Időállapot: közlönyállapot (2001.VII.5.)

2001. évi LIV. törvény

az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény módosításáról * 

1. § Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény (a továbbiakban: Ét.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszer és az új élelmiszer kizárólag engedéllyel állítható elő és hozható forgalomba.

(2) A különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek előállítását és forgalomba hozatalát a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézete (a továbbiakban: OÉTI) engedélyezi.

(3) Az új élelmiszer előállítását és forgalomba hozatalát - az OÉTI egyetértésével - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter engedélyezi.”

2. § Az Ét. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az ionizáló energiával kezelhető, illetve az ionizáló energiával kezelten forgalmazható élelmiszerek körét és a kezelés feltételeit a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter az egészségügyi miniszterrel, valamint a gazdasági miniszterrel együttesen határozza meg.”

3. § Az Ét. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § Közfogyasztásra kerülő élelmiszer - a vendéglátás kivételével - kizárólag abban az esetben állítható elő, ha annak gyártmánylapját az előállító előzetesen elkészíti. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, az egészségügyi miniszter és a gazdasági miniszter a gyártmánylap-készítési kötelezettség alól együttesen, jogszabályban kivételt tehet.”

4. § Az Ét. 24. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A hatósági ellenőrzés során elvégzett monitoring vizsgálat - ha annak alapján az élelmiszer az előírt, illetve a gyártmánylapon meghatározott, vagy a jelölésben feltüntetett jellemzőket kielégíti - térítésmentes. Ha a vizsgált élelmiszer az előírt, illetve a jelölésében feltüntetett jellemzőket nem elégíti ki, az élelmiszer előállítója, kereskedelmi ellenőrzés esetén a hiba okozója a vizsgálat és a mintavétel költségeit köteles megtéríteni. A kérelemre végzett hatósági ellenőrzés és igazolás kiadása díjköteles, amelyet a kérelmezőnek kell megfizetnie. A díjak mértékét külön jogszabály állapítja meg.”

5. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő hatodik hónap első napján lép hatályba, egyidejűleg az Ét. 2. §-ának 18. pontja, 3. §-ának (2) bekezdése, valamint 14. §-a (1) bekezdésének e) pontja hatályát veszti.

(2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére