Időállapot: közlönyállapot (2002.II.13.)

2002. évi II. törvény - az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről 2/2. oldal

a) a 35. Cikk értelmében az aláírásokról, megerősítésekről és csatlakozásokról;

b) a 36. Cikk értelmében a nyilatkozatokról és közlésekről;

c) a 38. Cikk értelmében a fenntartásokról és azok visszavonásáról;

d) a 39. Cikk értelmében a jelen Egyezmény hatálybalépésének időpontjáról;

e) a 40. Cikk értelmében a felmondásokról és közlésekről;

f) a 41. Cikk értelmében a felülvizsgálatra tett javaslatokról.

Melynek hiteléül a megfelelően meghatalmazott alulírottak, kormányuk nevében a jelen Egyezményt aláírták.

Készült New York-ban, 1954. szeptember 28. napján, egy példányban, melynek mind az angol, francia és spanyol szövege egyaránt hiteles, s amelyet az Egyesült Nemzetek levéltárában kell letenni, és amelynek hitelesített másolatait el kell juttatni az ENSZ valamennyi tagállamához, valamint a 35. Cikkben említett nem tagállamokhoz.

Függelék

1. Cikk

1. Az Egyezmény 28. Cikkében szereplő úti okmánynak tartalmaznia kell, hogy annak tulajdonosa az 1954. szeptember 28-án kelt hontalan személyek jogállásáról szóló Egyezmény hatálya alatt áll.

2. Az okmányt legalább két nyelven kell kiadni, amelyből az egyik nyelv az angol vagy a francia.

3. A Szerződő Államok figyelembe veszik a mellékelt úti okmány minta alkalmazásának elfogadását.

2. Cikk

A kibocsátó ország jogszabályai szerint, az okmány megszerzésekor a gyermeket a szülők vagy kivételes körülmények esetén, egy másik nagykorú úti okmányába lehet bejegyezni.

3. Cikk

Az okmány kiadásáért fizetendő díjak nem haladhatják meg a nemzeti útlevél kiadásért fizetendő legalacsonyabb összeget.

4. Cikk

Kivételes esetektől eltekintve, az okmány a lehető legtöbb országba érvényes.

5. Cikk

Az okmány legalább három hónapig, legfeljebb azonban két évig érvényes.

6. Cikk

1. Az okmány érvényességének meghosszabbítása vagy kiterjesztése mindaddig a kibocsátó hatóság hatáskörébe tartozik, ameddig az érintett személy nem szerez jogszerű tartózkodáshoz engedélyt egy másik ország területén és ameddig a kibocsátó hatóság illetékességi területén jogszerűen tartózkodik. Új okmány kiadására azonos feltételekkel kerül sor a korábbi okmányt kibocsátó hatóságnál.

2. Az okmányt kibocsátó állam diplomáciai képviselete vagy konzuli hatósága meghosszabbíthatja az okmány érvényességét legfeljebb hat hónapig.

3. A Szerződő Államok jóindulatúan megvizsgálják az úti okmány érvényességének meghosszabbítását, kiterjesztését vagy új okmány kiadását olyan hontalan személy számára, aki már nem tartózkodik jogszerűen területükön, de nem tud a jogszerű tartózkodásul szolgáló államban úti okmányt szerezni.

7. Cikk

A Szerződő Államok elismerik az Egyezmény 28. Cikke alapján kibocsátott okmányok érvényességét.

8. Cikk

Annak az országnak az illetékes hatósága, amelynek területére kíván a hontalan személy belépni, ha erre az adott hatóság kész és ehhez vízumra van szükség, a vízumot az érintett személy okmányában rögzíti.

9. Cikk

1. A Szerződő Államok vállalják, hogy tranzit vízumot bocsátanak ki azoknak a hontalan személyeknek, akik az utazási célország vízumával rendelkeznek.

2. E vízum kiadása visszautasítható a külföldiekre vonatkozó általános vízumfeltételek alapján.

10. Cikk

A kiutazási, beutazási vagy tranzit vízum kiadásáért fizetendő díjak nem haladhatják meg a külföldiek által a vízumért fizetendő legalacsonyabb díjtételt.

11. Cikk

Ha a hontalan személy egy másik Szerződő Államban jogszerűen tartózkodik, az Egyezmény 28. Cikke szerinti új okmány kibocsátásáért való felelősség átszáll arra az államra, amelyhez a hontalan személy jogosult ezért folyamodni.

12. Cikk

Az új okmányt kibocsátó hatóság köteles bevonni az előző okmányt és visszaküldeni az azt kibocsátó országba, amennyiben az okmányban e kötelezettség szerepel, egyéb esetben pedig köteles azt visszavonni és érvényteleníteni az okmányt.

13. Cikk

1. Az Egyezmény 28. Cikkében szereplő rendelkezések értelmében kibocsátott úti okmány, hacsak annak ellenkezőjét nem tartalmazza, az okmány felmutatóját feljogosítja a kibocsátó ország területére való bármely időpontban való visszatérésre az érvényességi időn belül. A kibocsátó ország területére való visszatérési időtartam nem lehet rövidebb három hónapnál, hacsak az az ország, ahová a hontalan személy kíván utazni, nem ragaszkodik az úti okmányhoz a visszatérési jognak megfelelően.

2. Az előző bekezdésben foglaltak szerinti személytől a Szerződő Állam a kiutazásra vagy a területére való visszatérésre vonatkozó formaságok teljesítését követelheti meg.

14. Cikk

A 13. Cikkben foglaltak szerinti személlyel kapcsolatosan a Függelékben szereplő rendelkezések nem érintik a Szerződő Államok belépésre, átutazásra, tartózkodásra és letelepedésre, valamint a területükről való kiutazásra vonatkozó jogszabályai szerinti feltételeket.

15. Cikk

Sem az okmány kibocsátása, sem a beléptetés nem érinti vagy határozza meg az okmány felmutatójának jogállását, különösen állampolgárságát.

16. Cikk

Az okmány kibocsátása semmilyen módon nem jogosítja az okmány felmutatóját a diplomáciai vagy konzuli védelemre a kibocsátó ország ilyen hatóságainál, továbbá ipso facto nem keletkeztetnek jogot e szerveknél a védelemre.

Úti okmány minta

Javasoljuk, hogy az okmányt egy kis könyvecske formájában (körülbelül 15x10 cm méretben) bocsássák ki, és a nyomtatás módja biztosítsa, hogy bármely változtatást, vegyi vagy egyéb eszközzel alkalmazott módosítást könnyen észlelni lehessen. Minden oldalra kerüljön rá folyamatosan, a kibocsátó ország nyelvén, hogy „1954. szeptember 28-i Egyezmény”.

(Fedlap)

UTAZÁSI OKMÁNY

(1954. szeptember 28-i Egyezmény)

(TRAVEL DOCUMENT)

(Convention of 28 September 1954)

No. ...................

(1)

UTAZÁSI OKMÁNY

(1954. szeptember 28-i Egyezmény)

(TRAVEL DOCUMENT)

(Convention of 28 September 1954)

Ez az okmány érvényes ...............................-ig, hacsak annak érvényességét meg nem hosszabbítják vagy újítják.

Név: ....................................................................................................................................................

Utónév/nevek: ......................................................................................................................................

Vele utazó gyermek(ek): .......................................................................................................................

1. Ezen okmányt kizárólag annak felmutatója számára a nemzeti útlevél pótlására bocsátották ki. Ez nem érinti e személy állampolgárságát.

2. Az okmány felmutatója visszatérhet ................................... ország területére (a kibocsátó hatóság országa) legkésőbb ............................................ -ig, hacsak más későbbi dátumot nem határoznak meg. (A visszatérésre megszabott időtartam nem lehet három hónapnál hosszabb, hacsak az érintett által jelölt célállam nem ragaszkodik az úti okmányhoz a visszatérés jogának megfelelően.

3. Amennyiben az okmány felmutatója a kibocsátó államon kívüli más államban kíván tartózkodni és utazni szeretne, új okmányért a tartózkodási helye szerinti ország hatóságához fordulhat. (A korábbi utazási okmányt bevonja az új okmányt kibocsátó hatóság és továbbítja az azt kibocsátó hatóságnak.)  * 

(Ez az okmány 32 oldalt tartalmaz, továbbá a címlapot.)

(2)

Születés helye és ideje: ........................................................................................................................

Foglalkozás: ........................................................................................................................................

Jelenlegi tartózkodási helye:

- Feleség lánykori neve: ......................................................................................................................

- Férj neve: ........................................................................................................................................

Leírás

Magasság

Hajszín

Szeme színe

Orr

Arc formája

Arcbőr színe

Sajátosságok

Vele utazó gyermek

Család/utóneve: ...................................................................................................................................

Születés helye, ideje: ............................................................................................................................

Neme: .................................................................................................................................................

Család/utóneve: ...................................................................................................................................

Születés helye, ideje: ............................................................................................................................

Neme: .................................................................................................................................................

A nem kívánt részt ki kell húzni.

(Ez az okmány 32 lapot tartalmaz, valamint a címlapot.)

(3)

Fénykép
helye

Ujjnyomat (szükség esetén)

Aláírás: .................................................................................................................................................

(Ez az okmány 32 lapot tartalmaz, valamint a címlapot.)

(4)

1. Ez az okmány a következő országokba érvényes:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

2. Az okmány a következő okiraton(kon) alapszik:

.........................................................................................................................................................

Kiadás helye és ideje: ...........................................................................................................................

Kiállító hatóság bélyegzője és kiadó aláírása

Megfizetett illeték

(Ez az okmány 32 oldalt tartalmaz, továbbá a címlapot.)”

3. § A Magyar Köztársaság Kormánya az Országgyűlés felhatalmazása alapján az Egyezményhez történő csatlakozásról szóló okirat letétbe helyezésekor a következő nyilatkozatokat tette:

a) az Egyezmény 23. és 24. Cikkéhez:

Az Egyezmény 23. és 24. Cikkében foglaltakat a Magyar Köztársaság úgy alkalmazza, hogy a saját állampolgárokkal azonos elbánást az állandó belföldi lakóhelyű hontalan személyek számára biztosítja.

b) az Egyezmény 28. Cikkéhez:

Az Egyezmény 28. Cikkében foglaltakat a Magyar Köztársaság az „Utazási Igazolvány hontalan személy részére / Travel document for Stateless Person” elnevezésű magyar-angol nyelvű úti okmány kiadásával alkalmazza, az Egyezmény Függeléke 1. Cikk 1. bekezdésében szereplő bejegyzéssel ellátva.

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. Az Egyezmény rendelkezéseit 2002. február hónap 19. napjától kell alkalmazni.

(2) A törvény végrehajtásáról a belügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére