Időállapot: közlönyállapot (2001.VI.6.)

2001. évi XXIV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról * 

1. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A megyékben (fővárosban) a foglalkoztatási és a munkaerő-piaci képzési, valamint a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációját elősegítő támogatások nyújtásával kapcsolatos érdekegyeztetés ellátására a munkaadók, a munkavállalók, valamint az önkormányzatok képviseletét ellátó tagokból álló testületként, megyei (fővárosi) munkaügyi tanács (a továbbiakban: munkaügyi tanács) működik. A munkaügyi tanács megbízatása négy évre szól.”

2. § (1) Az Flt. 14. §-ának (1) bekezdése a következő b)-c) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi b)-d) pont megjelölése d)-f) pontra változik:

[(1) Támogatható a munkaügyi központ által felajánlott vagy elfogadott képzése annak a személynek]

„b) aki 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét - nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően munkanélküli járadékra nem szerzett jogosultságot,

c) aki gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,”

(2) Az Flt. 14. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (2)-(5) bekezdés számozása (3)-(6) bekezdésre változik:

„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyek képzése akkor támogatható, ha a képzés időtartama hetente nem haladja meg a húsz órát, és

a) a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban részesülő személy képzése a gyermek másfél éves korának betöltését követően kezdődik meg, valamint

b) a gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet nem folytat.”

(3) Az Flt. 14. §-ának e törvény szerinti (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Képzési támogatásként

a) az (1) bekezdés a)-b) pontjában, valamint d)-f) pontjában megjelölt személy esetén

aa) keresetkiegészítés vagy keresetpótló juttatás, valamint

ab) a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése,

b) az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt személy esetén a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése

adható.”

3. § Az Flt. a 17. §-át követően a következő új alcímmel és új 18. §-sal egészül ki:

„Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása

18. § Támogatás nyújtható új munkahelyek teremtéséhez, a meglévő munkahelyek megtartásához, a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítéséhez, valamint a munkaerő szakmastruktúrájának korszerűsítéséhez fűződő foglalkoztatáspolitikai célok elérése érdekében.”

4. § Az Flt. 18/A. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Támogatás nyújtható annak a munkaadónak, aki AM könyvvel rendelkező munkanélküli foglalkoztatását vállalja. A támogatás összege az adott foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherjegy értékének 50 százaléka.”

5. § Az Flt. 19/B. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Felhatalmazást kap a gazdasági miniszter, hogy - a rehabilitációs alaprész és a megváltozott munkaképességű személyek célcsoportja tekintetében a szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben - rendeletben határozza meg a (2) bekezdésben foglalt egységes támogatás megállapításának feltételeit.”

6. § (1) Az Flt. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 13/A. § (3) bekezdésében, a 14-18/A. §-ban, a 19/A. §-ban, valamint a 22. §-ban meghatározott támogatás a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészéből, a 19/B. §-ban meghatározott támogatás a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási és rehabilitációs alaprészéből nyújtható.”

(2) Az Flt. 20. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gazdasági miniszter - a MAT véleményének meghallgatásával - rendeletben határozza meg a 14-18/A. §-ban, valamint a 19/B. §-ban meghatározott támogatások további feltételeit, odaítélésének és visszakövetelésének részletes szabályait. A gazdasági miniszter a rendeletnek a 14. §-ban meghatározott támogatásra vonatkozó szabályait az oktatási miniszter véleményének figyelembevételével állapítja meg.”

7. § (1) Az Flt. 21. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Ha a 16-18/A. §-ban, valamint a 19/B. §-ban meghatározott támogatás pénzügyi fedezetéül a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének]

„a) központi kerete szolgál, a Gazdasági Minisztérium, a Foglalkoztatási Hivatal vagy a megyei (fővárosi) munkaügyi központ”

(köt megállapodást a támogatás nyújtásának részletes feltételeiről.)

(2) Az Flt. 21. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a Munkaerőpiaci Alapból nyújtott támogatás jogszabály alapján visszakövetelhető, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés időpontjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig számolt jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetni. Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától, a befizetés napjáig a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 301. §-ának (2) bekezdése szerinti, a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napján hatályos szabályoknak megfelelően kiszámított késedelmi kamat terheli. A támogatást nyújtó szerv vezetője különös méltánylást érdemlő esetben eltekinthet a kamatok, továbbá - a munkanélküli részére nyújtott támogatás esetén - a támogatás visszakövetelésétől.”

8. § Az Flt. 29. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Szüneteltetni kell a munkanélküli járadék folyósítását, ha a munkanélküli]

„a) az 58. § (6) bekezdése d) pontjának 2. alpontjában meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a mulasztás időtartamára,”

9. § Az Flt. 30. §-a (6) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(6) Szüneteltetni kell a nyugdíj előtti munkanélküli segély folyósítását,]

„c) ha a munkanélküli az 58. § (6) bekezdése d) pontjának 2. alpontjában meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget a mulasztás időtartamára.”

10. § Az Flt. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A munkanélküli ellátásban részesülő személy az általa folytatott kereső tevékenységet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - legkésőbb a munkakezdést megelőző napon, a kereső tevékenység megszűnését a megszűnést követő napon köteles a munkaügyi központnak bejelenteni.”

11. § (1) Az Flt. 39. §-a (3) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A Munkaerőpiaci Alapon belül - a pénzeszközök felhasználásának célja szerint - a következő alaprészeket kell elkülöníteni:]

„f) rehabilitációs alaprészt, foglalkozási rehabilitációt elősegítő programok, a foglalkozási rehabilitációt elősegítő közalapítványok támogatására, valamint az alaprész kezelésével, működtetésével kapcsolatos költségek fedezetére, melynek összege nem haladhatja meg a rehabilitációs hozzájárulás módosított bevételi előirányzatával egyező kiadási előirányzat 3 százalékát.”

(2) Az Flt. 39. §-a (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Munkaerőpiaci Alap külön jogszabályban foglaltak szerint költségvetési befizetéseket teljesít a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése, továbbá a települési önkormányzatoknak a munkanélküliek és az Szt. szerinti rendszeres szociális segélyt igénylő ellátásával és foglalkoztatásával kapcsolatos feladatai megvalósítása céljából.”

12. § Az Flt. 43. §-ának (2) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi b)-g) pontok megjelölése c)-h) pontra változik:

[(2) A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének központi kerete felhasználható:]

„b) a 18. §-ban meghatározott munkahely-teremtési támogatásra,”

13. § Az Flt. VII. Fejezetében a „MUNKAERŐ-PIACI SZERVEZET” cím helyébe az „ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT” cím, „A munkaerő-piaci szervezet összetétele” alcím helyébe „Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat összetétele” alcím, az Flt. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„47. § Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat a következő szervekből áll:

a) Foglalkoztatási Hivatal,

b) Megyei (fővárosi) munkaügyi központok,

c) Munkaerő-fejlesztő és -képző központok.”

14. § Az Flt. 48. §-át megelőzően az „Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ” alcím helyébe a „Foglalkoztatási Hivatal” alcím, az Flt. 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„48. § (1) A Foglalkoztatási Hivatal a Gazdasági Minisztérium irányítása alatt álló központi hivatal, jogi személy, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. A Gazdasági Minisztérium a Foglalkoztatási Hivatal foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos tevékenységét a Szociális és Családügyi Minisztérium közreműködésével irányítja. A foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos feladatai keretében ellátja

a) a megyei (fővárosi) munkaügyi központok (49. §) szakmai irányítását,

b) a Munkaerőpiaci Alap működtetésének a Gazdasági Minisztérium által hatáskörébe utalt feladatait,

c) a megyei (fővárosi) munkaügyi központok (49. §) jogalkalmazó tevékenységének szakmai irányítását,

d) az egységes foglalkoztatási nyilvántartás fejlesztését és működtetését,

e) a munkaerő-fejlesztő és -képző központok kivételével, az állami foglalkoztatási szolgálat humánerőforrás fejlesztési feladatait,

f) a munkanélküli ellátások, a foglalkoztatást elősegítő támogatások, valamint a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos módszertani feladatokat,

g) a munkanélküli ellátások, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtását támogató informatikai rendszerek fejlesztését és működtetését,

h) a munkaerő-fejlesztő és -képző központok kivételével, az állami foglalkoztatási szolgálat központosított vagyongazdálkodási feladatait,

i) az állami foglalkoztatási szolgálat nyilvántartásain alapuló statisztikai feldolgozási, elemzési és tájékoztatási feladatokat,

j) a munkaerő-piaci előrejelzések és statisztikák elkészítésével, elemzésével kapcsolatos feladatokat, valamint az ezeken alapuló közhasznú tájékoztatás nyújtását,

k) a megyei (fővárosi) munkaügyi központok (49. §) hatósági ellenőrzési feladatainak szakmai koordinálását,

l) a több megyét érintő munkaerő-piaci programok koordinálását,

m) a gazdasági miniszter által meghatározott egyéb feladatokat.

(2) A Foglalkoztatási Hivatal az (1) bekezdés a)-g) és i) pontokban foglalt feladatait a megváltozott munkaképességű munkanélküliek és a foglalkozási rehabilitációs feladatok vonatkozásában a Szociális és Családügyi Minisztérium szakmai közreműködésével látja el.

(3) A Foglalkoztatási Hivatal élén a főigazgató áll, akit a Gazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkárának javaslatára a gazdasági miniszter nevez ki és ment fel, és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.”

15. § Az Flt. 54. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a munkanélküli körülményeiben olyan változás következik be, hogy az 58. § (5) bekezdés d) pontjának 1-4. alpontjaiban meghatározott feltételek nem állnak fenn, illetőleg az 58. § (6) bekezdése d) pontjának 2., valamint 6. alpontjaiban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, és a mulasztását nem menti ki, a munkaügyi központ a változás bekövetkezésének, illetőleg a kötelezettség elmulasztásának időpontjától törli a nyilvántartásból.”

16. § Az Flt. 55. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha első fokon

a) a munkaügyi központ kirendeltsége hozott határozatot, a fellebbezést a munkaügyi központ igazgatója,

b) a munkaügyi központ központi szervezeti egysége hozott határozatot, a fellebbezést a Foglalkoztatási Hivatal

bírálja el.”

17. § Az Flt. 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„57. § A Foglalkoztatási Hivatal és a munkaügyi központ határozata - ide nem értve az 56. § (3) bekezdése szerinti határozatot - bíróság által megváltoztatható.”

18. § (1) Az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(5) E törvény alkalmazásában:]

„d) munkanélküli: az a személy, aki

1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és

2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és

3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, és

4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és

5. elhelyezkedése érdekében együttműködik a munkaügyi központ kirendeltségével, és

6. akit a munkaügyi központ kirendeltsége munkanélküliként nyilvántart.”

(2) Az Flt. 58. §-ának (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[(6) E törvény alkalmazásában:]

„d) az (5) bekezdés d) pontjának 5. alpontja alkalmazásában a megyei (fővárosi) munkaügyi központ kirendeltségével együttműködik az, aki:

1. a kirendeltségnél jelentkezik és munkanélküliként történő nyilvántartásba vételét kéri, és

2. a kirendeltség által meghatározott időpontban, de legalább háromhavonként jelentkezik a kirendeltségnél, és

3. az (5) bekezdés d) pontjának 1-4. alpontjaiban meghatározott körülményeiben bekövetkezett változást annak bekövetkeztétől számított 8 napon belül bejelenti a munkaügyi központ kirendeltségének,

4. a felajánlott munkalehetőségeket mérlegeli, és

5. maga is részt vesz megfelelő munkahely felkutatásában, és

6. a saját maga által talált vagy a kirendeltség által felkínált megfelelő munkahelyen munkaviszonyt létesít, illetve a kirendeltség által felkínált képzési lehetőséget elfogadja.”

19. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2001. július 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az Flt. 14. §-a (5) bekezdésének második mondata, 16/A. §-ának (7) bekezdése, 25. §-a (1) bekezdésének c) pontjából az „öregségi” szövegrész, 25. §-a (1) bekezdésének e) pontja, 25. §-ának (4)-(5) bekezdése, 30. § (1) bekezdésének f) pontja, 39. § (5) bekezdése, 39/A. § (8) bekezdésében a „valamint a 39. § (5) bekezdésében meghatározott előirányzat” szövegrész, 43. §-a (2) bekezdésének eredeti f) pontja, 43. §-ának (5) bekezdése, 58. § (5) bekezdésének j) pontjából a „munkaviszony, megbízási jogviszony létesítése céljából, azok közvetlen támogatása nélkül” szövegrész, 58. §-ának (8) bekezdése hatályát veszti.

(2) A törvény 3. §-a 2002. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ahol az Flt., valamint más jogszabály munkaerő-piaci szervezetet említ, Állami Foglalkoztatási Szolgálatot, ahol Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központot említ, a Foglalkoztatási Hivatalt kell érteni.

(4) Az Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ az (1) bekezdésben meghatározott időpontban Foglalkoztatási Hivatallá alakul át.

(5) Az Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya az (1) bekezdésben meghatározott időpontban közszolgálati jogviszonnyá alakul át. Az átalakulás következtében a foglalkoztatottak illetménye nem csökkenhet. A Foglalkoztatási Hivatalnál foglalkoztatottaknak az Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejét úgy kell tekinteni, mintha a Foglalkoztatási Hivatalnál töltötték volna el. A Foglalkoztatási Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló munkavállalóinak új kinevezését e törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül kell elkészíteni és részükre átadni.

(6) Az Flt.-ben meghatározott jogok gyakorlásával és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos, e törvény hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő államigazgatási ügyekben e törvény hatálybalépését követően az államigazgatási szerv jár el, amelynek hatáskörébe az államigazgatási ügy tartozik.

(7) Az Flt.-ben meghatározott jogok gyakorlásával és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos államigazgatási ügyekben, az e törvény hatálybalépését megelőzően hozott első fokú államigazgatási határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket az az államigazgatási szerv bírálja el, amelynek hatáskörébe e törvény hatálybalépését követően a fellebbezés elbírálása tartozik.