Időállapot: közlönyállapot (2001.VI.11.)

2001. évi XXX. törvény

a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2000. október 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2000. október 12-én aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

(Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 2001. év február hónap 27. napján megtörtént, az Egyezmény 2001. év március hónap 29. napján hatályba lépett.)

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről

A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság (a továbbiakban: a Szerződő Államok) azzal a szándékkal, hogy a határforgalom ellenőrzését a közúti és a vasúti határátkelőhelyeken megkönnyítsék, valamint a közös államhatár átlépését meggyorsítsák és egyszerűsítsék, elhatározták a jelen Egyezmény megkötését az alábbiak szerint:

I. Rész

Általános rendelkezések

1. Cikk

Ezen Egyezmény értelmében:

1. „Határforgalom-ellenőrzés” kifejezés a Szerződő Államok valamennyi olyan jogi előírásainak végrehajtását jelenti, amelyeket a közös államhatáron a személyek határátléptetésére, valamint javak behozatalára, kivitelére és átvitelére alkalmaznak.

2. „Területi Állam” kifejezés azt a Szerződő Államot jelenti, amelynek területén a másik Szerződő Állam erre felhatalmazott szervei a határforgalom ellenőrzését végzik.

3. „Szomszéd Állam” kifejezés a másik Szerződő Államot jelenti.

4. „Működési terület” kifejezés a Területi Államnak azt a részét jelöli, ahol a Szomszéd Állam szolgálati személyei a határforgalom ellenőrzésére jogosultak.

5. „Szolgálati személyek” kifejezés azokat a személyeket jelenti, akik hatósági, igazgatási jogkörükben eljárva végzik a határforgalom ellenőrzését, továbbá a szolgálati felügyelettel megbízott személyek.

6. „Javak” kifejezés az árukat, a szállítóeszközöket, valamint a devizarendelkezések hatálya alá tartozó egyéb értékeket jelenti.

2. Cikk

(1) A Szerződő Államok ezen Egyezmény alapján egyszerűsítik, meggyorsítják és összehangolják a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzését.

(2) E cél érdekében az egyik Szerződő Állam a másik Szerződő Állam területén határforgalom-ellenőrző szolgálati helyeket létesít.

(3) Ebből a célból az egyik Szerződő Állam szolgálati személyei a másik Szerződő Állam területén

- a működési területen mindkét irányban,

- a közös határállomáson, meghatározott vasútszakaszokon mindkét irányban közlekedő vonatokon határforgalom-ellenőrzést végezhetnek.

(4) A Szerződő Államok Kormányai megállapodás útján meghatározzák és szabályozzák:

a) határátkelőhely létesítésének helyét, megszüntetését, a használat rendjét, a forgalom jellegét és annak megváltoztatását;

b) a (2) bekezdésben foglalt határforgalom-ellenőrző szolgálati helyek létesítését, megváltoztatását vagy megszüntetését, a forgalom jellegét és annak megváltoztatását;

c) a vasútvonalakat és vasútvonalszakaszokat, amelyeken a Szomszéd Állam szolgálati személyei a Területi Államban a határforgalom ellenőrzését vasúti járműveken menet közben végezhetik;

d) a szolgálati helyeken működő illetékes szervek együttműködésének módját a hatályos belső jog alapján;

e) a jelen Egyezmény 6. Cikk (4) bekezdése szerinti közös határforgalom ellenőrzés bevezetését és szabályozását;

f) a működési területeket.

3. Cikk

(1) A működési terület a közúti forgalomban magában foglalhatja:

a) a Szomszéd Államnak a határforgalom ellenőrzésére létesített meghatározott (szolgálati) helyiségeit;

b) útszakaszokat;

c) egyéb létesítményeket;

d) az államhatár és a határforgalom-ellenőrző szolgálati hely közötti utat.

(2) A működési terület a vasúti forgalomban magában foglalhatja:

a) a kijelölt pályaudvarokon a Szomszéd Állam által a határforgalom ellenőrzésére létesített, meghatározott szolgálati helyiségeket;

b) a pályaudvar területén kijelölt vágányokat;

c) a kijelölt raktárhelyiségeket;

d) a kijelölt, az utas- és árukezelésre szolgáló helyiségeket;

e) az olyan vonatokat, amelyeken a Szomszéd Állam szolgálati személyei a határforgalom ellenőrzését végzik.

(3) A Szerződő Államok határforgalom-ellenőrző hatóságai meghatározzák, hogy mely személyszállító vonatokon végezhető menet közben határforgalom ellenőrzés. A Szerződő Államok vasútjai kötelesek biztosítani a menet közbeni ellenőrzéshez szükséges feltételeket.

II. Rész

Határforgalom-ellenőrzés

4. Cikk

(1) A működési területen a Szomszéd Állam határforgalom-ellenőrzése során ezen állam valamennyi, a személyek határátléptetésére, valamint a javak behozatalára, kivitelére és átvitelére vonatkozó jogszabálya érvényes, ezeket a Szomszéd Állam szolgálati személyei azonos terjedelemben és ugyanazon következményekkel alkalmazzák, mint a saját államuk területén.

(2) A Szomszéd Állam szolgálati személyei által a működési területen végrehajtott hatósági eljárásokat úgy kell tekinteni, mintha azokat a Szomszéd Állam azon helységében hajtották volna végre, amelynek területén a hozzátartozó határátkelőhely található.

(3) Ha az (1) bekezdésben említett, a Szomszéd Állam jogszabályaiba ütköző cselekményt a működési területen követik el, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha azt a (2) bekezdésben említett helységben követték volna el.

(4) Egyebekben a Területi Állam joga érvényes.

5. Cikk

(1) A jelen Egyezmény 4. Cikk (1) bekezdésében említett jogosultságok körébe tartozik az őrizetbe vétel és a kényszerrel történő visszairányítás joga is. A Szomszéd Állam szolgálati személyei azonban nem jogosultak a Területi Államon belül annak állampolgárait őrizetbe venni, fogva tartani, vagy a Szomszéd Államba vinni. Jogukban áll azonban ezeket a személyeket a saját kihelyezett határforgalom-ellenőrző szolgálati helyére, vagy ha ilyen nincs, akkor a Területi Állam határforgalom-ellenőrző szolgálati helyére a tényállás írásos felvétele céljából kényszer útján is előállítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések esetében haladéktalanul be kell vonni a Területi Állam szolgálati személyét.

(3) A Területi Állam menedékjoga érintetlen marad.

6. Cikk

(1) A működési területen a kiléptető állam határforgalom-ellenőrzése megelőzi a beléptető állam határforgalom ellenőrzését, kivéve, ha a határforgalom ellenőrzését a kiléptető állam határforgalom-ellenőrző szerve - a beléptető állam határforgalom-ellenőrző szervének előzetes értesítését követően - mellőzi.

(2) A kiléptető állam határforgalom-ellenőrzésének befejezését követően szabad a beléptető állam szolgálati személyeinek a kiléptető állam szolgálati személyei által már ellenőrzött személyek és javak ellenőrzését elvégezni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a kiléptető állam szolgálati személyei a határforgalom ellenőrzésétől eltekintenek.

(3) A kiléptető állam szolgálati személyei a beléptető ellenőrzés megkezdése után már nem jogosultak határforgalom-ellenőrzési intézkedések foganatosítására. Amennyiben a beléptető ellenőrzés megkezdését követően bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, vagy utólag ismertté válik, hogy a működési területen olyan személy tartózkodik, akinek elfogására körözést adtak ki, a kiléptető állam szolgálati személyei jogosultak a beléptető állam szolgálati személyeinek előzetes értesítése és egyetértése után megismételt határforgalom ellenőrzési intézkedések foganatosítására.

(4) A határforgalom ellenőrzését a Szerződő Államok szolgálati személyei közösen is végezhetik.

7. Cikk

(1) A Szerződő Államok szolgálati személyei kölcsönös egyetértéssel eltérhetnek a jelen Egyezmény 6. Cikk (1) bekezdésében előírt sorrendtől, amennyiben ez a gyors határforgalom-ellenőrzés érdekében szükséges. Az ilyen esetekben a beléptető állam szolgálati személyei őrizetbe vételt vagy elkobzást csak a kiléptető állam határforgalom-ellenőrzésének befejezése után végezhetnek. Ha ilyen intézkedéseket kívánnak foganatosítani, akkor az érintett személyeket és javakat átadják a kiléptető állam szolgálati személyeinek, amennyiben a kiléptető állam a határforgalom-ellenőrzést ezen személyek és javak tekintetében még nem fejezte be. Ha a kiléptető állam szolgálati személyei maguk kívánnak őrizetbe vételt vagy elkobzást foganatosítani, úgy őket illeti meg az elsőbbség.

(2) A Szomszéd Állam szolgálati személyei által a Területi Államban végzett határforgalom-ellenőrzés során beszedett illetékek, díjak, bírságok vagy szolgálati célból magukkal vitt pénzösszegek és a lefoglalt vagy elkobzott javak átvihetők a Szomszéd Államba.

8. Cikk

(1) Azok a javak, amelyeket a Szomszéd Állam szolgálati személyei a kiléptető ellenőrzés során a Szomszéd Államba visszairányítottak, vagy amelyeket a Területi Állam beléptető ellenőrzésének megkezdése előtt az érdekelt személyek kérelmére a Szomszéd Állam területére visszavisznek, nem tartoznak sem a Területi Állam kiviteli jogszabályainak hatálya, sem pedig ezen állam kiléptető ellenőrzési eljárása alá.

(2) A beléptető állam szolgálati személyei által visszairányított személyeknek a kiléptető államba való visszatérését nem lehet megtagadni. Hasonlóképpen nem lehet megtagadni azoknak a javaknak a kiléptető államba való visszaszállítását és visszafogadását sem, amelyeknek a behozatalát a beléptető állam szolgálati személyei nem engedélyezték.

(3) A (2) bekezdésben említett intézkedések végrehajtása során a Szerződő Államok szolgálati személyei szükség szerint tájékoztatják egymást.

(4) A Szerződő Államok szolgálati személyei kölcsönösen tájékoztatják továbbá egymást az időszakosan bevezetett forgalomkorlátozásokról és a fellépő forgalmi akadályokról.

(5) A Szerződő Államok határforgalom-ellenőrző szervei a közúti és a vasúti határátkelőhelyeken a személy- vagy áruforgalomban bekövetkező várakozások csökkentése, a forgalmi akadályok megelőzése és megszüntetése érdekében munkabizottságaik útján, összehangolt, együttes intézkedéseket tesznek.

9. Cikk

A Szerződő Államok belső joga szerint erre jogosult hatóságai, előzetes időpont, időtartam és hely szerinti egyeztetés után, indokolt esetben, meghatározott ideig engedélyezhetik személyek és javak átléptetését a közös államhatáron a rendszeresen működő határátkelőhelyeken kívül is.

III. Rész

Szolgálati személyek

10. Cikk

(1) A Területi Állam hatóságai a Szomszéd Állam szolgálati személyei számára a működési területen a szolgálatuk ellátása során ugyanolyan védelmet és segítséget nyújtanak, mint saját szolgálati személyeinek. A Területi Államnak a hivatalos személyek és a hivatalos cselekmények védelmére vonatkozó büntetőjogi rendelkezéseit kell azokra a büntetendő cselekményekre is alkalmazni, amelyeket a Területi Államban a Szomszéd Állam szolgálati személyei ellen szolgálatuk ellátása során vagy ezzel összefüggésben követnek el.

(2) A Szomszéd Állam szolgálati személyeinek jogában áll akár testi kényszer alkalmazásával eltávolítani azon személyeket, akik magatartásukkal zavarják a Szomszéd Állam szolgálati helyiségeinek rendjét. Erről az intézkedésről a Területi Állam illetékes hatóságait haladéktalanul tájékoztatni kell.

(3) A Szomszéd Állam szolgálati helyiségeit a Területi Állam hatóságai csak a Szomszéd Állam illetékes hatóságainak beleegyezésével kutathatják át.

(4) A Szomszéd Állam szolgálati személyei által a működési területen okozott olyan károk megtérítésére irányuló igény, amelyekért az állam felel, a Szomszéd Állam joghatósága alá tartozik ugyanúgy, mintha a károkozó cselekmény a Szomszéd Államban következett volna be. A Területi Állam állampolgárai az ilyen igények érvényesítése során ugyanolyan elbírálásban részesülnek, mint a Szomszéd Állam állampolgárai.

11. Cikk

(1) A Szomszéd Állam szolgálati személyeinek magyar és szlovén nyelven kiállított kétnyelvű határátlépési igazolvánnyal (a továbbiakban: igazolvány) kell rendelkezniük. Az igazolvány a jelen Egyezmény mellékletében meghatározott adatokat tartalmazza. Az igazolványokat kiállító hatóságokról és az igazolvány formájáról a Szerződő Államok diplomáciai úton, írásban tájékoztatják egymást 30 nappal a jelen Egyezmény hatálybalépése előtt. Az igazolvány korlátlan számú határátlépésre jogosít. Az igazolvány kiadásának módját és érvényességi idejét a Szerződő Államok hatályos jogszabályaikkal összhangban határozzák meg.

(2) Az igazolvány viselője szolgálata ellátásához, a szolgálati hely megközelítése érdekében minden, a nyilvános közlekedés számára megnyitott határátkelőhelyen jogosult átlépni a magyar-szlovén államhatárt. Fegyvert viselő szolgálati személy azonban csak a működési területéhez legközelebbi nyilvános közlekedés számára megnyitott határátkelőhelyen jogosult átlépni a közös államhatárt.

(3) Az igazolvány viselője jogosult a működési területen, valamint - ha a működési terület pályaudvaron van - a pályaudvaroknak a közönség számára nyitva álló területén a szolgálata ellátásának időtartamára akadálytalanul tartózkodni. Fegyvert viselő szolgálati személy jogosult a működési területen a szolgálata ellátásának időtartamára akadálytalanul tartózkodni; jogosult továbbá a működési területre vezető, a számára kijelölt úton közlekedni.

(4) A szolgálati személy visszahívását követően a kiállító hatóság haladéktalanul bevonja az igazolványt.

(5) Az igazolvány kiállításáról, valamint annak bevonásáról a kiállító hatóságnak haladéktalanul értesítenie kell a Szomszéd Állam (1) bekezdésében megjelölt hatóságát.

(6) A Szomszéd Állam egyes szolgálati személyeivel szembeni beutazási tilalmakat ezen Egyezmény nem érinti. Ilyen esetben a határforgalom-ellenőrző szolgálati hely illetékes vezetőjét haladéktalanul értesíteni kell.

12. Cikk

(1) A Szomszéd Állam szolgálati személyei a Területi Államban szolgálatuk ellátása céljából, valamint a működési területre az oda- és visszautazáshoz viselhetik szolgálati egyenruhájukat, szolgálati jelvényüket és szolgálati fegyverüket (maroklőfegyver), valamint magukkal vihetik a szükséges szolgálati felszerelésüket, beleértve a szolgálati kutyáikat is. A Területi Államban fegyvert csak jogos védelemből használhatnak.

(2) A Szomszéd Állam szolgálati személye által a Területi Államban elkövetett bűncselekményekről és szabálysértésekről a Területi Állam illetékes hatósága köteles az elkövető szolgálati hatóságát haladéktalanul értesíteni.

13. Cikk

A Szomszéd Állam szolgálati személyei, akik a jelen Egyezményben foglalt feladatokat látják el a Területi Államban, e tevékenységükkel összefüggésben mentesek minden közjogi, személyi és dologi kötelezés alól.

14. Cikk

(1) Ha a Szomszéd Állam szolgálati személye a Területi Államban szolgálatának teljesítése közben vagy e szolgálattal összefüggésben életét veszti, megsebesül, a rajta, illetőleg a nála lévő dolog megsérül avagy megsemmisül, akkor a kártérítési igényre a Szomszéd Államban érvényes jogot kell alkalmazni.

(2) A szolgálati személy, illetve a kártérítésre jogosult az (1) bekezdésben meghatározott káresetből eredő igényét akár az egyik, akár a másik Szerződő Állam bírósága előtt érvényesítheti.

(3) Azokat a jogerős határozatokat és egyezségeket, amelyeket az (1) bekezdésben említett kártérítési igény tárgyában az egyik Szerződő Állam bírósága a (2) bekezdés szerinti joghatósági szabályok figyelembevételével hozott, illetőleg ilyen bíróság előtt kötöttek, a másik Szerződő Államban a két állam között hatályos, a kölcsönös jogsegélyt szabályozó szerződés szerint végrehajtják.

(4) Az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell azoknak a károknak a megtérítésére irányuló igények érvényesítésére, amelyeket a Szomszéd Állam szolgálati személye a Területi Államban szolgálati tartózkodásának ideje alatt, de nem szolgálatának teljesítése közben okozott.

IV. Rész

Határforgalom-ellenőrző szolgálati helyek

15. Cikk

(1) A Szomszéd Állam illetékes szervei a Szomszéd Államnak a Területi Államban lévő szolgálati helyeihez tartozó helyiségek és létesítmények használatáért díjat fizetnek. Erről a Szerződő Államok illetékes szervei egymással, illetve ezen létesítmények, helyiségek tulajdonosával külön megállapodnak.

(2) A vasutak kötelesek biztosítani a menet közben határforgalom-ellenőrzést végző szervek részére a szükséges kocsiszakaszok díjmentes használatát.

(3) A Szomszéd Állam határforgalom-ellenőrző szervei részére szolgáló helyiségeket hivatalos feliratokkal, állami címerrel és zászlóval kell megjelölni.

(4) A Szomszéd Állam szolgálati személyeinek szolgálati helyiségein a feliratokat magyar és szlovén nyelven kell feltüntetni.

16. Cikk

(1) Azok a tárgyak, szolgálati és forgalombiztosító anyagok, eszközök, berendezések, amelyek a közös határállomás más részére érkeznek, továbbá, amelyek a határforgalom-ellenőrző szervek hivatalos használatára vagy a Területi Államban végzett szolgálati ideje alatt a Szomszéd Állam szolgálati személyei személyes szükségletére szolgálnak, mentesek a vám, az adó, az illeték és egyéb pénzügyi terhek megfizetése alól. Ezek a tárgyak nem esnek gazdasági behozatali és kiviteli tilalmak, valamint behozatali, illetve kiviteli korlátozások alá. Azon gépjárművek (személygépkocsik, motorkerékpárok) esetében, amelyeket a szolgálati személyek a Területi Államban a szolgálatuk ellátásához használnak, a Szerződő Államok belső jogszabályait kell alkalmazni.

(2) A Szomszéd Állam szolgálati személyeinél lévő és a szolgálatellátáshoz szükséges iratok, okmányok, adathordozók, valamint a szolgálati küldemények és a szükséges szolgálati felszerelések a Területi Államban mentesek a vizsgálat és a lefoglalás alól.

(3) Azokat a szolgálati küldeményeket, amelyeket a Szomszéd Állam határforgalom-ellenőrző szervei a Területi Államban lévő szervei számára küldenek, és viszont, ezen állam szolgálati személyei a Területi Állam postája vagy vasútja bevonása nélkül, illetékmentesen továbbíthatják. A szolgálati küldeményeket a küldő szerv szolgálati pecsétjével kell ellátni.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott tárgyak az egyik Szerződő Állam területéről a másik Szerződő Állam területére visszaviteli kötelezettséggel, ideiglenesen vihetők be. Az így bevitt tárgyakról 3 (három) példányban jegyzéket kell készíteni, amelynek egyik példányát át kell adni a másik Szerződő Állam illetékes vámszervének. Kivételt képez a 6 (hat) hónapot meg nem haladó tartózkodási időre, ideiglenes használatra kivitt/behozott gépjárművek (személygépkocsi, mikrobusz és motorkerékpár), amelynek ellenőrzése szóbeli árunyilatkozat alapján, alakiság nélkül történik.

17. Cikk

(1) A Területi Állam vám-, adó- és illetékmentesen engedélyezi a Szomszéd Állam határforgalom-ellenőrző szerveinek a Területi Államban folytatott tevékenységük ellátásához szükséges távközlési és adatátviteli berendezések létesítését, megváltoztatását, karbantartását és megszüntetését, valamint ezen berendezések csatlakozását a Szomszéd Állam megfelelő létesítményeihez. Ez a közvetlen összeköttetés a Szomszéd Állam hivatali szervei között csak szolgálati célból vehető igénybe. Ezen hírközlés a Szomszéd Állam belső kapcsolattartásának minősül.

(2) Egyebekben a Szerződő Államok azon jogszabályai érvényesek, amelyek a területükön a távközlési és adatátviteli berendezések létesítésére, fenntartására és üzemeltetésére vonatkoznak.

V. Rész

Az Egyezmény végrehajtása

18. Cikk

(1) A jelen Egyezmény végrehajtása érdekében a Szerződő Államok Kormányai az illetékes hatóságaik képviselőiből Magyar-Szlovén Határforgalmi Vegyes Bizottságot (a továbbiakban: Vegyes Bizottság) hoznak létre.

(2) A Vegyes Bizottság meghatározza részletes feladatait és elfogadja működésének részletes szabályait tartalmazó ügyrendjét.

(3) A Vegyes Bizottság üléseit az illetékes hatóságok egyeztetése alapján, szükség szerint tartja, felváltva a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság területén.

VI. Rész

Záró rendelkezések

19. Cikk

(1) A jelen Egyezmény értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitákat a Szerződő Államok a Vegyes Bizottság keretében tárgyalások útján, ennek eredménytelensége esetén pedig diplomáciai úton rendezik.

(2) A jelen Egyezmény alkalmazását közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerződő Állam egészében vagy részben, átmenetileg felfüggesztheti. Ilyen intézkedés bevezetéséről és visszavonásáról a másik Szerződő Államot diplomáciai úton, haladéktalanul értesíteni kell.

20. Cikk

(1) Ezt az Egyezményt a Szerződő Államok belső jogszabályaival összhangban meg kell erősíteni. Az Egyezmény a megerősítéséről szóló későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

(2) A jelen Egyezmény határozatlan időre köttetett. Az Egyezményt bármely Szerződő Állam diplomáciai úton, írásban felmondhatja. Az Egyezmény a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő 6 (hat) hónap elteltével veszti hatályát.

(3) A jelen Egyezményt a Szerződő Államok közös megegyezéssel módosíthatják.

Készült Budapesten, 2000. év október hó 12. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovén nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

Melléklet

A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény 11. Cikk (1) bekezdéséhez

A határátlépési igazolványok adattartalma:

1. a Szerződő Állam megnevezése, címere;

2. az okmány megnevezése;

3. a határátlépési igazolvány száma;

4. az igazolvány kiállításának jogalapja: a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2000. október 12. napján aláírt Egyezmény 11. Cikkében meghatározott szolgálati feladatok ellátása;

5. a jogosult személyi adatai:

- családi és utónév,

- nők esetén a születéskori családi és utónév,  * 

- születési hely és idő,

- nem,

- a jogosult fényképe és aláírása;

6. ellátandó feladatkör;

7. az igazolvány kiállítása:

- a kiállító hatóság megnevezése,

- a kiállítás helye és ideje,

- az igazolvány érvényességi ideje (dátum szerint .....-ig),

- a hivatalos személy aláírása,

- a kiállító hatóság pecsétje;

8. az igazolvány érvényességének meghosszabbítása:

- a meghosszabbító hatóság megnevezése,

- meghosszabbítás helye és ideje,

- az igazolvány érvényességi ideje (dátum szerint .....-ig),

- a hivatalos személy aláírása,

- a meghosszabbító hatóság pecsétje;

9. hivatalos bejegyzések;

10. tudnivalók: a jelen Egyezmény 11. Cikk (2) és (3) bekezdése:

„(2) Az igazolvány viselője szolgálata ellátásához, a szolgálati hely megközelítése érdekében minden, a nyilvános közlekedés számára megnyitott határátkelőhelyen jogosult átlépni a magyar-szlovén államhatárt. Fegyvert viselő szolgálati személy azonban csak a működési területéhez legközelebbi nyilvános közlekedés számára megnyitott határátkelőhelyen jogosult átlépni a közös államhatárt.

(3) Az igazolvány viselője jogosult a működési területen, valamint - ha a működési terület pályaudvaron van - a pályaudvaroknak a közönség számára nyitva álló területén a szolgálata ellátásának időtartamára akadálytalanul tartózkodni.

Fegyvert viselő szolgálati személy jogosult a működési területen a szolgálata ellátásának időtartamára akadálytalanul tartózkodni; jogosult továbbá a működési területre vezető, a számára kijelölt úton közlekedni.”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2001. év március hónap 29. napjától kell alkalmazni.

(2) A törvény végrehajtásáról a belügyminiszter, a pénzügyminiszter és a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére