Időállapot: közlönyállapot (2001.VII.3.)

2001. évi XLIII. törvény

a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrációjával érintett törvények módosításáról * 

Az Országgyűlés a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrációja jogi feltételeinek megteremtése érdekében a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény, a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény, a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény módosításáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény módosítása

1. § A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Honvédelmi Bizottság a Honvéd Vezérkar főnökének, a határőrség országos parancsnokának jelölt személyt kinevezése előtt meghallgatja, és alkalmasságáról véleményt nyilvánít.”

2. § A Hvt. 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A köztársasági elnök]

b) a honvédelmi miniszter javaslatára kinevezi és felmenti a Honvéd Vezérkar főnökét, a belügyminiszter javaslatára pedig a határőrség országos parancsnokát;”

3. § (1) A Hvt. 8. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A fegyveres erők működésének irányítása körében a Kormány meghatározza]

a) a fegyveres erők kormányzati irányításának és felső szintű vezetésének rendjére vonatkozó részletes szabályokat;”

c) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: honvédség) területi elhelyezésének, felszerelésének, felkészítésének alapvető követelményeit;”

(2) A Hvt. 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Kormány - az Alkotmányban meghatározott esetek kivételével - dönt a magyar és a külföldi fegyveres erők határátlépéssel járó csapatmozgásainak engedélyezéséről.”

4. § A Hvt. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A honvédelmi miniszter a Kormánynak az ország honvédelmi feladatai végrehajtásáért, valamint a honvédség irányításáért és vezetéséért felelős szakminisztere. Felelős a honvédelemmel kapcsolatos kormányzati döntések előkészítéséért és központi közigazgatási feladatainak ellátásáért, továbbá a honvédség rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű működését meghatározó döntések meghozataláért, illetőleg e döntések végrehajtásának irányításáért. Gyakorolja az ezzel összefüggő jogokat, amelyeket az Alkotmány, e törvény, illetőleg külön törvény nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.”

5. § A Hvt. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § A honvédelmi miniszter a honvédelmi tevékenység ágazati irányítása körében

a) kidolgozza a nemzeti katonai stratégiát, ellenjegyzi a védelmi tervet;

b) előkészíti a Kormány számára a lakosságnak, az anyagi javaknak, a közigazgatásnak az ország külső támadás elleni fegyveres védelmére történő felkészítésére, valamint az ország és a fegyveres erők mozgósítására vonatkozó döntéseket;

c) összehangolja a honvédelemben részt vevő szervek honvédelmi és országmozgósítási feladatokra való felkészítését, a szövetséges fegyveres erőkkel történő kollektív védelmi tervezéssel és a haderőfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységet;

d) együttműködik az illetékes miniszterekkel

da) a haditechnikai eszközök és hadfelszerelési anyagok gyártásában, a hadiipari kapacitások biztosításában,

db) a légtér légiközlekedési és egyéb célú igénybevétele feltételeinek, valamint a polgári légiforgalmi szolgálatok és az illetékes katonai szervezetek közötti együttműködés szabályainak megállapításában,

dc) a katonai és a polgári védelem szempontjából fontos létesítmények elhelyezésében, továbbá az egészségügyi, a közlekedési, a hírközlési hálózat, valamint a légi, a vegyi és sugárfigyelő jelző- és riasztási rendszer működőképességének - a kiépítettségétől elvárható módon történő - biztosításában;

e) meghatározza a centrális alárendeltségű közigazgatási szervek és a helyi védelmi igazgatási szervek honvédelmi igazgatási szakmai feladatait és felügyeleti tevékenységét;

f) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény előírásai szerint közvetlenül irányítja a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokat;

g) előkészíti a honvédelmi feladatokkal kapcsolatos törvények, országgyűlési határozatok, kormányrendeletek és kormányhatározatok, valamint a nemzetközi szerződések tervezeteit, rendelettel és az állami irányítás egyéb jogi eszközeivel szabályozza a honvédelmi feladatok végrehajtását;

h) törvényben vagy kormányrendeletben megállapított hatáskörében hatósági jogkört gyakorol;

i) a honvédelem képzési igényeit is biztosító katonai felsőoktatási, szak- és közoktatási intézmények tekintetében, az intézményekre vonatkozó jogszabályok alapján gyakorolja a közvetlen felügyeleti, a szakképesítést felügyelő minisztert megillető, továbbá az alapítói és fenntartói jogköröket;

j) előkészíti a Kormány számára a nemzetközi szerződésekben vállalt katonai kötelezettségek teljesítésére vonatkozó döntéseket;

k) gondoskodik a szövetséges fegyveres erőkkel kapcsolatos egységes védelmi előírások és szabványosítási egyezmények kidolgozásáról és végrehajtásáról.”

6. § A Hvt. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A honvédelmi miniszter a 40. §-ban és a 41. §-ban foglaltak szerint irányítja és vezeti a honvédséget.”

7. § (1) A Hvt. 30. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Intézkedés kiadására az egység vagy annál magasabb szintű parancsnok, a szakmai elöljáró, illetőleg a szakmai felettes jogosult.

(2) Az az elöljáró, illetőleg felettes, aki csak a saját szakterületén rendelkezik intézkedési jogkörrel, szakmai elöljáró, illetőleg szakmai felettes, akikre vonatkozóan intézkedési jogkörrel rendelkezik - állományviszonyuktól függetlenül - szakmai alárendeltek.”

(2) A Hvt. 30. §-a (4) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A szakmai elöljáró, illetőleg a szakmai felettes intézkedésének hatálya a szakmai alárendeltek egészére vagy egy részére terjedhet ki.”

8. § A Hvt. 31. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A honvédelmi miniszter normatív utasításait, továbbá a honvédség szakirányítása és vezetése keretében, valamint a határőrség országos parancsnoka által kiadott intézkedéseket, amelyek a személyi állomány egészét érintik, vagy meghatározott feltétel bekövetkezése esetén érinthetik - az állam- és szolgálati titkot tartalmazók kivételével - a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Belügyminisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.”

9. § A Hvt. 35. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„A fegyveres erők készenlétének fokozása

35. § (1) A fegyveres erők részei készenlétének fokozásáról a Kormány egyidejű tájékoztatása mellett a honvédelmi miniszter, illetőleg a belügyminiszter dönt.

(2) A készenlét fokozásának végrehajtására a Honvéd Vezérkar főnöke, illetőleg a határőrség országos parancsnoka intézkedik.

(3) A honvédség csapatai készenléte fokozásának ellenőrzése - a honvédelmi miniszter előzetes tájékoztatása mellett - a Honvéd Vezérkar főnöke által jóváhagyott éves terv alapján rendelhető el.”

10. § A Hvt. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„39. § (1) A honvédség harcoló, harctámogató, kiszolgáló csapatokból és egyéb szervekből áll. Szervezetét a felső szintű vezető szerve, az alárendelt parancsnokságok, más vezető szervek, csapatok, intézetek (intézmények), hivatalok és katonai igazgatási szervek alkotják.

(2) A honvédelmi miniszter által meghatározott katonai szervezetek jogi személyek.”

11. § A Hvt. 40. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„A honvédség irányítása és vezetése

40. § A Honvédelmi Minisztérium az ország katonai védelemre való felkészítése tervezésének, szervezésének központi közigazgatási, valamint - az e törvényben, illetőleg a fegyveres erők irányításának és felső szintű vezetésének rendjére vonatkozó kormányhatározat, továbbá a honvédelmi miniszter által megállapított hatásköri szabályok szerint - a honvédség irányításának és vezetésének szerve.”

12. § A Hvt. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„41. § (1) A honvédelmi miniszter a honvédség irányítását a (2) bekezdésben meghatározott hatáskörének gyakorlásával, szakirányítását a 41/A. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a közigazgatási államtitkár, vezetését a 41/B. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint a Honvéd Vezérkar főnöke útján látja el.

(2) A honvédelmi miniszter:

a) a fegyveres erők irányítása és felső szintű vezetése rendjének részletes szabályairól szóló kormányhatározatban foglaltak szerint a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában megállapítja a honvédség szakirányításával és katonai vezetésével kapcsolatos részletes feladat- és hatásköröket;

b) a Kormány határozatának megfelelően meghatározza a honvédség vezetési szintjeit, szakirányítási és vezetési rendjét;

c) szabályozza a honvédség készenléte fokozásának és fenntartásának, valamint mozgósításának rendjét, a Kormány döntése alapján intézkedik a honvédség készenléte fokozására és mozgósítására;

d) szabályozza az ország területének a honvédség légvédelmi és repülő készenléti erőivel való oltalmazása rendjét;

e) megállapítja a honvédség kiegészítésének rendjét, valamint a kiegészítéshez és mozgósításhoz szükséges ingatlanok és ingó dolgok igénybevételének módját;

f) megállapítja a honvédség felkészítésének követelményeit, szabályozza a felkészítés és kiképzés rendjét, intézkedik annak végrehajtására;

g) jóváhagyja és a belügyminiszternek megküldi a határőrség katonai védelmi feladatokra való felkészítésének követelményeit;

h) dönt a honvédség létszámára - ezen belül az állományarányokra -, szervezetére, felszerelésére, valamint az ország területének védelmi célú előkészítésére vonatkozó javaslatok elfogadásáról és előterjesztéséről. Az Országgyűlés, illetőleg a Kormány döntése után intézkedik annak végrehajtására;

i) megállapítja a honvédség feladatai teljesítése szempontjából fontos közlekedési és hírközlő hálózat, valamint a légi, sugárfigyelő, jelző- és riasztási rendszerek működőképességének biztosítása érdekében folytatott együttműködési feladatokat és végrehajtásuk rendjét;

j) megállapítja a nemzetközi szerződésekből fakadó katonai kötelezettségeket, intézkedik azok végrehajtására;

k) gondoskodik a szövetséges fegyveres erőkkel kapcsolatos egységes védelmi előírások és szabványosítási egyezmények kidolgozásáról és végrehajtásáról;

l) irányítja a honvédség költségvetési javaslatának elkészítését, a költségvetés elfogadása után - kormányrendelet keretei között - dönt a részletes (intézményi) költségvetésről. Irányítja a költségvetési előirányzatok jogszabályok szerinti felhasználását, előterjeszti az éves költségvetésről szóló beszámoló jelentést, ellenőrzi a költségvetési pénzeszközök célszerű és jogszerű felhasználását, megállapítja a pénzügyi-gazdasági ellenőrzés rendjét, törvényben meghatározott módon költségvetési szervet alapít, illetőleg szüntet meg;

m) meghatározza a honvédség gazdálkodására, valamint a honvédségi ingatlan és ingó vagyongazdálkodásra vonatkozó alapvető szabályokat, intézkedik azok végrehajtására;

n) megállapítja a személyügyi hatásköröket, szabályozza azok gyakorlásának módját;

o) kiadja a honvédség anyagi-technikai, közlekedési, pénzügyi és egészségügyi biztosítását szolgáló alapvető rendelkezéseket, gondoskodik a végrehajtásukra vonatkozó szakintézkedések kiadásáról, intézkedik a végrehajtás tervezése, szervezése és irányítása iránt. Irányítja a haditechnikai eszközök és hadfelszerelési anyagok beszerzését, valamint a katonai szervezetek ezekkel történő ellátását;

p) szabályozza a személyi állomány élet-, szolgálati és munkakörülményeit;

q) megállapítja a honvédség személyi állománya munkavédelmének és baleset-elhárításának részletes szabályait; gondoskodik az érdekvédelmi követelmények érvényesüléséről, együttműködik a személyi állomány által létrehozott társadalmi, érdekvédelmi, érdek-képviseleti szervekkel;

r) meghatározza - a vezetés biztosítása érdekében - a híradással és az informatikai fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, kiadja azok tervezésére, szervezésére és irányítására vonatkozó rendelkezéseket;

s) meghatározza a hadtudományi kutatás rendjét és főbb irányait;

t) gondoskodik az adat- és információvédelemről;

u) ellátja a jogszabály, országgyűlési és kormányhatározat által megállapított más feladatokat.

(3) A honvédelmi miniszter a (2) bekezdés szerinti hatáskörében hozott döntések előkészítéséről és végrehajtásáról - a közigazgatási államtitkár és figyelemmel a 41/B. § (3) bekezdésére a Honvéd Vezérkar főnöke közreműködésével - a Honvédelmi Minisztérium főosztályai és csoportfőnökségei útján gondoskodik.”

13. § A Hvt. a következő 41/A. §-sal egészül ki:

„41/A. § (1) A Honvédelmi Minisztérium hivatali szervezetének vezetője a közigazgatási államtitkár. A Honvéd Vezérkar kivételével vezeti a Honvédelmi Minisztérium szerveinek tevékenységét.

(2) A közigazgatási államtitkár a 41/B. § (3) bekezdésében meghatározottak kivételével irányítja a miniszter hatáskörébe tartozó döntések előkészítését, valamint végrehajtásuk tervezését, szervezését. Az e törvényben, a fegyveres erők irányítása és felső szintű vezetése rendjének részletes szabályaira vonatkozó kormányhatározatban, valamint a honvédelmi miniszter által megállapított hatáskörének gyakorlásával felelős a honvédelem központi közigazgatási és a honvédség felső szintű szakirányítási feladatainak ellátásáért.

(3) A közigazgatási államtitkár szakirányítási hatáskörében intézkedéseket ad ki.

(4) A közigazgatási államtitkár a feladatának ellátása során együttműködik a Honvéd Vezérkar főnökével.”

14. § A Hvt. a következő 41/B. §-sal egészül ki:

„41/B. § (1) A Honvéd Vezérkar békében - a Honvédelmi Minisztérium szervezetének részeként - az ország katonai védelemre való felkészítésének felső szintű tervező, illetőleg a honvédség katonai tevékenységének felső szintű vezetési szerve.

(2) A Honvéd Vezérkart a Honvéd Vezérkar főnöke vezeti, aki az alárendelt katonai szervezetek teljes személyi állományának szolgálati elöljárója. Felelős azok hadrafoghatóságáért, felkészítéséért és kiképzéséért, továbbá magas fokú fegyelméért.

(3) A Honvéd Vezérkar főnöke:

a) kidolgozza az ország fegyveres védelmének tervét, továbbá a honvédség rendkívüli időszaki feladatai tervezésének és vezetésének rendjét;

b) kidolgozza a honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának, továbbá mozgósításának rendjét, gondoskodik annak végrehajtásáról;

c) tervezi és vezeti a fegyveres erők kiegészítését, valamint a kiegészítéshez és mozgósításhoz szükséges ingatlanok és ingó dolgok igénybevételét;

d) kidolgozza a honvédség felkészítésének és kiképzésének rendjét és biztosítja annak végrehajtását; elkészíti a határőrség katonai védelmi felkészítésének követelményeit és ellenőrzi a felkészítést;

e) javaslatot tesz béke és rendkívüli állapot időszakára vonatkozóan a honvédség fejlesztésére, létszámára - ezen belül állományarányaira -, szervezetére, felszerelésére, működéséhez szükséges erőforrásokra, valamint az ország területének védelmi célú előkészítésére;

f) közreműködik a honvédség feladatai teljesítése szempontjából fontos közlekedési és hírközlő hálózat, valamint a légi, sugárfigyelő, jelző- és riasztási rendszerek működőképességének biztosításában;

g) tervezi és szervezi a nemzetközi szerződésekből eredő katonai kötelezettségek teljesítését, a feladatkörébe tartozó ügyekben képviseli a honvédséget;

h) intézkedik az ország területének légvédelmi és repülő készenléti erőkkel való oltalmazására;

i) gyakorolja a jogszabály által megállapított személyügyi hatásköröket;

j) a honvédség logisztikai rendszerének a szakirányítási döntések szerinti működtetésével tervezi, szervezi a katonai szervezetek anyagi-technikai, közlekedési, egészségügyi biztosítását, és gondoskodik a személyi állomány megfelelő élet-, szolgálati és munkakörülményeiről;

k) a parancsnokságok, csapatok békeidőszaki vezetési rendszere működésének biztosítása érdekében tervezi, szervezi a híradással, az informatikával és a vezetés egyéb területeivel kapcsolatos feladatokat;

l) gyakorolja a jogszabály, az állami irányítás egyéb jogi eszköze, valamint a honvédelmi miniszter által meghatározott egyéb hatásköröket.

(4) A Honvéd Vezérkar főnöke vezetési hatáskörében parancsot és intézkedést ad ki.

(5) A Honvéd Vezérkar főnöke a hatáskörének gyakorlása során együttműködik a közigazgatási államtitkárral.”

15. § A Hvt. 52. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Honvéd Vezérkar főnöke feletti személyügyi hatáskört - a 7. § (1) bekezdésének b) pontja kivételével - a Kormány gyakorolja.”

16. § A Hvt. 251. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Honvédelmi Tanácsban akadályoztatása esetén)

g) a Honvéd Vezérkar főnökét a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese helyettesíti.”

II. Fejezet

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása

17. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 2. §-ának e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(2. § E törvény alkalmazásában)

e) országos parancsnok: a Honvéd Vezérkar főnöke, a Határőrség országos parancsnoka, az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, a vám- és pénzügyőrség, valamint a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, a nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatói és a katonai főügyész;

f) országos parancsnokság: a Honvéd Vezérkar főnöke, a nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatói és a katonai főügyész kivételével az e) pontban meghatározott személyek által vezetett szervek;”

18. § A Hszt. 218. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„218. § (1) A szolgálati viszony alanya a honvédség és az állományába tartozó hivatásos és szerződéses katona.

(2) A Honvéd Vezérkar főnöke feletti munkáltatói jogokat a Hvt. 7. §-ának (1) és 52. §-ának (2) bekezdésében foglaltak kivételével a honvédelmi miniszter gyakorolja.”

19. § A Hszt. 227. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Honvédelmi Minisztérium és közvetlen szervei nem minősülnek - a 42. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti - más szervnek.”

20. § A Hszt. 234. §-a (1) bekezdésének g)-i) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek.

[(1) A parancsnoki beosztásokhoz rendszeresített rendfokozatokat a katonai szervezetek állománytáblájában kell meghatározni a következők szerint:]

„g) a hadtestparancsnoki beosztáshoz vezérőrnagy,
h) a Honvéd Vezérkar főnöke helyettesi beosztáshoz altábornagy,
i) a Honvéd Vezérkar főnöke beosztáshoz vezérezredes.”

III. Fejezet

A hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény módosítása

21. § A hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: Hkt.) 5. §-ának (2) és 20. §-ának (3) bekezdésében a „Magyar Honvédség parancsnoka”, 41. §-ának c) pontjában, 72. §-ának (1) és 80. §-ának (3) bekezdésében a „honvédség vezérkari főnöke” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész, 139. §-ának (4) bekezdésében a „honvédség vezérkari főnökéhez” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar főnökéhez”, 136. §-ának (2) bekezdésében a „honvédség, illetőleg határőrség parancsnoka” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar főnöke, illetőleg a határőrség országos parancsnoka” szövegrész lép.

IV. Fejezet

A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosítása

22. § A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.) 2. §-ának c) pontja kiegészül „a honvédség esetében a Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrésszel, 11. §-ának (2) bekezdésében a „honvédség parancsnokának” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar főnökének” szövegrész, 12. §-ának (1) bekezdésében a „honvédség parancsnoka” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész lép.

V. Fejezet

A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény módosítása

23. § A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 25. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belügyminiszter a Határőrség működésének irányítása keretében)

e) a honvédelmi miniszter követelményei alapján megszabja a Határőrség katonai védelmi célú felkészítésének feladatait.”

VI. Fejezet

A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény módosítása

24. § A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény 25. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő mondat lép:

„A közigazgatási államtitkár - a Honvédelmi Minisztériumra vonatkozó külön törvényben megállapított eltérések kivételével - a miniszter irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti a minisztérium hivatali szervezetét.”

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A Honvédelmi Minisztériumnak e törvény szerinti működésre a hatálybalépést követő 6 hónapon belül kell áttérnie.

A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

- a Hvt. 8. §-a (3) bekezdésének b) pontja és 251. §-a (1) bekezdésének f) pontja,

- a Hszt. 85. §-ának (1) és 87. §-ának (1) bekezdésében a „készültségi” szövegrész, továbbá 237. § (1) bekezdése b) pontjának első gondolatjeles bekezdése,

- a Hkt. 3. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, 69. §-a (2) bekezdésének b) pontjában és 72. §-ának (1) bekezdésében a „készültségi” kifejezés,

- a Hft. 28. §-ának c) pontjában a „készültségi” kifejezés.

(2) A Hvt. 12. §-ának (2) bekezdésében a „honvédség parancsnoka vagy a parancsnoksághoz tartozó elöljáró” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar főnöke vagy a Honvéd Vezérkarhoz tartozó elöljáró” szövegrész, 23. §-ában, 31. §-ának (2), 33. §-ának (2) és 36. §-ának (1) bekezdésében a „honvédség parancsnoka” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész, 24. §-ának (1), 31. §-ának (3) és a 114. §-ának (3) bekezdésében a „honvédség parancsnokának” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar főnökének” szövegrész lép.

(3) A Hvt. 24. §-ának (1), 83. §-ának (3), 84. §-ának (2), 96. §-ának (5), 99. §-ának (3), 112. §-ának (6), 198. §-ának (5) bekezdésében a „honvédség vezérkari főnöke” szövegrész és 103. §-ának (3) bekezdésében a „vezérkari főnök” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész, 102. §-ának (2) és 111. §-ának (1) bekezdésében a „honvédség vezérkari főnökéhez” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar főnökéhez” szövegrész, 103. §-ának (2) és 129. §-ának (2) bekezdésében a „honvédség vezérkari főnökétől” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar főnökétől” szövegrész lép.

(4) A Hvt. 5. §-ának (2) bekezdésében a „magasabb harckészültségbe helyezésének” szövegrész helyébe a „készenléte fokozásának” szövegrész, 8. §-a (1) bekezdésének f) pontjában a „magasabb harckészültségbe helyezéséről” szövegrész helyébe a „készenlétbe helyezéséről” szövegrész lép.

(5) A Hvt. 230. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „harckészültségét” szövegrész helyébe a „készenléti állapotát” szövegrész lép.

(6) A Hvt. 36. §-a (1)-(2) bekezdésében a 8. § (1) bekezdésének d) pontjára tett hivatkozás f) pontra változik.

(7) A Hvt. 73. §-ának (2), 74. §-ának (2) és 76. §-ának (2) bekezdésében a „Honvéd Vezérkar” szövegrész helyébe a „honvédség” szövegrész lép.

(8) A Hszt. 237. § (1) bekezdése b) pontjának második gondolatjeles bekezdésében a „készültségi” szövegrész helyébe a „készenléti” szövegrész lép.

(9) A Hkt. 31. §-ának (2) és 40. §-ának (2) bekezdésében a „harckészültségi” szövegrész helyébe a „készenléti” szövegrész, 72. §-ának (3) bekezdésében a „harckészültség” szövegrész helyébe a „készenlét fokozása” szövegrész, 53. §-ában és 71. §-ának (2) bekezdésében a „készültségi” szövegrész helyébe a „készenléti” szövegrész lép.

(10) Ahol jogszabály „Magyar Honvédség parancsnoka”, „honvédség parancsnoka”, „Magyar Honvédség parancsnoka és vezérkari főnöke”, „Magyar Honvédség parancsnoka, a vezérkari főnök”, valamint „Magyar Honvédség vezérkari főnöke” vagy „honvédség vezérkari főnöke” megnevezést használ, azon „Honvéd Vezérkar főnöke” megnevezést, ahol „harckészültség” szót használ, azon „készenlét”-et, ahol „magasabb harckészültség” kifejezést használ, azon a „készenlét fokozása” kifejezést kell érteni.


  Vissza az oldal tetejére