Időállapot: közlönyállapot (2001.XII.24.)

2001. évi XCVIII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001. március 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001. március 20-án aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

[Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás, az Egyezmény 10. Cikk (1) bekezdésének megfelelően 2001. év november hó 27-én megtörtént. Az Egyezmény 2001. december 27. napján lép hatályba.]

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

attól az óhajtól vezérelve, hogy kölcsönösen megkönnyítsék az államuk területén jogellenesen tartózkodó személyeknek visszafogadását és átszállítását,

az alábbiakban állapodtak meg:

I. Fejezet

A Szerződő Felek állampolgárainak visszafogadása

1. Cikk

(1) Mindkét Szerződő Fél különösebb formalitás nélkül visszafogadja azokat a személyeket, akik a megkereső Szerződő Fél államának területére való belépéshez vagy tartózkodáshoz szükséges feltételeket nem, vagy már nem teljesítik, amennyiben bizonyítható vagy megalapozottan vélelmezhető, hogy a személy a megkeresett Szerződő Fél államának állampolgárságával rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni arra a hontalan személyre is, akit a megkeresett Szerződő Fél a megkereső Szerződő Fél területére történő beutazását követően az állampolgárság kötelékéből anélkül bocsátott el, hogy legalább a megkereső Szerződő Féltől honosítási ígérettel rendelkezett volna.

(3) Amennyiben az állampolgárság kétséget kizáróan nem állapítható meg, a megkeresett Szerződő Fél - akinek vélelmezhetően saját állampolgáráról van szó - diplomáciai vagy konzuli képviselete útján a kérdést haladéktalanul, de legkésőbb 7 munkanapon belül tisztázza és ezt követően a hazatéréshez szükséges úti okmányokat haladéktalanul kiállítja.

(4) A megkereső Szerződő Fél ugyanazon feltételekkel ismételten visszafogadja az átadott személyt, amennyiben utólag megállapítást nyer, hogy ezen személy az átvétel időpontjában nem rendelkezett a megkeresett Szerződő Fél államának állampolgárságával. Ezen kötelezettség nem áll fenn, ha a megkeresett Szerződő Fél visszafogadási kötelezettsége a jelen cikk (2) bekezdése szerinti tényen alapul.

II. Fejezet

Harmadik ország állampolgárainak visszafogadása

2. Cikk

(1) Mindkét Szerződő Fél visszafogadási kérelem alapján visszafogadja azt a személyt, aki harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy (a továbbiakban: harmadik ország állampolgára), ha az érintett személy nem, vagy már nem felel meg a megkereső Szerződő Fél államának területén érvényes belépési vagy tartózkodási feltételeknek, amennyiben bizonyítható vagy vélelmezhető, hogy korábban a megkeresett Szerződő Fél államának területén tartózkodott.

(2) Mindkét Szerződő Fél, a másik Szerződő Fél megkeresésére, visszafogadja harmadik ország azon állampolgárait, akik jogellenesen tartózkodnak a megkereső Szerződő Fél államának területén és a megkeresett Szerződő Fél által kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel vagy vízummal, illetőleg olyan más érvényes dokumentummal rendelkeznek, amely ezen személyt, az engedély érvényességének lejártáig az államaik területén történő belépésre vagy tartózkodásra jogosítja.

(3) A megkereső Szerződő Fél visszafogadási kérelemben kéri a harmadik ország állampolgárának átvételét. A megkeresett Szerződő Fél visszafogadási nyilatkozat alapján fogadja vissza az érintett személyt.

(4) Az (1) bekezdés szerinti visszafogadási kötelezettség nem áll fenn harmadik ország azon állampolgárai vonatkozásában:

a) akiknek a visszafogadását az illetékes hatóságok a jogellenes tartózkodásnak az illetékes hatóság által történt megállapítását követő 9 hónapon belül nem kérték, vagy akik a megkeresett Szerződő Fél államának területét 1 évnél régebben elhagyták;

b) akik a belépés időpontjában rendelkeztek a megkereső Szerződő Fél államának hatósága által kiadott érvényes belépési vízummal, vagy a belépést követően ilyen vízumot szereztek, vagy akik számára a megkereső Szerződő Fél államának illetékes hatósága tartózkodási engedélyt állított ki. Amennyiben mindkét Szerződő Fél bocsátott ki belépési vízumot vagy tartózkodási engedélyt, akkor az a Szerződő Fél fogadja vissza az érintett személyeket, akinek a belépési vízuma vagy tartózkodási engedélye később jár le;

c) akiknek a menekült jogállását a megkereső Szerződő Fél az 1967. január hó 31-i, New York-i Jegyzőkönyvvel módosított, 1951. július hó 28-i, Genfi Konvenció alapján elismerte;

d) akik a megkereső Szerződő Fél államában menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be, amely elbírálására ezen állam illetékes, és amelyről érvényesen még nem döntött;

e) amely személy állama és a megkereső Szerződő Fél állama közös államhatárral rendelkezik;

f) akikkel szemben a megkeresett Szerződő Fél tényleges kiutasítási vagy kitoloncolási intézkedést foganatosított és kiutasítás hatálya alatt áll;

g) akik elhagyták a megkeresett Szerződő Fél államának területét és a megkereső Szerződő Fél államának területére olyan harmadik ország területéről léptek be, amely országnak a megkereső Szerződő Fél ezen harmadik ország állampolgárait nemzetközi szerződés alapján visszaadhatja.

(5) A megkereső Szerződő Fél minden különösebb formalitás nélkül ismételten visszafogadja a harmadik ország állampolgárát, amennyiben a megkeresett Szerződő Fél az átvételt követő 30 napon belül megállapította, hogy a jelen cikk (1)-(2) vagy (4) bekezdésében meghatározott feltételek nem állnak fenn.

(6) A személyek visszafogadására kizárólag a Szerződő Felek által kijelölt határátkelőhelyeken kerülhet sor.

3. Cikk

A jelen fejezet értelmében tartózkodási engedély a Szerződő Felek államának illetékes hatóságai által kiállított olyan érvényes engedély, amely a személyeket államaik területén történő tartózkodásra, többszöri ki- és visszautazásra jogosítja fel. Nem tekinthető tartózkodási engedélynek a vízum, a menedékjogi eljárás során, valamint a kiutasított személynek az ország elhagyásáig kiállított ideiglenes tartózkodásra jogosító engedély. Vízum a Szerződő Felek államának illetékes hatósága által kiállított olyan érvényes engedély, amely a személyeket az államuk területére történő belépésre és a belső jogszabályaikkal összhangban, az abban meghatározott időtartamú tartózkodásra jogosítja fel, ide nem értve az átutazásra jogosító (tranzit) vízumot.

III. Fejezet

Határidők

4. Cikk

(1) A megkeresett Szerződő Fél a visszafogadás iránti megkeresést haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül köteles megválaszolni.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő határidőt követően a megkeresett Szerződő Fél:

a) a jelen Egyezmény 1. Cikkében szereplő személyeket késedelem nélkül, de legkésőbb 4 napon belül;

b) a jelen Egyezmény 2. Cikkében szereplő személyeket haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles átvenni.

(3) A (2) bekezdés szerinti határidők egy ízben, a megkereső Szerződő Fél kérelmére, az átvétellel kapcsolatos jogi vagy ténybeli akadályok esetén és kizárólag ezen akadályok megszűnéséig meghosszabbíthatók.

IV. Fejezet

Harmadik ország állampolgárainak átszállítása

5. Cikk

(1) A Szerződő Felek engedélyezik harmadik államok állampolgárainak átszállítását felségterületükön, ha a másik Szerződő Fél ezt kéri és a lehetséges tranzitállamokban, valamint a célállamban történő átvétele biztosított. Ebben az esetben a megkeresett Szerződő Fél vízuma nem szükséges.

(2) Az átszállítást nem kérelmezik, illetőleg az elutasítható, ha alaposan feltehető, hogy a harmadik ország állampolgára:

a) a célállamban vagy az esetleges tranzitállamokban kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak lenne kitéve, vagy halálos ítélet fenyegetné, illetve faji, vallási, nemzeti hovatartozása, társadalmi csoporthoz tartozása vagy politikai nézetei miatt üldöztetésnek lenne kitéve, továbbá ha

b) a megkeresett Szerződő Fél államában büntetőeljárást kellene indítani ellene vagy a célállamban, illetve az esetleges tranzitállamok valamelyikében büntetőeljárás indítása vagy büntetés végrehajtása fenyegeti, kivéve a tiltott határátlépés esetét.

(3) Az átszállításra vonatkozó kérelmet az illetékes hatóságok közvetlenül juttatják el egymáshoz. A kérelemnek a jelen Egyezmény 6. Cikk (1) bekezdésében meghatározott adatokon kívül tartalmaznia kell azt a nyilatkozatot, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételek adottak és nem ismertek a (2) bekezdés szerinti elutasítási okok. A kérelemben rögzíteni kell az átadásra javasolt időpontot és a légi, illetve a szárazföldi határátkelőhelyet. A Szerződő Felek illetékes hatóságai közvetlenül egyeztetik egymással az átadás időpontját és az átszállítás módját.

(4) A légi úton, rendőri kísérettel történő átszállítás esetén a megkereső Szerződő Fél az átszállítást csak a megkeresett Szerződő Fél repülőterén lévő tranzitvárójának elhagyása nélkül biztosíthatja. Szárazföldön a kísérettel történő átszállítást a megkeresett Szerződő Fél biztosítja azzal a feltétellel, hogy a megkereső Szerződő Fél megtéríti számára az ezzel kapcsolatos költségeket.

(5) A megkereső Szerződő Fél köteles biztosítani az utazáshoz szükséges valamennyi érvényes dokumentumot, az érvényes úti okmányt, egyéb szükséges engedélyeket, valamint az érvényes menetjegyeket, amelyek a célállamba, illetve a tranzitállamok területén történő áthaladáshoz szükségesek, továbbá a célállam befogadó nyilatkozatát.

(6) Ha a megkeresett Szerződő Fél a kérelmet a szükséges feltételek hiánya miatt elutasítja, akkor a megkereső Szerződő Féllel közölnie kell az elutasítás indokát.

(7) A harmadik országok állampolgárai visszaadhatók a megkereső Szerződő Félnek, ha utólag olyan tények válnak ismertté vagy olyan körülmények következnek be, amelyek a hatósági ellenőrzéssel történő átszállítást nem teszik lehetővé. Ezen okok közlését követően a megkereső Szerződő Fél köteles visszafogadni a hatósági ellenőrzéssel történő átszállításra előzőleg átvett személyeket.

V. Fejezet

Adatvédelem

6. Cikk

(1) Jelen Egyezményben foglaltak teljesítése során a Szerződő Felek között átadásra kerülő személyes adatok kizárólag az alábbiakat tartalmazhatják:

a) az átadandó/átszállítandó személy, és ha szükséges családtagjai személyes azonosító adatait (családi és utónév, adott esetben korábbi név, gúnynév vagy álnév; születési hely és idő; nem; korábbi és jelenlegi állampolgárság),

b) személyazonosító igazolványban vagy útlevélben feltüntetett adatok (az okmány száma; érvényességi ideje; kiállítás helye és ideje; a kiállító hatóság megnevezése stb.),

c) egyéb, az átadandó/átszállítandó személy azonosításához szükséges adat,

d) tartózkodási helyek és utazási útirányok,

e) egyéb olyan adatok, amelyekre a Szerződő Felek valamelyikének kérelmére a jelen Egyezmény szerinti átvételi előfeltételek vizsgálata céljából van szükség.

(2) A személyes adatok védelmére mindkét Szerződő Fél érvényes jogszabályi előírásainak figyelembevételével a következő feltételeket kell betartani:

a) a Szerződő Felek az átadott személyes adatokat csak a jelen Egyezményben meghatározott célra és az átadó Szerződő Fél által közölt feltételekkel használhatják fel;

b) az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt az átadott személyes adatok felhasználásáról és az elért eredményekről;

c) a személyes adatok csak az Egyezmény végrehajtásában illetékes hatóságoknak adhatók át. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak ezen adatokat átadó Fél előzetes engedélyével történhet;

d) az átadó Fél az átadott adatok helyességéért és pontosságáért felelősséggel tartozik. Ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, akkor erről a tényről a fogadó Felet haladéktalanul értesíteni kell, amely azonnal intézkedik a téves adatok helyesbítéséről, illetve az át nem adható adatok megsemmisítéséről;

e) az adat átadásával érintett személy számára - kérésére - felvilágosítást kell adni a személyével kapcsolatban kezelt adatokról és a tervezett felhasználás céljáról, valamint arról, hogy adatait kinek és milyen célból továbbították. A tájékoztatási kötelezettség csak akkor tagadható meg, ha ezt az átadó Szerződő Fél joga lehetővé teszi. Az érintett személy kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek;

f) az átadó Fél az átadáskor közli a saját államának jogszabályaiban meghatározott, érvényes adattörlési határidőket. Ezektől függetlenül az átadott személyes adatokat a szükségesség megszűnésekor törölni kell;

g) mindkét Fél köteles a személyes adatok átadásáról, átvételéről és törléséről nyilvántartást vezetni;

h) a Felek kötelesek az átadott személyes adatokat hatásosan védeni a jogosulatlan hozzáférés, valamint a megváltoztatás és nyilvánosságra hozatal ellen;

i) a Szerződő Felek lehetővé teszik, hogy az érintett személy adatvédelemmel kapcsolatos jogai megsértése esetén az adatkezeléssel érintett Szerződő Fél joga szerinti független bírósághoz fordulhasson, valamint kártérítési igénnyel élhessen.

VI. Fejezet

Költségek

7. Cikk

(1) Az I-II. fejezetek alapján visszafogadásra kerülő személyeknek a megkeresett Szerződő Fél államhatáráig történő szállításának költségeit, valamint az esetleges ismételt visszafogadás költségét a megkereső Szerződő Fél viseli.

(2) A IV. fejezetben szabályozott harmadik országok állampolgárainak hatósági kísérettel történő átszállításából és esetleges visszaszállításából keletkező, illetőleg ezzel kapcsolatban felmerült valamennyi költséget a megkereső Szerződő Fél viseli.

VII. Fejezet

Az Egyezmény végrehajtása

8. Cikk

(1) Jelen Egyezmény végrehajtásáról a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma és az Albán Köztársaság Közrendvédelmi Minisztériuma különösen az alábbiak tekintetében állapodnak meg:

a) az eljáró illetékes hatóságokról és a kölcsönös tájékoztatás módjáról;

b) az állampolgárság bizonyítására, vélelmezésére szolgáló okmányokról;

c) a végrehajtás során követendő eljárásról, a visszafogadáshoz és átszállításhoz szükséges adatokról és iratokról;

d) a jogellenes belépés és tartózkodás bizonyításának módjáról;

e) a költségviselés módjáról, rendjéről;

f) a személyek visszafogadására kijelölt határátkelőhelyekről.

(2) A jelen cikk (1) bekezdése szerinti Végrehajtási Megállapodás a jelen Egyezménnyel egyidejűleg lép hatályba.

9. Cikk

(1) A jelen Egyezmény nem alkalmazható a Szerződő Felek országai között kiadatásra és átszállításra irányuló jogsegély esetében.

(2) A jelen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek állampolgárainak elismert jogait, a Magyar Köztársaság és az Albán Köztársaság között fennálló nemzetközi szerződések rendelkezéseit, valamint a két állam más nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelezettségeit.

(3) A jelen Egyezmény nem érinti a menekültek helyzetéről szóló, az 1967. január 31-én kelt New York-i Jegyzőkönyvvel módosított, 1951. július 8. napján kelt Genfi Konvenció hatályát.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

10. Cikk

(1) A Szerződő Felek a jelen Egyezményt határozatlan időre kötik. Diplomáciai úton, kölcsönösen értesítik egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásaiknak. Az Egyezmény az erről szóló későbbi diplomáciai jegyzék keltét követő 30. napon lép hatályba.

(2) A jelen Egyezmény alkalmazását, az 1. és 6. Cikkben foglalt rendelkezéseket kivéve, mindkét Szerződő Fél a közbiztonság, a közrend és a közegészségügy védelme érdekében felfüggesztheti. A felfüggesztés az erről szóló diplomáciai jegyzéknek a másik Szerződő Fél által történt kézhezvételét követő napon veszti hatályát.

(3) A jelen Egyezményt mindkét Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban felmondhatja. A felmondás az erről szóló diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 90. napon lép hatályba.

Készült Tiranában, a 2001. év március hónap 20. napján, két eredeti példányban, magyar, albán és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Vita esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2001. év december 27. napjától kell alkalmazni.

(2) A törvény végrehajtásáról a belügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére