Időállapot: közlönyállapot (2001.VII.5.)

2001. évi LVI. törvény

a gázközmű-vagyonnal összefüggő önkormányzati igények rendezéséről * 

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a gázközművagyonnal összefüggő nagyszámú és azonos jogi alapon nyugvó, törvényben ígért vagyonjuttatás végrehajtására irányuló önkormányzati igények - a jogbiztonság alkotmányos követelményét is szem előtt tartva -

- megalapozott számítások alapján,

- az időmúlás hatását a szabályozás általános megközelítési módjával ellensúlyozva,

- az érintettek által átlátható módon,

- rövid időn belül,

- végleges jelleggel

rendezésre kerüljenek, a következő törvényt alkotja:

1. § E törvény célja, hogy eleget tegyen a Magyar Államot - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 107. § (1) bekezdésének c) pontja alapján terhelő alkotmányos kötelezettségének oly módon, hogy meghatározza az egyes települési önkormányzatokat megillető vagyoni értékű jogok (a továbbiakban: értékjog) értékét, és szabályozza az ennek megfelelő járandóságok teljesítésének módját, határidejét. Az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e közötti időszakban önkormányzati és lakossági forrásból létesített, de a gázszolgáltató társaság tulajdonába került és az állam által privatizált gázközművekkel összefüggésben keletkezett önkormányzati igények rendezéséről külön törvény rendelkezik. Az erre vonatkozó törvényjavaslatot a Kormány 2002. október 30-ig az Országgyűlésnek benyújtja.

2. § (1) Az 1. § szerinti értékjogok értékén alapuló járandóság mellett figyelembe kell venni a villamos energia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról rendelkező 1962. évi IV. törvény és a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény módosításáról szóló - időközben hatályon kívül helyezett - 1993. évi LXXXII. törvény 4. §-ának (3) bekezdésében előírt kötelezettségekből származó igények értékét is.

(2) Az 1993. évi LXXXII. törvény hatálybalépéséig (1993. augusztus 3-ig) teljesített önkormányzati, lakossági hozzájárulásból megvalósított vezetékberuházások után az önkormányzat - az igazolt hozzájárulás alapján (az 1992. évet követően, 1993. augusztus 3. napjáig teljesített hozzájárulás esetén a hozzájárulás 56%-át figyelembe véve) - e törvény szerint járandóságra jogosult, amennyiben a vezeték ellenszolgáltatás nélkül 1995. december 31-ig átkerült a gázszolgáltató tulajdonába.

(3) Az Ötv. 107. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel e törvény alapján juttatásban részesülnek az abban érintett települési önkormányzatok is, egymás között egyenlő arányban, a 2. számú melléklet rendelkezéseinek megfelelően.

(4) Az Ötv.-ben és az 1993. évi LXXXII. törvényben foglaltakra figyelemmel az önkormányzatokat megillető járandóság megállapítása során számításba kell venni az állami kötelezettség teljesítésének részbeni elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése folytán az önkormányzatokat ért vagyoni hátrány ellentételezésére alkalmas értéket is.

(5) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével megállapított értéket csökkenteni kell

a) az 1993. évi LXXXII. törvény 4. §-ának (3) bekezdése, valamint

b) az Ötv. - Alkotmánybíróság által utóbb megsemmisített - 107/A. § (2) bekezdésének b) pontja szerint már juttatott részvények értékével.

3. § (1) Az egyes önkormányzatokat az 1-2. § alapján megillető járandóságok értékét az 1. számú melléklet tartalmazza, amely a 2000. augusztus 12-i átszámított értékeket tünteti fel.

(2) Az 1. számú melléklet a szétválással vagy kiválással létrejött új településeket a szétválással vagy kiválással érintett eredeti jogosult településsel egy sorban tartalmazza (kivéve, ha az érintett önkormányzatok kérték járandóságuk szétválasztását és a megosztás tekintetében is megegyeztek). Az egy sorban szereplő települések önkormányzatai együttesen jogosultak a melléklet szerinti járandóság átvételére, az egymás közötti megosztásra megállapodásuk irányadó.

(3) Nem lehet üzleti titokra hivatkozni azon tények, adatok vonatkozásában, amelyek ismerete nélkül az önkormányzati járandóságok értékének megállapítására nem kerülhetett volna sor. Az érintett önkormányzat kérésére, a kéréstől számított 15 napon belül, kötelező írásban kiszolgáltatni a rá vonatkozó adatokat - ideértve a települések közötti külterületi vezetékvagyonra vonatkozó adatokat is - és kétség esetén azok valódiságát okiratokkal igazolni.

4. § (1) Az önkormányzatok számára e törvény szerinti járandóságukat az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.) 2001. szeptember 15-én juttatja el.

(2) A teljesítés 20 millió Ft összeghatárig készpénzben történik. Az ezt meghaladó igény 50%-át készpénzben, a fennmaradó részt a Magyar Állam által - a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 4. § (2) bekezdés ab) pontjában - erre a célra az ÁPV Rt. rendelkezésére bocsátott, zárt körben kibocsátott, szabadon átruházható államkötvényekkel kell kiegyenlíteni oly módon, hogy egyenlő arányban legyenek köztük a különböző lejáratúak.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti készpénz és államkötvény megosztás nem biztosítható, az emiatt fennmaradó hányadot készpénzzel kell teljesíteni. Ugyanígy kell eljárni azokra a 10 ezer Ft-ot el nem érő hányadokra vonatkozóan is, amelyeket - az államkötvények 10 ezer forintos címletei miatt - más módon nem lehetne kifizetni. Ezekben az esetekben a készpénzben történő járandóságfizetés (2) bekezdésben meghatározott összeghatára túlléphető.

(4) Államkötvény esetében azt a piaci árfolyamot kell figyelembe venni, amely a (2) bekezdésben meghatározott állampapírokkal megegyező kamatbázisú, hátralévő futamidejét tekintve legközelebb álló, a Magyar Állam által belföldön nyilvánosan értékesített államkötvényekre - a 2001. augusztus 12-ét megelőző legutolsó három aukción kialakult - átlagos nettó árfolyamok súlyozott átlaga.

(5) A járandóság átadásakor

a) a készpénzhányadból le kell vonni a gázközművagyonnal összefüggő helyi önkormányzati igények rendezésével kapcsolatos előleg fizetéséről szóló kormányhatározatok alapján kifizetett előleget,

b) a 2000. augusztus 12-től 2001. szeptember 15-ig eltelt időszakra - a (2) bekezdésben meghatározott államkötvények 2000. augusztus 12. és 2001. augusztus 12. közötti átlagkamatával (10,75%) megegyező - éves hozam időarányos részét kell hozzászámítani a készpénzelőleg, illetve az előlegen felüli járandóság átadásának időpontjáig.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésével való késedelembe esés esetén az önkormányzat az 1. számú melléklet szerinti járandóságot a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelten igényelheti. Az az önkormányzat, amely elmulasztja azokat az intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy az ÁPV Rt. a kifizetést, illetve az államkötvények átadását teljesíteni tudja, vagy a járandóságot nem veszi fel - figyelemmel a Ptk. 302-303. §-ában foglaltakra - késedelme idejére kamatra nem jogosult.

(7) A (2) bekezdés szerinti államkötvények futamidejének lejártáig a Magyar Állam az Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság útján a (4) bekezdés szerinti piaci árfolyamon 2002-től évente kétszer nyilvános visszavásárlási lehetőséget biztosít az önkormányzatokat e törvény szerint megillető állampapírokra, évente legfeljebb 10 milliárd forint értékig. A visszavásárlás értéknapja a kamatfizetések napját megelőző negyedik munkanap.

5. § (1) Azok az önkormányzatok, amelyek az 1. számú mellékletben nincsenek feltüntetve jogosultként, de az 1-2. § alapján igényt kívánnak érvényesíteni az állammal szemben, e törvény hatálybalépésétől számított 90 napon belül bírósághoz fordulhatnak. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bírósági eljárásban a vagyonfelmérés, illetve vagyonértékelés adatainak kijavítását és az ennek megfelelően kiszámított járandóság megállapítását lehet kérni a 2. számú mellékletben meghatározott vagyonfelmérési, illetve értékelési módszertan alapján.

(3) Bírósághoz lehet fordulni továbbá

a) a közös önkormányzati beruházásoknál az 1993. évi LXXXII. törvény szerinti járandóságok megosztása, valamint

b) a szétválással, kiválással létrejött új település önkormányzata és az eredeti jogosult önkormányzat között a járandóság szétosztása kérdésében.

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a bíróság megállapítja a járandóságot, az ÁPV Rt. azt az önkormányzat részére a Ptk. 232. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelve fizeti ki.

(5) Az Államot az e § szerinti eljárásokban az ÁPV Rt. képviseli. A (3) bekezdés a)-b) pontja szerinti eljárásokban az abban érintett önkormányzatok egymással szemben érvényesítik igényeiket.

6. § (1) Ez a törvény a kihirdetésétől számított 15. napon lép hatályba.

(2) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy az 1997. évi CXLVI. törvény 4. § (2) bekezdés ab) pontjában meghatározott államkötvényekből - az e törvény 4. § (2)-(3) bekezdése szerinti készpénzigénynek megfelelő összeghatárig - az ÁPV Rt.-től névértéken visszavásárolhasson.

(3) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy közzétegye a 4. § (4) és (7) bekezdése szerint figyelembe vehető piaci árfolyamot.

1. számú melléklet a 2001. évi LVI. törvényhez

ÉGÁZ Rt.

(Ft)
Sorszám Megye Megnevezés 2000. évi értéken
augusztus 12.
3 Győr-Sopron-Moson Agyagosszergény 4 188 234
7 Győr-Sopron-Moson Beled 45 695 131
11 Győr-Sopron-Moson Bőny 5 475 215
30 Győr-Sopron-Moson Edve 2 464 489
31 Győr-Sopron-Moson Egyházasfalu 5 166 720
34 Győr-Sopron-Moson Fertőd 29 204 619
35 Győr-Sopron-Moson Fertőendréd 789 808
38 Győr-Sopron-Moson Fertőszentmiklós 34 938 461
39 Győr-Sopron-Moson Fertőszéplak 9 951 284
47 Győr-Sopron-Moson Győr 821 842 133
71 Győr-Sopron-Moson Kisfalud 48 373 547
84 Győr-Sopron-Moson Lövő 13 792 488
92 Győr-Sopron-Moson Mihályi 72 560 323
99 Győr-Sopron-Moson Nemeskér 4 059 949
111 Győr-Sopron-Moson Petőháza 11 034 921
117 Győr-Sopron-Moson Rábakecöl 31 672 894
127 Győr-Sopron-Moson Sarród 8 042 217
131 Győr-Sopron-Moson Sopron 901 564 215
151 Győr-Sopron-Moson Töltéstava 43 798 533
157 Győr-Sopron-Moson Vásárosfalu 2 676 926
166 Győr-Sopron-Moson Völcsej 918 976
4 Komárom-Esztergom Bábolna 28 907 522
6 Komárom-Esztergom Bana 8 634 118
26 Komárom-Esztergom Dorog 156 939 140
32 Komárom-Esztergom Esztergom 49 151 934
63 Komárom-Esztergom K-E. m-i. Önk. 34 424 853
70 Komárom-Esztergom Kesztölc 6 104 065
82 Komárom-Esztergom Leányvár 3 688 255
93 Komárom-Esztergom Mocsa 33 089 173
98 Komárom-Esztergom Naszály 25 783 539
112 Komárom-Esztergom Piliscsév 7 493 959
134 Komárom-Esztergom Süttő 2 569 004
146 Komárom-Esztergom Tokod 13 818 979
146/a Komárom-Esztergom Tokodaltáró 1 150 600
12 Vas Búcsú 3 681 476
13 Vas Bük 38 086 419
14 Vas Celldömölk 544 063 552
23 Vas Csörötnek 1 230 935
41 Vas Gencsapáti 175 786 346
46 Vas Gyöngyösfalu 10 123 765
61 Vas Jánosháza 116 463 031
62 Vas Káld 58 131 729
78 Vas Körmend 568 132 459
80 Vas Kőszeg 278 966 408
85 Vas Lukácsháza 7 719 761
87 Vas Meggyeskovácsi 18 899
108 Vas Perenye 4 105 222
121 Vas Répcelak 99 766 793
128 Vas Sárvár 485 182 006
129 Vas 3 375 841
138 Vas Szombathely 2 348 208 277
139 Vas Tanakajd 49 890 512
141 Vas Táplánszentkereszt 20 601 981
159 Vas Vasszécsény 95 845 794
161 Vas Vép 212 757 128
MINDÖSSZESEN: 7 592 104 560

KÖGÁZ Rt.

(Ft)
Sorszám Megye Megnevezés 2000. évi értéken
augusztus 12.
52 Fejér Csór 4 374 795
1 Somogy Ádánd 16 582 796
5 Somogy Alsóbogát 2 967 405
7 Somogy Babócsa 6 500 715
10 Somogy Balatonberény 73 093 634
11 Somogy Balatonboglár 282 126 987
12 Somogy Balatonendréd 3 998 693
13 Somogy Balatonfenyves 30 278 741
15 Somogy Balatonföldvár 79 077 084
18 Somogy Balatonkeresztúr 44 340 441
19 Somogy Balatonlelle 273 886 572
20 Somogy Balatonmáriafürdő 12 020 810
22 Somogy Balatonöszöd 1 790 871
23 Somogy Balatonszabadi 55 033 460
24 Somogy Balatonszárszó 35 024 837
25 Somogy Balatonszemes 37 638 536
26 Somogy Balatonszentgyörgy 38 926 887
27 Somogy Balatonújlak 9 530 655
30 Somogy Barcs 102 599 073
38 Somogy Berzence 33 610 293
39 Somogy Bodrog 4 860 152
41 Somogy Bolhó 15 589 466
44 Somogy Buzsák 2 827 872
49 Somogy Csokonyavisonta 10 624 796
50 Somogy Csombárd 6 221 476
55 Somogy Csurgó 79 863 859
64 Somogy Fonyód 137 358 304
74 Somogy Háromfa 7 493 733
77 Somogy Hetes 19 978 066
79 Somogy Hollád 2 883 857
81 Somogy Juta 24 961 820
83 Somogy Kaposfő 18 194 832
84 Somogy Kaposmérő 29 959 072
87 Somogy Kaposvár 482 889 406
91 Somogy Kéthely 45 401 507
96 Somogy Köröshegy 7 463 858
102 Somogy Lengyeltóti 64 141 038
109 Somogy Magyaregres 4 742 522
112 Somogy Marcali 131 375 813
113 Somogy Mernye 6 324 134
114 Somogy Mezőcsokonya 27 592 966
120 Somogy Nagyatád 98 255 218
121 Somogy Nagybajom 58 156 871
135 Somogy Orci 3 652 188
136 Somogy Ordacsehi 6 730 864
138 Somogy Osztopán 8 222 656
139 Somogy Öreglak 21 148 877
155 Somogy Rinyaújlak 415 744
158 Somogy Sántos 3 068 883
161 Somogy Siófok 250 922 430
162 Somogy Siójut 2 745 794
165 Somogy Somodor 600 658
166 Somogy Somogyaszaló 5 461 062
168 Somogy Somogygeszti 5 047 974
169 Somogy Somogyjád 26 436 713
170 Somogy Somogysárd 33 580 423
175 Somogy Somogyvámos 17 932 331
176 Somogy Somogyvár 28 876 482
185 Somogy Szentgáloskér 3 351 622
191 Somogy Szólád 4 406 733
192 Somogy Szőlősgyörök 50 784 332
194 Somogy Tarany 12 145 498
195 Somogy Taszár 20 705 135
208 Somogy Várda 5 983 138
217 Somogy Vörs 3 584 091
227 Somogy Zamárdi 26 943 321
3 Veszprém Ajka 45 404 093
9 Veszprém Balatonalmádi 16 846 340
14 Veszprém Balatonfőkajár 13 002 906
66 Veszprém Balatonfűzfő 22 063 920
17 Veszprém Balatonkenese 77 057 090
28 Veszprém Balatonvilágos 30 357 469
37 Veszprém Berhida 37 892 878
45 Veszprém Csabrendek 13 964 017
46 Veszprém Csajág 4 180 526
53 Veszprém Csót 5 104 923
58 Veszprém Devecser 17 504 755
75 Veszprém Herend 41 416 962
88 Veszprém Káptalanfa 4 880 822
100 Veszprém Küngös 2 618 210
110 Veszprém Magyarpolány 12 385 454
129 Veszprém Nagytevel 2 529 762
131 Veszprém Nemesvámos 32 056 577
142 Veszprém Pápa 80 363 104
145 Veszprém Papkeszi 7 744 266
193 Veszprém Tapolca 141 479 064
211 Veszprém Veszprém 130 407 154
29 Zala Bánokszentgyörgy 7 449 892
32 Zala Bázakerettye 26 212 604
34 Zala Becsehely 72 279 486
42 Zala Borsfa 16 986 966
54 Zala Csörnyeföld 4 816 141
59 Zala Dobri 2 780 959
62 Zala Eszteregnye 4 099 730
67 Zala Galambok 12 408 691
68 Zala Garabonc 6 005 837
69 Zala Gellénháza 6 842 962
72 Zala Gutorfölde 18 900 026
78 Zala Hévíz 103 527 472
89 Zala Kerkaszentkirály 186 653
90 Zala Keszthely 167 405 179
93 Zala Kiscsehi (Budafa) 13 483 930
103 Zala Lenti 46 012 611
104 Zala Letenye 100 428 182
105 Zala Lispeszentadorján 17 899 718
107 Zala Lovászi-Kútfej 17 469 772
118 Zala Muraszemenye 2 829 548
124 Zala Nagykanizsa 1 110 326 681
126 Zala Nagylengyel 15 574 972
128 Zala Nagyrécse 9 701 075
137 Zala Ormándlak 1 625 797
151 Zala Pusztaederics 376 099
152 Zala Pusztamagyaród 371 064
153 Zala Pusztaszentlászló 5 898 906
177 Zala Sormás 5 359 132
189 Zala Szepetnek 9 613 410
197 Zala Teskánd 29 108 889
199 Zala Tófej 2 509 423
201 Zala Tornyiszentmiklós 15 567 942
204 Zala Türje 33 288 472
206 Zala Újudvar 15 117 164
209 Zala Várfölde 5 455 619
219 Zala Zalaegerszeg 285 449 396
221 Zala Zalakaros 59 865 841
222 Zala Zalakomár 69 657 153
224 Zala Zalaszentgrót 64 627 856
MINDÖSSZESEN: 6 100 092 411

DÉGÁZ Rt.

(Ft)
Sorszám Megye Megnevezés 2000. évi értéken
augusztus 12.
1 Bács-Kiskun Ágasegyháza 50 067 368
4 Bács-Kiskun Apostag 1 084 351
7 Bács-Kiskun Bácsalmás 159 121 571
8 Bács-Kiskun Bácsbokod 88 345 799
9 Bács-Kiskun Bácsborsód 37 420 245
10 Bács-Kiskun Baja 420 067 737
12 Bács-Kiskun Ballószög 39 797 232
21 Bács-Kiskun Borota 34 819 518
28 Bács-Kiskun Császártöltés 56 691 971
30 Bács-Kiskun Csávoly 39 563 350
33 Bács-Kiskun Csólyospálos 22 278 732
45 Bács-Kiskun Dunaegyháza 200 554
48 Bács-Kiskun Dunavecse 1 553 570
52 Bács-Kiskun Érsekhalma 18 590 656
56 Bács-Kiskun Felsőlajos 7 200 306
57 Bács-Kiskun Felsőszentiván 44 474 893
61 Bács-Kiskun Fülöpháza 7 479 448
63 Bács-Kiskun Fülöpszállás 146 166
68 Bács-Kiskun Gátér 356 918
73 Bács-Kiskun Hajós 99 208 496
74 Bács-Kiskun Helvécia 48 898 232
80 Bács-Kiskun Izsák 171 920 163
82 Bács-Kiskun Jánoshalma 117 271 308
83 Bács-Kiskun Jászszentlászló+Móricgát 37 655 964
90 Bács-Kiskun Kecskemét 627 232 245
92 Bács-Kiskun Kerekegyháza 133 669 846
97 Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 68 330 223
98 Bács-Kiskun Kiskunhalas 126 142 499
99 Bács-Kiskun Kiskunmajsa 30 033 068
100 Bács-Kiskun Kisszállás 40 263 950
106 Bács-Kiskun Kunadacs 20 412 117
107 Bács-Kiskun Kunfehértó 30 702 757
108 Bács-Kiskun Kunszállás 4 150 604
109 Bács-Kiskun Kunszentmiklós 153 869 899
110 Bács-Kiskun Lajosmizse 125 714 555
111 Bács-Kiskun Lakitelek 105 168 167
117 Bács-Kiskun Mátételke 24 053 618
121 Bács-Kiskun Mélykút 161 528 878
136 Bács-Kiskun Nyárlőrinc 38 626 923
145 Bács-Kiskun Pálmonostora 33 817 011
146 Bács-Kiskun Petőfiszállás 193 756
152 Bács-Kiskun Rém 63 868 689
158 Bács-Kiskun Solt 642 453
159 Bács-Kiskun Soltszentimre 666 373
162 Bács-Kiskun Szabadszállás 183 904 097
164 Bács-Kiskun Szalkszentmárton 720 635
165 Bács-Kiskun Szank 14 951 871
173 Bács-Kiskun Szentkirály 37 986 921
177 Bács-Kiskun Tass 49 062 855
178 Bács-Kiskun Tataháza 41 929 285
181 Bács-Kiskun Tiszaalpár 115 749 982
182 Bács-Kiskun Tiszakécske 238 246 833
190 Bács-Kiskun Városföld 4 144 963
191 Bács-Kiskun Vaskút 129 170
14 Békés Battonya 67 733 950
16 Békés Békés 347 757 468
17 Békés Békéscsaba 529 973 437
17/a Békés Csabaszabadi 9 753 758
22 Békés Bucsa 5 113 171
25 Békés Csanádapáca 110 492 497
27 Békés Csárdaszállás 3 944 326
35 Békés Csorvás 158 526 362
39 Békés Dévaványa 3 399
40 Békés Doboz 148 860 355
43 Békés Dombegyháza 111 910 434
50 Békés Ecsegfalva 39 646 719
64 Békés Füzesgyarmat 13 721 974
66 Békés Gádoros 97 272 489
70 Békés Gerendás 38 679 113
71 Békés Gyomaendrőd 137 038 335
72 Békés Gyula 577 936 263
78 Békés Hunya 28 558 069
85 Békés Kamut 18 270 413
86 Békés Kardoskút 7 797 722
88 Békés Kaszaper 48 460 323
94 Békés Kétsoprony 16 066 970
95 Békés Kisdombegyház 17 246 875
103 Békés Kondoros 121 150 919
104 Békés Köröstarcsa 73 375 368
105 Békés Kötegyán 48 199 178
112 Békés Magyarbánhegyes 48 717 005
113 Békés Magyardombegyház 12 979 518
118 Békés Medgyesbodzás 23 411 822
119 Békés Medgyesegyháza 70 851 369
120 Békés Méhkerék 48 612 396
122 Békés Mezőberény 134 826 338
123 Békés Mezőhegyes 21 180 740
124 Békés Mezőkovácsháza 136 901 130
129 Békés Murony 12 788 031
130 Békés Nagybánhegyes 90 475 145
134 Békés Nagyszénás 185 670 502
141 Békés Orosháza 321 652 477
149 Békés Pusztaföldvár 52 832 929
156 Békés Sarkad 182 921 034
157 Békés Sarkadkeresztúr 59 178 529
161 Békés Szabadkígyós 49 962 616
166 Békés Szarvas 160 222 788
180 Békés Telekgerendás 19 221 365
184 Békés Tótkomlós 114 011 120
185 Békés Újkígyós 109 482 266
192 Békés Végegyháza 37 840 188
3 Csongrád Ambrózfalva 32 299 421
5 Csongrád Árpádhalom 10 170 981
6 Csongrád Ásotthalom 934 786
11 Csongrád Balástya 284 150
20 Csongrád Bordány 53 025 670
24 Csongrád Csanádalberti 4 862 301
26 Csongrád Csanádpalota 88 861 512
34 Csongrád Csongrád 85 846 990
37 Csongrád Derekegyház 19 376 893
38 Csongrád Deszk 64 177 751
41 Csongrád Dóc 14 311 737
42 Csongrád Domaszék 40 779 100
51 Csongrád Eperjes 7 290 360
53 Csongrád Fábiánsebestyén 34 271 003
55 Csongrád Felgyő 10 691 958
59 Csongrád Forráskút 31 387 374
60 Csongrád Földeák 59 991 511
76 Csongrád Hódmezővásárhely 395 626 617
101 Csongrád Kistelek 168 564 738
102 Csongrád Kiszombor 92 358 031
114 Csongrád Makó 290 298 378
115 Csongrád Maroslele 54 588 664
125 Csongrád Mindszent 110 786 552
127 Csongrád Mórahalom 102 933 258
132 Csongrád Nagyér 25 075 382
133 Csongrád Nagymágocs 47 993 917
137 Csongrád Óföldeák 12 950 176
138 Csongrád Ópusztaszer 16 996
143 Csongrád Öttömös 71 384
148 Csongrád Pitvaros 55 244 995
150 Csongrád Pusztamérges 142 767
151 Csongrád Pusztaszer 50 832 396
153 Csongrád Röszke 86 715 320
154 Csongrád Rúzsa 34 334 817
155 Csongrád Sándorfalva 234 318 425
167 Csongrád Szatymaz 57 890 717
168 Csongrád Szeged+Algyő 765 387 761
170 Csongrád Szegvár 51 822 544
171 Csongrád Székkutas 36 297 900
172 Csongrád Szentes 216 270 228
183 Csongrád Tiszasziget 50 805 339
186 Csongrád Újszentiván 27 139 023
189 Csongrád Üllés 22 303 093
193 Csongrád Zákányszék 31 433 397
195 Csongrád Zsombó 25 944 154
MINDÖSSZESEN: 12 258 068 450

DDGÁZ Rt.

(Ft)
Sorszám Megye Megnevezés 2000. évi értéken
augusztus 12.
9 Baranya Babarc 4 461 762
13 Baranya Bár 2 530 405
22 Baranya Bogád 18 653 636
24 Baranya Bóly 17 239 852
27 Baranya Borjád 966 751
36 Baranya Dunaszekcső 2 795 897
47 Baranya Geresdlak 22 698 091
48 Baranya Görcsönydoboka 5 501 191
53 Baranya Hímesháza 31 306 065
68 Baranya Kozármisleny 84 409 098
70 Baranya Lánycsók 7 849 134
83 Baranya Mohács 179 872 040
89 Baranya Nagykozár 27 497 483
91 Baranya Nagynyárád 4 789 202
98 Baranya Palotabozsok 20 236 569
101 Baranya Pécs 1 716 362 999
102 Baranya Pécsvárad 55 792 579
111 Baranya Romonya 17 295 610
121 Baranya Sátorhely 1 333 791
124 Baranya Somberek 31 720 779
131 Baranya Szajk 2 018 367
133 Baranya Szederkény 4 356 147
144 Baranya Udvar 1 621 625
150 Baranya Véménd 31 388 806
2 Fejér Adony 97 774 522
5 Fejér Alcsútdoboz 13 878 220
15 Fejér Baracska 38 410 556
18 Fejér Beloiannisz 30 125 477
20 Fejér Besnyő 8 855 350
33 Fejér Csosz 4 923 572
35 Fejér Dég 16 056 416
37 Fejér Dunaújváros 625 626 991
39 Fejér Enying 143 224 607
40 Fejér Ercsi 203 258 213
42 Fejér Felcsút 11 445 430
44 Fejér Füle 33 131 737
46 Fejér Gárdony 148 473 008
49 Fejér Gyúró 44 360 155
50 Fejér Hantos 7 981 533
56 Fejér Iváncsa 87 307 895
58 Fejér Kajászó 5 053 000
60 Fejér Káloz 20 983 167
61 Fejér Kápolnásnyék 83 056 490
64 Fejér Kisapostag 13 513 933
66 Fejér Kisláng 14 354 632
67 Fejér Kőszárhegy 8 724 807
69 Fejér Lajoskomárom 12 215 529
76 Fejér Martonvásár 113 655 308
78 Fejér Mezőfalva 17 496 324
79 Fejér Mezőkomárom 8 050 132
81 Fejér Mezőszentgyörgy 4 424 284
80 Fejér Mezőszilas 17 888 913
86 Fejér Nadap 4 755 257
90 Fejér Nagylók 11 141 331
93 Fejér Nagyvenyim 113 285 681
104 Fejér Perkáta 18 340 395
106 Fejér Polgárdi 17 807 047
107 Fejér Pusztaszabolcs 14 433 591
109 Fejér Rácalmás+Kulcs 13 961 032
117 Fejér Sárosd 17 060 650
122 Fejér Seregélyes 125 870 074
125 Fejér Soponya 11 827 971
128 Fejér Szabadbattyán 21 023 367
129 Fejér Szabadegyháza 7 375 457
130 Fejér Szabadhidvég 4 801 932
136 Fejér Székesfehérvár 2 199 955 743
139 Fejér Tabajd 6 269 400
140 Fejér Tác 8 593 266
142 Fejér Tordas 27 371 932
145 Fejér Úrhida 8 163 285
147 Fejér Vál 8 516 571
149 Fejér Velence 211 517 394
46/a Fejér Zichyújfalu 29 445 516
16 Tolna Báta 47 391 776
17 Tolna Bátaszék 160 983 140
25 Tolna Bonyhád 246 118 474
34 Tolna Decs 57 244 987
51 Tolna Harc 3 123 838
59 Tolna Kakasd 9 635 812
95 Tolna Őcsény 65 476 311
118 Tolna Sárpilis 2 411 981
123 Tolna Sióagárd 7 425 549
137 Tolna Szekszárd 539 813 845
141 Tolna Tolna 85 450 892
148 Tolna Várdomb 24 205 267
155 Tolna Zomba 10 837 266
MINDÖSSZESEN: 8 268 584 111

TIGÁZ Rt.

(Ft)
Sorszám Megye Megnevezés 2000. évi értéken
augusztus 12.
7 Borsod-Abaúj-Zemplén Alsózsolca 35 553 663
12 Borsod-Abaúj-Zemplén Arnót 15 049 190
20 Borsod-Abaúj-Zemplén Bánréve 34 489 501
27 Borsod-Abaúj-Zemplén Berzék 11 971 901
32 Borsod-Abaúj-Zemplén Boldva 15 686 981
33 Borsod-Abaúj-Zemplén Borsodnádasd 79 600 197
34 Borsod-Abaúj-Zemplén Borsodszirák 7 960 153
35 Borsod-Abaúj-Zemplén Bőcs 62 977 788
40 Borsod-Abaúj-Zemplén Bükkábrány 6 993 526
69 Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény 352 542 617
72 Borsod-Abaúj-Zemplén Egerlövő 6 302 703