Időállapot: közlönyállapot (2001.XII.23.)

2001. évi CXII. törvény

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés az európai közösségi szabályozással való összhang megteremtése érdekében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvényt és a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvényt a következők szerint módosítja:

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény módosítása

1. § A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Mtv.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Minden olyan mennyiség értékének kifejezésére, melyre jogszabály törvényes mértékegységet állapít meg, ezt a mértékegységet kell használni. Az egyes fontosabb törvényes mértékegységeket e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet határozza meg.

(2) Törvényes mértékegységek:

a) a Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) mértékegységei,

b) az (1) bekezdés szerinti külön jogszabályban meghatározott, az SI-n kívüli mértékegységek,

c) az SI mértékegységeiből és az SI-n kívüli törvényes mértékegységekből képzett mértékegységek,

d) az a), b), c) pont alatti mértékegységeknek az (1) bekezdés szerinti külön jogszabályban meghatározott módon képzett többszörösei és törtrészei.

(3) A törvényes mértékegységeken kívül más mértékegységek is használhatók:

a) a külkereskedelmi kapcsolatokban,

b) nemzetközi megállapodások alapján,

c) a tudományos kutatásban.”

2. § Az Mtv. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja. A mérésügyi szervek által használt törvényes tanúsító jeleket és alkalmazásuk módját az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet tartalmazza.”

3. § Az Mtv. V. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„V. fejezet

Akkreditálás

11. § Az OMH a Nemzeti Akkreditáló Testülettel együttműködve - a nemzeti akkreditálásról szóló jogszabályok rendelkezéseivel összhangban - részt vesz a kalibráló és a vizsgáló laboratóriumok akkreditálásában.”

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény módosítása

4. § (1) A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes.”

(2) Az Sztv. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat olyan nemzeti szabványra, amelynek alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az adott jogszabály vonatkozó követelményei is teljesülnek.”

5. § (1) Az Sztv. 8. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[(1) Az MSZT feladatai:]

b) az európai szabványok nemzeti szabványként való közzététele, összhangban a kapcsolódó jogharmonizációs feladatok teljesítésével, illetve az európai szabványügyi szervezetek tagszervezetei számára előírt határidőkkel,”

(2) Az Sztv. 8. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi c)-l) pont d)-m) pontra változik:

[(1) Az MSZT feladatai:]

c) a nemzetközi szabványok nemzeti szabványként való közzététele,”

(3) Az Sztv. 8. §-ának (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi m) pont megjelölése o) pontra változik:

[(1) Az MSZT feladatai:]

n) a nemzeti szabványosítási programról a kijelölt miniszter útján folyamatos tájékoztatás a Kormány részére,”

6. § Az Sztv. 12. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az MSZT nyilvántartást vezet:]

c) a 6. § (2) bekezdése szerinti szabványokról,”

7. § (1) Az Sztv. 13. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(13. § Az MSZT az alapszabályában biztosítja:)

d) a jogszabály kiadására feljogosított szervek bevonását a 6. § (2) bekezdése szerinti nemzeti szabványok kidolgozásába,”

(2) Az Sztv. 13. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

(13. § Az MSZT az alapszabályában biztosítja:)

j) a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetek előírásainak betartását.”

8. § Az Sztv. 14. §-a (1) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) Az MSZT-nek a nemzeti szabványok megalkotására, valamint jóváhagyására vonatkozó eljárási rendben az 1998. évi IX. törvénnyel kihirdetett, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény Jó Gyakorlat Kódexére tekintettel különösen az alábbiakat kell szabályoznia:”

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a törvény 2002. január 1. napján lép hatályba.

(2) Az e törvény hatálybalépéséig alkalmazott, kötelező hitelesítés alá tartozó, korlátlan hitelesítési idejű mérőeszközök hitelességét tanúsító jelek érvényességét e törvény nem érinti, az időszakos hitelesítésű mérőeszközök hitelességét tanúsító jelek a hitelesítés érvényességi időtartamának lejártáig hatályosak.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Mtv. 1. és 2. számú melléklete, valamint az Sztv. 1. §-ának h) pontja és 5. §-ának (6) bekezdése.


  Vissza az oldal tetejére