Időállapot: közlönyállapot (2001.X.25.)

2001. évi LXXI. törvény

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés az Európai Unióhoz való csatlakozást előkészítő jogharmonizáció keretében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) előírásait a következők szerint módosítja:

1. § A Vgtv. 2. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az állami feladatok:)

a) a vízgazdálkodás országos koncepciójának, valamint ezen koncepció egyes részterületeit érintő nemzeti programok kialakítása és jóváhagyása;

b) az állami vízgazdálkodási közfeladatok tekintetében az a) pontban említett koncepció és a nemzeti programok végrehajtásának megszervezése;”

2. § A Vgtv. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, a § új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:

„(1) A települési önkormányzat feladata:

a) a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó - a vízgazdálkodás országos koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt - tervek kialakítása és végrehajtása;

b) a helyi víziközművek működtetése, a koncessziós pályázat kiírása, elbírálása és a koncessziós szerződés megkötése;

c) a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás;

d) a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása;

e) a természetes vizek fürdésre alkalmas partszakaszainak és azzal összefüggő vízfelületének kijelölése;

f) a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés.

(2) A települési önkormányzat - a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében - köteles gondoskodni:

a) a települések lakott területén az ivóvízminőségű vízre vonatkozó előírásoknak megfelelő ivóvízellátásról;

b) a 2000 lakosegyenértékkel jellemezhető szennyvízkibocsátás feletti szennyvíz-elvezetési agglomerációt alkotó településeken a keletkező használt vizek (szennyvizek) szennyvízelvezető művel való összegyűjtéséről, tisztításáról, a tisztított szennyvíz elvezetéséről, illetőleg a más módon összegyűjtött szennyvíz, továbbá a szennyvíziszap ártalommentes elhelyezésének megszervezéséről;

c) a b) pontban meghatározott feladatok ellátásáról a lakosegyenértéktől függetlenül azokon a területeken, amelyeket a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről, továbbá a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló jogszabályok határoznak meg;

d) a hulladékgazdálkodásról szóló külön törvény szerint nem közművel összegyűjtött szennyvizek ártalom mentes elhelyezésének szervezéséről és ellenőrzéséről.”

3. § A Vgtv. 7. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a § új b) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi b)-e) pontok megjelölése c)-f) pontokra változik:

[A (3) bekezdésben megjelölt feladat:]

„a) a 4. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladat ellátását szolgáló létesítmények megvalósítása, bővítése, működtetése, fenntartása, valamint ennek hiányában az előbbiekben hivatkozottak szerinti ivóvízminőségű víz egyéb módon történő biztosítása és a vízbázisvédelmi feladatok ellátása;

b) a 4. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladat ellátásához szükséges szennyvízelvezető, -tisztító és -elhelyezést biztosító létesítmények megvalósítása, bővítése, működtetése és fenntartása;”

4. § A Vgtv. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § (1) A települési önkormányzatok a 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladataikat a szennyvíz-elvezetési agglomerációk keretében látják el.

(2) A 4. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak végrehajtására a Kormány nemzeti programot készít, és annak keretében határolja le és jelöli ki a szennyvíz-elvezetési agglomerációkat.

(3) Meglévő szennyvíz-elvezetési agglomerációnak kell tekinteni - függetlenül attól, hogy egyetlen vagy több kapcsolt települési szennyvíz-csatornázási alrendszer a vizsgálat tárgya - a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról és települési jegyzékéről szóló kormányrendelet hatálybalépésekor már üzemelő vagy vízjogi létesítési engedély alapján épülő rendszereket.

(4) A szennyvíz-elvezetési agglomeráció lehatárolása során az alábbi szempontok irányadók:

a) környezetvédelmi és közegészségügyi, járványügyi (vízbázisvédelmi, befogadó vízminőségvédelmi),

b) természet- és tájvédelmi,

c) domborzati,

d) klimatikus hidrológiai és hidrogeológiai,

e) gazdasági (településszerkezeti, településfejlesztési),

f) műszaki,

g) üzemeltetési,

h) társadalmi,

i) idegenforgalmi

adottságok.

(5) A kijelölt szennyvíz-elvezetési agglomerációk szükség szerinti módosítását a Kormány kétévente a (2) bekezdésben említett program felülvizsgálata keretén belül végzi el.”

5. § A Vgtv. 45. §-ának (7) bekezdése az alábbi f)-k) pontokkal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány)

f) a vízgazdálkodás országos koncepciójának végrehajtásához kapcsolódó nemzeti programok,

g) a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásának és települési jegyzékének,

h) a szennyvízgyűjtő hálózatok és szennyvíztisztító telepek minősítési kritériumainak,

i) az ivóvízminőség-javító, valamint a települési szennyvíztisztítási nemzeti program támogatási rendszerének,

j) a települési szennyvíztisztításra vonatkozó nyilvántartási és jelentési kötelezettség,

k) az emberi fogyasztásra szolgáló víz (ivóvíz), valamint a fürdővíz minőségi követelményeire, továbbá a vízminőség ellenőrzésére vonatkozó szabályok”

(rendeletben történő megállapítására.)

6. § A Vgtv. 1. számú melléklete a következő 15. ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi 15-29. pont megjelölése 16-30. pontra változik:

„15. szennyvízelvezetéssel összefüggő

a) agglomeráció: olyan terület, amelyen belül a népesség és/vagy a gazdasági tevékenység elegendően koncentrált ahhoz, hogy a települési szennyvizet összegyűjtsék, szennyvíztisztító telepre és végső kibocsátási pontra vezessék,

b) lakosegyenérték: szerves, biológiailag lebontható terhelés, amelynek ötnapos biokémiai oxigénigénye (BOI 5) 60 g oxigén/nap:”

7. § A Vgtv. a következő 45/A. §-sal egészül ki:

„45/A. § Ez a törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a települési szennyvíztisztításról szóló, 91/271/EGK tanácsi irányelvvel az agglomeráció és a lakosegyenérték fogalmak meghatározása tekintetében összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.”

8. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. §-ának, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés b) és c) pontjait megállapító rendelkezései 2003. január 1-jén lépnek hatályba, egyidejűleg a finanszírozás módjáról, ezen belül a központi költségvetési tehervállalásról törvény rendelkezik.