Időállapot: közlönyállapot (2001.VI.6.)

2001. évi XXV. törvény

a helyi önkormányzatok 2001. évi új címzett támogatásáról, egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) alapján a helyi önkormányzatok 2001. évi új címzett támogatásáról, az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek törvényi változásokból eredő módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. § A helyi önkormányzatok részére a támogatás szempontjából új beruházásaikhoz 2001-ben és az azt követő években járó címzett támogatást ágazatonként, önkormányzatonként és beruházásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § Nem részesülnek címzett támogatásban a 2. számú mellékletben felsorolt önkormányzati beruházások.

3. § A Cct. 3. §-ának (7) bekezdése alapján - jogszabályi változásból eredően a támogatásban részesülő beruházással ellátandó feladat jelentős változása miatt - a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatos eredeti döntések a 3. számú melléklet szerint módosulnak.

4. § A Cct. 1. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzatok címzett támogatást igényelhetnek)

„b) szennyvízelvezetést és -tisztítást, valamint térségi szilárdhulladék kezelő rendszer létesítését szolgáló 1 milliárd forint feletti összköltségű beruházások megvalósítására. E beruházások esetében a központi támogatás maximális mértéke - a 6. és 7. §-ban foglaltak figyelembevételével - megegyezik a céltámogatásokra vonatkozó támogatási mértékkel. A szennyvíz beruházások esetében a céltámogatási igénykielégítés külön jogszabályban megállapított sorrendjét kell figyelembe venni. A címzett támogatásokról szóló döntés során előnyben kell részesíteni azon beruházásokat, amelyekre EU támogatás (ISPA, PHARE) iránti igényt nyújtottak be és azzal az érintett szakminisztérium egyetért, illetve amelyek EU támogatási igényéről kedvező döntés született. A címzett támogatás lehívása csak akkor kezdhető meg, amikor az EU támogatás jóváhagyásáról az önkormányzat hivatalosan értesült. Amennyiben az önkormányzat EU támogatási igénye elutasításra került, úgy erről az önkormányzat haladéktalanul értesíti a Belügyminisztériumot, aki intézkedik a jóváhagyott címzett támogatási előirányzat elvonásáról. Az elvonással felszabaduló előirányzat a címzett és céltámogatás adott évi előirányzatát növeli.”

5. § A Cct. 19. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A központi támogatással létrejövő beruházást kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő teher-, per- és igénymentes ingatlanon lehet megvalósítani (kivéve a pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatait, valamint a szennyvízcsatorna-hálózat építését).”

6. § A Cct. a következő 21/E. §-sal egészül ki:

„21/E. § Az EU támogatással társfinanszírozás keretében megvalósuló beruházások esetén a 13. §-ban, valamint a 17. §-ban foglaltakat az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásaira vonatkozó külön jogszabály(ok)ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

7. § Ez a törvény - a 4. § kivételével - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. A 4. §-ban foglaltakat első ízben a 2002. évi új igénybejelentéseknél kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 2001. évi XXV. törvényhez

A 2001. évi új címzett támogatási javaslatok

Sor-
szám
Önkormány-
zat neve
Beruházás
megnevezése
Beruházás össz-
költsége

Saját erő
Címzett támogatás
(ezer Ft)
összes
támogatás
2001 2002 2003 2004
EGÉSZSÉGÜGY
1 Balassagyarmat Dr. Kenessey Albert Kórház bővítéses rekonstrukciója 2 000 000 0 2 000 000 80 000 800 000 1 120 000
2 Celldömölk Kemenesaljai Egyesített Kórház rekonstrukciója 278 794 13 940 264 854 58 912 205 942
3 Csongrád Megyei Önkormányzat Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója, Makó 1 510 600 151 100 1 359 500 100 000 796 300 463 200
4 Edelény Koch Róbert Kórház fejlesztése és rekonstrukciója 1 384 006 0 1 384 006 80 000 504 006 800 000
5 Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Önkormányzat
Hetényi Géza Kórház-
rendelőintézet rekonstrukciója és bővítése
2 882 800 100 000 2 782 800 120 000 900 000 1 762 800
6 Kecskemét Egészségügyi Centrum kialakítása 600 000 100 000 500 000 110 342 389 658
7 Siófok Városi Kórház rekonstrukciója 792 990 60 500 732 490 47 000 685 490
Egészségügy összesen: 9 449 190 425 540 9 023 650 596 254 4 281 396 4 146 000 0
SZOCIÁLIS
8 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Napraforgó” szakosított otthon rekonstrukciója, Gara 898 109 50 000 848 109 60 000 392 500 395 609
9 Dombóvár „Arany-sziget” idősek otthona rekonstrukciója 279 124 19 000 260 124 60 000 179 104 21 020
10 Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat
Esthajnal Időskorúak Otthona, Pilismarót-Basaharc 552 583 27 629 524 954 62 500 232 500 229 954
11 Tokaj Időskorúak Otthona építése 752 837 55 000 697 837 30 000 307 837 360 000
Szociális összesen: 2 482 653 151 629 2 331 024 212 500 1 111 941 1 006 583 0
OKTATÁS
12 Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona fejlesztése, Pécsvárad 587 526 58 753 528 773 39 600 274 220 214 953
13 Debrecen József Attila Általános Iskola átalakítása, bővítése 254 000 25 400 228 600 34 000 194 600
14 Kaposvár Kaposvár, Kisgáti területen 450 férőhelyes középiskolai kollégium építése 1 604 350 10 000 1 594 350 80 000 890 000 624 350
15 Sopron Sopron, Patak u. 32. - Szélmalom u. 17. számú épületek rekonstrukciója, bővítése zeneiskola céljára 492 000 92 000 400 000 80 000 150 000 170 000
16 Sarkad Ady Endre - Bay Zoltán Gimnázium, Postaforgalmi és Informatikai Szakképző Iskola bővítése, rekonstrukciója 330 000 33 000 297 000 30 000 167 000 100 000
17. Pápa Erkel Ferenc Zenei Általános Iskola, Bartók Béla Zeneiskola rekonstrukciója 1 236 644 40 000 1 196 644 300 000 782 980 113 664
18 Szarvas Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium bővítése és rekonstrukciója 600 000 60 000 540 000 20 000 186 961 192 954 140 085
19 Szeged Radnóti Miklós Általános Iskola és Kísérleti Gimnázium rekonstrukciója 458 250 100 000 358 250 15 000 163 250 180 000
20 Várgesztes Faluház megvalósítása 270 611 189 611 81 000 56 700 24 300
Oktatás összesen: 5 833 381 608 764 5 224 617 655 300 2 833 311 1 595 921 140 085
KULTÚRA
21 Budapest II. kerület II. ker. Hidegkúti út 176./Templom u. 2-10. sz. ingatlanon Művelődési és Művészeti Központ megvalósítása 550 000 212 500 337 500 30 000 307 500
22 Gyál Közösségi Ház létesítése 351 150 70 230 280 920 40 000 240 920
23 Soltvadkert Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Szabadidő Központ bővítése, átalakítása 260 956 52 191 208 765 20 000 147 012 41 753
24 Tapolca Többfunkciós közösségi létesítmény építése 660 449 66 060 594 389 30 000 364 389 200 000
Kultúra összesen: 1 822 555 400 981 1 421 574 120 000 1 059 821 241 753 0
VÍZGAZDÁLKODÁS
Ivóvízellátás
25 Monor Településrész vezetékes vízellátás kiépítése 577 725 216 405 361 320 40 000 130 000 90 000 101 320
26 Szolnok Szolnok és térsége tartalék ivóvízbázisának kialakítása 1 238 913 61 946 1 176 967 180 000 496 967 500 000
Belterületi vízrendezés
27 Besenyszög Belterületi vízrendezés 263 406 105 406 158 000 38 000 60 000 60 000
28 Szabadbattyán Belterületi vízrendezés 236 049 141 629 94 420 17 946 35 894 40 580
29 Tiszakécske Belterületi vízrendezés 625 000 125 000 500 000 60 000 200 000 240 000
30 Tisztaberek Belterületi vízrendezés 720 000 144 000 576 000 50 000 286 000 240 000
Vízgazdálkodás összesen: 3 661 093 794 386 2 866 707 385 946 1 208 861 1 170 580 101 320
Mindösszesen: 23 248 872 2 381 300 20 867 572 1 970 000 10 495 330 8 160 837 241 405
Javasolt beruházások száma összesen: 30

2. számú melléklet a 2001. évi XXV. törvényhez

A 2001. évre benyújtott és elutasított címzett támogatási igények (ezer Ft-ban)


Sor-
szám

Önkormány-
zat neve

Beruházás
megnevezése
Beruhá-
zás
össz-
költsége

Saját erő
Összes
támoga-
tás

2001

2002

2003

2004

2005

Meg-
jegyzés*
I. EGÉSZSÉGÜGY
1 Budapest Főváros Bajcsy-
Zsilinszky Kórház: diagnosztikai és műtéti tömb építése
8 015 235 1 603 047 6 412 188 99 756 768 093 2 205 204 3 032 678 306 458 2
2 Nagykőrös Fáskert utcai Kórházban megvalósí-
tandó
egynapos sebészet, intenzív részleg és központi steril egészségügyi gép-műszer beszerzése
271 870 27 187 244 683 244 683 2
Egészségügy összesen: 8 287 105 1 630 234 6 656 871 344 439 768 093 2 205 204 3 032 678 306 458
II. OKTATÁS
3 Veresegyház Új 16 tantermes általános iskola építése 524 160 99 160 425 000 212 000 213 000 2
Oktatás összesen: 524 160 99 160 425 000 212 000 213 000 0 0 0
III. KULTÚRA
4 Budapest Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukció II. ütem 3 958 475 824 000 3 134 475 740 087 1 128 113 1 266 275 2
5 Bugyi Beleznay-
kastély helyreállítá-
sával és bővítésével kialakuló többfunkciós, de alapvetően közművelő-
dési célokat szolgáló művelődési központ építése
498 475 99 695 398 780 199 390 199 390 2
6 Piliscsaba Közművelő-
dési ház
277 619 57 619 220 000 34 000 90 000 96 000 1
7 Zalaegerszeg Gönczi F. Általános Művelődési Központ bővítése, felújítása 263 310 67 500 195 810 60 000 65 270 70 540 1
Kultúra összesen: 4 997 879 1 048 814 3 949 065 1 033 477 1 482 773 1 432 815 0 0
IV. VÍZGAZDÁLKODÁS
Belterületi vízrendezés
8 Bugyi Belterületi vízrendezés 188 961 59 889 129 072 64 536 64 536 2
9 Szikszó Belterületi vízrendezés Beruházási adatlapot nem nyújtott be 1
10 Tiszasüly Belterületi vízrendezés 250 704 135 000 115 704 23 141 46 281 46 282 2
Belterületi vízrendezés összesen: 439 665 194 889 244 776 87 677 110 817 46 282 0 0
Vízgazdálkodás összesen: 439 665 194 889 244 776 87 677 110 817 46 282 0 0
Mindösszesen: 14 248 809 2 973 097 11 275 712 1 677 593 2 574 683 3 684 301 3 032 678 306 458
Darabszám összesen: 10

* Elutasítás indoka:

1 nem felel meg a jogszabályi feltételeknek.

2 költségvetési fedezet hiánya.

3. számú melléklet a 2001. évi XXV. törvényhez

1. A helyi önkormányzatok 1997. évi új induló címzett támogatásáról szóló 1997. évi XLV. törvény 1. számú mellékletének 71. sora az alábbiak szerint módosul:

Ebből Az igényelt támogatás ütemezése
[Sor-
szám
Önkor-
mányzat
Az igény
megnevezése
Beruházás
összkölt-
sége
saját forrás igényelt támogatás
1997

1998

1999

2000

2001]
„71. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Megyei
Önkor-
mányzat
Szatmár-Bereg
Megyei Kórház
fehérgyarmati
és vásáros-
naményi
telephelyeinek
rekonstrukciója
3 882 410 120 000 3 762 410 140 000 960 000 1 375 000 857 410 430 000”

2. A helyi önkormányzatok 1998. évi új címzett támogatásáról szóló 1998. évi V. törvény 1. számú mellékletének 70. sora az alábbiak szerint módosul:

Ebből Az igényelt támogatás ütemezése
[Sor-
szám
Önkor-
mányzat
Az igény
megnevezése
Beruházás
összköltsége
saját forrás igényelt
támogatás
1998 1999 2000 2001]
„70. Nógrád megye Szent Lázár
Kórháznak az
intézmény
1998. évi -
adósságkeze-
léssel
összefüggő -
struktúra-
átalakítása
miatt 1999-ben
módosított
szakmai
műszaki
tartalmú
rekonstrukciója
(főépület,
gyermek-
osztály,
rendelő,
konyha,
pathológia,
közmű)
3 791 000 0 3 791 000 91 000 550 000 1 948 000 1 202 000”

3. A helyi önkormányzatok 1999. évi címzett támogatásáról szóló 1999. évi LIX. törvény 1. számú mellékletének 7. sora az alábbiak szerint módosul:

Ebből Az igényelt támogatás ütemezése
[Sor-
szám
Önkor-
mányzat
Az igény
megnevezése
Beruházás
összköltsége
saját forrás igényelt
támogatás
1998 1999 2000 2001]
„7. Hajdú-
sámson
II. Rákóczi F.
Általános
Iskola
rekonstrukciója
és bővítése
(tantermek,
foglalkoztatók,
könyvtár,
konyha,
étterem,
tornaterem és
kiszolgáló
helyiségek),
B változat
1 202 000 188 000 1 014 000 165 000 250 000 349 000 250 000”

4. A helyi önkormányzatok 1999. évi új címzett támogatásáról szóló 1999. évi LIX. törvény 1. számú melléklete 11. sorának 3. oszlopa az alábbiak szerint módosul:

[Sor-
szám
Ágazat, önkormányzat Az igény megnevezése
11. Kaposvár] „Táncsics Mihály Gimnázium teljes rekonstrukciója, B változat”

5. A helyi önkormányzatok 1999. évi új címzett támogatásáról szóló 1999. évi LIX. törvény 1. számú melléklete 28. sorának 3. oszlopa az alábbiak szerint módosul:

[Sor-
szám
Ágazat, önkormányzat Az igény megnevezése
28. Tolna Megyei Önkormányzat] „Szekszárd, Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium rekonstrukciója és bővítése tantermekkel. A változat (Az önkormányzat 2001. januári kérelme alapján módosított műszaki tartalommal.)”

6. A helyi önkormányzatok 2000. évi új címzett támogatásáról szóló 2000. évi LXXXVI. törvény 1. számú melléklete 3. sorának 3. oszlopa az alábbiak szerint módosul:

[Sor-
szám
Önkormányzat Az igény megnevezése
3. Balassagyarmat] „Dr. Kenessey Albert Kórház rekonstrukciója (meglévő épületben igazgatás kialakítása, a diagnosztika csatlakozásának kiépítése, orvostechnológia, konyhai tálalás és szállítás korszerűsítése, meglévő konyhaépületben személyzeti étterem kialakítása)”

7. A helyi önkormányzatok 2000. évi új címzett támogatásáról szóló 2000. évi LXXXVI. törvény 1. számú melléklete 4. sorának 3. oszlopa az alábbiak szerint módosul:

[Sor-
szám
Önkormányzat Az igény megnevezése
4. Balatonalmádi] „A balatonalmádi volt „Auróra” Étterem korszerűsítése és bővítése (teljes átépítése a 2001. évben jóváhagyott alaprajzi és homlokzati változtatással) Városi Kulturális Központtá”

  Vissza az oldal tetejére