Időállapot: közlönyállapot (2002.VII.19.)

2002. évi XXIV. törvény

a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról * 

1. § A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: NFA tv.) 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Kormány a miniszter útján évente beszámol az Országgyűlésnek a földbirtok-politikai irányelvek érvényesüléséről, a Nemzeti Földalap helyzetéről és a vagyonkezelő szervezet tevékenységéről. A beszámolóhoz csatolni kell a Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottság észrevételeit.”

2. § (1) Az NFA tv. 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg a következő o) ponttal egészül ki:

(A Nemzeti Földalapba tartozó állami termőföldvagyon rendeltetése:)

„d) birtokösszevonási célú, valamint az állattenyésztő telepek működését biztosító önkéntes földcseréhez szükséges termőföld biztosítása;”

„o) az erdővagyonnal való tartamos (fenntartható) gazdálkodás feltételeinek segítése;”

(2) Az NFA tv. 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Nemzeti Földalap rendeltetésszerű vagyonkezelése és hasznosítása a földbirtok-politikai elvek szerint történik. A földbirtok-politika elveit - ideértve a szociális földprogram szempontjait is - országgyűlési határozat állapítja meg. A földbirtok-politikai elvek érvényre juttatásáról, valamint a szükséges feltételek megteremtéséről a Kormány gondoskodik.”

3. § Az NFA tv. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) A miniszter a Nemzeti Földalap felett a Magyar Állam nevében őt megillető tulajdonosi jogok gyakorlását a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) útján látja el, ebben az esetben a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonnal kapcsolatos polgári jogviszonyokban az államot az NFA képviseli.

(2) Az NFA a miniszter felügyelete alatt álló, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. Az NFA dolgozóinak munkajogi jogviszonyára a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az NFA elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel, míg az egyéb munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. Az NFA elnökhelyetteseit az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel. A kinevezés 6 évre szól.

(4) Az NFA egyes feladatait központja, területi szervei, a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalok, valamint a földhivatalok közreműködésével látja el.

(5) Az NFA szervezeti és működési szabályzatát a miniszter hagyja jóvá.”

4. § Az NFA tv. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az NFA működését, különösen a földbirtok-politikai irányelvek NFA által történő érvényesítését az öt tagú Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: ellenőrző bizottság) ellenőrzi. Az ellenőrző bizottság

a) egy tagját az elsősorban egyéni mezőgazdasági termelők érdekképviseletét ellátó országos érdek-képviseleti szervezetek,

b) egy tagját az elsősorban a társas mezőgazdasági vállalkozások érdekképviseletét ellátó országos érdek-képviseleti szervezetek,

c) egy tagját az erdőgazdálkodók érdekképviseletét ellátó országos érdek-képviseleti szervezetek,

d) egy tagját az országos önkormányzati szövetségek,

e) egy tagját pedig a Magyar Agrárkamara javaslatára az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága választja, illetve menti fel.

(2) Az ellenőrző bizottság tagja csak büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet. Az ellenőrző bizottság tagja vagy közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) nem lehet:

a) országgyűlési képviselő;

b) az NFA foglalkoztatottja;

c) olyan gazdálkodó szervezet tagja vagy vezetője, amellyel az NFA vagyonkezelésre vagy vagyonhasznosításra vonatkozó szerződést kötött;

d) haszonbérlő az NFA-hoz tartozó termőföld esetében.

(3) Az ellenőrző bizottság tagjai közül elnököt választ, és az összes tag többségével elfogadott ügyrend szerint működik.

(4) Az ellenőrző bizottság tagja - az (1) bekezdésben írt feladatainak ellátása során - jogosult az NFA alkalmazottaitól tájékoztatást kérni, továbbá - a titokvédelmi szabályok betartása mellett - bármely, az NFA által kezelt vagyon hasznosításával összefüggő iratba betekinteni.

(5) Az ellenőrző bizottság működési feltételeiről az NFA gondoskodik.

(6) Az ellenőrző bizottság működése nem érinti az NFA gazdálkodásának ellenőrzését végző, jogszabályban meghatározott szervek feladat-, illetőleg hatáskörét.”

5. § Az NFA tv. a következő 4/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„Helyi birtokhasznosítási bizottságok

4/A. § (1) A pályázat elbírálásába véleményezési jogkörrel be kell vonni az érintett földrészlet fekvésének helye szerinti legalább 3, legfeljebb 5 tagú helyi birtokhasznosítási bizottságot.

(2) A birtokhasznosítási bizottság egy-egy tagját a 4. § (1) bekezdése a), b), c) és e) pontjaiban meghatározott szervezetek területi vagy helyi szervei választják meg a településen (fővárosban a kerületben) termőföldtulajdonnal rendelkező, illetőleg termőföldet használó és mezőgazdasági tevékenységet folytató természetes személyek - ideértve a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek törvényes képviselőit is - köréből.

(3) A birtokhasznosítási bizottságokba be kell vonni a települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat által megválasztott egy tagot is.

(4) A birtokhasznosítási bizottságok megszervezésével és működésével kapcsolatos feladatokat az NFA az egyéni mezőgazdasági termelők, a társas mezőgazdasági vállalkozások, az erdőgazdálkodók érdek-képviseleti szervezetei, a helyi (fővárosban a kerületi) önkormányzatok, valamint a területi agrárkamara közreműködésével látja el.

(5) A birtokhasznosítási bizottság létrejöttének és működésének rendjét a Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a miniszter rendeletben állapítja meg.”

6. § Az NFA tv. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) A Nemzeti Földalaphoz tartozó termőföldvagyon vagyonkezelésére, hasznosítására, értékesítésére és nyilvántartására a kincstári vagyon kezelésére vonatkozó külön törvény rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az NFA a nyugdíjas tulajdonostól a termőföldet a külön jogszabályban meghatározottak szerinti feltételek esetében életjáradék fizetése ellenében megvásárolhatja.

(3) Az NFA a vagyoni körébe tartozó termőföld termőképességének fenntartásával, valamint művelés alól kivett területekkel összefüggő gazdálkodási feladatokat ellátó személyt pályázat útján választja ki. A pályáztatási szabályzatot - az ellenőrző bizottság véleménye alapján - a miniszter hagyja jóvá.”

7. § Az NFA tv. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozik a védett és védelemre tervezett természeti területek kivételével:

a) minden olyan állami tulajdonú termőföld, valamint a mezőgazdasági termelést szolgáló vagy ahhoz szükséges művelés alól kivett terület, amelynek vagyonkezelője korábban a Kincstári Vagyon Igazgatóság (a továbbiakban: KVI), más központi költségvetési szerv vagy az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) volt;

b) minden olyan állami tulajdonú termőföld és művelésből kivett terület, amelynek nincs vagyonkezelője, vagy annak kiléte nem állapítható meg;

c) az a termőföld, amelynek tulajdonosa nem állapítható meg;

d) a termőföldek megközelítését szolgáló állami tulajdonban levő utak, a közutak kivételével;

e) azok a földek, amelyek a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 6. § (4) bekezdése szerinti eljárást (aranykorona hiány pótlása) követően megmaradtak.

(2) Azon jogok és kötelezettségek tekintetében, amelyeket a törvény az NFA feladatkörébe utal, az NFA a jogok és kötelezettségek tekintetében jogutódja a Magyar Nemzeti Földalap Kht.-nak (a továbbiakban: MNFA Kht.), a KVI-nek, más központi költségvetési szervnek, valamint az ÁPV Rt.-nek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti termőföld vagyonkezelésére, haszonbérletére vagy bármely más jogcímen történő használatára kötött szerződésekben az MNFA Kht., a KVI, más központi költségvetési szerv, illetőleg az ÁPV Rt. helyébe jogutódként az NFA lép.”

8. § Az NFA tv. 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Nemzeti Földalapba kerül a védett és védelemre tervezett természeti területek kivételével:

a) az állam elővásárlási jogának gyakorlásával vásárolt földrészlet;

b) a piacbefolyásolási szándékkal, illetőleg rossz minőségű vagy kedvezőtlen adottságú, revitalizációs céllal vásárolt földrészlet;

c) adásvétel vagy csere által állami tulajdonba kerülő, hasznosítatlan állapotú földrészlet;

d) az állam részére ajándékba adott vagy vételre felajánlott földrészlet;

e) az e törvény alapján járadékfizetési kötelezettséggel vásárolt földrészlet;

f) a jogszabály alapján kártalanítás nélkül állami tulajdonba vett termőföld, továbbá a kisajátítás folytán állami tulajdonba kerülő termőföld, ha a Nemzeti Földalap a kisajátítást kérő;

g) minden olyan termőföld, amely jelzálogbanki hitelezés fedezetéül szolgál, és amelyet az adós szerződésszegése miatt a jelzálogbank a hitel törlesztése érdekében, ellenérték fejében átad.”

9. § Az NFA tv. 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § (1) Az NFA a Nemzeti Földalapba tartozó termőföldvagyont a földrészlet nyilvános pályázat útján történő eladásával, illetve haszonbérbe adásával hasznosítja.

(2) Az NFA a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal határozata alapján termőföld részarány-tulajdonával rendelkező magánszemélynek - az AK érték erejéig - termőföldet ajánlhat fel.

(3) Az eladás, illetőleg haszonbérbe adás során előnyben kell részesíteni a földbirtok-politikai irányelvekben meghatározott feltételeknek megfelelő személyeket.

(4) Vonalas infrastrukturális létesítmények, valamint mezőgazdasági beruházások megvalósítása céljára történő eladás, illetőleg állami feladat ellátása vagy közhasznú cél megvalósítása érdekében történő haszonbérbe adás esetén a (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

(5) Az NFA a szociális földprogram megvalósítása céljára a települési önkormányzat által kijelölt haszonbérlőnek kedvezményes feltételekkel adhat termőföldet haszonbérbe.

(6) Az NFA a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletet birtokösszevonási célú önkéntes földcserében részt vevő személy tulajdonában álló földrészletre, az állattenyésztő telepek működésének biztosítása, vagy más fontos közérdekű cél megvalósítása érdekében cserélheti, illetőleg telekalakítás végrehajtásához szükséges tulajdonjogi változást eredményező megállapodást köthet.

(7) Addig, amíg az NFA az (1)-(6) bekezdésekben meghatározott módon nem tudja a vagyonkezelésében levő termőföldet hasznosítani, a Tft. 36. §-ában foglaltaknak megfelelően gondoskodik a termőföld termőképességének fenntartásáról.

(8) Az NFA a vagyoni körébe tartozó saját használatú utakat térítésmentesen az illetékes települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat tulajdonába adhatja, illetőleg az utak használatba adására vonatkozó megállapodást köthet az érdekeltekkel.

(9) Az NFA a vagyoni körébe tartozó vízlevezető árkokat térítésmentesen az azok fenntartására jogosultak tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe adhatja.”

10. § Az NFA tv. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. § (1) A termőföld értékesítésére, illetve haszonbérletére irányuló pályázati felhívást az NFA hirdeti meg.

(2) A pályázati felhívást, valamint benne az értékesítésre, illetve a haszonbérbe adásra kerülő földrészletek jegyzékét az NFA hivatali helyiségében, internetes honlapján, valamint a földrészlet fekvése szerinti települési (fővárosban a kerületi) önkormányzatnál legalább harminc napra hirdetmény formájában kell közzétenni. A szerződés csak a közzétételtől számított harmincadik napot követően köthető meg.”

11. § Az NFA tv. 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15. § A termőföld értékesítésére, illetve haszonbérletére irányuló pályázati felhívás kiírásának, valamint elbírálásának részletes szabályait az NFA által kiadott és a miniszter által - az ellenőrző bizottság véleménye figyelembevételével - jóváhagyott szabályzat határozza meg. A szabályzatot a Magyar Közlönyben, valamint az NFA-nak az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében is közzé kell tenni.”

12. § Az NFA tv. 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16. § (1) A pályázat elbírálásába véleményezési jogkörrel be kell vonni a birtokhasznosítási bizottságot. A birtokhasznosítási bizottság a pályázat kézhezvételét követő 15 napon belül jogosult a benyújtott pályázatokkal kapcsolatban véleményt nyilvánítani. A birtokhasznosítási bizottság véleményét a földbirtok-politikai irányelvek figyelembevételével alakítja ki. A pályázatot csak a birtokhasznosítási bizottság részére nyitva álló véleményezési határidő leteltét követően lehet elbírálni. A pályázat elbírálásának nem akadálya, hogy az adott településen birtokhasznosítási bizottság nem alakult meg.

(2) A birtokhasznosítási bizottság működésének költségeit az NFA előirányzatból kell biztosítani.

(3) Az NFA-val a termőföld adásvételére, illetve haszonbérletére kötött szerződés tartalmából közérdekű adatnak minősül:

a) a személyes adatok közül a vevő, a haszonbérlő neve, székhelye, illetőleg lakcíme;

b) termőföld adásvétele esetén a földrészlet helyrajzi száma és a vételár összege;

c) termőföld haszonbérlete esetén a földrészlet helyrajzi száma vagy földhasználati azonosítója, a haszonbérlet időtartama, valamint a haszonbérleti díj összege.”

13. § (1) Az MNFA Kht. a Magyar Állam mint egyszemélyes tulajdonos által történő megszüntetése esetén a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvénynek a gazdasági társaságok megszűnéséről, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvénynek a végelszámolásról rendelkező szabályait nem kell alkalmazni.

(2) Az MNFA Kht. megszűnésével a társasággal szemben fennálló, illetve a társaságot megillető követelések - kivéve a (3) bekezdésben szabályozott eseteket - nem válnak lejárttá.

(3) Az MNFA Kht. a megszűnéséről rendelkező határozat keltével egy időben köteles egy alkalommal a Cégközlönyben hitelezői felhívást közzétenni azzal, hogy a hitelezők az MNFA Kht.-vel szemben fennálló hitelezői igényüket a hitelezői felhívás megjelenését követő 15 napon belül a társaságnál bejelenthetik, figyelemmel a (4) bekezdés rendelkezéseire.

(4) Az MNFA Kht. megszűnése esetén az MNFA Kht. általános jogutódja a Magyar Állam, kötelezettségeiért - kivéve a (3) bekezdés szerint bejelentett és az MNFA Kht. által kielégített hitelezői igényeket - a Magyar Állam a központi költségvetés terhére köteles helytállni, és az MNFA Kht.-t megillető jogokat a központi költségvetés javára a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter érvényesíti.

(5) Az MNFA Kht. megszűnését követően, az NFA megalapításáig az MNFA Kht. által a megszűnésekor végzett tevékenység folytatásáról a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gondoskodik.

(6) Az MNFA Kht. jogutódlással történő megszűnéséből eredő - a Cégbíróság, illetve más hatóságok előtti - eljárási kötelezettséget a jogutód Magyar Állam nevében a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter teljesíti, ideértve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámolónak és az eredmény felosztása utáni mérlegnek az MNFA Kht. megszűnése napjával történő elkészítési kötelezettségét is.

14. § (1) Az MNFA Kht. vagy más vagyonkezelő munkaviszonyban, vagy közalkalmazotti jogviszonyban lévő azon alkalmazottai tekintetében, akiknek - kinevezés folytán - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által alapított költségvetési szerv, az NFA a munkáltatója, a Ktv.-t a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyeknek az MNFA Kht.-vel vagy más vagyonkezelővel fennálló munkaviszonya e törvény hatálybalépésével egyidejűleg közszolgálati jogviszonnyá alakul át, és az MNFA Kht.-vel vagy más vagyonkezelővel fennállt munkaviszonyát az NFA-nál közszolgálati jogviszonyban töltött időként kell figyelembe venni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek alapilletménye az MNFA Kht.-vel fennállt munkaviszony alapján járó személyi alapbérnél kevesebb nem lehet.

(4) Az (1) bekezdés alapján köztisztviselői jogviszonyba került személyeket e törvény hatálybalépésétől számított 15 napon belül be kell sorolni.

15. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a termőföldnek életjáradék fizetése ellenében történő megvásárlásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

(2) Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy a törvény hatálybalépését követő 15 napon belül az NFA megalapítása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

16. § A törvény alkalmazása szempontjából védelemre tervezett területeken a 2002. május 31-ig nyilvántartásba vett és a védetté nyilvánítást előkészítő eljárás alá vont területeket kell érteni.

17. § Az MNFA Kht. által a termőföld hasznosítására tett intézkedésekre a korábbi rendelkezéseket kell alkalmazni.

18. § (1) A törvény 2002. augusztus 1-jén lép hatályba. A 7. §-ban felsorolt területek e törvény erejénél fogva kerülnek az NFA-ba. E törvény rendelkezései nem érintik a hatálybalépésekor már az MNFA Kht. vagyonkezelésében lévő földvagyon jogi helyzetét.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény az NFA tv. 22. § (2) bekezdés b) pontjával megállapított 106. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Nemzeti Földalap tekintetében a tulajdonosi jogokat a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gyakorolja a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján.”

b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a köztársasági elnök hivatala, az Országgyűlés hivatala, az Alkotmánybíróság hivatala, az országgyűlési biztos hivatala, az Állami Számvevőszék, a Közbeszerzések Tanácsa, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, az Országos Rádió és Televízió Testület Irodája, a Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága köztisztviselői közszolgálati jogviszonyára is e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

c) a Ktv. 44. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„44. § (1) Az országgyűlési biztos hivatalaiban, az Országos Rádió és Televízió Testület Irodájánál, a Gazdasági Versenyhivatalnál, a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságánál, a Miniszterelnöki Hivatalban, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnál, a Közbeszerzések Tanácsánál, a minisztériumokban, a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szervezeteknél, a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatalnál, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál - a belső területi szervei kivételével -, a Pénzügyi Szervek Állami Felügyeleténél, az Államháztartási Hivatalnál, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél, továbbá jogszabály által országos hatáskörű szervnek nyilvánított, a Kormány közvetlen felügyelete alatt álló, illetve a Kormány által irányított központi költségvetési szerveknél, valamint - a belső igazgatási szervei kivételével - az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 15%-a.”

d) a törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az NFA tv. 20. §-a.

19. § Ahol jogszabály a Magyar Nemzeti Földalap Közhasznú Társaságról (MNFA Kht.) tesz említést, ott a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet (NFA) kell érteni.


  Vissza az oldal tetejére