Időállapot: közlönyállapot (2002.VII.5.)

2002. évi XVII. törvény

a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény módosításáról * 

1. § A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Jt.) 12. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A minisztert akadályoztatása esetén)

„b) a Kormány ülésén a politikai államtitkár helyettesíti;”

2. § A Jt. 18. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A politikai államtitkár csak a minisztert helyettesítő jogkörében adhat utasítást a közigazgatási államtitkárnak, címzetes államtitkárnak, illetve helyettes államtitkárnak.”

3. § A Jt. a következő címmel és azt követő 31/A. §-sal egészül ki:

„A címzetes államtitkár

31/A. § (1) A címzetes államtitkár - a Kormány tagjának irányításával - ellátja a miniszterelnök által meghatározott közigazgatási feladatokat.

(2) A címzetes államtitkárt a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök határozatlan időre nevezi ki, és menti fel. A miniszterelnök az előterjesztését a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter javaslata alapján teszi meg. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter javaslatának megtétele előtt kikéri a címzetes államtitkár irányítását ellátó miniszter véleményét. Ha a Miniszterelnöki Hivatalt közigazgatási államtitkár vezeti, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert megillető jogkört a közigazgatási államtitkár gyakorolja.

(3) A címzetes államtitkár tekintetében a munkáltatói jogokat - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az irányítást ellátó miniszter gyakorolja. A közigazgatási államtitkárnak a 25. § (1) bekezdése szerinti, a hivatali szervezet vezetésével kapcsolatos jogköre nem terjed ki a címzetes államtitkár által ellátott feladatokra.

(4) A címzetes államtitkár jogállására és felelősségére a közigazgatási államtitkárra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(5) A címzetes államtitkár - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - gyakorolja a munkáltatói jogkört az irányítása alatt álló szervezeti egységekben foglalkoztatottak felett.”

4. § A Jt. 32. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A helyettes államtitkár a tevékenységét a közigazgatási államtitkár, illetőleg a címzetes államtitkár irányítása alapján végzi.”

5. § A Jt. 38. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tárca nélküli miniszter hivatalának vezetőjére - ha a hivatalt nem címzetes államtitkár vezeti - a helyettes államtitkárra irányadó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”

6. § A Jt. 39. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a Miniszterelnöki Hivatalt miniszter vezeti, a Miniszterelnöki Kabinetirodát - a miniszterelnök döntése szerint - e feladattal megbízott politikai államtitkár vagy címzetes államtitkár vezeti.”

7. § A Jt. 49. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdésének számozása (3) bekezdésre változik:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazolvány elkészítéséről a Miniszterelnöki Hivatal gondoskodik. Az igazolvány formájával, tartalmával, felhasználásával, kiadásával és kezelésével kapcsolatos szabályokat a miniszterelnök rendeletben határozza meg.”

8. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba; egyidejűleg hatályát veszti a Jt. 25. §-a (1) bekezdésének második mondata és 52. §-a (1) bekezdésének f) pontja.

9. § (1) A Jt. 1. §-a a „valamint” szó után „a címzetes államtitkárokra és” szöveggel, továbbá az 5. §-ának (3) bekezdése „a politikai és közigazgatási államtitkár” után „valamint a címzetes államtitkár” szöveggel egészül ki.

(2) A Jt. 2. §-ának második mondata, a 3. §-ának (4)-(6) bekezdése, a 4. §-a (2) bekezdésének b) pontja, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja és a 22/A. §-a (8) bekezdésének b) pontja értelemszerűen a „címzetes államtitkár” szöveggel egészül ki.

(3) A Jt. 39. §-a (1) bekezdésének második mondata a „politikai államtitkár” szövegrész után a „címzetes” szóval; míg a 39. § (2) bekezdése a „közigazgatási államtitkárra a 25-31. §-t,” szövegrész után a „a címzetes államtitkárra a 31/A. §-t,” szöveggel egészül ki.


  Vissza az oldal tetejére