Időállapot: közlönyállapot (2001.VI.11.)

2001. évi XXIX. törvény

a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1999. június 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1999. június 17-én aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

(Az Egyezmény megerősítő okiratainak cseréje 2001. március 21-én megtörtént, erre tekintettel az Egyezmény 2001. március 21-én hatályba lépett.)

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról

A Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság (a továbbiakban: Szerződő Felek) meggyőződve az együttműködés szükségességéről, attól az óhajtól vezérelve, hogy megkönnyítsék a katasztrófák és súlyos balesetek esetén a kölcsönös segítségnyújtást, a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A fogalmak meghatározása

A jelen Egyezményben használt fogalmak jelentése a következő:

a) katasztrófa és súlyos baleset: pusztító természeti erő vagy emberi tevékenység következtében létrejött rendkívüli esemény, amely jelentős mértékben veszélyezteti az emberek életét és egészségét, az anyagi javakat vagy a környezetet, és amely rendkívüli intézkedések foganatosítását igényli;

b) segítséget kérő Szerződő Fél: azon Szerződő Fél, amelynek illetékes hatóságai a másik Szerződő Féltől segítséget kérnek;

c) segítséget nyújtó Szerződő Fél: azon Szerződő Fél, amelynek illetékes hatóságai eleget tettek a másik Szerződő Fél segítségkérésének;

d) segélycsapatok és más személyek: azok a személyek vagy azok csoportja, akiket a segítséget nyújtó Szerződő Fél segítségnyújtásra kijelölt;

e) felszerelés: a segítségnyújtáshoz szükséges technikai, közlekedési eszközök és egyéb anyagok, a segélycsapatok és más személyek felszerelése és a személyes szükségleteik kielégítését szolgáló anyagi javak;

f) segélyszállítmányok: mindazon anyagi javak, amelyek a katasztrófák és súlyos balesetek következményeinek csökkentésére szolgálnak, és amelyeket térítésmentes átadásra szánnak;

g) tranzitország: a Szerződő Fél vagy harmadik állam, amelynek területén áthaladnak vagy átrepülnek a segélycsapatok és más személyek, vagy amelyeken keresztül segítségnyújtás céljából átszállítják a felszerelést vagy a segélyszállítmányokat.

2. Cikk

Az Egyezmény tárgya

(1) A Szerződő Felek, a rendelkezésükre álló lehetőségeikkel összhangban, kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak azon katasztrófák és súlyos balesetek esetén, amelyek a segítséget kérő Szerződő Fél által hatékonyan nem háríthatók el.

(2) A jelen Egyezmény szabályozza a segítséget kérő Szerződő Fél kérésére, annak államterületén a katasztrófák és súlyos balesetek esetén a kölcsönös önkéntes segítségnyújtás feltételeit, valamint a katasztrófák és súlyos balesetek elleni védelem során az együttműködés egyéb formáit.

3. Cikk

Illetékesség

(1) A Szerződő Felek segítség iránti megkereséseire, illetve annak elfogadására, valamint a katasztrófák és súlyos balesetek veszélye, illetve annak bekövetkezése esetén az információk átadására és átvételére illetékes hatóságok (a továbbiakban: illetékes hatóságok) a következők:

- a Magyar Köztársaság részéről: a Belügyminisztérium,

- a Cseh Köztársaság részéről: a Belügyminisztérium.

(2) A segítséget kérő Szerződő Fél illetékes hatósága a segítségnyújtás iránti megkeresésében mindenekelőtt megnevezi az igényelt segítség módját, formáját, mértékét és esetleg a kapcsolatfelvételre kijelölt személyeket és szervezeteket. Egyúttal tájékoztatást nyújt a katasztrófa vagy súlyos baleset nagyságáról, annak következményeiről, valamint az addig megtett intézkedésekről.

(3) Az illetékes hatóságok a jelen Egyezmény végrehajtása során közvetlen kapcsolatba léphetnek egymással. E célból kölcsönösen tájékoztatják egymást a kapcsolattartás pontos adatairól, elsősorban címükről és távközlési adataikról.

4. Cikk

A segítségnyújtás módja

(1) A segítségnyújtás történhet segélycsapatok és más személyek küldésével, felszerelések, segélyszállítmányok, szükséges információk átadásával vagy más alkalmas módon.

(2) Ha a jelen Egyezmény másként nem rendelkezik, a Szerződő Felek együttműködése nemzeti jogszabályaikkal összhangban történik.

(3) A Szerződő Felek biztosítják, hogy a segítségnyújtás során a segélycsapatokat és más személyeket csak rendeltetésüknek, képzettségüknek és felszereltségüknek megfelelő módon alkalmazzák. A segítséget kérő Szerződő Fél biztosítja az államterületére küldött segélycsapatok és más személyek biztonságát.

(4) A segélycsapatok és más személyek tevékenységüket a feladatuk teljesítése után fejezik be, vagy amikor erről a Szerződő Felek illetékes hatóságai közösen így határoztak. Ezt követően a segélycsapatok és más személyek haladéktalanul visszatérnek a segítséget nyújtó Szerződő Fél területére.

5. Cikk

Határátlépés és tartózkodás

(1) A segítségnyújtás hatékonyságának és gyorsaságának biztosítása érdekében a Szerződő Felek biztosítják, hogy a határátlépés formaságait a lehetséges legkisebb mértékre korlátozzák.

(2) A segélycsapatok tagjai és más személyek a segítségnyújtás keretében az államhatárt úti okmányok, vízum és tartózkodási engedély nélkül léphetik át, és a segítséget kérő Szerződő Fél területén tartózkodhatnak. A segélycsapat vezetője felkérésre bemutatja a segítségnyújtásról szóló megbízólevelet, amely tartalmazza a segítségnyújtás módját, a segélycsapat jellegét, a segélycsapat névjegyzékét. Bemutatja továbbá érvényes, fényképpel ellátott szolgálati igazolványát vagy személyazonosító igazolványát. Az 1. Cikk d) pontjában megjelölt más személyek felkérésre bemutatják a segítségnyújtásról szóló megbízólevelüket és a személyazonosságukat igazoló okmányt. Különösen sürgős esetben a megbízatás más megfelelő módon is igazolható. A segítségnyújtásról szóló megbízólevelek mintapéldányait a jelen Egyezmény melléklete tartalmazza.

(3) Rendkívül sürgős esetekben, a tranzitállam előzetes jóváhagyása után, a határátkelőhelyen kívül is át lehet lépni az államhatárt. Ebben az esetben a helyileg illetékes vám- és határforgalom ellenőrző szervet haladéktalanul értesíteni kell.

(4) A segélycsapatok tagjai jogosultak a segítséget nyújtó Szerződő Fél területén egyenruha viselésére, amennyiben ez a szokásos felszerelésükhöz tartozik. A Szerződő Felek nem korlátozzák a másik Szerződő Fél segélycsapatainak gépjárművein a megkülönböztető jelzések használatát.

(5) A Szerződő Felek az (1)-(4) bekezdésekben foglaltakat akkor is biztosítják, amikor az egyik Szerződő Fél tranzitország. Az illetékes hatóságok időben értesítik egymást arról, hogy felmerül a tranzit szükségessége, és megállapodnak a végrehajtás fajtájában és módjában.

6. Cikk

Felszerelések és segélyszállítmányok behozatala és kivitele

(1) A Szerződő Felek megkönnyítik a felszerelések és segélyszállítmányok átszállítását az államhatáron keresztül. A segélycsapat vezetője és más személyek a határátlépéskor kötelesek a másik Szerződő Fél vámszerveinek átnyújtani a felszerelési tárgyak jegyzékét és a segélyszállítmányok jegyzékét. A jegyzékek a megbízólevél részét képezik, amelyek mintapéldányait a jelen Egyezmény melléklete tartalmazza. Amennyiben rendkívül sürgős esetben a határátlépés a határátkelőhelyen kívül történik, ezeket a jegyzékeket az első adandó alkalommal haladéktalanul át kell adni az illetékes vámhatóságnak. A segélyszállítmány részét képező, kábítószert és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerkészítményeket önálló tételes jegyzékben kell feltüntetni.

(2) A segélycsapatok által használt gépkocsik és a segélyszállítmányokat szállító gépjárművek esetében a Szerződő Felek nem igénylik a nemzetközi közúti szállítási engedélyeket.

(3) A segélycsapatok és más személyek a segélyszállítmányokon és felszereléseken kívül nem vihetnek be és nem hozhatnak ki egyéb árut.

(4) Az államhatáron keresztül szállított felszerelésre és a segélyszállítmányokra nem érvényesek az áruforgalomra vonatkozó tilalmak és korlátozások. A segélyszállítmányok és felszerelések a rendeltetésük igazolása esetén mentesek a vám, adó és minden egyéb pénzügyi teher megfizetése alól, melyeket a kivitel és a behozatal esetén alkalmaznak.

(5) Azt a felszerelést, amely nem került végleges felhasználásra vagy nem semmisült meg, a segítséget nyújtó Szerződő Fél területére vissza kell szállítani. Amennyiben a felszerelési tárgyak a segítséget kérő Szerződő Fél államterületén segélyszállítmányként maradnak vissza, akkor ezt a tényt, a visszamaradt tárgyak mennyiségének, fajtájának, feltalálási helyének megjelölésével, be kell jelenteni a segítséget kérő Szerződő Fél illetékes hatóságának, amely erről haladéktalanul értesíti a segítséget kérő Szerződő Fél illetékes vámhatóságát. A segítséget kérő Szerződő Fél területén így visszamaradt felszerelési tárgyakra, a segítséget kérő Szerződő Fél hatályos jogszabályaival összhangban, vonatkozik a (4) bekezdésben szereplő vám, adó és egyéb pénzügyi teher megfizetése alóli mentesség.

(6) A (4) és (5) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a kábítószert és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyító készítmények esetében is. Ezeket a készítményeket csak sürgős orvosi szükséglet szerinti mennyiségben vihetnek magukkal a segélycsapatok és más személyek, és csak szakképzett egészségügyi személyzet alkalmazhatja azon Szerződő Fél államának jogszabályi rendelkezései szerint, amely Szerződő Félhez a segélycsapat és más személyek tartoznak. Ezen készítmények behozatalát és kivitelét a Szerződő Felek nem tekintik a kábítószerekről és a pszichotróp anyagokról szóló, a Szerződő Feleket kötelező nemzetközi szerződések szerinti áruk behozatalának és kivitelének.

(7) Ha a segélyszállítmány része kábítószert és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerkészítmény, a segítséget nyújtó Szerződő Félnek a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szerv által nyilvántartott szerve megküldi ezen készítmények jegyzékét a segítséget kérő Szerződő Félnek a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szerv által nyilvántartott nemzeti hatóságának. Abban az esetben, ha ezen jegyzék megküldését a katasztrófa vagy súlyos baleset következtében létrejövő helyzet akadályozza, a segítséget nyújtó Szerződő Fél közvetlenül a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szervnek küldi meg a jegyzéket. A Szerződő Felek a kábítószert és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerkészítmények behozatalánál és kivitelénél figyelembe veszik a jelen Egyezmény tárgyára vonatkozó Egészségügyi Világszervezet ajánlásait.

(8) A segítséget kérő Szerződő Fél területére tilos a fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok behozatala a segítségnyújtáshoz szükséges ipari robbanóanyagok kivételével.

(9) A segítséget kérő Szerződő Fél lehetővé teszi a felszerelések vegyi és sugármentesítését, fertőtlenítését. Abban az esetben, ha ezt nem lehet elvégezni, akkor a felszerelést a segítséget kérő Szerződő Fél területén hagyják.

(10) A jelen cikk rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha az egyik Szerződő Fél tranzitország.

7. Cikk

Légi járművek alkalmazása

(1) Segélycsapatok és más személyek, felszerelésük, továbbá a segélyszállítmányok gyors eljuttatására, valamint a segítségnyújtás egyéb formáinak végrehajtására légi járművek is használhatók.

(2) A légi jármű használatát be kell jelenteni a segítséget kérő Szerződő Fél illetékes hatóságának a légi jármű típusára, a bejegyző országra, a lajstromjelre, a személyzetre, az utasokra, a teherre, a repülés várható útvonalára, a leszállási helyre, valamint a repülési időre vonatkozó adatokkal.

(3) Mindkét Szerződő Fél lehetővé teszi, hogy a másik Szerződő Fél területéről kiinduló, az (1) bekezdés szerinti segítséget nyújtó légi járművek átrepüljenek felségterületén és nemzetközi repülőtér igénybevétele nélkül, más kijelölt helyen le-, illetve felszállhassanak.

(4) Amennyiben a (2) és (3) bekezdésből más nem következik, a Szerződő Felek érvényes, a légi forgalmat szabályozó jogi előírásait és az államhatár átrepülése során a vonatkozó, a két Szerződő Felet kötelező nemzetközi szerződésekben meghatározott eljárást alkalmazzák. A repülési tervnek tartalmaznia kell ezen szerződésre való utalást.

8. Cikk

A harmadik ország területén történő áthaladás és átrepülés

(1) Abban az esetben, ha egy harmadik ország területén a segélycsapatoknak és más személyeknek át kell haladni, vagy át kell repülni, segélyszállítmányok és felszerelések átszállítása válik szükségessé, a segítséget kérő Szerződő Fél megkéri a tranzitállamtól a szükséges engedélyeket.

(2) A segítséget kérő Szerződő Fél illetékes hatósága megállapodik a tranzitország illetékes hatóságaival a szállítás fajtájában és módjában, valamint annak megkönnyítésében.

9. Cikk

Koordináció és irányítás

(1) A segítséget kérő Szerződő Fél területén a mentőmunkálatokat, a katasztrófák és súlyos balesetek következményeinek felszámolását, valamint az érintett lakosságnak nyújtandó segítséget azon személyek és hatóságok irányítják és koordinálják, melyek ezen Szerződő Fél jogi előírásai alapján erre illetékesek.

(2) A segítséget nyújtó Szerződő Fél segélycsapatai számára utasítást kizárólag a segélycsapat vezetőjén keresztül lehet adni.

(3) Az illetékes hatóságok megteszik a szükséges intézkedéseket a kölcsönös kapcsolatok, valamint a segítségnyújtás helyén a segélycsapatok közötti összeköttetés biztosítására. A segélycsapatoknak segítséget és védelmet biztosítanak és megteremtik a biztonságos munkavégzés feltételeit.

10. Cikk

A segítségnyújtás költségei

(1) A segítséget nyújtó Szerződő Fél nem tarthat igényt a segítségnyújtás költségeinek megtérítésére, beleértve azon költségeket is, amelyek a felszerelés felhasználásából, károsodásából, megsemmisüléséből vagy eltűnéséből erednek.

(2) A természetes vagy jogi személyek által nyújtott azon segítség költségeit, amelyet a segítséget nyújtó Szerződő Fél csupán a másik Szerződő Fél megkeresésére közvetít, a segítséget kérő Szerződő Fél viseli, és abban az esetben téríti meg közvetlenül, ha a Szerződő Felek másképpen nem állapodtak meg.

(3) Abban az esetben, ha a segélycsapatoknak és más személyeknek a beavatkozás folyamán vagy ezzel közvetlen összefüggésben készleteik elfogynak, a segítséget kérő Szerződő Fél ezeket a szükséges mennyiségben térítésmentesen biztosítja. A segélycsapatoknak és más személyeknek a segítséget kérő Szerződő Fél térítésmentesen biztosítja elhelyezésüket, étkeztetésüket, és szükség esetén halaszthatatlan egészségügyi ellátásukat.

(4) Az (1) bekezdés rendelkezései nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a segítséget kérő Szerződő Fél a költségeket megtérítse abban az esetben, ha a Szerződő Felek ebben megállapodnak.

11. Cikk

Kártérítés

(1) A Szerződő Felek lemondanak a másik Szerződő Féllel szemben minden kártérítési igényről olyan vagyoni kár esetében, amelyet a jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggő megbízatásának teljesítése közben a segélycsapat tagja okozott.

(2) A Szerződő Felek lemondanak a másik Szerződő Féllel szemben minden olyan kártérítési igényről, amelyek a segélycsapat valamely tagjának egészségkárosodásából vagy halálából adódnak, abban az esetben, ha az a jelen Egyezmény feladatainak végrehajtása során, azzal összefüggésben következett be.

(3) Abban az esetben, ha a segítséget nyújtó Szerződő Fél segélycsapatának tagja a jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggő feladat végzése közben a segítséget kérő Szerződő Fél területén harmadik személy sérelmére kárt okoz, úgy a felelősség a segítséget kérő Szerződő Felet terheli.

(4) Az (1)-(3) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a kárt szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozták.

(5) Az (1)-(4) bekezdés rendelkezései megfelelően alkalmazandók az 1. Cikk d) pontjában megjelölt más személyekre is.

(6) A jelen cikk rendelkezései az olyan káresetekre vonatkoznak, amelyek a segélycsapatok és más személyek tevékenységével függnek össze, s amelyek a segélycsapatoknak és más személyeknek a segítséget kérő Szerződő Fél területére történő belépése pillanatától az annak elhagyásáig terjedő időszakban keletkeztek.

(7) Az illetékes hatóságok szorosan együttműködnek a kártérítési igények elbírálásának megkönnyítése érdekében. Ebből a célból valamennyi rendelkezésükre álló információt kicserélik.

12. Cikk

Az együttműködés egyéb formái

(1) A Szerződő Felek főként a következő területeken működnek együtt:

a) a jelen Egyezmény alapján történő segítségnyújtás végrehajtása terén;

b) katasztrófák és súlyos balesetek előrejelzése, megelőzése, következményeinek értékelése és felszámolása terén, miközben kicserélik tudományos és technikai információikat és gyakorlati tapasztalataikat;

c) konferenciákat, tanulmányutakat, tudományos programokat és szakmai tanfolyamokat rendeznek szakembereik részére, beleértve az illetékes oktatási intézmények együttműködését és közös gyakorlatok végzését;

d) kicserélik az információikat a katasztrófák és súlyos balesetek veszélyéről és következményeiről, különösen azokban az esetekben, amikor ezek a másik Szerződő Fél területét is érinthetik;

e) katasztrófák és súlyos balesetek okainak kivizsgálása.

(2) Az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt együttműködés során a jelen Egyezmény 3. Cikk (1) bekezdésében felsorolt illetékes hatóságokon kívül közvetlen kapcsolatba léphetnek a Szerződő Felek hatályos nemzeti jogszabályai szerint erre jogosult további szervek is.

(3) A jelen Egyezmény rendelkezéseit megfelelően alkalmazzák a katasztrófák és súlyos balesetek elleni védelmi gyakorlatok megszervezése és végrehajtása során.

13. Cikk

A humanitárius szervezetek együttműködése

A Szerződő Felek támogatják a humanitárius szervezetek közötti együttműködést a katasztrófák és súlyos balesetek esetén, és megteremtik az ehhez szükséges feltételeket.

14. Cikk

A személyes adatok védelme

Abban az esetben, ha a jelen Egyezmény alapján személyes adatokat adnak át, akkor a következő rendelkezések érvényesek azzal, hogy a Szerződő Felek hatályos nemzeti jogszabályaival összhangban kell eljárni:

a) Az átvevő az adatokat csak azokra a célokra használhatja fel, melyek a jelen Egyezményben szerepelnek, és csak az átadó hatóság által meghatározott feltételek mellett.

b) Az átvevő - kérelemre - tájékoztatja az átadó hatóságot az átadott adatok felhasználásáról és a segítségük által elért eredményekről.

c) A személyes adatok csak a jelen Egyezmény végrehajtásában közreműködő és a személyes adatok kezelésére jogosult hatóságoknak adhatók át. Az átvevő a személyes adatokat csak a személyes adatot átadó hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával továbbíthatja.

d) Az átadó hatóság köteles ügyelni az átadandó adatok helyességére, valamint tekintettel az átadás céljára, ezek szükségességére és megfelelőségére. Ennek során figyelembe kell venni a hatályos nemzeti jogszabályokban meghatározott adattovábbítási tilalmakat. Abban az esetben, ha megállapítják, hogy helytelen adatokat adtak át, vagy olyan adatokat, melyeket nem lett volna szabad átadni, akkor ezt a tényt haladéktalanul közölni kell az átvevővel. Az átvevő köteles elvégezni az adatok kijavítását vagy az adatokat megsemmisíteni.

e) Abban az esetben, ha az átadó hatóságnál érvényes előírások az átadott személyes adatokra különleges törlési határidőt írnak elő, akkor az átadó hatóság ezekre a határidőkre figyelmezteti az átvevőt. Ezektől a határidőktől függetlenül az átadott személyes adatokat törölni kell akkor, amikor nem szükségesek arra a célra, amelyre azokat átadták.

f) Az átadó és az átvevő hatóságok kötelesek nyilvántartást vezetni a személyes adatok átadásáról és átvételéről.

g) Az átadó és az átvevő hatóságok kötelesek hatékonyan védeni az átadott személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan változtatás és a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal ellen.

15. Cikk

A viták rendezése

A jelen Egyezmény értelmezésével és alkalmazásával összefüggő esetleges vitákat a Szerződő Felek illetékes hatóságai tárgyalások útján, illetve diplomáciai úton rendezik.

16. Cikk

Egyéb szerződéses rendelkezések

A jelen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek által kötött egyéb nemzetközi szerződésekből eredő jogokat és kötelezettségeket.

17. Cikk

Záró rendelkezések

A jelen Egyezmény melléklete a 3. Cikk (1) bekezdésben szereplő illetékes hatóságok megállapodásával módosítható.

18. Cikk

(1) A jelen Egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítésről szóló okiratokat Prágában cserélik ki. A jelen Egyezmény a megerősítésről szóló okiratok kicserélése napján lép hatályba.

(2) A jelen Egyezmény határozatlan időre szól. Az Egyezményt bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton írásban felmondhatja. Az Egyezmény attól a naptól számított hat hónap elteltével veszti hatályát, amikor a felmondásról szóló értesítés a másik Szerződő Félhez megérkezett.

(3) Az Egyezmény megszűnése az Egyezmény fennállása alatt érvényesen vállalt kötelezettségekért való helytállást nem érinti.

Készült Budapesten, az 1999. év június hó 17. napján, két eredeti példányban, magyar és cseh nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

Melléklet a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezményhez

Az Egyezmény 5. Cikk (2) bekezdése szerinti segítségnyújtási megbízólevél mintapéldánya, valamint az Egyezmény 6. Cikk (1) bekezdése szerinti jegyzékek mintapéldányai a felszerelésekről és segélyszállítmányokról

Minta

A

Segítségnyújtási megbízólevél * 

............................................................... ...............................................................
A kiállító hatóság megnevezése
az Egyezmény 3. Cikk (1) bekezdése alapján
A kiállítás helye és időpontja

Ezennel igazoljuk, hogy .......................................... a magyar/cseh segélycsapat vezetője * , melyet a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló ....................... napján aláírt Egyezménnyel összhangban küldtek ki a ................... területére.

Az Egyezménnyel összhangban jelen okirat alapján a segélycsapat:

- átlépheti az államhatárt és tartózkodhat a Magyar Köztársaság/Cseh Köztársaság területén * 

- átlépheti az államhatárt és átutazhat a Magyar Köztársaság/Cseh Köztársaság területén * 

A magyar/cseh *  segélycsapat .......................... személyből áll.

A segélycsapat tagjai a következők:

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................................
Az Egyezmény 3. Cikk (1) bekezdésében
szereplő hatóság által meghatározott
személy aláírása

Minta

B

Segítségnyújtási megbízólevél * 

............................................................... ...............................................................
A kiállító hatóság megnevezése
az Egyezmény 3. Cikk (1) bekezdése alapján
A kiállítás helye és időpontja

Ezennel igazoljuk, hogy ......................................... a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló ........................... napján aláírt Egyezménnyel összhangban került kiküldésre a ................................................ területére.

Az Egyezménnyel összhangban jelen okirat alapján az említett személy:

- átlépheti az államhatárt és tartózkodhat a Magyar Köztársaság/Cseh Köztársaság területén * 

- átlépheti az államhatárt és átutazhat a Magyar Köztársaság/Cseh Köztársaság területén * 

......................................................................
Az Egyezmény 3. Cikk (1) bekezdésében
szereplő hatóság által meghatározott
személy aláírása

Minta

C

A felszerelések jegyzéke * 

A Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény 6. Cikke alapján

............................................................... ...............................................................
A kiállító hatóság megnevezése
az Egyezmény 3. Cikk (1) bekezdése alapján
A kiállítás helye és időpontja

1. A felszerelés tartalma:

Megnevezés Fajta Típus Darabszám
...
...
...

2. Célország

3. Tranzitország(ok) megnevezése * 

......................................................................
Az Egyezmény 3. Cikk (1) bekezdésében
szereplő hatóság által meghatározott
személy aláírása

Megjegyzés: A segítséget kérő Szerződő Fél területén segélyszállítmányként visszamaradt felszerelést záradékként fel kell tüntetni a jegyzéken! [Egyezmény 6. Cikk (5) bekezdése]

Minta

D

A segélyszállítmányok jegyzéke * 

A Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény 6. Cikke alapján

............................................................... ...............................................................
A kiállító hatóság megnevezése
az Egyezmény 3. Cikk (1) bekezdése alapján
A kiállítás helye és időpontja

1. A felszerelés tartalma:

Megnevezés Fajta Típus Darabszám
...
...
...

2. Célország:

3. Tranzitország(ok) megnevezése * 

......................................................................
Az Egyezmény 3. Cikk (1) bekezdésében
szereplő hatóság által meghatározott
személy aláírása

Megjegyzés: A segélyszállítmánynak azon részét, amelyet a segítséget nyújtó Szerződő Fél területére visszaszállítanak, záradékként fel kell tüntetni a jegyzéken!

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2001. március 21. napjától kell alkalmazni.

(2) A törvény végrehajtásáról a belügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére