Időállapot: közlönyállapot (2001.VII.5.)

2001. évi LIII. törvény

a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról * 

1. § A termőföldről szóló, többször módosított 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 52. §-ának (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[(3) Nem kell földvédelmi járulékot fizetni, ha a termőföldet engedély alapján és annak megfelelő módon]

i) 2 hektárt meg nem haladó nagyságú területen települési vagy megyei szociális intézmény, egészségügyi, sportlétesítmény építése”

(céljára használják fel.)

2. § Az Ftv. 53. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A 2 hektárt meg nem haladó nagyságú termőföld települési vagy megyei szociális intézmény, egészségügyi, sportlétesítmény építése céljára engedély alapján akkor hasznosítható, ha az engedély jogosultja írásban kötelezettséget vállal arra, hogy az építményt a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napjától számított 15 évig rendeltetésszerűen csak az engedélyben meghatározott célra használja.

(7) A (6) bekezdésben szereplő engedély jogosultja köteles kérni - az építmény (létesítmény) használatbavételi engedélye jogerőre emelkedése napjától számított 15 napon belül -, hogy az ingatlan-nyilvántartásba jegyezzék fel a terület hasznosításának az engedélyben meghatározott korlátozását. E kötelezettség megszegése, továbbá az engedélytől eltérő hasznosítás esetén a földvédelmi járulékot utólag, az engedélyező határozat jogerőre emelkedése napjától számított, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres nagyságú kamatával növelt összegben kell megfizetni.”

3. § Az Ftv. 1. számú melléklete 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A földvédelmi járulék mértéke

„2. Ha a termőföld nyolcadik minőségi osztálynál jobb minőségű, a járulék összegének megállapításakor a szorzót minőségi osztályonként szántó, szőlő, gyümölcsös, kert művelési ágú termőföldnél az ötödik minőségi osztályig nyolcezerrel, az öttől az első minőségi osztályig minőségi osztályonként tizenhatezerrel, gyep, nádas, halastó esetében az ötödik minőségi osztályig négyezerrel, az öttől az első minőségi osztályig nyolcezerrel növelni kell.”

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, a már folyamatban lévő eljárásokat azonban a korábbi rendelkezések szerint kell befejezni.