Időállapot: közlönyállapot (2002.V.22.)

2002. évi XI. törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról * 

Az Országgyűlés az Alkotmány 34. §-a alapján a következő törvényt alkotja:

1. § A Magyar Köztársaság minisztériumai a következők:

Belügyminisztérium,

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium,

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium,

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium,

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium,

Honvédelmi Minisztérium,

Igazságügyi Minisztérium,

Informatikai és Hírközlési Minisztérium,

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,

Külügyminisztérium,

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma,

Oktatási Minisztérium,

Pénzügyminisztérium.

2. § Ahol e törvény hatálybalépését megelőzően kiadott jogszabály

a) Egészségügyi Minisztériumot, egészségügyi minisztert, valamint - a munkaügyi feladatokat kivéve - Szociális és Családügyi Minisztériumot, szociális és családügyi minisztert említ, ott Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumot, egészségügyi, szociális és családügyi minisztert,

b) Környezetvédelmi Minisztériumot, környezetvédelmi minisztert, valamint - a vízügyi feladatkör tekintetében - Közlekedési és Vízügyi Minisztériumot, közlekedési és vízügyi minisztert említ, ott a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot, környezetvédelmi és vízügyi minisztert,

c) a munkaügyi és foglalkoztatáspolitikai feladatkör tekintetében Gazdasági Minisztériumot, gazdasági minisztert, illetőleg Szociális és Családügyi Minisztériumot, szociális és családügyi minisztert, továbbá a felnőttképzés tekintetében Oktatási Minisztériumot, oktatási minisztert említ, ott Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumot, foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztert,

d) a közlekedési feladatkör tekintetében Közlekedési és Vízügyi Minisztériumot, közlekedési és vízügyi minisztert említ, ott Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot, gazdasági és közlekedési minisztert,

e) Ifjúsági és Sportminisztériumot, ifjúsági és sportminisztert említ, ott Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumot, gyermek-, ifjúsági és sportminisztert,

f) az építésügy ágazati irányításával kapcsolatosan Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot, földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert említ, ott Belügyminisztériumot, belügyminisztert,

g) a lakásgazdálkodás, lakáspolitika tekintetében Gazdasági Minisztériumot, gazdasági minisztert említ, ott Belügyminisztériumot, belügyminisztert,

h) Gazdasági Minisztériumot, gazdasági minisztert említ, ott - az ezen § c), g) és i) pontjában foglalt feladatköröket kivéve - Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot, gazdasági és közlekedési minisztert,

i) a területfejlesztésért, valamint az idegenforgalom ágazati irányításáért felelős minisztériumot, minisztert említ, ott a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert,

j) kincstári vagyonért felelős minisztert, valamint privatizációért felelős minisztert említi, ott a pénzügyminisztert,

k) a hírközlési és az informatikai feladatokkal kapcsolatban a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert és az Informatikai Kormánybiztosságot említi, ott - a kormányzati informatikai feladatokat kivéve - az Informatikai és Hírközlési Minisztériumot, informatikai és hírközlési minisztert,

l) polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító minisztert, a Határon Túli Magyarok Hivatalának, valamint a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalnak felügyeletét ellátó minisztert, továbbá az egyházügyi feladatok kormányzati irányításáért felelős minisztert említ, ott a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert

kell érteni.

3. § (1) Ez a törvény az új Kormány megalakulásával egyidejűleg lép hatályba. * 

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1998. évi XXXVI. törvény, valamint az ezt módosító 1998. évi LXXXVI. törvény 57. §-a, továbbá a 2000. évi LXXXIX. törvény 1. §-a és 21. §-a (1) bekezdésének második fordulata.

(3) A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 1. számú melléklete „XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium” és „XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium” fejezetekkel egészül ki.

(4) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény a következők szerint módosul:

a) az 1. § (8) bekezdésében, a 11. § (1) bekezdésében és a 19. § (5) bekezdésében a „privatizációért felelős miniszter” szöveg helyébe a „pénzügyminiszter” szöveg lép;

b) a 12. § (3) bekezdése második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az igazgatóság tagjaira a pénzügyminiszter tesz javaslatot.”

c) a 8. § (2) bekezdésében a „privatizációért felelős miniszter és”, valamint a 21. § (2) bekezdésében az „egyetértésével a privatizációért felelős miniszter” szövegrész hatályát veszti.

4. § Az e törvény 1. §-ában felsorolt minisztériumok új feladat- és hatáskörének megállapításához szükséges törvénymódosító javaslatokat a Kormány - a törvény hatálybalépésétől számított 120 napon belül - köteles az Országgyűlés elé terjeszteni.

5. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy - a költségvetési törvény keretei között - az e törvény végrehajtásához szükséges fejezetek közötti, illetve új fejezetekhez történő előirányzat-átcsoportosításokat elvégezze.

6. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 14. § (1) bekezdése c) pontjának alkalmazása szempontjából a 2. § a)-l) pontjában megjelölt minisztériumokat kell az ott megjelölt szervezetek jogutódjának tekinteni.


  Vissza az oldal tetejére