Időállapot: közlönyállapot (2002.X.10.)

2002. évi XXXII. törvény

a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között létrejött Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között létrejött Szabadkereskedelmi Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti.

(A Szerződő Felek által a Megállapodás megerősítéséről szóló utolsó jegyzékváltás 2001. január 25. napján megtörtént. A Megállapodás a Magyar Köztársaságra nézve 2001. március 1-jén hatályba lépett.)

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Szabadkereskedelmi Megállapodás a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között

PREAMBULUM

A Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság (a továbbiakban megfelelően „Magyarország”, „Észtország” vagy „a Felek”),

megerősítve a jogrenden, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásán alapuló pluralista demokrácia iránti szilárd elkötelezettségüket,

azon szándéktól vezetve, hogy aktívan részt vegyenek a gazdasági integráció folyamatában, mely az európai kontinens stabilitásának fontos dimenziója, és kifejezve felkészültségüket az e folyamat erősítését szolgáló utak és módok feltárásában való együttműködésre,

újólag megerősítve szilárd elkötelezettségüket a kapcsolataik alapját képező piacgazdasági elvek iránt,

figyelembe véve a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a barátságról és az együttműködésről 1992. augusztus 8-án, Tallinnban aláírt szerződést,

felidézve az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia záródokumentumában, a Párizsi Chartában és különösen az európai gazdasági együttműködéssel foglalkozó Bonni Konferencia záródokumentumában foglalt elvek iránti szilárd elkötelezettségüket,

attól a szándéktól vezetve, hogy e célból fokozatosan kiküszöböljék a kölcsönös kereskedelmük útjában álló akadályokat, az 1994. évi Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény és a Kereskedelmi Világszervezetet alapító Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően, Észtország céljának tekintve, hogy a WTO tagjává váljék,

határozottan meggyőződve arról, hogy a jelen Megállapodás erősíti a kölcsönösen előnyös kereskedelmi kapcsolataik intenzifikálását, és hozzájárul az európai integráció folyamatához,

azzal a céllal meghatározva a jelen Szabadkereskedelmi Megállapodás megvalósítását, hogy óvják és védjék a környezetet, és biztosítsák a természeti erőforrások optimális felhasználását a fenntartható növekedés elveinek megfelelően,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Célok

1. A Felek egy átmeneti időszak alatt fokozatosan szabadkereskedelmi területet hoznak létre a jelen Megállapodás rendelkezései szerint és összhangban az 1994. évi Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény XXIV. Cikkével, valamint a Kereskedelmi Világszervezetet alapító Megállapodás XXIV. Cikkének Értelmezéséről szóló Egyetértéssel.

2. A jelen Megállapodás céljai:

a) a kölcsönös kereskedelem bővítése útján a Felek közötti gazdasági kapcsolatok harmonikus fejlesztésének előmozdítása,

b) a Felek közötti kereskedelemben korrekt versenyfeltételek biztosítása,

c) ily módon a kereskedelmi korlátok lebontásával a világkereskedelem harmonikus fejlődéséhez és bővüléséhez való hozzájárulás,

d) a Felek közötti együttműködés fokozása.

I. Fejezet

IPARI TERMÉKEK

2. Cikk

A fejezet hatálya

E fejezet rendelkezései a Felek országaiból származó ipari termékekre vonatkoznak. Az „ipari termékek” kifejezés a jelen Megállapodásban az Összehangolt Áruleíró és Kódrendszer 25-től 97-ig terjedő Árucsoportjaiba tartozó termékeket jelenti, az I. Mellékletben felsorolt termékek kivételével.

3. Cikk

Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új importvámokat vagy velük egyenértékű hatású terheket.

2. A Felek a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján egymás között eltörlik az összes importvámot és a velük egyenértékű hatású terheket, a II. Mellékletben felsoroltak kivételével.

4. Cikk

Alapvámok

1. A jelen Megállapodás szerinti árucsere tekintetében a Magyarországra történő áruimport osztályozására a magyar vámtarifát kell alkalmazni. Az Észtországba történő áruimport osztályozására az észt vámtarifát kell alkalmazni.

2. A jelen Megállapodásnak megfelelően csökkentésre kerülő alapvámként minden termék esetében az 1998. január 1-jén érvényes, legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtételt alkalmazzák.

3. Ha a jelen Megállapodás hatálybalépését követően bármilyen vámcsökkentésre kerül sor erga omnes alapon, különösen a GATT Uruguayi Forduló eredményeként kötött vámegyezmény nyomán, az így csökkentett vámok a csökkentés alkalmazásának napjától kezdve a 2. bekezdésben említett alapvámok helyébe lépnek.

5. Cikk

Fiskális jellegű vámok

A 3. Cikk rendelkezései (importvámok és velük egyenértékű hatású terhek) a fiskális jellegű vámokra is vonatkoznak.

6. Cikk

Exportvámok és velük egyenértékű hatású terhek

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új exportvámokat vagy velük egyenértékű hatású terheket.

2. A Felek a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján egymás között eltörlik az összes exportvámot és a velük egyenértékű hatású terheket.

7. Cikk

Mennyiségi importkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új mennyiségi importkorlátozásokat vagy velük egyenértékű hatású intézkedéseket.

2. A Felek országaiból származó termékek importjára vonatkozóan a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján minden mennyiségi korlátozást és vele egyenértékű hatású intézkedést eltörölnek, a III. Mellékletben foglaltak kivételével, amelyeket legkésőbb 2000. december 31-ig fokozatosan szüntetnek meg.

8. Cikk

Mennyiségi exportkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új mennyiségi exportkorlátozásokat vagy velük egyenértékű hatású intézkedéseket.

2. A Felek országaiból származó termékek exportjára vonatkozóan a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján minden mennyiségi korlátozást és vele egyenértékű hatású intézkedést eltörölnek, azok kivételével, amelyeket nemzetközi kötelezettségek teljesítése kívánhat meg, és amelyek a IV. Mellékletben találhatók.

II. Fejezet

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK

9. Cikk

A fejezet hatálya

E fejezet rendelkezéseit a Felek országaiból származó mezőgazdasági termékekre kell alkalmazni. A „mezőgazdasági termékek” a jelen Megállapodásban az Összehangolt Áruleíró és Kódrendszer 1-től 24-ig terjedő Árucsoportjaiba tartozó, valamint az I. Mellékletben szereplő termékeket jelenti.

10. Cikk

Kölcsönös engedmények nyújtása

A jelen Megállapodás Felei a következő engedményeket nyújtják egymásnak:

1. Magyarország kedvezményes elbánást nyújt az V. Mellékletben felsorolt, Észtországból származó mezőgazdasági termékekre.

2. A jelen Megállapodás hatálybalépésének napjától Észtországban semmilyen vámot nem alkalmaznak a Magyarországról származó termékekre.

3. Figyelembe véve az észt vámtarifarendszernek a jelen Megállapodás hatálybalépése napján meglévő szerkezetét, amelyben a mezőgazdasági termékekre semmilyen vámot nem alkalmaznak, abban az esetben, ha Észtországban a WTO-hoz történő csatlakozás eredményeként a mezőgazdasági termékekre új tarifarendszert vezetnek be, Észtország - a jelen cikk rendelkezéseinek korlátozásával és agrárpolitikájának megvalósítása értelmében - vámokat vezethet be korlátozott számú, Magyarországról származó mezőgazdasági termékre.

4. Ilyen esetben Észtország a Magyarországról származó termékekre jelentős kedvezményt biztosít, nem kevésbé kedvezményes elbánást nyújtva, mint amilyet Magyarország nyújt az Észtországból származó termékekre, biztosítva ugyanakkor a kölcsönös engedmények átfogó egyensúlyát.

11. Cikk

Engedmények és agrárpolitikák

1. A jelen Megállapodás szerint nyújtott engedmények érintetlenül hagyásával e fejezet rendelkezései semmilyen módon nem korlátozzák a Felek nemzeti agrárpolitikájának alakítását vagy az ebből eredő bármilyen intézkedés meghozatalát, beleértve a Kereskedelmi Világszervezet keretében létrejött Mezőgazdasági Megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek teljesítését.

2. A Felek tájékoztatják egymást agrárpolitikájuk vagy intézkedéseik olyan változásairól, amelyek a jelen Megállapodásban előirányzott, kölcsönös agrárkereskedelmükre vonatkozó feltételeket befolyásolhatják. Bármely Fél kérésére azonnali konzultációkat tartanak a helyzet megvizsgálására.

12. Cikk

Különleges védintézkedések

A jelen Megállapodás egyéb rendelkezéseitől és különösen 25. Cikkétől (Általános védintézkedések) függetlenül, tekintettel a mezőgazdasági piacok különös érzékenységére, ha a valamelyik Fél területéről származó olyan mezőgazdasági termék importja, amelyre a jelen Megállapodás alapján engedményt adtak, komoly piaczavarást okoz a másik Fél piacán, az érintett Fél a megfelelő megoldás megtalálása érdekében haladéktalanul konzultációkat kezd. A kérdés megoldásáig az érintett Fél megteheti az általa szükségesnek ítélt intézkedéseket.

13. Cikk

Állat-egészségügyi, egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések

1. A Felek az egészségügyi és növény-egészségügyi szabályaikat diszkriminációmentesen alkalmazzák, és nem vezetnek be semmilyen új intézkedést, amelynek indokolatlan korlátozó hatása van a kereskedelemre.

2. Az állat-egészségügyi intézkedések és az állatorvosi szolgálatok tevékenysége összhangban fognak állni a Nemzetközi Járványügyi Iroda Kódexével és az e téren meglévő egyéb nemzetközi megállapodásokkal.

3. A növény-egészségügyi intézkedések és a növényvédő szolgálatok tevékenysége összhangban fognak állni a Nemzetközi Növényvédelmi Konvencióval és az e téren meglévő egyéb nemzetközi megállapodásokkal.

III. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14. Cikk

Származási szabályok és a vámszervek adminisztratív együttműködése

1. A jelen Megállapodáshoz mellékelt Jegyzőkönyv rögzíti a származási szabályokat és az adminisztratív együttműködés vonatkozó módszereit.

2. A Felek megteszik a szükséges intézkedéseket - beleértve a Vegyes Bizottság által történő rendszeres felülvizsgálatokat és az adminisztratív együttműködésre vonatkozó megállapodásokat - annak biztosítására, hogy a jelen Megállapodás Jegyzőkönyvének rendelkezéseit és a Megállapodás 3. Cikkének (Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek), 4. Cikkének (Alapvámok), 5. Cikkének (Fiskális jellegű vámok), 6. Cikkének (Exportvámok és velük egyenértékű hatású terhek), 7. Cikkének (Mennyiségi importkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések), 8. Cikkének (Mennyiségi exportkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések), 15. Cikkének (Belföldi adózás) és 26. Cikkének (Strukturális kiigazítás) rendelkezéseit hatékonyan és harmonikusan alkalmazzák, és hogy lehetőség szerint csökkentsék a kereskedelmet terhelő formalitásokat, és kölcsönösen kielégítő megoldásokat találjanak a rendelkezések érvényesítése során felmerülő nehézségekre.

15. Cikk

Belföldi adózás

1. A Felek tartózkodnak minden olyan adójellegű intézkedéstől vagy gyakorlattól, amelyek közvetlenül vagy közvetve diszkriminációt eredményeznek a Felek országaiból származó termékek között.

2. A Felek egyikének területére exportált termékek esetében a belföldi adók visszatérítése nem haladhatja meg a termékre kiszabott közvetlen vagy közvetett adók összegét.

16. Cikk

Általános kivételek

A jelen Megállapodás nem zárja ki az importra, az exportra vagy a tranzitárukra vonatkozóan olyan tilalmak vagy korlátozások alkalmazását, amelyek az alábbiak alapján indokoltak: a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság; az emberek, állatok vagy növények életének vagy egészségének védelme; a művészi, történelmi vagy régészeti jellegű nemzeti értékek védelme; a szellemi tulajdon védelme; az aranyra és az ezüstre vonatkozó szabályok; a meg nem újítható természeti erőforrások megőrzése, ha ezen intézkedésekre a hazai termelés vagy fogyasztás korlátozásával összefüggésben kerül sor. Ezek a tilalmak vagy korlátozások azonban nem képezhetik az önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a Felek közötti kereskedelem rejtett korlátozását.

17. Cikk

Biztonsági kivételek

A jelen Megállapodásban foglaltak közül semmi sem akadályozza meg egyik Felet sem abban, hogy megtegye az általa szükségesnek tartott intézkedéseket az alábbiak érdekében:

a) alapvető biztonsági érdekeivel ellentétes információk nyilvánosságra hozatalának megakadályozása;

b) alapvető biztonsági érdekeinek védelme, nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése vagy nemzeti politikájának érvényesítése

(i) a fegyver, lőszer és hadifelszerelések forgalma terén, feltéve, hogy ezek az intézkedések nem rontják a nem kifejezetten katonai célokat szolgáló termékek versenyfeltételeit, valamint más olyan áruk, anyagok és szolgáltatások ilyen jellegű forgalma terén, amelyek közvetlenül vagy közvetve a katonaság ellátását szolgálják, vagy

(ii) a biológiai, vegyi és nukleáris fegyverek vagy egyéb nukleáris robbanóeszközök elterjedésének megakadályozása terén, vagy

(iii) háború idején vagy más súlyos nemzetközi feszültség esetén.

18. Cikk

Állami monopóliumok

1. A Felek fokozatosan kiigazítanak minden kereskedelmi jellegű állami monopóliumot annak érdekében, hogy 1999. július 1-jére biztosítsák a diszkriminációmentességet az áruk beszerzési és értékesítési feltételeit illetően a Felekhez tartozó személyek között. A Felek tájékoztatják egymást az e célból hozott intézkedéseikről.

2. A jelen cikk rendelkezései minden olyan szervre vonatkoznak, amelyen keresztül a Felek illetékes hatóságai de jure vagy de facto, közvetlenül vagy közvetve felügyelik, meghatározzák vagy érzékelhetően befolyásolják az importot vagy az exportot a Felek között. E rendelkezések hasonlóképpen vonatkoznak a Felek által más szervre átruházott monopóliumokra is.

19. Cikk

Fizetések

1. A Felek közötti kereskedelemmel kapcsolatos, konvertibilis valutában történő fizetések és az ilyen fizetések átutalása a Feleknek a hitelező székhelye szerinti államába mindenféle korlátozástól mentesek.

2. A Felek tartózkodnak bármely valutáris vagy adminisztratív korlátozástól az olyan, árukereskedelemhez kapcsolódó rövid és középtávú hitelek nyújtásánál, törlesztésénél vagy felvételénél, melyben valamely Fél devizabelföldije vesz részt.

3. A 2. bekezdés rendelkezéseitől függetlenül az árumozgással kapcsolatos folyó fizetésekre vonatkozó intézkedéseknek összhangban kell állniuk a Nemzetközi Valutaalap Alapokmányának VIII. Cikkében foglalt feltételekkel.

20. Cikk

A vállalkozásokkal kapcsolatos versenyszabályok

1. A jelen Megállapodás megfelelő működésével - amennyiben érinthetik a Felek közötti kereskedelmet - összeegyeztethetetlenek a következők:

a) minden olyan, vállalatok közötti megállapodás, vállalatok társulásai által hozott döntés és vállalatok közötti egyeztetett gyakorlat, amelynek a célja vagy a hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása;

b) egy vagy több vállalat által a domináns helyzettel való visszaélés a Felek területének egészén vagy jelentős részén.

2. A jelen Cikk 1. bekezdésének rendelkezései minden vállalkozás tevékenységére vonatkoznak, beleértve az állami vállalatokat és azokat a vállalkozásokat, amelyek számára a Felek különleges vagy kizárólagos jogokat biztosítanak. Az általános gazdasági érdeket képező szolgáltatásokat nyújtó vagy a jövedelemtermelő monopóliumjellegű vállalkozások az 1. bekezdés rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak, amennyiben e rendelkezések alkalmazása de jure vagy de facto nem gátolja a rájuk ruházott meghatározott közfeladatok ellátását.

3. A II. fejezetben hivatkozott termékek esetében a jelen cikk 1. bekezdésének a) pontjában rögzített előírások nem vonatkoznak az olyan megállapodásokra, határozatokra és gyakorlatra, amelyek a nemzeti piac szervezetének szerves részét képezik.

4. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy egy adott gyakorlat ellentétes a jelen cikk 1-3. bekezdésével, és az ilyen gyakorlat e Fél érdekeinek súlyos kárt okoz, vagy ilyen kár okozásával fenyeget, vagy hazai iparának anyagi kárt okoz, vagy ilyen kár okozásával fenyeget, megfelelő intézkedéseket tehet a 29. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

21. Cikk

Állami támogatás

1. A jelen Megállapodásban részes Fél által vagy állami forrásokból bármilyen formában nyújtott támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítésével torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, összeegyeztethetetlen a jelen Megállapodás megfelelő működésével, amennyiben érintheti a Felek közötti kereskedelmet.

2. A jelen cikk 1. bekezdésének rendelkezései nem vonatkoznak a II. fejezetben hivatkozott termékekre.

3. A Felek biztosítják az állami támogatások áttekinthetőségét, többek között azzal, hogy évente jelentést tesznek a Vegyes Bizottságnak a támogatások teljes összegéről és megoszlásáról, és - kérésére - tájékoztatják a másik Felet a támogatási rendszerekről és az állami támogatás egyes konkrét eseteiről.

4. Ha az egyik Fél úgy véli, hogy egy adott gyakorlat

- ellentétes az 1. bekezdés előírásaival, vagy

- a Fél érdekeinek súlyos kárt okoz, vagy ilyen kár okozásával fenyeget, vagy hazai iparának anyagi kárt okoz, vagy ilyen kár okozásával fenyeget,

megfelelő intézkedéseket tehet a 29. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint. Ilyen intézkedések csak az 1994. évi Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény, a Kereskedelmi Világszervezetet alapító Egyezmény és bármely más, ezek keretében megtárgyalt, a Felek között alkalmazandó, idevágó megállapodás által rögzített eljárásokkal és feltételekkel összhangban hozhatók.

22. Cikk

Közbeszerzés

1. A Felek a jelen Megállapodás egyik céljának tekintik közbeszerzési piacaik liberalizálását.

2. A Felek fokozatosan kialakítják a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozásaikat, figyelemmel arra, hogy a másik Fél szállítói számára legkésőbb 2001. január 1-jére lehetővé tegyék a szerződés-odaítélési eljárásokban való részvételt a közbeszerzési piacokon, a Kereskedelmi Világszervezetet alapító Egyezmény IV. Mellékletében található Kormányzati Beszerzési Megállapodás rendelkezéseinek megfelelően.

3. A Vegyes Bizottság megvizsgálja a jelen cikk céljainak elérésével kapcsolatos fejleményeket, és gyakorlati megoldásokat javasolhat a jelen cikk 2. bekezdésében foglalt rendelkezések megvalósítására, a szabad piacra jutás, az áttekinthetőség, valamint a jogok és kötelezettségek teljes egyensúlyának biztosítása érdekében.

4. A 3. bekezdésben foglalt vizsgálat során a Vegyes Bizottság - különösen a nemzetközi fejlemények és a vonatkozó szabályozások fényében - megvizsgálhatja a 2. bekezdésben említett piacnyitás körének és/vagy mértékének növelési lehetőségét.

5. A Felek törekednek arra, hogy csatlakozzanak az 1994. évi GATT és a Kereskedelmi Világszervezetet alapító Egyezmény keretében tárgyalt vonatkozó megállapodásokhoz.

23. Cikk

A szellemi tulajdon védelme

1. A Felek diszkriminációmentesen biztosítják a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmét, beleértve az ilyen jogok biztosítását és érvényesítését célzó intézkedéseket. A védelmet fokozatosan javítják, és legkésőbb 1999. január 1-jére olyan szintre hozzák, amely megfelel a jelen Megállapodás VI. Mellékletében felsorolt többoldalú megállapodások alapvető követelményeinek.

2. A jelen Megállapodás értelmében a „szellemi tulajdon védelme” magában foglalja különösen a szerzői jogok, beleértve a szoftverek és az adatbázisok, valamint a szomszédos jogok, az áru és szolgáltatási védjegyek, a földrajzi árujelzők, ideértve az eredetmegjelölési hivatkozásokat, az ipari formatervek, a szabadalmak, az integrált áramkörök topográfiája, valamint a know-how-val kapcsolatos bizalmas információk védelmét.

3. A Felek együttműködnek a szellemi tulajdonnal összefüggő kérdésekben. Bármelyik Fél kérésére szakértői konzultációkat tartanak e kérdésekről, különösen a szellemi tulajdon harmonizálásáról, kezeléséről és érvényesítéséről szóló jelenlegi vagy jövőbeni nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos tevékenységekről, az olyan nemzetközi szervezetekben folyó tevékenységekről, mint a WTO és a WIPO, valamint a Feleknek a szellemi tulajdonnal összefüggő ügyekben harmadik országokhoz fűződő kapcsolatairól.

4. A Felek a jelen Megállapodás követelményeit meghaladóan a TRIPS Megállapodással nem ellentétes további megállapodásokat köthetnek.

24. Cikk

Dömping

Ha valamelyik Fél úgy találja, hogy a jelen Megállapodással szabályozott kereskedelemben az 1994. évi Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény VI. Cikke szerinti értelemben dömping valósul meg, e gyakorlat ellen megteheti a megfelelő intézkedéseket az 1994. évi Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény VI. Cikkével és a VI. Cikk teljesítéséről szóló megállapodással összhangban, a 29. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

25. Cikk

Általános védintézkedések

Ha valamely terméket olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételek mellett importálnak, hogy az

a) az importáló Fél területén a hasonló vagy a közvetlenül versenyző termékek hazai termelőinek komoly kárt okoz, vagy ilyen kár okozásával fenyeget, vagy

b) a gazdaság bármely szektorában komoly zavarokat vagy olyan nehézségeket okoz, amelyek valamely régió gazdasági helyzetének komoly romlását idézhetik elő, vagy ilyen zavarok vagy nehézségek okozásával fenyeget,

az érintett Fél megteheti a megfelelő intézkedéseket a 29. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

26. Cikk

Szerkezeti átalakítás

1. Bármelyik Fél hozhat a 3. Cikk (Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek) rendelkezéseitől eltérő, korlátozott időtartamra szóló kivételes intézkedéseket vámemelések formájában.

2. Ezek az intézkedések születő iparágakra vagy szerkezeti átalakítás alatt álló vagy olyan ágazatokra vonatkozhatnak, amelyek komoly nehézségekkel néznek szembe, különösen, ha ezek a nehézségek súlyos társadalmi problémákat idézhetnek elő.

3. Az érintett Fél országában a másik Fél országából származó termékekre alkalmazandó importvámok, amelyeket ezekkel az intézkedésekkel vezetnek be, nem haladhatják meg az ad valorem 25%-ot, és a Felek országaiból származó termékekre nézve preferenciális elemet kell fenntartsanak. Az ezekkel az intézkedésekkel érintett termékek importjának teljes értéke nem haladhatja meg a másik Fél országából származó, az I. fejezet szerint meghatározott teljes ipari import 15%-át, annak az utolsó évnek az alapján számítva, amelyre nézve statisztikai adatok rendelkezésre állnak.

4. Ezek az intézkedések legfeljebb két évig alkalmazhatóak, kivéve, ha a Vegyes Bizottság hosszabb időszakhoz járul hozzá. Alkalmazásukat legkésőbb 2001. január 1-jén meg kell szüntetni.

5. Nem lehet ilyen intézkedést bevezetni valamely termék esetében, ha több mint három év telt el a jelen Megállapodás hatálybalépése vagy az adott termékre vonatkozó összes vám és mennyiségi korlátozás, valamint az azokkal egyenértékű hatású terhek vagy intézkedések felszámolása óta.

6. Az érintett Fél tájékoztatja a másik Felet azokról a kivételes intézkedésekről, amelyeket meghozni szándékozik, és a másik Fél kérésére ezekről az intézkedésekről és az érintett ágazatokról még az intézkedések bevezetése előtt konzultációkat tartanak a Vegyes Bizottságban. Ilyen intézkedések meghozatala esetén az érintett Fél a Vegyes Bizottság rendelkezésére bocsátja azt az ütemtervet, amely szerint az e cikk alapján bevezetett vámokat felszámolja. Ez az ütemterv éves egyenlő ütemezésben előírja a vámok megszüntetését, legkésőbb a bevezetésük után egy évvel megkezdve azt. A Vegyes Bizottság ettől eltérő ütemtervet is megállapíthat.

27. Cikk

Reexport és súlyos hiány

Ahol a 6. Cikk (Exportvámok és velük egyenértékű hatású terhek) és a 8. Cikk (Mennyiségi exportkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések) rendelkezéseinek betartása

a) olyan, harmadik országba irányuló reexporthoz vezet, amellyel szemben az exportáló Fél az adott termékre vonatkozóan mennyiségi exportkorlátozást, exportvámokat vagy ezekkel egyenértékű hatású terheket vagy intézkedéseket tart fenn, vagy

b) az exportáló Fél számára alapvető termék komoly hiányát eredményezi vagy azzal fenyeget,

és ahol a fent említett helyzet az exportáló Fél számára jelentős nehézséget okoz, vagy valószínűsíthetően okoz, az érintett Fél megteheti a megfelelő intézkedéseket a 29. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

28. Cikk

A kötelezettségek teljesítése

1. A Felek minden általános vagy különleges intézkedést megtesznek, hogy biztosítsák a jelen Megállapodásból eredő kötelezettségeik teljesítését. Gondoskodnak arról, hogy a jelen Megállapodás céljait megvalósítsák.

2. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy a másik Fél nem teljesítette a jelen Megállapodásból eredő kötelezettségét, az érintett Fél megteheti a megfelelő intézkedéseket a 29. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

29. Cikk

A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje

1. Mielőtt kezdeményezik a jelen cikk következő bekezdéseiben ismertetett eljárást védintézkedések alkalmazására, a Felek megkísérlik, hogy minden nézetkülönbséget közvetlen konzultációk útján oldjanak meg.

2. Abban az esetben, ha az egyik Fél a termékei olyan importját, amely alkalmas a 25. Cikkben (Általános védintézkedések) hivatkozott helyzet előidézésére, olyan adminisztratív eljárásnak veti alá, amelynek célja a kereskedelmi folyamatok irányzatáról történő gyors információszolgáltatás, tájékoztatja erről a másik Felet.

3. A jelen Cikk 7. bekezdésében foglaltak érintetlenül hagyásával a védintézkedésekhez folyamodni szándékozó Fél haladéktalanul értesíti erről a másik Felet, és megadja az összes szükséges információt. A Felek a Vegyes Bizottságban haladéktalanul konzultációkat kezdenek azzal a céllal, hogy megoldást találjanak.

4. a) A 24. Cikk (Dömping), a 25. Cikk (Általános védintézkedések) és a 27. Cikk (Reexport és súlyos hiány) figyelembevételével a Vegyes Bizottság megvizsgálja az ügyet vagy a helyzetet, és bármilyen döntést hozhat, ami az érintett Fél által közölt nehézségek megszüntetéséhez szükséges. Ha ilyen döntés az ügy Vegyes Bizottság elé terjesztésétől számított 30 napon belül nem születik, az érintett Fél megteheti a kialakult helyzet rendezéséhez szükséges intézkedéseket.

b) A 28. Cikk (A kötelezettségek teljesítése) figyelembevételével az érintett Fél a konzultációk befejezése után vagy az ügyben megtett első értesítés napjától számított három hónap elteltével megteheti a megfelelő intézkedéseket.

c) A 20. Cikk (A vállalkozásokkal kapcsolatos versenyszabályok) és a 21. Cikk (Állami támogatás) figyelembevételével az érintett Fél a Vegyes Bizottságnak megad minden szükséges segítséget az eset kivizsgálásához, és - ahol helyénvaló - a kifogásolt gyakorlat kiküszöböléséhez. Ha az érintett Fél a Vegyes Bizottság által meghatározott időn belül nem szünteti meg a kifogásolt gyakorlatot, vagy ha a Vegyes Bizottság az ügy előterjesztésétől számított negyvenöt nap alatt nem tud megállapodást elérni, a panaszos Fél megteheti a megfelelő intézkedéseket a kérdéses gyakorlatból eredő nehézségek leküzdésére.

5. A meghozott védintézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni kell a másik Felet. Ezen intézkedéseket, mértéküket és időtartamukat illetően, arra kell korlátozni, ami feltétlenül szükséges az alkalmazásukat kiváltó helyzet orvoslásához, és nem haladhatják meg a kérdéses gyakorlat vagy nehézség által okozott kárt. Elsőbbséget kell adni azoknak az intézkedéseknek, amelyek a legkevésbé zavarják a jelen Megállapodás működését.

6. A meghozott védintézkedésekről a Vegyes Bizottságban időszakos konzultációkat folytatnak azzal a céllal, hogy amint lehet, enyhítsék vagy megszüntessék azokat, ha a feltételek már nem igazolják a fenntartásukat.

7. Ahol az azonnali cselekvést igénylő rendkívüli körülmények az előzetes vizsgálatot lehetetlenné teszik, az érintett Fél - a 20. Cikkben (A vállalkozásokkal kapcsolatos versenyszabályok), a 21. Cikkben (Állami támogatás) és a 30. Cikkben (Fizetésimérleg-nehézségek) foglalt esetekben - azonnal megteheti a helyzet rendezéséhez feltétlenül szükséges ideiglenes intézkedéseket. Az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatást kell adni, és a Feleknek a Vegyes Bizottságban a lehető leghamarabb konzultációkat kell folytatniuk.

30. Cikk

Fizetésimérleg-nehézségek

1. A Felek arra törekednek, hogy elkerüljék korlátozó intézkedések - ideértve az importra vonatkozó intézkedések - alkalmazását fizetésimérleg-okokból.

2. Ha valamelyik Fél a fizetési mérlegét illetően nehéz helyzetben van, vagy ennek közvetlen veszélye fenyeget, az érintett Fél az 1994. évi Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény vonatkozó rendelkezéseivel és a Nemzetközi Valutaalap Alapokmányának VIII. Cikkével összhangban korlátozó intézkedéseket hozhat - beleértve az importra vonatkozó intézkedéseket is -, amelyek korlátozott időtartamúak, és nem tarthatnak hosszabb ideig, mint ami a fizetési mérleg helyzetének helyreállításához szükséges. Az intézkedéseket - ahogy a fizetési mérleg feltételei javulnak - fokozatosan enyhíteni kell, és amint a feltételek többé már nem indokolják fenntartásukat, meg kell szüntetni őket. Az érintett Fél előzetesen tájékoztatja a másik Felet az intézkedések bevezetéséről, és amikor ez lehetséges, megszüntetésük ütemtervéről.

31. Cikk

Fejlődési záradék

1. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy a Felek gazdasági érdekeinek szempontjából hasznos lenne a Megállapodásban rögzített kapcsolatok fejlesztése és elmélyítése azáltal, hogy új területekre terjesztik ki azokat, akkor indoklással ellátott javaslatát a másik Fél elé kell terjesztenie. A Felek utasíthatják a Vegyes Bizottságot, hogy vizsgálja meg a javaslatot, és - ahol helyénvaló - tegyen ajánlásokat, különösen a tárgyalások megkezdését illetően.

2. Az 1. bekezdésben említett eljárásból eredő megállapodások megerősítést vagy jóváhagyást igényelnek a Felek részéről saját belső eljárásaikkal összhangban.

IV. Fejezet

INTÉZMÉNYI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. Cikk

A Vegyes Bizottság

1. A Vegyes Bizottság ezennel megalakul. Egyrészt a Magyar Köztársaság Kormányának, másrészt az Észt Köztársaság Kormányának képviselőiből áll.

2. A Vegyes Bizottság felel a jelen Megállapodás irányításáért, és biztosítja megfelelő végrehajtását.

3. A jelen Megállapodás megfelelő végrehajtása érdekében a Felek információcserét folytatnak, és bármelyikük kérésére konzultációkat tartanak a Vegyes Bizottság keretében. A Vegyes Bizottság figyelemmel kíséri a Felek közötti kereskedelem útjában álló akadályok további lebontásának lehetőségét.

4. A Vegyes Bizottság - a 33. Cikk 3. bekezdésével (A Vegyes Bizottság eljárási rendje) összhangban - a jelen Megállapodás által előírt esetekben határozatokat hozhat. Egyéb kérdésekben a Vegyes Bizottság ajánlásokat tehet.

33. Cikk

A Vegyes Bizottság eljárási rendje

1. A jelen Megállapodás megfelelő végrehajtása céljából a Vegyes Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart. Bármelyik Fél kérheti ülés összehívását.

2. A Vegyes Bizottság közös megegyezés alapján jár el.

3. Ha az egyik Fél képviselője a Vegyes Bizottságban belső jogi követelmények teljesítéséhez kötve fogad el egy határozatot, a határozat - ha abban nincs későbbi időpont feltüntetve - a fenntartás feloldásáról szóló értesítés napján lép hatályba.

4. A jelen Megállapodás tekintetében a Vegyes Bizottság fogadja el működési szabályzatát, amely többek között tartalmazza az ülések összehívására és az elnök kinevezésére, illetve a kinevezés időtartamára vonatkozó rendelkezéseket.

5. A Vegyes Bizottság dönthet olyan albizottságok és munkacsoportok létrehozásáról, amelyeket szükségesnek tart a feladatai ellátásához.

34. Cikk

Vámuniók, szabadkereskedelmi övezetek és határmenti kereskedelem

A jelen Megállapodás nem gátolja vámuniók, szabadkereskedelmi övezetek vagy a határmenti kereskedelemre vonatkozó megállapodások fenntartását vagy létrehozását, amennyiben azok nem befolyásolják negatívan a Felek közötti kereskedelmet és különösen a származási szabályokra vonatkozóan a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezéseket.

35. Cikk

Mellékletek, Jegyzőkönyvek és módosítások

1. A jelen Megállapodás Mellékletei és Jegyzőkönyvei a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

2. A Vegyes Bizottság határozatot hozhat a Mellékletek és a Jegyzőkönyvek módosításáról. Ebben az esetben a módosítások azon a napon lépnek hatályba, amikor a módosítások hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelmények teljesítését megerősítő utolsó diplomáciai értesítés megérkezik.

36. Cikk

Hatálybalépés

1. A jelen Megállapodás az azt a napot követő második hónap első napján lép hatályba, amelyen a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelmények teljesítését megerősítő utolsó diplomáciai értesítés megérkezett.

2. A jelen Megállapodás ideiglenesen 1999. január 1-jétől alkalmazandó.

37. Cikk

Érvényesség és felmondás

1. A jelen Megállapodást határozatlan időre kötik.

2. Bármelyik Fél felmondhatja a jelen Megállapodást a másik Félhez intézett írásbeli értesítés útján. A felmondás az azt a napot követő hetedik hónap első napján lép hatályba, amelyen a másik Fél kézhez vette az értesítést.

Fentiek hiteléül az alulírott meghatalmazottak a kellő felhatalmazás birtokában aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Budapesten, ezerkilencszázkilencvennyolc november 4-én, két eredeti példányban, mindkettő angol nyelven.

(Aláírások)

EGYETÉRTÉSI JEGYZŐKÖNYV

1. A Felek folytatják erőfeszítéseiket, hogy megvalósítsák a mezőgazdasági termékek kereskedelmének további liberalizációját az agrárpolitikájuk és nemzetközi kötelezettségvállalásaik keretében.

2. Az állat- és növény-egészségügyi ellenőrzésre vonatkozó intézkedéseket az Európai Unió jogszabályaival és a Felek között harmonizálni kell.

3. Hivatkozással a 10. Cikk 3. bekezdésére, Észtország a jelen Megállapodás hatálybalépésétől számított első évben vezethet be importvámokat a Vegyes Bizottság határozata alapján.

1. Melléklet

A 2. és 9. Cikkben hivatkozott termékek jegyzéke

KN-kódszám A termék rövid ismertetése
2905 43 Mannit
2905 44 Szorbit (D-glucit)
3302 10 29 Illatanyag-keverékek, másféle
3501 - Kazein
3501 10 10 - - Regenerált textilszálak gyártásához
3501 10 50 - - Ipari célra, az élelmiszer- és takarmánygyártás kivételével
3501 10 90 - - Más
- Más
3501 90 90 - - Más
3502 Albuminok (beleértve két vagy több savófehérje koncentrátumát, amely szárazanyagra számítva több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz), albuminátok és más albuminszármazékok
- Tojásfehérje
- - Szárított
3502 11 10 - - - Emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy alkalmatlanná tett
3502 11 90 - - - Más
- - Másféle:
3502 19 10 - - - Emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy alkalmatlanná tett
3502 19 90 - - - Más
- Tejalbumin, beleértve a legalább két savófehérjét tartalmazó koncentrátumot is:
3502 20 10 - - Emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy alkalmatlanná tett
- - Más:
3502 20 91 - - - Szárított (pl. lap, pikkely, pehely, por alakban)
3502 20 99 - - Másféle
- Más:
- - Albuminok, a tojásfehérje és a tejalbumin (laktalbumin) kivételével:
3502 90 20 - - - Emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy alkalmatlanná tett
3502 90 70 - - - Más
3502 90 90 - - Albuminátok és egyéb albuminszármazékok
3505 10 Dextrinek és más átalakított keményítők
3505 10 10 Dextrinek
3505 10 90 Más
3505 20 Enyvek
3809 Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok)
3809 10 - Keményítőtartalommal
- Más
3809 91 00 - - Textilipari és hasonló ipari használatra (kivéve 3809 91 00 90 11 19)
3809 92 00 - - Papíripari és hasonló ipari használatra (kivéve 3809 92 00 90 00)
3809 93 00 - - Bőripari és hasonló ipari használatra (kivéve 3809 93 00 90 00)
3824 60 Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével
4501 Természetes parafa, nyersen vagy egyszerűen előkészítve; parafahulladék; aprított, szemcsézett vagy őrölt parafa:
4501 10 00 - Természetes parafa, nyersen vagy egyszerűen előkészítve
4501 90 00 - Más
5201 00 Pamut, nem kártolt vagy fésült
5301 Len, nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)
5302 Valódi kender (Cannabis sativa L.), nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

II. Melléklet

A 3. Cikk 2. bekezdésében hivatkozott termékek jegyzéke

Azokat az importvámokat, amelyeket Magyarországon az Észtországból származó és a jelen Mellékletben felsorolt termékekre alkalmaznak, fokozatosan csökkenteni kell:

- 1999. január 1-jén az alapvám 30%-ára,

- 2000. január 1-jén az alapvám 15%-ára,

- 2001. január 1-jén nullára.

2514 00

2515 12

2516 11

2516 12

2516 90

2701 12

2701 19

2701 20

2702 10

2702 20

2710 00 81 00

2710 00 83 00

2710 00 85 00

2710 00 87 00

2710 00 88 00

2710 00 89 00

2710 00 92 00

2710 00 94 00

2710 00 96 00

2710 00 98 01

2710 00 98 99

2807 00

2844 40 40 00

2848 00

2903 11

2903 12

2903 13

2903 14

2903 15

2903 16

2903 21

2903 23

2903 30

2903 41

2903 42

2903 43

2903 44

2903 45

2903 46

2903 47

2903 49

2903 51 90 00

2903 59

2903 61

2903 62

2904 20 10 00

2905 45

2909 11

2909 19

2909 20

2909 30

2909 42

2909 44

2909 49

2909 50

2912 11

2915 24

2915 31

2915 33

2916 19

2916 20

2916 39

2917 11

2917 12

2917 13

2917 14

2917 20

2917 31

2917 32

2917 33

2917 34

2917 35

2917 36

2917 37

2918 11

2918 12

2918 13

2918 14

2918 15

2918 16

2918 17

2918 19

2918 21

2918 22

2918 23

2918 29

2918 30

2918 90

2919 00

2920 10

2920 90

2921 11

2921 12

2921 21

2921 22

2921 29

2921 41 00 99

2921 43

2921 44

2921 45

2921 49

2921 59

2922 11

2922 12

2922 19

2922 21

2922 22

2922 29

2922 30

2922 41

2922 42

2922 50

2925 19

2925 20

2926 20

2930 10

2930 20

2930 30

2930 40

2933 11

2933 19

2933 21

2933 40 10 00

2933 40 30 00

2933 40 90 01

2933 40 90 99

2933 51

2933 90 20 00

2933 90 40 01

2933 90 95 02

2933 90 95 03

2933 90 95 04

2936 10

2936 21

2936 22

2936 23

2936 24

2936 25

2936 26

2936 27

2936 28

2936 90

2937 10

2937 21

2937 22

2937 29

2937 92

2937 99 00 01

2939 10

2939 21

2939 29

2939 30

2939 41

2939 42

2939 49

2939 50

2939 61

2939 62

2939 63

2939 69

2939 70

2939 90

3002 10 10 01

3002 10 91 01

3002 10 95 00

3002 90

3006 10

3006 20

3006 30

3006 40

3006 50

3006 60 11 99

3006 60 19 99

3006 60 90 99

3101 00 00 01

3101 00 00 99

3102 10

3102 21

3102 29

3102 30

3102 40

3102 50

3102 60

3102 70

3102 80

3102 90

3103 10

3103 20

3103 90

3105 10

3105 20

3105 30

3105 40

3105 51

3105 59

3105 60

3105 90

3203 00 19 99

3203 00 90 00

3206 11

3206 19

3206 20

3206 30

3206 41

3206 43

3206 50

3301 90 21 00

3301 90 29 00

3301 90 31 00

3301 90 39 01

3301 90 39 99

3302 10 10 01

3302 10 10 99

3302 10 21 00

3302 10 29 01

3302 10 29 99

3303 00

3304 10

3304 20

3304 30

3304 91

3304 99

3306 20 00 01

3401 11

3401 19

3401 20

  Vissza az oldal tetejére