonába kell adni. Ha a jogosult 1990. szeptember 18-án az ingatlant nem használta, mert ebben az időpontban az ingatlan használója a jogosult jogi személyiségű tagszervezete volt (a továbbiakban: tagszervezet), akkor az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére a tagszervezet a jogosultat megelőzően igényt tarthat, a jogosultra megállapított egyéb előírások szerint.”

(2) A Tir. tv. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E törvénynek a jogosultra vonatkozó szabályait alkalmazni kell arra az oktatási, kulturális (művészeti, közművelődési), tudományos, egészségügyi, szociális és ifjúsági célú egyesületre és alapítványra is, amely a Tv. 4. §-ában meghatározott harmadik személyként, vagy a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló, módosított 1991. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Szit. tv.) vonatkozó rendelkezései szerint eljáró Vagyont Ideiglenesen Kezelő Szervezet (a továbbiakban: VIKSZ) határozata alapján az ingatlant ténylegesen használja (a továbbiakban: üzemeltető). Az üzemeltető tulajdonszerzési igénye kizárja a jogosult vagy a tagszervezet tulajdonszerzési igényét.”

(3) A Tir. tv. 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A tevékenységhez szükséges az ingatlan, ha azt

a) a jogosult, a Tv. 4. §-a szerinti harmadik személy vagy a tagszervezet a Tv. hatálybalépésétől,

b) az üzemeltető a (2) bekezdés szerinti VIKSZ határozatban megjelölt időponttól

folyamatosan, ténylegesen, közvetlenül és indokolt mértékben tevékenysége gyakorlásához használja.”

(4) A Tir. tv. 2. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (5)-(6) bekezdések számozása (7)-(8) bekezdésre változik:

„(5) A jogosult, a Tv. 4. §-a szerinti harmadik személy, a tagszervezet és az üzemeltető (a továbbiakban együtt: használó) működési céljának a szervezet alapszabályában vagy alapító okiratában meghatározott célt kell tekinteni.

(6) A használó igénye akkor indokolt mértékű, ha az igényelt ingatlant kizárólag saját működési céljára használja. Az indokolt mérték meghatározásánál a bérbeadással vagy más módon egy éven túl, folyamatosan és az ingatlan 50%-át meghaladó mértékben hasznosított, illetőleg használaton kívül álló ingatlan nem vehető figyelembe.”

3. § A Tir. tv. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A használó társadalmi szervezetet a 2. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén bérleti jog illeti meg az általa a tevékenységéhez használt arra az ingatlanra, amelyet a 2. § alapján nem kaphat tulajdonába, kivéve, ha más szerezte meg az ingatlan tulajdonjogát. Ugyanez vonatkozik a tulajdonába adható, de a 13. § (1) bekezdése szerint általa nem igényelt ingatlanra.”

4. § (1) A Tir. tv. 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A használat megújítására a 3-6. §-okat megfelelően alkalmazni kell.”

(2) A Tir. tv. 16. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

„(4) A használat megújítására vonatkozó szerződésben meg kell határozni, hogy a használatba adott ingatlant a használó csak a saját tevékenységéhez használhatja. Amikor a használó e kötelezettségét megszegi, a használat joga e bekezdés alapján a törvény erejénél fogva megszűnik.

(5) A megújított használat joga e bekezdés alapján, a törvény erejénél fogva szűnik meg, amikor a használati joggal rendelkező társadalmi szervezet jogutód nélkül megszűnik, vagy amikor a jogutódlással megszűnő társadalmi szervezet jogutódja - a jogutódlást követő 30 napon belül - az e törvény szabályai szerinti használati feltételeket nem vállalja. A jogutód nélkül megszűnő társadalmi szervezet a használat jogáról nem rendelkezhet.”

5. § A Tir. tv. 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Tv. alapján ingyenesen szerzett használati jog megszűnik, amikor

a) a használó az ingatlan vagy az ingatlan egy részének használatára vonatkozó más jogcímet (ideértve a 16. § szerinti megújítást is) szerzett,

b) a jogcím megszerzésére e törvényben előírt határidő [13. § (1) bek., 14. §, 15. § (2) bek., 16. § (3) bek.] eredménytelenül eltelt,

c) e törvény rendelkezései alapján más szerez tulajdonjogot a használati joggal érintett ingatlanon.”

6. § (1) A Tir. tv. 18. §-ának (1) bekezdésében az „elhelyezésre szolgáló (iroda)” szövegrész helyébe a „társadalmi szervezetek tevékenységéhez szükséges” szövegrész lép.

(2) A Tir. tv. 18. §-ának (2) bekezdésében az „elhelyezésükre szolgáló” szövegrész helyébe a „tevékenységükhöz szükséges” szövegrész lép.

(3) A Tir. tv. 18. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A pályázatokat az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága bírálja el. A pályázatok elbírálásával kapcsolatos szervezési (a döntés-előkészítéssel, nyilvántartással, a pályázók tájékoztatásával összefüggő) feladatokat a KVI látja el.”

7. § A Tir. tv. 22. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg jelenlegi szövegének számozása (1) bekezdésre módosul:

„(2) Az 1990. március 2-a előtt a Szakszervezetek Országos Tanácsa és az ahhoz tartozó ágazati-szakmai szakszervezetek kezelésében volt állami tulajdonú ingatlanok - a Nemzeti Üdülési Alapítványhoz került ingatlanok kivételével - az e törvény, továbbá a Szit. tv. együttes alkalmazásával meghozott döntések alapján kerülnek tulajdonba.”

Egyéb rendelkezések

8. § (1) Az a használó, akinek a Tir. tv. e törvény 2. §-ával módosított 2. §-a tulajdonszerzési igényt biztosít, ezt az igényét a (7) bekezdés szerinti KVI tájékoztató második alkalommal történő meghirdetésétől számított 30 napon belül írásban jelentheti be a KVI-hez, a hivatkozott KVI tájékoztatóban meghatározott dokumentumok, nyilatkozatok egyidejű csatolásával.

(2) Az a használó, akinek a korábbi jogszerű igénye már kielégítésre került, a működési céljaira használt ingatlan tulajdonjogának megszerzésére a (7) bekezdés szerinti KVI tájékoztató második alkalommal történő meghirdetésétől számított 30 napon belül írásban kiegészítő igényt nyújthat be a KVI-hez az alapszabály vagy alapító okirat, illetőleg a hivatkozott KVI tájékoztatóban meghatározott dokumentumok, nyilatkozatok egyidejű csatolásával, de a korábban már benyújtott okiratok csatolása nélkül.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt határidő jogvesztő.

(4) A KVI a döntéshez szükséges és jogszabályban előírt adat, dokumentum hiányában további okiratok benyújtására, illetőleg hiánypótlásra (a továbbiakban együtt: hiánypótlás) hívhatja fel az (1)-(2) bekezdés szerinti igénylőt.

(5) A KVI a tulajdonba adásra vonatkozó szerződési ajánlatot az (1)-(2) bekezdésben foglalt határidő lejártát követő 2 hónapon belül megküldi a használónak. Ez a határidő a hiánypótlás teljesítésének idejével értelemszerűen meghosszabbodik.

(6) Az (1)-(2) bekezdés szerint benyújtott tulajdonszerzési igény alapján indult eljárásban értelemszerűen alkalmazni kell a Tir. tv. vonatkozó §-ait.

(7) E törvény hatálybalépését követő öt munkanapon belül a KVI köteles két országos napilapban két alkalommal meghirdetni azt, hogy a használó az (1)-(2) bekezdésben előírt igénybejelentését milyen címre és milyen tartalommal küldheti meg.

9. § A Tir. tv. 15. § (3) bekezdése alapján megállapított és megfizetett bérleti díjat a Tir. tv. 2. §-a alapján tulajdonjogot szerző használónak a tulajdonba kapott ingatlanhányad arányában a KVI visszatéríti.

10. § A 4. §-ban meghatározott használati feltételek érvényesítése érdekében a szerződő felek a 4. § (1) bekezdésében említett használati szerződéseket kötelesek 2000. március 31-ig módosítani. Amennyiben a használati szerződés módosítására ezen határidőig nem kerül sor, a használat joga e § alapján, a törvény erejénél fogva megszűnik.

11. § (1) E törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül a KVI a 8. § (7) bekezdésében meghatározott módon közzéteszi a Tir. tv. 1. § hatálya alá tartozó azon ingatlanok jegyzékét, amelyek a Tir. tv. 2. § alapján nem kerültek a használók tulajdonába, továbbá amelyekre nézve a jogosult ingyenes használati joga a Tir. tv. 17. § alapján megszűnt és az adott ingatlan nem szolgál a KVI-nek e törvény hatálybalépéséig jogszabályban, határozatban meghatározott elhelyezési kötelezettsége teljesítésére, illetőleg azokat a Tir. tv. 16. § alapján ingyenes használati jog nem terheli.

(2) A társadalmi szervezetek és alapítványok a KVI által közzétett módon két hónapon belül pályázatot nyújthatnak be a KVI által meghirdetett ingatlanok közül a tevékenységükhöz szükséges ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzésére.

(3) A (2) bekezdés szerint benyújtott pályázatokra alkalmazni kell a Tir. tv. 18. § (3)-(5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket is.

(4) A Tir. tv. 18. § (1) bekezdés szerint benyújtott pályázatokat a (2) bekezdés szerint benyújtott pályázatokkal együtt kell elbírálni.

Kapcsolódó jogszabályok módosulása

12. § (1) A társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló módosított 1990. évi LXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanok vagyonkezelői joga a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot (a továbbiakban: KVI) illeti meg.”

(2) A Tv. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Törvény eltérő rendelkezése hiányában az 1. § (3) bekezdése alapján a KVI kezelésébe került ingatlanok nem idegeníthetők el és nem terhelhetők meg.”

13. § A szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló, módosított 1991. évi XXVIII. törvény 7. §-ának (1) bekezdése az első mondatát követően a következő szövegrésszel egészül ki:

„Kivételt képeznek ez alól a VIKSZ határozata alapján társadalmi szervezet részére üzemeltetésre átadott közművelődési intézmények ingatlanai.”

Hatálybalépés

14. § (1) E törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. Rendelkezéseit mindazon ingatlan esetében alkalmazni kell, amelyre vonatkozóan a tulajdonszerzés még nem történt meg.

(2) Amennyiben e törvény hatálybalépésekor a Tir. tv. hatálya alá tartozó ingatlanra vonatkozóan az igénylők között per van folyamatban, az igényelt ingatlant a függő jogi helyzet jogerős rendezését követően lehet tulajdonba adni.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tv. 1. § (2) bekezdése, a Tir. tv. 5. § (1) bekezdés „2. §-ban említett szervezet (a továbbiakban együtt:” szövegrésze és a használó kifejezést követő zárójel, valamint a Tir. tv. 25. § (1) bekezdése.


  Vissza az oldal tetejére