Időállapot: közlönyállapot (2002.VII.9.)

2002. évi XVIII. törvény

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról * 

1. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 22/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„22/B. § (1) A 22/A. § (11) bekezdésében említett ellenőrzési eljárást a belügyminiszter által irányított Hivatal folytatja le. A Hivatal központi hivatali szerv. Helyettes államtitkári besorolású vezetőjét a belügyminiszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki határozatlan időre. Minisztériumi főosztályvezetői besorolású helyettesét a belügyminiszter nevezi ki határozatlan időre. A belügyminiszter közigazgatás-szervezési és közigazgatási személyzetpolitikai, közszolgálati rendszerirányítói, valamint közigazgatási minőségbiztosítási feladatait a Hivatal útján látja el. A vagyonnyilatkozat tételére, a Hivatal szervezetére, működésére, valamint az ellenőrzési eljárás lefolytatására vonatkozó részletszabályokat a Kormány állapítja meg.”

2. § (1) A Ktv. 31/A. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„31/A. § (1) A kormányzati munka összkormányzati szemléletének erősítését, az államháztartás működtetésének hatékonyságát, az európai integrációval összefüggő tevékenység eredményességének, a vezetés és az irányítás hatékonyságának emelését, a közigazgatási stratégiai döntések előkészítését, valamint az igazgatási ágazatpolitikai szempontok eredményes érvényesítését a központi közigazgatási szervnél, területi, helyi szervénél, illetve a megyei, fővárosi közigazgatási hivatalnál kiemelt főtisztviselői kar (a továbbiakban: főtisztviselői kar) szolgálja. A főtisztviselői kar létszáma - ide nem értve a (3) bekezdésben meghatározottakat és a rendelkezési állományba helyezetteket (31/F. §) - nem haladhatja meg a 300 főt.

(2) A főtisztviselői kart olyan köztisztviselők alkotják, akiket a miniszterelnök kormányzati főtisztviselővé nevezett ki. A főtisztviselői kinevezés - a köztisztviselő munkáltatójának véleménye alapján - annak a köztisztviselőnek adható, aki

a) a Miniszterelnöki Hivatalban, minisztériumban, illetve a Kormány irányítása vagy felügyelete alatt álló központi közigazgatási szervnél, illetve azok területi és helyi szervénél, a megyei, fővárosi közigazgatási hivatalnál közszolgálati jogviszonyban áll,

b) felsőfokú iskolai végzettséggel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával vagy a szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljes körű mentesítéssel, legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal és államilag elismert, legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezik,

c) sikeres pályázatot nyújtott be,

d) a nemzetgazdaság jogszerű működéséhez szükséges biztonsági feltételeknek megfelel.

A pályázati kiírásban tájékoztatást kell adni a főtisztviselői kinevezéssel együtt járó kötelezettségekről.

(3) A miniszterelnök a közigazgatási államtitkárnak, a címzetes államtitkárnak és a helyettes államtitkárnak, valamint a tárca nélküli miniszter hivatala vezetőjének - pályázat nélkül - főtisztviselői kinevezést ad, ha megfelelnek a (2) bekezdés a)-b) és d) pontjában meghatározott feltételeknek.

(4) A főtisztviselő feladata, hogy köztisztviselői munkakörének, beosztásának ellátása során segítse a közigazgatási stratégiai döntések, programok előkészítését és végrehajtását, az európai integrációval összefüggő kormányzati feladatok ellátását, az igazgatási ágazatpolitikai szempontok gyakorlati érvényesítését, és elvégezze a miniszterelnök - vagy megbízásából a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter - által esetenként meghatározott feladatokat.”

(2) A Ktv. 31/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

„(5) A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter köteles a főtisztviselők számára a feladataik, illetve főtisztviselői jogviszonyuk ellátásához szükséges továbbképzéseket megszervezni, amelyeken a főtisztviselő köteles részt venni.”

3. § A Ktv. 31/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„31/B. § A 31/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott pályázatot a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez kell benyújtani. A pályázati feltételeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter - a belügyminiszterrel egyetértésben - állapítja meg, és gondoskodik azok közzétételéről. A pályázatok kezelésével, illetve a döntés előkészítésével kapcsolatos feladatokat a Miniszterelnöki Hivatal végzi.”

4. § (1) A Ktv. 31/C. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„31/C. § (1) A főtisztviselői kinevezés határozatlan időre szól. A főtisztviselői kinevezés a köztisztviselő kinevezését, besorolását, vezetői megbízását, a (4) bekezdésben foglalt kivétellel munkakörét, munkavégzésének helyét nem érinti.

(2) A főtisztviselő alapilletményre jogosult, amelynek összege az illetményalap tizenháromszorosa. Az a)-c) pontban meghatározott főtisztviselőnek főtisztviselői illetménypótlék jár, amelynek mértéke

a) központi közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyban álló főosztályvezető esetében a főtisztviselői alapilletmény 25%-a,

b) helyettes államtitkár, helyettes államtitkári juttatású személy esetében a főtisztviselői alapilletmény 50%-a,

c) közigazgatási államtitkár, címzetes államtitkár, államtitkári juttatású személy esetében a főtisztviselői alapilletmény 100%-a.

A főtisztviselő illetménykiegészítésre, vezető főtisztviselő vezetői alapilletményre és egyéb illetménypótlékra nem jogosult. Ha a főtisztviselőnek a főtisztviselői kinevezését megelőzően megállapított illetménye magasabb, mint a megállapítható főtisztviselői illetménye, a magasabb illetményére jogosult. A főtisztviselő illetményéről a miniszterelnök a kinevezésben rendelkezik.”

(2) A Ktv. 31/C. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A miniszterelnök döntése alapján a főtisztviselő kormányzati érdekből a köztársasági elnök kinevezési jogkörét nem érintve áthelyezhető - végzettségének, képzettségének megfelelően - a 31/A. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott közigazgatási szervhez. Az áthelyezéshez a főtisztviselő beleegyezése nem szükséges. A miniszterelnök döntéséről - az egyeztetés során - az áthelyezést megelőzően legalább 30 nappal korábban ki kell kérni a főtisztviselő munkáltatójának, valamint az új munkáltatójának a véleményét. A határozott időre szóló áthelyezés lejártát követően a főtisztviselőt vissza kell helyezni, kivéve, ha foglalkoztatására nincs lehetőség. Ha a főtisztviselőt nem lehet visszahelyezni, akkor felmentését kell kezdeményezni, és a 31/D. § (2) bekezdése szerint kell megfelelően eljárni.”

(3) A Ktv. 31/C. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (4) bekezdésben meghatározott áthelyezés esetén a főtisztviselő illetményét az áthelyezés helye szerinti közigazgatási szervre vonatkozó szabályok alapján kell megállapítani. Az áthelyezésétől számított hat hónapon át megilleti a korábbi illetménye és az új illetménye különbségének összege, ha az előbbi magasabb volt.”

5. § A Ktv. 31/D. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„31/D. § (1) A főtisztviselői kinevezés megszűnik, ha

a) a főtisztviselő közszolgálati jogviszonya a 15. §-ban meghatározott esetekben megszűnik, illetve közszolgálati jogviszonyát megszüntetik,

b) a főtisztviselőt a 31/A. § (2) bekezdésének a) pontban meghatározott körbe nem tartozó közigazgatási szervhez áthelyezik,

c) a főtisztviselő főtisztviselői kinevezéséről lemond.

(2) A főtisztviselő felmentésének kezdeményezése esetén - a felmentésére irányuló szándék közlését követő öt napon belül - választhat közszolgálati jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése, vagy rendelkezési állományba (31/F. §) helyezése között.

(3) Ha a felmentésre a főtisztviselő nyugdíjazása miatt kerül sor, rendelkezési állományba nem helyezhető.”

6. § A Ktv. 31/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„31/E. § (1) A főtisztviselői kinevezést vissza kell vonni, ha

a) a főtisztviselő a 31/A. § (4) bekezdésében, a 31/C. § (4) bekezdésében és a 31/F. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget,

b) a főtisztviselő a 31/A. § (5) bekezdésében meghatározott továbbképzésen egy éven belül két alkalommal neki felróható okból nem vesz részt.

(2) Ha a főtisztviselői kinevezés visszavonására a 31/F. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettség megszegése miatt kerül sor, a főtisztviselő közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik.”

7. § A Ktv. 31/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„31/F. § (1) A Kormány a felmentett főtisztviselőnek a 31/A. § (1) bekezdésében meghatározott célú további foglalkoztatására rendelkezési állományt működtet. A rendelkezési állomány - ha a főtisztviselői kinevezés az e törvényben írt okból nem szűnik meg - kettő évre szól. A rendelkezési állományba helyezett főtisztviselőt a Miniszterelnöki Hivatalhoz kell áthelyezni, és felette a munkáltatói jogkört - a más szervhez történő áthelyezést kivéve - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter gyakorolja.

(2) A rendelkezési állomány időtartama alatt csak a 31/C. § (2) bekezdésében meghatározott főtisztviselői alapilletmény jár. A főtisztviselői alapilletmény pénzügyi fedezetét a Miniszterelnökség fejezetében külön előirányzatként kell biztosítani.

(3) A rendelkezési állományba helyezett főtisztviselőt a 31/A. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szervhez munkavégzésre a miniszterelnök beosztja, vagy egyéb feladattal megbízza. A munkavégzésre beosztás megváltoztatására, illetve módosítására a főtisztviselő beleegyezése nélkül is bármikor sor kerülhet. A kötelező munkavégzésre történő beosztás feltételeiről a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter gondoskodik.

(4) A rendelkezési állomány időtartama lejártával a főtisztviselő számára végzettségének, képzettségének megfelelő másik köztisztviselői álláshely ajánlható fel, ha elfogadja, oda át kell helyezni, ellenkező esetben közszolgálati jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni. Másik állás felajánlása esetében a főtisztviselő öt napon belül köteles nyilatkozni az elfogadásról. A közszolgálati jogviszonyt abban az esetben is felmentéssel kell megszüntetni, ha másik köztisztviselői állás nem ajánlható fel.”

8. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 245/J. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„245/J. § (1) A központi tisztikart olyan hivatásos állományú tisztek, főtisztek, tábornokok alkotják, akiknek a miniszterelnök „központi tiszt” címet adományozott. A központi tisztikar létszáma - ide nem értve a rendelkezési állományba helyezetteket - nem haladhatja meg a 150 főt.

(2) A központi tisztikar tagjának (a továbbiakban: központi tiszt) feladata, hogy a beosztásának (munkakörének) ellátása során segítse a rendészeti, nemzetbiztonsági stratégiai döntések, programok előkészítését és végrehajtását, az európai integrációval összefüggő, a fegyveres szervet érintő kormányzati feladatok ellátását, valamint a rendészet, nemzetbiztonság szakmapolitikai szempontjainak gyakorlati érvényesítését.

(3) A központi tiszti cím - pályázat alapján - annak a hivatásos állományúnak adható, aki

a) az országos parancsnokság, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományában vagy minisztériumban, hivatalban - berendelés, vezénylés alapján -, valamint a fegyveres szervek területi és helyi szerveinél teljesít szolgálatot,

b) felsőfokú iskolai végzettséggel, legalább ötéves hivatásos szolgálati gyakorlattal és legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezik,

c) sikeres pályázatot nyújtott be.

A pályázati kiírásban tájékoztatást kell adni a főtisztviselői kinevezéssel együtt járó kötelezettségekről.

(4) A cím adományozása határozatlan időre szól, amelynek visszavonására, illetve megszűnésére a Ktv. 31/D-31/E. §-ának rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.”

9. § A Hszt. 245/K. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A központi tiszt a miniszterelnök döntése alapján - a köztársasági elnök kinevezési jogkörét nem érintve a fegyveres szerv rendeltetésének figyelembevételével, végzettségének és képzettségének megfelelően - beleegyezése nélkül - a fegyveres szervek országos parancsnokságára, területi és helyi szerveihez a fogadó miniszter véleményének kikérése mellett áthelyezhető. A miniszterelnök döntéséről - az egyeztetés során - az áthelyezést megelőzően legalább 30 nappal korábban ki kell kérni a központi tiszt munkáltatójának, valamint az új munkáltatójának a véleményét.”

10. § A Hszt. 245/L. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az alapilletményen túl a központi tisztet az alábbi mértékű illetménypótlék is megilleti:

a) az országos parancsnokság, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományában vagy a minisztériumban, hivatalban - berendelés, vezénylés alapján - szolgálatot teljesítő főosztályvezető, fővárosi, megyei rendőrfőkapitány esetében az alapilletmény 25%-a,

b) országos parancsnok-helyettes esetében az alapilletmény 50%-a,

c) országos parancsnok esetében az alapilletmény 100%-a.

(3) A központi tiszt rendfokozati illetményre, illetménykiegészítésre és egyéb illetménypótlékra nem jogosult. Az illetménnyel kapcsolatos egyéb kérdésekre a Ktv. 31/C. § (2)-(3) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”

11. § A Hszt. 245/M. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„245/M. § A központi tiszt szolgálati viszonya felmentéssel történő megszüntetésének kezdeményezése esetén - választása szerint - felmenthető, vagy annak hiányában a Ktv. 31/F. §-ában foglalt rendelkezési állományba kell helyezni, és vele szemben az ott meghatározottakat kell megfelelően alkalmazni. Előmenetelére az általános szabályok az irányadóak.”

Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Ktv. 31/D. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Ktv. 10. § (2) bekezdésében a „... 31/E. § (1) bekezdés ...” hivatkozás helyébe a „... 31/F. § (1) bekezdés ...” hivatkozás, a 17. § (2) bekezdés d) pontjában a „... 31/E. § (4) bekezdése ...” hivatkozás helyébe a „... 31/F. § ...” hivatkozás, a 22/A. § (7) bekezdésében a „... Közszolgálati Ellenőrzési Hivatalt ...” szövegrész helyébe a „... Belügyminisztérium Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatalt ...” szövegrész, a 44. § (1) bekezdésében a „... Közszolgálati Ellenőrzési Hivatalnál ...” szövegrész helyébe a „... Belügyminisztérium Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatalnál ...” szövegrész lép;

b) ahol e törvény hatálybalépését megelőzően kiadott jogszabály Közszolgálati Ellenőrzési Hivatalt említ, ott Belügyminisztérium Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatalt kell érteni.”

(3) Az e törvény 2. §-ával megállapított Ktv. 31/A. §-ának (2) bekezdésében foglalt kinevezési feltételek nem érintik a törvény hatálybalépése előtt adott főtisztviselői kinevezéseket, illetve központi tiszt címeket.

(4) Az e törvény 10. §-ával megállapított 245/L. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott illetménymegállapítás miatt az e törvény hatálybalépése előtt megszerzett illetmény összege nem csökkenhet.


  Vissza az oldal tetejére