Időállapot: közlönyállapot (2002.VI.28.)

2002. évi XIV. törvény

a gyógyszerészetet érintő egyes törvények módosításáról * 

1. § (1) A gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Gyltv.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A gyógyszertár a gyógyszerellátásra irányuló egészségügyi szolgáltató - ideértve a gyógyszer-kiskereskedelmet is - tevékenységet végző egészségügyi intézmény. A gyógyszertár közforgalmú, fiók, intézeti és kézigyógyszertárként működhet.”

(2) A Gyltv. 2. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„f) személyes gyógyszertár működtetési jog: megfelelő szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező gyógyszerész részére közforgalmú gyógyszertár kizárólagos működtetésére, a Magyar Gyógyszerész Kamara (a továbbiakban: Kamara) által adott engedély (a továbbiakban: személyi jog),”

(3) A Gyltv. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Közforgalmú gyógyszertár felállításának szükségességét az (1) bekezdésben említettek kérelmére - a Kamara egyetértésével - az OTH határozattal állapítja meg.”

(4) A Gyltv. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az új közforgalmú gyógyszertár működési körzetét a személyi jogra, címét a létesítésére kiadott engedélyben kell meghatározni.”

(5) A Gyltv. 9. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Kézigyógyszertár létesítését, illetve tartását (a továbbiakban: kézigyógyszertár tartása) a háziorvos, valamint állatorvos kérelmére - a Kamara egyetértésével - az OTH engedélyezi.”

(6) A Gyltv. 17. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Kamara gyógyszerellátási érdekből - ha más eredményes pályázat nincs - a szakmai gyakorlat, valamint a szakirányú gyakorlat hiányában is engedélyezheti a személyi jogot.”

(7) A Gyltv. 31. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A felelős vezető alkalmazására adott engedély, valamint az (1) bekezdés szerinti jóváhagyás visszavonásáról a Kamara határozattal dönt.”

2. § (1) A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény (a továbbiakban: Gyktv.) 2. §-a (2) bekezdésének b) pontja a következő új bg) ponttal egészül ki:

„bg) a külön jogszabályban meghatározott esetekben a gyógyszertárak létesítéséhez és megszüntetéséhez szükséges hatósági engedélyek kiadását.”

(2) A Gyktv. 2. §-ának (2) bekezdése kiegészül a következő új l) és m) pontokkal:

„l) külön jogszabályban foglaltak szerint engedélyezi a személyes gyógyszertár működtetési jogot;

m) közzéteszi a járóbeteg-ellátás körébe tartozó társadalombiztosítási támogatásban nem részesülő gyógyszerek - a gyógyszerek kereskedelmi árréséről szóló külön jogszabályban meghatározottak szerint számított - tájékoztató jellegű fogyasztói árát.”

(3) A Gyktv. 2. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdés l) pontja szerinti ügyekben hozott határozat felülvizsgálatát a közigazgatási perekre vonatkozó szabályok szerint a bíróságtól lehet kérni.”

(4) A Gyktv. 10. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik)

„b) a 2. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott véleményezési, a c) pontjában meghatározott egyetértési, az l) pontjában meghatározott engedélyezési, valamint az m) pontjában meghatározott közzétételi jogok gyakorlása;”

Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a törvény - a (3) bekezdés kivételével - 2002. szeptember 1-jén lép hatályba. E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Gyltv. 16. § (1) bekezdésében a „Kamara véleményének beszerzése után” szövegrész, valamint a 42. § (2) bekezdésének f) pontja hatályát veszti;

b) a Gyltv. 3. §-ának (2) bekezdésében az „OTH” szövegrész helyébe az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH)” szövegrész, 6. §-ának (1) bekezdése szövegében a „létesítési” szövegrész helyébe a „személyi jogra kiadott engedélyben” szövegrész, 15. §-ának (1) bekezdésében az „OTH” szövegrész helyébe a „Kamara” szövegrész, 16. §-ának (3) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „a Kamara” szövegrész, 16. §-ának (4) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „a Kamara” szövegrész, 18. §-ának (1) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „a Kamara” szövegrész, 18. §-ának (3) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „a Kamara” szövegrész, 20. §-ának (1) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „a Kamara” szövegrész, 20. §-ának (3) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „a Kamara” szövegrész, 22. §-ának (1) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „a Kamara” szövegrész, 22. §-ának (3) bekezdésében az „az OTH a Kamara véleményének kikérése után” szövegrész helyébe az „a Kamara” szövegrész, 23. §-ának (4) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „a Kamara” szövegrész, 24. §-ának (1) bekezdésében az „az OTH” és az „az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „a Kamara” szövegrész, 24. §-ának (2) bekezdés c) pontja szövegében az „az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „az OTH” szövegrész, 24. §-ának (4) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „a Kamara” szövegrész, 26. §-ának (1) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „a Kamara” szövegrész, 30. §-ának (3)-(4) bekezdéseiben, illetve 31. §-ának (1) bekezdésében az „az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „a Kamara” szövegrész, 36. §-ának (4) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „a Kamara” szövegrész, 44. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben az „az OTH” szövegrész helyébe az „a Kamara” szövegrész lép.

(2) Az OTH a hatálybalépés napját követő 15 napon belül a személyes gyógyszertár működtetési jogra vonatkozó ügyek iratanyagát, valamint a Gyltv. 45. § (1) bekezdésének ba) és bb) pontja, továbbá a 45. § (2) bekezdés b), c) pontja szerinti nyilvántartásokat köteles a Magyar Gyógyszerész Kamarának átadni.

(3) A Gyktv. 2. §-a (2) bekezdés m) pontja és a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott közzétételi jog gyakorlásáról szóló rendelkezés 2002. augusztus 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére