Időállapot: közlönyállapot (2001.III.20.)

2001. évi VI. törvény

az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról * 

1. § Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény (a továbbiakban: Já.tv.) 19. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő a mandátuma érvényességének megállapításától, majd ezt követően minden év január 1-jétől, továbbá megbízatásának megszűnésétől számított harminc napon belül köteles az Országgyűlés elnökénél e törvény melléklete szerinti vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatot (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat) tenni.”

2. § (1) A Já.tv. 22. §-ának (2)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot - kivéve a hozzátartozó vagyonnyilatkozatát - az Országgyűlés elnöke nyilvánosságra hozza. A hozzátartozó vagyonnyilatkozatát az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsága őrzi.

(3) A képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatába csak az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságának tagjai tekinthetnek be a képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során.

(4) A képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást az Országgyűlés elnökénél bárki kezdeményezheti. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmának ellenőrzése. Az eljárás kezdeményezése esetén az Országgyűlés elnöke haladéktalanul átadja az ügyet megvizsgálásra az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságának. A bizottság eljárására a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya az irányadó.

(5) A képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságának felhívására a képviselő köteles saját, illetve a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyaira vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul, írásban bejelenteni. Az adatokba csak a bizottság tagjai tekinthetnek be. Az ellenőrzés eredményéről a bizottság elnöke tájékoztatja az Országgyűlés elnökét. Az Országgyűlés elnöke a bizottság által megállapított tényekről soron következő ülésén tájékoztatja az Országgyűlést.”

(2) A Já.tv. 22. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az azonosító adatokat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lezárulását követő harmincadik napon törölni kell.”

3. § A Já.tv. 1. számú melléklete helyébe az e törvény melléklete szerinti melléklet lép.

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a Já.tv. 16. §-a (1) és (2) bekezdésének, valamint a 19. § (1) bekezdése második mondatának szövegéből az „1. számú” szövegrész, továbbá a Já.tv. 2. számú melléklete a hatályát veszti.

(2) A képviselőnek az e törvény szerinti vagyonnyilatkozatot első alkalommal a törvény hatálybalépését követő harminc napon belül kell tennie.

Melléklet a 2001. évi VI. törvényhez

„Melléklet az 1990. évi LV. törvényhez

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő, valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke(i) számára

A nyilatkozatot adó személye

1. A nyilatkozatot adó * :

a) országgyűlési képviselő

b) az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs)

c) az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek)

2. Az országgyűlési képviselő neve: ................................................................................

3. A házas-/élettárs neve: ...............................................................................................

4. A gyermek neve: .......................................................................................................

A) Rész

VAGYONI NYILATKOZAT

I.

Ingatlanok * 

1.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ...........................

b) Az ingatlan területnagysága: ...................................................................................

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ...................................

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: ........................................................................................................

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): .....

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): .......................................................

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ....................................................

2.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ...........................

b) Az ingatlan területnagysága: ...................................................................................

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ...................................

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: ........................................................................................................

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): .....

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): .......................................................

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ....................................................

3.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ...........................

b) Az ingatlan területnagysága: ...................................................................................

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ...................................

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: ........................................................................................................

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): .....

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): .......................................................

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ....................................................

4.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ...........................

b) Az ingatlan területnagysága: ...................................................................................

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ...................................

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: ........................................................................................................

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): .....

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): .......................................................

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ....................................................

II.

Nagy értékű ingóságok

1. Gépjárművek:

a) személygépkocsi: .......................................................................................... típus

a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................. típus

a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................. típus

a szerzés ideje, jogcíme: ..........................................................................................

b) tehergépjármű, autóbusz: ............................................................................... típus

a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................. típus

a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................. típus

a szerzés ideje, jogcíme: ..........................................................................................

c) motorkerékpár: .............................................................................................. típus

a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................. típus

a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................. típus

a szerzés ideje, jogcíme: ..........................................................................................

2. Vízi vagy légi jármű:

a) jellege: ....................................................................................................................

típusa: ......................................................................................................................

a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................

b) jellege: ....................................................................................................................

típusa: ......................................................................................................................

a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................

3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:

a) egyedi alkotások:

..................................................................................................... megnevezés ... db

a szerzés ideje, jogcíme: .............................................................. megnevezés ... db

a szerzés ideje, jogcíme: .............................................................. megnevezés ... db

a szerzés ideje, jogcíme: .....................................................................................

b) gyűjtemény:

..................................................................................................... megnevezés ... db

a szerzés ideje, jogcíme: .............................................................. megnevezés ... db

a szerzés ideje, jogcíme: .............................................................. megnevezés ... db

a szerzés ideje, jogcíme: .....................................................................................

4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori képviselői alapdíj hat havi összegét meghaladó értékű ingóság:

a) megnevezés: .............................................................................................................

a szerzés ideje, jogcíme: ............................................................................................

b) megnevezés: .............................................................................................................

a szerzés ideje, jogcíme: ............................................................................................

c) megnevezés: .............................................................................................................

a szerzés ideje, jogcíme: ............................................................................................

d) megnevezés: .............................................................................................................

a szerzés ideje, jogcíme: ............................................................................................

e) megnevezés: .............................................................................................................

a szerzés ideje, jogcíme: ............................................................................................

5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, nagy értékű biztosítás stb.):

megnevezés: .................................................................................................................

névérték, biztosítási összeg: ...........................................................................................

megnevezés: .................................................................................................................

névérték, biztosítási összeg: ...........................................................................................

megnevezés: .................................................................................................................

névérték, biztosítási összeg: ...........................................................................................

megnevezés: .................................................................................................................

névérték, biztosítási összeg: ...........................................................................................

megnevezés: .................................................................................................................

névérték, biztosítási összeg: ...........................................................................................

6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: ....................... Ft

7. A mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó készpénz: .............. Ft

8. Az összességében a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:

a) pénzintézeti számlakövetelés:

forintban: ...................................................................................................................

devizában (forintértéken): ...........................................................................................

b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: ......................................... Ft

9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori képviselői alapdíj hat havi összegét meghaladja:

megnevezés: ................................................................................................................

megnevezés: ................................................................................................................

megnevezés: ................................................................................................................

megnevezés: ................................................................................................................

megnevezés: ................................................................................................................

III.

Tartozások

Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait

1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): ............................................... forint

2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): ...................................... forint

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: .......................................................... forint

IV.

Egyéb közlendők

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

B)  *  Rész

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

(az országgyűlési képviselői tiszteletdíján kívüli adóköteles jövedelmek)

1. Foglalkozása: ...............................................................................................................

Munkahelye: .................................................................................................................

Szünetelteti-e foglalkozását: igen

nem

Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) jövedelme: ............................. Ft

2. Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles jövedelme származik:

a) A tevékenység megnevezése: ..................................................................................

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek): .......................................................................................................

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): .......................................................................................................................................

d) A jövedelem (bruttó) összege: ............................................................................. Ft

a) A tevékenység megnevezése: ..................................................................................

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek): .......................................................................................................

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): .......................................................................................................................................

d) A jövedelem (bruttó) összege: ............................................................................. Ft

a) A tevékenység megnevezése: ..................................................................................

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek): .......................................................................................................

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): .......................................................................................................................................

d) A jövedelem (bruttó) összege: ............................................................................. Ft

C) Rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

I.

1. Gazdasági társaság neve: .............................................................................................

2. Gazdasági társaság formája: ........................................................................................

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): .........

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ................. %

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................ %

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ....................................................................

II.

1. Gazdasági társaság neve: .............................................................................................

2. Gazdasági társaság formája: ........................................................................................

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): .........

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ................. %

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................ %

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ....................................................................

III.

1. Gazdasági társaság neve: .............................................................................................

2. Gazdasági társaság formája: ........................................................................................

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): .........

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ................. %

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................ %

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ....................................................................

IV.

1. Gazdasági társaság neve: .............................................................................................

2. Gazdasági társaság formája: ........................................................................................

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): .........

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ................. %

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................ %

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ....................................................................

V.

1. Gazdasági társaság neve: .............................................................................................

2. Gazdasági társaság formája: ........................................................................................

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): .........

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ................. %

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................ %

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ....................................................................

D)  *  Rész

KIMUTATÁS

az országgyűlési képviselőnek az Országgyűléstől, saját pártjától vagy képviselőcsoportjától, illetve a törvényhozói munkát támogató alapítványtól kapott, a képviselő munkájának ellátásához szükséges vagy azzal szoros összefüggésben lévő juttatásokról és ingyenes használatba adott dolgokról (a továbbiakban: juttatás)

A juttatás ideje A juttatás megnevezése A juttatás értéke

E)  *  Rész

KIMUTATÁS

az országgyűlési képviselőnek képviselői megbízatásával összefüggésben kapott ajándékairól és az e nyilatkozat D) pontja alá nem tartozó ingyenes juttatásairól (a továbbiakban: ajándék)

Az ajándékozás ideje Az ajándék megnevezése Az ajándék értéke

***

Kelt: ..................................................., .................. év ..................... hó ...... nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem közös háztartásban élő házas-/élettársam,

.........................................................................................................................................

valamint a velem közös háztartásban élő gyermeke(i)m,

.........................................................................................................................................nyilatkozatát/nyilatkozatait.  * 

Jelen nyilatkozatomat, mint ............................................................. országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő házas-/élettárs/gyermek adom.  * 

........................................................................

aláírás * 


  Vissza az oldal tetejére