Időállapot: közlönyállapot (2001.XII.24.)

2001. évi CXIV. törvény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról * 

1. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) a magánszemély adóbevallásához (adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolásához) fűzött érvényes rendelkező nyilatkozat és az adóbevallásában (adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolásában) szereplő adatok alapján utalja át a 4. §-ban említett kedvezményezettek javára az 1. § rendelkezései szerint meghatározott összeget.

(2) A 4/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyházi kedvezményezetteket megillető támogatást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, míg a 4/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint rendelt összeget az Országgyűlés által meghatározott cél megvalósulásában illetékes költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv a 6. § (9) bekezdésében előírtak szerint eljárva utalja át.”

2. § Az Szftv. 4. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) E törvény alkalmazásában kedvezményezett

a) azon - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény szerinti - társadalmi szervezet (kivéve a pártot, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet), amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel, és

b) azon alapítvány, amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel, továbbá

c) azon kiemelkedően közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet és közalapítvány, amelyet a bíróság a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel kiemelkedő közhasznú szervezetként, illetve közalapítványként

nyilvántartásba vett és az alapszabálya, illetőleg az alapító okirata szerint a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában meghatározott - közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik;

d) a Magyar Tudományos Akadémia;

e) az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA);

f) a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 2. és 3. számú mellékletében szereplő országos közgyűjtemény és a következőkben felsorolt egyéb kulturális intézmény:

1. Magyar Állami Operaház,

2. Magyar Országos Levéltár,

3. Országos Széchényi Könyvtár,

4. Magyar Filmarchívum,

5. Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár;

g) az országos gyűjtőkörű szakmúzeumok;

h) az a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve egyéb szórakoztatási tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesült és nem tartozik az előző kategóriákba.

(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában megjelöltek közül kizárólag az a szervezet lehet kedvezményezett, amely

a) belföldi székhelyű, és

b) a hazai lakosság, illetőleg a határon túli magyarság érdekében működik, és

c) nyilatkozik arról, hogy megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 4. § (1) bekezdésének d) pontja - ezzel összefüggésben a 26. §-ának d) pontja - szerinti feltételnek, ennek megfelelően módosította alapszabályát, alapító okiratát, és

d) nyilatkozik arról, hogy esedékes köztartozása nincs, és

e) nyilatkozik arról, hogy az alapszabálya, alapító okirata szerinti közhasznú tevékenységét a rendelkező nyilatkozat(ok) évét megelőző egy év óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja, eleget téve minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek;

f) a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kiemelkedően közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet szerződés másolatának az adóhatósághoz történő becsatolásával igazolja, hogy tevékenységét állami szervvel vagy önkormányzattal a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel kötött szerződés alapján végzi.

(3) A (2) bekezdés d) pontjában foglaltaktól függetlenül, az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában, valamint a (4) bekezdésben megjelölt szervezetek közül az is lehet kedvezményezett, amely - ha a (2) bekezdés rendelkezéseinek egyébként megfelel - hozzájárul az őt e törvény szerint megillető összegből a köztartozásainak kiegyenlítéséhez; pontosan megjelölve az összeg címzettjeit és a kiegyenlítés sorrendjét. Ebben az esetben az adóhatóság az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. évi törvény (a továbbiakban: Art.) 32. § (4) bekezdése szerint a köztartozás kiegyenlítéséről levélben tájékoztatja a kedvezményezettet.

(5) Kedvezményezett lehet az (1) bekezdés c) pontjában említett kiemelkedően közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet is, amely az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, de a kiemelkedően közhasznú szervezetként történő bírósági nyilvántartásba vételtől számítva az egy év még nem telt el.”

3. § Az Szftv. 6. § (5)-(8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, kiegészülve az alábbi (9) bekezdéssel:

„(5) Az APEH internetes honlapján tájékoztatást ad az 1%-os rendelkezések kedvezményezettjeinek nevéről, székhelyéről, az adott évi állampolgári rendelkezések együttes összegéről. A jogszabályi feltételeknek megfelelő, ténylegesen támogatásban részesült kedvezményezettekről a tájékoztatást az APEH honlapja a rendelkezési év december 31-ét követően tartalmazza.

(6) A 4/A. § (1) bekezdésének a) pontjában említett kedvezményezetteknek - a 6. § (8) bekezdése szerint a korábbi időszak pótlistája alapján megnövelt - összeget a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a rendelkező nyilatkozat évét követő év január 10-ig utalja át.

(7) Ha az adóbevallás, illetőleg a munkáltatói elszámolás az átutaláshoz szükséges adatfeldolgozásra - az 5. § (4) bekezdésére is figyelemmel lefolytatott ellenőrzés megállapítása alapján - alkalmatlan, úgy az utalást akkor kell teljesíteni, amikor a rendelkező nyilatkozat éve utolsó napját követő egy éven belül az említett iratok helyesbítése alapján az lehetséges, vagy abban az esetben, ha a rendelkező magánszemélynek az adóhatóság havi részletfizetést, illetve fizetési halasztást engedélyezett és - figyelemmel az 1. § (1) bekezdésben foglaltakra - az utalás már jogszerűen lehetővé válik.

(8) A 4/A. § (1) bekezdése alapján kedvezményezetteket a rendelkező év utáni időszakban a jogvitákat lezáró határozatok alapján megillető összegekről az APEH a tárgy évi augusztus 31-i tájékoztatójához kapcsolt pótlistán közli.

(9) A 4/A. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kiemelt előirányzat javára rendelt összeget a rendelkezést követő évben a felhasználásában érintett fejezet költségvetése tartalmazza, felhasználása pedig pályázati kiírással, a felhasználást követő egy éven belüli elszámolási és közzétételi kötelezettség (az Országgyűlés illetékes bizottságának tájékoztatása) mellett történik.”

4. § (1) Az Szftv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az adóhatóság az adóév november 30-ig a rendelkező magánszemélyt a saját érdekkörébe tartozó érvénytelenségről nem értesíti, és az általa megjelölt kedvezményezett a 6. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az APEH internetes honlapján közzétett tájékoztatóban szerepel, a kérelmet teljesítettnek kell tekinteni.”

(2) Az Szftv. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 4. §-ban említett kedvezményezettnek átutalt összeg olyan költségvetési támogatásnak minősül, amelynek az e törvény szerinti közcélú tevékenységeknek megfelelő felhasználását az adóhatóság az Art. megfelelő szabályai alkalmazásával jogosult ellenőrizni. A közcélú tevékenységnek nem megfelelő felhasználás megállapítása esetén az adóhatóság erről határozatot hoz, és ennek alapján ezt az összeget - az Art. 95. §-a szerinti elévülési időn belül - visszafizetteti.”

(3) Az Szftv. 7. § az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Munkáltatói adómegállapítás esetén a magánszemélynek az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámoláshoz fűzött nyilatkozatának feldolgozását, valamint a nyilatkozat alapján a rendelkező személlyel kapcsolatos eljárást a munkáltató székhelye, telephelye szerint illetékes adóhatósága folytatja le.”

5. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy e törvény első alkalommal a 2001. évről szóló személyi jövedelemadó-bevalláshoz, munkáltatói elszámoláshoz fűzött rendelkező nyilatkozatoknál kell alkalmazni.

(2) A pénzügyminiszter felhatalmazást kap, hogy a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény szövegét a módosításokkal egységes szerkezetben a Magyar Közlönyben közzétegye a jelen törvény kihirdetésétől számított 30 napon belül.