Időállapot: közlönyállapot (2001.VII.3.)

2001. évi XLIV. törvény

a sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének változásával érintett törvények módosításáról * 

Az Országgyűlés a sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének az új haderőstruktúra szerinti átalakítása érdekében a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény, a hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény és a polgári szolgálatról szóló 1997. évi XXI. törvény módosításáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény módosítása

1. § A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 37. §-a (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A települési önkormányzat jegyzője - a postai szervek bevonásával - szervezi és végzi a behívó- és az előállítási parancsok kézbesítését.”

2. § A Hvt. 37. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A rendőr-főkapitányságok és rendőrkapitányságok közreműködnek a mozgósítás riasztási feladatainak végrehajtásában és az ezzel kapcsolatos információknak a közigazgatási szervek részére történő továbbításában.”

3. § A Hvt. 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„43. § A honvédség személyi állománya tényleges szolgálatot teljesítő katonákból, köztisztviselőkből és közalkalmazottakból, hadkiegészítési állománya hadkötelesekből (sorkatonai szolgálatra kötelezettek, tartalékos hadkötelesek, póttartalékosok és önkéntes tartalékosokból) áll.”

4. § A Hvt. 44. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A tényleges katonai állományba tartoznak]

b) a szerződésesek és az önkéntes tartalékosok,”

5. § A Hvt. 45. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tényleges katonai állomány folyamatos kiegészítése a hadkötelesek behívása és a hivatásos, a szerződéses, illetve a tartalékos szolgálatra önként jelentkezők felvétele útján történik.”

6. § A Hvt. 47. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi rendelkezés (1) bekezdésre változik:

„(2) A tartalékos állományból önkéntesek azok, akik meghatározott ideig szerződés alapján önként vállalják a tartalékos katonai szolgálatot.”

7. § A Hvt. 71. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az összeírás adatait a jegyző minden év november 30. napjáig átadja a hadkiegészítő parancsnokságnak.”

8. § (1) A Hvt. 73. §-a (1) bekezdésének E) pontja a következő n) alponttal egészül ki:

[E) a katonai és polgári szolgálat tervezését és teljesítését befolyásoló adatai:]

n) a sorköteles testvére leszerelésének várható időpontja;”

(2) A Hvt. 73. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hadkötelesre vonatkozó adatokat a hadköteles kor felső határáig a hadkiegészítő parancsnokság és a honvédség központi adatfeldolgozó szerve, azt követően az öregségi nyugdíjkorhatárig a honvédség központi adatfeldolgozó szerve archív adatként, majd ezt követően a honvédség központi irattározásra kijelölt szerve kezeli. A hadkiegészítő parancsnokság az (1) bekezdés A), B), S), T) pontban meghatározott adatokat az érdekvédelmi jogosultság megszűnését követően 3 évig őrzi meg.”

(3) A Hvt. 73. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A honvédség Egészségvédelmi Intézete az alkalmassági vizsgálatok eredményeit személyazonosításra alkalmatlan módon a KSH-nak átadhatja.”

9. § A Hvt. 75. §-ának i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hadkiegészítő parancsnokság számára a hadköteles)

i) tanulmányainak megkezdéséről, szüneteltetéséről, befejezéséről, valamint félbeszakításáról az illetékes oktatási intézmény szolgáltat adatot.”

10. § (1) A Hvt. 76. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Belügyminisztérium illetékes szerve a hadköteles korba lépőkről és a hadkötelesek adatváltozásairól - a személyi azonosító alkalmazásával -, a hadkötelesre kiszabott fő- és mellékbüntetésről, a hadköteles büntetett előéletéhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesüléséről, valamint az állampolgárságról való lemondásáról, továbbá azokról, akik a külföldre történő kitelepülésüket bejelentették, de a magyarországi lakcímüket megtartották, a honvédség központi adatfeldolgozó szerve útján - természetes személyazonosító adatokkal - szolgáltat adatokat a hadkiegészítő parancsnokságnak.”

(2) A Hvt. 76. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

„(4) Az élve született fiúk számáról és a tárgyévben életben lévő hadköteles korú férfiak számáról a KSH évente egy alkalommal statisztikai adatot szolgáltat a honvédség központi adatfeldolgozó szerve részére.”

11. § A Hvt. 78. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés, h) pontja helyébe a következő új h) pont lép, a jelenlegi h) pont jelölése pedig i) pontra módosul:

(A hadköteles bejelenteni tartozik, ha)

g) az iskolai végzettsége,

h) a sorozását követően az egészségi állapota a katonai szolgálatra való alkalmasságát érintően megváltozik, továbbá”

12. § A Hvt. 80. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az a hadköteles, aki nem kapott szolgálathalasztást és 24 éves koráig nem rendelték sorozásra, a katonai alkalmasságának megállapítása céljából felhívás nélkül is köteles megjelenni a hadkiegészítő parancsnokságon.”

13. § (1) A Hvt. 82. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az első fokú sorozóbizottság elnöke a hadkiegészítő parancsnok által kijelölt hivatásos katona, tagja a polgármester által kijelölt köztisztviselő, a sorozásban érdekelt katonai szervezet hivatásos állományú képviselője, a belgyógyász és a sebész sorozó szakorvos, valamint a pszichológus. A sorozóbizottság munkájában jogszabályban meghatározott kisegítő személyek vesznek részt.”

(2) A Hvt. 82. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A sorozás időpontját a honvédelmi miniszter évente rendeletben állapítja meg. Utósorozásra a hadkiegészítő parancsnok döntése alapján - szükség esetén - más időpontban is sor kerülhet.”

(3) A Hvt. 82. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A katonai szervezet képviselője nem tagja a sorozóbizottságnak, ha a sorozás úgy kerül végrehajtásra, hogy a sorozottak behívását nem tervezik.”

14. § (1) A Hvt. 84. §-a (1) bekezdésének ötödik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A hadkiegészítő parancsnoksághoz benyújtott fellebbezést a másodfokú sorozóbizottság bírálja el.”

(2) A Hvt. 84. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A másodfokú sorozóbizottság elnöke a Honvéd Vezérkar főnöke által kijelölt hivatásos katona, tagja a honvédség egészségügyi szervezetének alkalmasságvizsgáló orvosa és pszichológusa, továbbá a hadköteles lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítő parancsnokság sorozó szakfőorvosa.”

(3) A Hvt. 84. §-a (3) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kérelmet a hadkiegészítő parancsnok által kijelölt első fokú sorozóbizottság, az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezést pedig a másodfokú sorozóbizottság bírálja el.”

15. § A Hvt. 96. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fegyveres és fegyver nélküli sorkatonai szolgálat időtartama - a (3)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével - 6 hónap.”

16. § A Hvt. 99. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A fegyelmi fenyítésül kiszabott fogság időtartama akkor nem számít be a sorkatonai szolgálat idejébe, ha a leszerelés időpontjában érvényben lévő fogságfenyítések együttes időtartama a 20 napot meghaladja.”

17. § (1) A Hvt. 103. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Nem hívható be sorkatonai szolgálatra az a hadköteles, aki]

h) a saját háztartásában két vagy ennél több kiskorú vér szerinti, örökbefogadott, mostoha vagy nevelt gyermek eltartásáról gondoskodik. E rendelkezés alkalmazása szempontjából nevelt gyermek az, akit a hadköteles legalább egy éve tart el saját háztartásában;”

(2) A Hvt. 103. §-a (1) bekezdésének l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Nem hívható be sorkatonai szolgálatra az a hadköteles, aki]

l) akinek testvére (mostohatestvére) a katonai szolgálat teljesítése alatt öngyilkosságot követett el, bűncselekmény következtében életét vesztette, avagy szolgálatának teljesítése közben bekövetkezett, illetőleg azzal összefüggő baleset következtében meghalt, kivéve, ha a sorkatonai szolgálatra való behívását kéri;”

18. § A Hvt. 106. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Ha a hadkötelest a kiskorú testvére gyámjává jelölték ki, akkor a gyámhatóság határozatát vagy annak hiteles másolatát kell a családfenntartói igazolás mellé csatolni.”

19. § A Hvt. 107. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„107. § (1) Tanulmányi szolgálathalasztást kell engedélyezni annak a hadkötelesnek, aki

a) felsőoktatási intézményben az első alapképzésben vesz részt,

b) az általános iskolában, a középiskolában, illetve a szakiskolában nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt,

feltéve, ha az oktatási intézmény a tanulmányok folytatását vagy azok egy éven belüli megkezdését igazolja.

(2) Felsőfokú oktatásban nappali tagozaton második vagy további alapképzésben, kiegészítő alapképzésben, illetve szakirányú továbbképzésben, doktori képzésben, valamint munkavégzéshez szükséges szaktudás megszerzésére irányuló bármely képzésben részt vevő, továbbá a nappali rendszerű oktatásban megkezdett tanulmányok befejezése céljából a középiskolában, szakiskolában nem nappali rendszerű oktatásban részt vevő hadköteles részére tanulmányi szolgálathalasztás engedélyezhető, ha a sorkatonai szolgálatra való behívás aránytalan nehézséggel vagy hátránnyal járna. A honvédelmi miniszter az oktatási miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletben meghatározhatja, hogy az ebben a bekezdésben említett esetekben a szolgálathalasztást kérelemre kötelezően engedélyezni kell.

(3) A szolgálathalasztást a tanulmányok befejezésének várható időpontjáig kell engedélyezni, és azt - a 108. §-ban foglaltak figyelembevételével - kérelemre, szükség esetén meg kell, illetve meg lehet hosszabbítani. Nem engedélyezhető azonban a szolgálathalasztás az (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés esetén annak az évnek a június 30. napját követő időre, amikor a hadköteles a 30. életévét, az (1) bekezdés b) pontja esetén annak az évnek a december 31. napját követő időre, amikor a 25. életévét betölti. A tanulmányok megkezdésére tekintettel kért szolgálathalasztás a tanulmányok megkezdése várható időpontját követő 30. napig engedélyezhető.

(4) A tanulmányi szolgálathalasztás kedvezményét meg kell vonni, ha az (1) és (2) bekezdésben felsorolt feltételek már nem állnak fenn.”

20. § A Hvt. 108. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„108. § (1) Ha a hadköteles a 107. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti, illetve a (2) bekezdése alapján kiadott rendelet értelmében engedélyezett szolgálathalasztással folytatott tanulmányait az előírt időben nem tudja befejezni, részére kérelmére legfeljebb két alkalommal és esetenként legfeljebb 1 évi időtartamra további szolgálathalasztást kell engedélyezni, a 107. § (2) bekezdésében meghatározott alapesetben pedig az itt meghatározottak szerint szolgálathalasztás engedélyezhető. A szolgálathalasztás iránti kérelemben a hadkötelesnek meg kell jelölnie a kért halasztás okát, és nyilatkoznia kell arról, hogy felsőfokú tanulmányait be kívánja fejezni.

(2) Az oktatási intézmény, illetőleg a munkáltató köteles lehetőséget adni arra, hogy a hadkiegészítő parancsnokság a szolgálathalasztás engedélyezésével kapcsolatos feladatok ellátását ellenőrizze, és a nyilvántartás adatait egyeztesse.”

21. § A Hvt. 111. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre módosul:

„(3) A szolgálathalasztás - a családfenntartói szolgálathalasztás kivételével - nem engedélyezhető annak az évnek június 30. napját követő időre, amelyben a hadköteles a 30. életévét betölti.”

22. § (1) A Hvt. 112. §-ának (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Félbe kell szakítani a sorkatonai szolgálatát annak a hadkötelesnek)

f) akinek a sorkatonai szolgálat elhalasztására vonatkozó kérelmét a szolgálatteljesítése alatt kedvezően bírálták el, a szolgálathalasztás időtartamára.”

(2) A Hvt. 112. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A sorkatonai szolgálatot az (1) bekezdés a)-c) és f) pontja esetén a (6) bekezdés szerinti határozat kiadásától, a d) pont esetén a szabadságvesztés-büntetés megkezdésének napján, az e) pont esetén pedig a bejelentéstől számított 8 napon belül kell félbeszakítani.”

(3) A Hvt. 112. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés a), d) és f) pontjaiban foglalt okokból a sorkatonai szolgálatot hivatalból, az e) pontban foglalt okból a bejelentés alapján kell félbeszakítani. Az a)-c) pontokban foglalt okokból a szolgálat kérelemre is félbeszakítható.”

23. § (1) A Hvt. 114. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A váltási rendtől eltérő időpontban kell leszerelni azt a sorkatonát, akinek]

e) megszületett a második gyermeke, a letöltött szolgálati időtől függetlenül, haladéktalanul;”

(2) A Hvt. 114. §-a (2) bekezdésének j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A váltási rendtől eltérő időpontban kell leszerelni azt a sorkatonát, akinek]

j) a sorkatonai szolgálatából legalább 3 hónap letelt, és vele a Hszt. hatálya alá tartozó fegyveres szerv hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyt létesít.”

24. § A Hvt. 115. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelmet a hadkiegészítő parancsnokhoz vagy a lakóhely szerinti megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalhoz, illetőleg a bevonulás után az állományilletékes parancsnokhoz kell benyújtani. A kérelemhez a jogszabályban meghatározott adatokat tartalmazó formanyomtatványt csatolni kell. Az a sorköteles, akinek fegyver nélküli katonai, illetve polgári szolgálat teljesítésére irányuló kérelmét elutasították, újabb kérelmet az elutasításról szóló államigazgatási határozat vagy bírósági ítélet jogerőre emelkedésétől számított egy év elteltével nyújthat be.”

25. § A Hvt. 116. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A fegyver nélküli katonai, illetve a polgári szolgálat teljesítésére vonatkozó engedély iránti kérelmet a lakóhely szerinti megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal bírálja el.”

26. § A Hvt. 121. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„121. § A tartalékos katonai szolgálat célja: a sorkatonai vagy póttartalékos katonai szolgálatot teljesített, az önkéntes tartalékosok, illetőleg a hivatásos és szerződéses állományból tartalékállományba került hadkötelesek továbbképzése, valamint a sorkatonai szolgálatot még nem teljesített - sorköteles koron túli - hadkötelesek (póttartalékosok) kiképzése, továbbá meghatározott katonai feladatok végrehajtása.”

27. § A Hvt. 123. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„123. § (1) A tartalékos hadköteles és az önkéntes tartalékos behívható

a) beosztásra történő felkészítés,

b) továbbképzés,

c) mozgósítási gyakorlat,

d) különleges katonai szolgálat teljesítése,

e) mozgósítási parancsnoki foglalkozás

céljából.

(2) Továbbképzés céljából a tartalékos hadköteles csak akkor hívható be, ha a sorkatonai szolgálatból való leszerelése óta legalább 1 év eltelt.

(3) A póttartalékos hadköteles a 35. életéve betöltéséig 3 hónapos kiképzésre hívható be. Ennek teljesítése után tartalékállományba kerül.

(4) A tartalékos hadkötelest, valamint a póttartalékost a behívás tervezett időpontjáról annak esedékessége előtt legalább 6 hónappal tájékoztatni kell. Az önkéntes tartalékos behívás előtti 6 hónapos tájékoztatási kötelezettségétől a vele kötött szerződés alapján el lehet tekinteni, de őt ez esetben is legalább 8 nappal hamarabb tájékoztatni kell.”

28. § (1) A Hvt. 124. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tartalékos beosztásba történő felkészítésre a hadköteles - a beosztásba helyezése előtt egy alkalommal - legfeljebb 25 napra hívható be. Ezenfelül 30 (parancsnok 35) éves koráig egy alkalommal továbbképzésre legfeljebb 30, mozgósítási gyakorlatra egy alkalommal legfeljebb 20, mozgósítási parancsnoki foglalkozásra 5 évenként legfeljebb 5 napra hívható be. A hadköteles a 123. § (1) bekezdésének a)-c) és e) pontja szerinti célból tartalékos katonai szolgálatra összesen legfeljebb 90 nap időtartamra hívható be, függetlenül a sorkatonai szolgálatban eltöltött időtől.”

(2) A Hvt. 124. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Tartalékos beosztásba történő felkészítésre az önkéntes tartalékos egy alkalommal legfeljebb 25 napra, a továbbiakban a szerződésben foglalt időtartamig évente legfeljebb 15 napra hívható be.”

(3) A Hvt. 124. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Békében az (5) bekezdésben foglaltakon felül

a) a sor- és a tartalékos katonai szolgálat együttes időtartama 6 hónapos sorkatonai szolgálatot teljesítettek esetén a 9 hónapot nem haladhatja meg,

b) a póttartalékos és a tartalékos katonai szolgálat együttes időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg.”

(4) A Hvt. 124. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Hvt. 103. §-a (1) bekezdésének n) pontja alapján be nem hívott vagy a 114. §-a (2) bekezdésének j) pontja szerint leszerelt hivatásos vagy szerződéses állományba vett hadkötelest, ha e szolgálati viszonyának ideje a teljesített katonai szolgálat idejével együttesen nem éri el a 96. § (1) bekezdésében meghatározott sorkatonai szolgálat időtartamát, a fennmaradó időre sorkatonai szolgálatra vissza kell hívni, illetve tartalékos katonai szolgálatra is be lehet hívni. Az ilyen tartalékos szolgálatra az (1) bekezdésben, valamint a 123. §-a (2) bekezdésében meghatározott időtartamok nem alkalmazhatók.”

29. § A Hvt. 129. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Nem hívható be katonai szolgálatra az a tartalékos hadköteles]

b) akinél a 103. § a), c), e), h), k), l) és m) pontjaiban meghatározott körülmények állnak fenn.”

30. § A Hvt. 131. §-a a következő mondattal egészül ki:

„Az értesítéssel egyidejűleg ki kell adni részére a hadkötelezettség alapján letöltött katonai szolgálatról szóló igazolást.”

II. Fejezet

A hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény módosítása

31. § A hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: Hkt.) 31. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az érdekvédelmi szervezetnek hadköteles katona tisztségviselőjét megilleti]

b) legfeljebb 3 nap szolgálatmentesség az érdekvédelmi szervezet által szervezett képzésen, továbbképzésen, nemzetközi és egyéb rendezvényen való részvételre.”

32. § A Hkt. 40. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vezénylés legfeljebb 3 hónapig tarthat.”

33. § A Hkt. 43. §-ának harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az alapkiképzés befejezése után őrvezetői rendfokozatba előléptethető az a hadköteles katona, aki megfelel az előírt beosztási és képzettségi feltételeknek, ha az állománytáblában rendszeresített rendfokozat ezt lehetővé teszi.”

34. § (1) A Hkt. 44. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A sorkatonai szolgálatot teljesítők tisztesi rendfokozatban eltöltendő minimális várakozási ideje

a) őrvezető 6 hét,

b) tizedes 6 hét.”

(2) A Hkt. 44. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A leszereléssel egyidejűleg a (2) bekezdés b) pontjától eltérően kivételesen őrmesterré léptethető elő az a legalább középiskolai végzettséggel rendelkező, tisztes rendfokozatú sorkatona, illetve póttartalékos katona, aki a katonai szolgálatát kiemelkedően teljesítette, és a tervezett tartalékos katonai beosztásához szükséges képzésben részesült vagy ilyen ismeretekkel rendelkezik.”

35. § A Hkt. 77. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A tisztesi, tiszthelyettesi, zászlósi beosztást betöltő sor- és póttartalékos katonát az ebben a beosztásban eltöltött ideje alapján 1 kiképzési nap pótszabadság illeti meg.”

36. § A Hkt. 79. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jutalomszabadság ideje sor- és póttartalékos katona esetén a szolgálat teljes időtartama alatt a 3 kiképzési napot, tartalékos katona esetén a havi 1 kiképzési napot nem haladhatja meg.”

37. § (1) A Hkt. 80. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendkívüli szabadságot az állományilletékes parancsnok 3, az elöljáró parancsnok további 3 kiképzési napig terjedő időre engedélyezheti. Ennél hosszabb idejű rendkívüli szabadságot a (4) bekezdés figyelembevételével a Honvéd Vezérkar főnöke, illetve a határőrség országos parancsnoka engedélyezhet.”

(2) A Hkt. 80. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A hadköteles katona részére a szolgálata alatt rendkívüli szabadság legfeljebb 9 kiképzési nap időtartamra engedélyezhető.”

38. § A Hkt. 85. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hadköteles katonának adható elismerések:)

b) 3 kiképzési napig terjedő jutalomszabadság,”

39. § A Hkt. 92. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Fegyelemsértés miatt a hadköteles katonával szemben alkalmazható fegyelmi fenyítések:

a) feddés,

b) megrovás,

c) kimaradás és eltávozás megvonása 3-tól 14 napig,

d) a soron következő rendfokozatba történő előléptetés várakozási idejének 1 hónapig terjedő meghosszabbítása,

e) eggyel alacsonyabb rendfokozatba való visszavetés 1 hónapig,

f) alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés,

g) lefokozás,

h) 14 napig terjedő, fogdában letöltendő fogság.”

40. § A Hkt. 93. §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„93 § (1) A kimaradás és eltávozás megvonása, valamint a fogdában letöltendő fogság fenyítés végrehajtása 1 hónaptól 2 hónapig terjedő próbaidőre felfüggeszthető, ha a fenyítés célja így is elérhető.”

41. § A Hkt. 141. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Nem lehet panaszt benyújtani]

c) ha a panaszra okot adó sérelemnek a panasz benyújtására jogosult tudomására jutásától számított 3 hónap eltelt.”

42. § A Hkt. 142. §-a (1) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A hatályon kívül helyezés vagy megváltoztatás a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat nem érintheti.”

III. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

43. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon, a 15. §-a, 27. §-ának (3)-(4) bekezdései és a 31-42. §-ai 2002. január 1-jén lépnek hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti

- a Hvt. 38. §-a (1) bekezdésének második és harmadik mondata, 73. §-a (1) bekezdése E) pontjának a) alpontjából a „vagy polgári” szövegrész, 79. §-ának (2) bekezdése, 87. §-ának (1) bekezdéséből a „- vagy bevonulási” szövegrész, 96. §-ának (2) bekezdése, 103. §-a (1) bekezdésének j) pontja, 112. §-ának (6) bekezdéséből a „határőr esetén, a határőrség országos parancsnoka” szövegrész, 114. §-a (2) bekezdésének a) és g) pontja, (3) bekezdésének második mondata, 122. §-ának (1) bekezdése, 124. §-ának (6) bekezdéséből a „... a hadkötelezettség teljes időtartama alatt egy esetben” szövegrész,

- a Hkt. 38. §-ának (1) bekezdéséből az „át- és” szövegrész, 46. §-ából az „átképzésen” szövegrész, 55. §-a, 94. §-ának (3) bekezdése, 95. §-a és az előtte álló cím.

(2) 2002. január 1-jei hatállyal a polgári szolgálatról szóló 1997. évi XXI. törvény 4. §-ának (2) bekezdésében a „4 hónap” szövegrész helyébe „90 nap” szövegrész lép.

(3) A Hkt. 41. §-ának b) pontja kiegészül „a Honvéd Vezérkar főnöke ezt a jogkörét átruházhatja” szövegrésszel.

44. § (1) A 6 hónapos sorkatonai szolgálati idő és az e törvény alapján csökkentett polgári szolgálati idő a 2002. január 1-je után első ízben bevonuló sorkötelesekre, illetve polgári szolgálat teljesítésére kötelezett hadkötelesekre vonatkozik.

(2) 2002. január 1-jét követően a Hvt. 124. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint kötelezhetők tartalékos katonai szolgálatra a 6 hónapot meghaladó sorkatonai szolgálatot teljesített hadkötelesek is.

45. § (1) A tartalékos katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos állomány tagjainak szolgálati viszonyára a szerződéses katonai szolgálatot teljesítőkre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(2) Felhatalmazást kap a honvédelmi miniszter, hogy a tartalékos katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos állományúak szolgálati viszonyára vonatkozó speciális szabályokat rendeletben állapítsa meg.