Időállapot: közlönyállapot (2002.VII.17.)

2002. évi XXII. törvény

az ítélőtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról * 

1. § (1) Budapesten Fővárosi Ítélőtábla, Szegeden Szegedi Ítélőtábla, Pécsett Pécsi Ítélőtábla elnevezéssel ítélőtáblák létesülnek 2003. január 1. napjától. Az ítélőtáblák feladatát és hatáskörét külön törvények határozzák meg.

(2) Az ítélőtáblák tényleges működésüket 2003. július 1. napjától kezdik meg.

(3) Az ítélőtáblák illetékességi területe a következő:

a) Fővárosi Ítélőtábla: Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megye,

b) Szegedi Ítélőtábla: Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye,

c) Pécsi Ítélőtábla: Baranya, Somogy, Tolna, Vas és Zala megye.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott ítélőtáblákon kívül Debrecenben Debreceni Ítélőtábla, Győrött Győri Ítélőtábla elnevezéssel 2004. július 1. napjától további ítélőtáblák létesülnek. Az ítélőtáblák tényleges működésüket 2005. január 1. napjától kezdik meg.

(5) Az ítélőtáblák illetékességi területe 2005. január 1-jétől a következő:

a) Fővárosi Ítélőtábla: Budapest, Fejér, Heves, Nógrád és Pest megye,

b) Szegedi Ítélőtábla: Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megye,

c) Pécsi Ítélőtábla: Baranya, Somogy és Tolna megye,

d) Debreceni Ítélőtábla: Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,

e) Győri Ítélőtábla: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye.

2. § (1) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 20. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kijelölésről)

„b) az ítélőtábla határoz, ha a hatásköri összeütközés a területén lévő megyei bíróság és helyi bíróság között, avagy az illetékességi összeütközés a területén lévő megyei bíróságok vagy a területén lévő különböző megyei bíróságokhoz tartozó helyi bíróságok között,

c) a Legfelsőbb Bíróság határoz, ha a hatásköri összeütközés a különböző ítélőtáblákhoz tartozó megyei bíróságok és helyi bíróságok, a megyei bíróság katonai tanácsa és a megyei bíróság más tanácsa, illetőleg más megyei bíróság, a megyei bíróság és az ítélőtábla, a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa és a Fővárosi Ítélőtábla más tanácsa, illetőleg más ítélőtábla, a Legfelsőbb Bíróság és az ítélőtábla, avagy az illetékességi összeütközés az ítélőtáblák vagy különböző ítélőtáblákhoz tartozó megyei bíróságok, illetőleg helyi bíróságok között

merült fel.”

(2) A Be. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § Nem járhat el az ügyben - a Legfelsőbb Bíróság kivételével - az a bíróság, amelynek elnökével és elnökhelyettesével szemben a 21. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott kizárási ok merült fel.”

(3) A Be. 24. §-ának (6) bekezdése a következő új második mondattal egészül ki:

„Ha a kizárási ok az ítélőtáblára, vagy arra is vonatkozik, a kizárásról a Legfelsőbb Bíróság határoz.”

(4) A Be. 31. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Nem járhat el az ügyben - a Legfőbb Ügyészség kivételével - az az ügyészség, amelynek a vezetőjével vagy vezető helyettesével szemben az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában szabályozott kizárási ok merült fel.”

(5) A Be. 471. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A katonai büntetőeljárásra tartozó ügyben másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa jár el.”

(6) A Be. 605. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ez a törvény - a 607. § kivételével - 2003. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő büntetőeljárásokban is alkalmazni kell. A 607. § hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.”

3. § A büntető jogszabályok módosításáról szóló 1998. évi LXXXVII. törvény 93. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) E törvény 20. §-a, 27. §-ának (1) bekezdése, valamint a Btk. e törvény 15. §-ával beiktatott 72. §-ának (3) bekezdése, 24. §-ával beiktatott 90. §-ának e) pontja 2000. március 1-jén, a Btk. e törvény 53. §-ával beiktatott 227/A. §-ának (1) és (2) bekezdésében az „illetőleg a büntetőeljárás során bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzést” szövegrész 2003. július 1-jén lép hatályba.”

4. § (1) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló 2002. évi I. törvény (a továbbiakban: Be.nov.) 308. §-a (1) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ez a törvény 2003. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg”

(2) A Be.nov. 308. §-a (6) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Kormány, az igazságügyminiszter és az érintett miniszterek kötelesek e törvény kihirdetésétől számított kilenc hónapon belül”

(a Be. felhatalmazásán alapuló új rendeleteket kiadni.)

(3) A Be.nov. 308. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Felhatalmazást kapnak az érintett miniszterek, hogy a (6) bekezdés szerinti rendeleteket, illetőleg a hatályban lévő rendeleteknek a (6) bekezdés alapján történő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Magyar Közlönyben 2002. szeptember 30-ig közzétegyék.”

5. § (1) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Üsztv.) 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Legfőbb Ügyészségen működő szakmai kollégiumokban a Katonai Főügyészség, a budapesti székhelyű fellebbviteli főügyészségen működő szakmai kollégiumokban a Katonai Fellebbviteli Ügyészség, a székhelyükön működő főügyészségek szakmai kollégiumaiban pedig a katonai ügyészségek ügyészei is részt vesznek. A főügyészségen működő szakmai kollégiumoknak tagjai a helyi ügyészségeken szolgálatot teljesítő ügyészek is. A katonai ügyészséget vezető ügyész tanácskozási joggal részt vehet az illetékességi területén működő főügyészségek szakmai kollégiumainak ülésein.”

(2) Az Üsztv. 13. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (3)-(4) bekezdésben meghatározott jogkört a budapesti székhelyű fellebbviteli főügyészség esetében a fellebbviteli főügyész a fellebbviteli vezető ügyésszel, a katonai ügyészség székhelyén működő főügyészség esetében pedig a főügyész a katonai ügyészséget vezető ügyésszel egyetértésben gyakorolja.”

(3) Az Üsztv. 56. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fegyelmi jogkört gyakorolja:)

„d) a fellebbviteli főügyész a vezetése alatt álló fellebbviteli főügyészség ügyészei felett, a fellebbviteli vezető ügyész pedig a Katonai Fellebbviteli Ügyészség ügyészei felett;”

6. § A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXX. törvény 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fellebbviteli főügyészségeket az ítélőtáblákkal, a Katonai Fellebbviteli Ügyészséget pedig a Fővárosi Ítélőtáblával azonos székhellyel kell felállítani. A fellebbviteli főügyészségek és a Katonai Fellebbviteli Ügyészség az ítélőtáblákkal azonos időpontban kezdik meg működésüket.”

7. § (1) Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény (a továbbiakban: Ítv.) 164. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E törvény 2. §-ának a Pp. 2. §-ának (3) bekezdését megállapító része, továbbá 3. §-a, 5-6. §-a, a 7. §-a - a Pp. 23. § (1) bekezdésének i) pontját megállapító része kivételével - 11. §-a, 13. §-a, 35. §-ának (2) bekezdése, 37. §-a, 38. §-ának (2) bekezdése, 53. §-a, 55. §-ának a Pp. 249. §-a (2) bekezdését megállapító része és 170. §-ának (2) bekezdése 2003. július 1. napján lép hatályba.”

(2) Az Ítv. 166. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) E törvény hatálybalépésétől 2003. június 30-ig a Btk. 85/A. és 87/C. §-ában a „(Be. XXV. fejezet)” szövegrészen az e törvény 113. §-ával az 1973. évi I. törvénybe iktatott XVII/B. fejezet szerinti eljárást kell érteni.”

8. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A 2. § (1)-(5) bekezdése 2003. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az Üsztv.

a) 3. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „Fellebbviteli Főügyészségen” szövegrész helyébe „fellebbviteli főügyészségeken”,

b) 8. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 9. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 13. §-ának (1) és (3)-(4) bekezdésében a „Fellebbviteli Főügyészségen” szövegrész helyébe a „fellebbviteli főügyészségen”,

c) 10. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 14/A. §-ának (3) bekezdésében, 24. §-ának (3) bekezdésében, 46/H. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, (2) bekezdésének d) pontjában a „Fellebbviteli Főügyészség” szövegrész helyébe a „fellebbviteli főügyészség”

szövegrész lép.

(4) A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény

a) 18. §-a (1) bekezdésének b) pontjában „a Fellebbviteli Főügyészség” szövegrész helyébe „a fellebbviteli főügyészségek”,

b) 21. §-a (1) bekezdésében a „Fellebbviteli Főügyészség” szövegrész helyébe a „fellebbviteli főügyészség” szövegrész lép.

(5) Az Üsztv. módosításáról szóló 1997. évi LXXI. törvény 66. §-ának (1)-(2) bekezdésében a „Fellebbviteli Főügyészség” szövegrész helyébe a „fellebbviteli főügyészség”, illetve a „Fellebbviteli Főügyészségen” szövegrész helyébe a „fellebbviteli főügyészségen” szövegrész lép.

(6) A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt módosító 2001. évi CV. törvény 20. §-ának (3) és (6) bekezdésében meghatározott időpont 2003. július 1. napjára változik.

(7) Az Ítv.

a) 174. §-ának (3) bekezdésében megállapított időpont 2003. július 1. napjára változik,

b) 1. §-a, 141. §-ának (3) bekezdése, 149. §-a, 162. §-ának (2) bekezdése, 163. §-ának (2) bekezdése, 171. §-ának (1) és (2) bekezdése e törvény hatálybalépésével egyidejűleg,

c) 171. §-ának (5) bekezdése 2003. július 1. napján a hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére