Időállapot: közlönyállapot (2001.XII.4.)

2001. évi LXXXII. törvény

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (Cct.) módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. § (1) A Cct. preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Országgyűlés az önkormányzatok beruházási feladataihoz nyújtandó címzett és céltámogatásokról, valamint a szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók beruházási feladataihoz nyújtandó címzett támogatásokról a központi pénzeszközök hatékony és ellenőrizhető felhasználásának igényével, az önkormányzatok, valamint a szociális ellátásban közreműködő nem állami fenntartók fejlesztési tevékenysége stabilitásának megteremtése érdekében az alábbi törvényt alkotja:”

(2) A Cct. I. fejezetének címe helyébe az alábbi cím lép:

„A helyi önkormányzatok címzett támogatása”

(3) A Cct. II. fejezetének címe helyébe az alábbi cím lép:

„A helyi önkormányzatok céltámogatása”

(4) A Cct. III. fejezetének címe helyébe az alábbi cím lép:

„A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának általános feltételei, finanszírozása és elszámoltatása”

(5) A Cct. IV. fejezetének címe helyébe az alábbi cím lép:

„A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatására vonatkozó vegyes rendelkezések”

(6) A Cct. a következő új 21/F. §-sal és az azt megelőző új V. fejezettel, illetve fejezetcímmel, valamint az azt követő új VI. fejezettel, illetve fejezetcímmel egészül ki:

„V. Fejezet

A szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók címzett támogatása

21/F. § (1) A szociális feladatokat ellátó egyházi jogi személyek, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, országos kisebbségi önkormányzatok és közhasznú társaságok (a továbbiakban: nem állami fenntartó) címzett támogatást igényelhetnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 57. § (2) bekezdésében megjelölt szociális szakellátási célt szolgáló és 200 millió forint feletti beruházási összköltségű beruházások megvalósítására.

(2) a) A nem állami fenntartó címzett támogatást csak akkor igényelhet, ha maga vagy egyházi fenntartó esetén az erre feljogosított szerve az állammal vagy a kormánnyal megállapodást kötött szociális feladatok átvállalására, illetve ha a beruházással érintett intézmény működtetésére a feladat ellátására kötelezett helyi önkormányzattal érvényes ellátási szerződéssel rendelkezik.

b) A címzett támogatás mértéke legfeljebb a beruházási összköltségnek a nem állami fenntartó saját forrásából nem fedezett része.

c) Címzett támogatás a támogatási igény benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető.

d) A címzett támogatással megvalósítandó beruházást a beruházó kizárólagos tulajdonában vagy/és önkormányzati, állami tulajdonban lévő teher-, per- és igénymentes ingatlanon lehet megvalósítani.

e) Címzett támogatás csak a településrendezési tervekkel összhangban lévő beruházáshoz igényelhető.

f) A nem állami fenntartó címzett támogatásra akkor jogosult, ha az igénylés szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Szociális és Családügyi Minisztérium, továbbá a külön jogszabály alapján költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzésére hivatott szervek részéről történő ellenőrzéséhez hozzájárul.

(3) A nem állami fenntartó a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatására vonatkozó külön jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően és határidőben beruházási koncepciót nyújt be a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz.

(4) A Szociális és Családügyi Minisztérium véleményezi a nem állami fenntartó beruházási koncepcióját, majd a helyi önkormányzatok beruházási koncepciójával egyidejűleg - a külön jogszabályban meghatározott határidőben - szakmai véleménnyel ellátott, az önkormányzati és nem állami fenntartókra vonatkozóan külön-külön rangsorolt javaslatot küld a Belügyminisztériumnak.

(5) A Kormány a belügyminiszter előterjesztése alapján a külön jogszabályban meghatározott határidőben - a helyi önkormányzatok címzett támogatásával egyidejűleg - állást foglal a címzett támogatásra javasolt és nem javasolt nem állami fenntartó által megvalósítandó szociális beruházásokról.

(6) A nem állami fenntartó által a törvény 3. § (1) bekezdésében előírt határidőben benyújtott, a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő igénybejelentések javasolhatók címzett támogatásra. A határidő elmulasztása az adott évi igény tekintetében jogvesztő.

(7) A nem állami fenntartó által benyújtott címzett támogatási igénybejelentést a törvényjavaslatnak az Országgyűléshez történő benyújtása előtt - a rendelkezésre álló előirányzat mértékétől függően, valamint a szakmai követelményeknek megfelelően - a Szociális és Családügyi Minisztérium kezdeményezésére a nem állami fenntartó módosítja.

(8) A nem állami fenntartó szociális beruházásának címzett támogatásáról - a helyi önkormányzatok címzett támogatásával egyidejűleg - az Országgyűlés dönt.

(9) A nem állami fenntartók által megvalósítandó szociális beruházások címzett támogatásának fedezetét az Országgyűlés az éves költségvetési törvényben a Szociális és Családügyi Minisztérium fejezetében határozza meg.

(10) a) A nem állami fenntartónak jóváhagyott címzett támogatást a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) folyósítja a Szociális és Családügyi Minisztérium utalványozása alapján, a nem állami fenntartó számlavezető bankján keresztül.

b) A nem állami fenntartónak finanszírozási szerződést kell kötnie a Kincstárral.

c) A Kincstár a címzett támogatást a támogatási cél teljesítését igazoló, ki nem egyenlített számla alapján hívja le a támogatási arányok betartásával. A finanszírozási szerződésnek felhatalmazást kell tartalmaznia a nem állami fenntartó részéről arra, hogy a pénzintézet az arányos címzett támogatáson felüli összeget minden számla kiegyenlítésekor leemeli a nem állami fenntartó számlájáról.

d) A beruházás műszaki tartalmának változtatásából, az ár- és árfolyamváltozásból, valamint a kivitelezés átütemezéséből származó többletköltség miatt a nem állami fenntartót a beruházás elfogadott összköltségéhez képest további központi támogatás nem illeti meg.

e) A címzett támogatást a nem állami fenntartónak vissza kell fizetnie az állami költségvetésbe, ha a támogatás igénybevételével keletkezett vagyont nem helyi önkormányzat részére elidegeníti, megterheli, illetve az igénybejelentésben megjelölt beruházási céltól eltérően hasznosítja.

f) A címzett támogatás igénybevétele során a 11. § (2)-(4), a 12. § (1), valamint a 16. § (3) bekezdésében foglaltakat a nem állami fenntartónak is alkalmazni kell.

g) A nem állami fenntartó a 14. § (1) bekezdésében foglaltak esetén elveszíti a címzett támogatásra való jogosultságot, a 14. § (4) bekezdésében és (5) bekezdés a)-b) pontjában foglaltak esetén le kell mondania a címzett támogatásról. Amennyiben a nem állami fenntartó a lemondási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve a jogtalanul felhasznált címzett támogatást nem fizeti vissza, úgy a 14. § (6) bekezdése szerinti kamatot kell fizetni a központi költségvetés javára.

h) A nem állami fenntartónak a címzett támogatás előirányzatának felhasználásáról a beruházás befejezését követő hat hónapon belül - a finanszírozó pénzintézet bevonásával - a Szociális és Családügyi Minisztériumnak el kell számolnia, az elszámolással egyidejűleg a fel nem használt előirányzatról le kell mondania.

VI. Fejezet

Záró és értelmező rendelkezések”

2. § A Cct. 3. §-a a következő (2)-(3) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (3)-(7) bekezdés számozása (4)-(8) bekezdésre módosul:

„(2) Amennyiben az előirányzatot az Országgyűlés a tárgyévet megelőző évben jóváhagyta, a tárgyévben indításra tervezett beruházásokra beadott beruházási koncepciók alapján benyújtható a címzett támogatásról szóló törvényjavaslat. Címzett támogatásban csak azon beruházások részesülhetnek, amelyek az (1) bekezdés szerinti határidőre a feltételeknek megfelelő igénybejelentést nyújtanak be. A határidő elmulasztása az adott évi igény tekintetében jogvesztő.

(3) Ha az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti határidőig nem nyújt be a feltételeknek megfelelő igénybejelentést, a Belügyminisztériumnak intézkednie kell a jóváhagyott címzett támogatási előirányzat elvonásáról. Az elvonással felszabaduló előirányzat a címzett és céltámogatás adott évi előirányzatát növeli.”

3. § (1) E törvény 1. §-a 2002. április 1-jén lép hatályba, és rendelkezései alapján a nem állami fenntartók első alkalommal 2003. évre igényelhetnek címzett támogatást.

(2) E törvény 2. és 3. §-a a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére