Időállapot: közlönyállapot (2001.III.20.)

2001. évi VII. törvény

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, az 1978. évi 16. törvényerejű rendelettel kihirdetett vámegyezmény módosításáról * 

1. § Az Országgyűlés az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, az 1978. évi 16. törvényerejű rendelettel kihirdetett vámegyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) módosításait e törvénnyel kihirdeti.

(Az Egyezmény megerősítéséről szóló okiratnak az ENSZ főtitkáránál való letétbe helyezése 1999. december 14-én megtörtént. A TIR Egyezmény 1989. május 23-án, 1994. június 24-én, valamint 1999. február 17-én hatályba lépett módosításai a Magyar Köztársaság tekintetében 1999. február 17-én léptek hatályba.)

2. § (1) Az Egyezmény 6. Cikkének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Mindegyik Szerződő Fél felhatalmazhat egyesületeket TIR-igazolványok kibocsátására akár közvetlenül, akár partner egyesületeken keresztül, illetve arra, hogy garanciavállalóként járjanak el, mindaddig, amíg a 9. melléklet I. részében foglalt minimum feltételek és követelmények teljesülnek.

Az engedélyt vissza kell vonni, ha a 9. melléklet I. részében foglalt minimum feltételek és követelmények már nem teljesülnek.”

(2) Az Egyezmény 6. Cikke a következő 3-5. ponttal egészül ki:

„3. Az egyesület olyan személyek részére bocsáthat ki TIR-igazolványokat, akiknek a TIR-eljáráshoz való jogosultságát az érintett személy állandó lakóhelye vagy székhelye szerinti Szerződő Fél illetékes hatósága nem tagadta meg.

4. A TIR-eljárásban való részvételre csak olyan személyeket lehet felhatalmazni, akik teljesítik a jelen Egyezmény 9. mellékletének II. részében meghatározott minimum feltételeket és követelményeket. A 38. cikk alkalmazásának sérelme nélkül az engedélyt vissza kell vonni, ha e feltételek teljesítése már nem biztosított.

5. A TIR-eljárásban való részvételre történő felhatalmazás a jelen Egyezmény 9. mellékletének II. részében foglalt eljárás szerint történik.”

3. § Az Egyezmény 16. Cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. Cikk

Ha közúti jármű vagy járműszerelvény TIR-eljárásban vesz részt, a jelen Egyezmény 5. mellékletében leírtaknak megfelelő négyszögletes „TIR” feliratú táblát helyeznek el a közúti jármű vagy járműszerelvény elejére, és egy másik azonos táblát a közúti jármű vagy járműszerelvény hátuljára.

Ezeket a táblákat úgy kell elhelyezni, hogy jól láthatóak legyenek. A tábláknak oly módon kell eltávolíthatónak, rögzítettnek vagy kialakítottnak lenniük, hogy azokat meg lehessen fordítani, el lehessen takarni, hajlítani vagy bármilyen más módon feltüntetni, hogy a fuvarozás nem TIR-eljárásban történik.”

4. § Az Egyezmény 18. Cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. Cikk

Egy TIR-eljárás több indulási és rendeltetési vámhivatalt érinthet, de az indulási és rendeltetési vámhivatalok száma nem haladhatja meg a négyet. A TIR-igazolványt a rendeltetési vámhivataloknak csak akkor lehet bemutatni, ha azt valamennyi indulási vámhivatal elfogadta.”

5. § Az Egyezmény 38. Cikkének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A kizárásról egy héten belül értesíteni kell annak a Szerződő Félnek az illetékes hatóságait, amelynek a területén az érintett személy állandó lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik, annak az országnak vagy vámterületnek az egyesületét (egyesületeit), ahol a szabályokat megsértették, továbbá a TIR Végrehajtó Testületet.”

6. § Az Egyezmény 42. Cikke a következő rendelkezéssel egészül ki:

„Az illetékes hatóságok az egyesületekkel szoros együttműködésben kötelesek megtenni minden szükséges intézkedést a TIR-igazolványok megfelelő használatának biztosításához. Ennek érdekében megfelelő nemzeti vagy nemzetközi ellenőrző intézkedéseket hozhatnak.

Az illetékes hatóságok által hozott nemzeti ellenőrző intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell a TIR Végrehajtó Testületet, amely megvizsgálja, hogy az adott intézkedések összhangban állnak-e az Egyezmény rendelkezéseivel. A nemzetközi ellenőrzési intézkedéseket az Intéző Bizottság fogadja el.”

7. § Az Egyezmény 58. Cikke a következő 4. és 5. ponttal egészül ki:

„4. Valamennyi Szerződő Félből álló Intéző Bizottságot kell létrehozni. Ennek összetételét, feladatait és eljárási szabályait a 8. melléklet határozza meg.

5. Az Intéző Bizottság kiegészítő testületként létrehozza a TIR Végrehajtó Testületet, amely a maga nevében az Egyezmény és az Intéző Bizottság által rábízott feladatokat látja el. Ennek összetételét, feladatait és eljárási szabályait a 8. melléklet határozza meg.”

8. § Az Egyezmény 59. Cikkének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A jelen Egyezmény módosítására tett bármely javaslatot az Intéző Bizottság köteles megvizsgálni.”

9. § Az Egyezmény 60. Cikkének címe és 1. bekezdése helyébe a következő cím és rendelkezés lép:

„Különleges eljárás az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. mellékletek módosítására

1. Minden, az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. mellékletre vonatkozóan javasolt és az 59. Cikk 1., 2. bekezdése rendelkezéseinek megfelelően megvizsgált módosítás az Intéző Bizottság által a módosítás elfogadásakor meghatározott időpontban hatályba lép, kivéve, ha egy korábbi, az Intéző Bizottság által ugyanakkor meghatározott időpontig azon államok ötödrésze vagy 5 olyan állam, aki szerződő fél - ha ez a szám a kevesebb - értesíti az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárát a módosítással szemben emelt kifogásairól. A jelen bekezdésben említett időpontokat az Intéző Bizottság a jelen levő és szavazó tagjai 2/3-os szavazattöbbségével határozza meg.”

10. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az Egyezmény 6. Cikkének 1. pontjában foglaltakat a kihirdetéskor működő garanciavállaló egyesület esetében, valamint az Egyezmény 6. Cikkének 3-5. bekezdésében foglaltakat a TIR-igazolvány használatára feljogosított fuvarozók esetében a kihirdetést követő 6. hónap első napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére