Időállapot: közlönyállapot (2002.XI.5.)

2002. évi XXXIII. törvény

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról * 

1. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 5. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A családtámogatási ellátások a következők:)

„a) családi pótlék (6. §)”

2. § A Cst. II. fejezetének címe és 6. §-a helyébe a következő cím, illetve rendelkezés lép:

„CSALÁDI PÓTLÉK

6. § A gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez az állam havi rendszerességgel járó családi pótlékot nyújt.”

3. § (1) A Cst. 7. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Családi pótlékra jogosult)

„a) a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs (a továbbiakban együtt: szülő), a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám

aa) a még nem tanköteles,

ab) tankötelezettsége megszűnéséig a tanköteles,

ac) középiskolai, szakiskolai (a továbbiakban együtt: közoktatási intézmény) tanulmányokat folytató és a (2) bekezdésben megjelölt életkorú

saját háztartásában nevelt gyermekre tekintettel;

b) a vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg a vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel, amennyiben az aa)-ac) pontokban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;

c) a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel, amennyiben az aa)-ac) pontokban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;”

(2) A Cst. 7. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, és egyidejűleg a jelenlegi (2)-(3) bekezdés számozása (3)-(4) bekezdésre módosul:

„(2) A közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek után a családi pótlék

a) a 20. életévének betöltéséig jár;

b) 2003. január 1-je és 2003. augusztus 31-e közötti időtartam alatt annak a tanévnek a végéig jár, amely alatt betölti a 21. életévét;

c) 2003. szeptember 1-je és 2004. augusztus 31-e közötti időtartam alatt annak a tanévnek a végéig jár, amely alatt betölti a 22. életévét;

d) 2004. szeptember 1-jétől annak a tanévnek a végéig jár, amelynek időtartama alatt betölti a 23. életévét.”

4. § A Cst. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a § a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Családi pótlékra jogosult saját jogán

a) a 7. § (1) bekezdésének d) pontjában megjelölt személy,

b) a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató, a 7. § (2) bekezdésében megjelölt életkorú, nagykorú személy,

ba) akinek mindkét szülője elhunyt,

bb) akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,

bc) aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,

bd) akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg.

(4) Az után a gyermek után, akire tekintettel 18. életévének betöltéséig magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, az ezt követően utána vagy részére folyósított ellátás havi összege meg kell hogy egyezzen a magasabb összegű családi pótlék mértékével.”

5. § A Cst. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) A családi pótlék havi összege

a) egygyermekes család esetén 4 600 Ft,
b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 5 400 Ft,
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 5 600 Ft,
d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 6 500 Ft,
e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 7 100 Ft,
f) három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 7 600 Ft,
g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek (személy) esetén 12 600 Ft,
h) a 7. § (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett, a g) pont alá nem tartozó gyermek esetén 6 500 Ft.

(2) A családi pótlék július hónapra járó összege az (1) bekezdésben megjelölt összeg kétszerese.

(3) A családi pótlékot - függetlenül az igénylés és megszüntetés időpontjától - teljes hónapra kell megállapítani, folyósítani.

(4) A családi pótlék összegének emeléséről az Országgyűlés évente legalább egy alkalommal dönt.”

6. § A Cst. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni,

a) aki az igénylő háztartásában él, és

aa) akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult,

ab) aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első akkreditált felsőfokú iskolai rendszerű szakképzésben, első egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik,

ac) aki a 8. § (3) bekezdése alapján saját jogán jogosult az ellátásra;

b) aki fogyatékos és szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy őt a gyámhivatal nem vette átmeneti vagy tartós nevelésbe és a családi pótlékot igénylő - a kormányrendeletben foglaltak szerint - vele kapcsolatot tart fenn.”

7. § (1) A Cst. 20. §-a a következő új b) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi b) pont jelölése c) pontra változik:

(Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő, a nevelőszülő, a gyám saját háztartásában nevelt)

„b) ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig,”

(2) A Cst. 20. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi szövegrész számozása (1) bekezdésre változik:

„(2) Amennyiben ikergyermekek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy az (1) bekezdés alkalmazása során a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni.”

8. § A Cst. 26. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi szövegrész számozása (1) bekezdésre változik:

„(2) A gyermekgondozási segély havi összege ikergyermekek esetén - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ával.”

9. § A Cst. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„31. § Az anyasági támogatás - gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával, ikergyermekek esetén 300%-ával.”

10. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy a családi pótlék havi összegének - az 5. §-sal megállapított Cst. 11. §-ának (1) bekezdése szerinti - emelése 2002. szeptember 1-jétől illeti meg a nevelési ellátásra jogosultat.

(2) E törvény 7-9. §-ai, továbbá 10. §-ának (4) bekezdése 2003. január 1-jén lép hatályba.

(3) Annak a jogosultnak, akinek e törvény hatálybalépését megelőző napon iskoláztatási támogatást folyósítottak, az ellátást - a feltételek fennállása esetén - a hatálybalépést követően családi pótlékként kell továbbfolyósítani.

(4) Az után a gyermek után, aki 2002. január 1-je és 2002. december 31-e közötti időtartam alatt töltötte be a 20. életévét és a Cst.-ben foglalt feltételeknek egyebekben megfelel, visszamenőleges hatállyal családi pótlékot kell megállapítani. Ezt a rendelkezést értelemszerűen a Cst. 8. §-a (3) bekezdésének b) pontjában megjelölt saját jogon ellátásra jogosult személyre is alkalmazni kell.

(5) Ahol jogszabály nevelési ellátást említ, azon családi pótlékot kell érteni.

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Cst.

a) II. fejezetének „Családi pótlék”, „Iskoláztatási támogatás”, „A nevelési ellátási formák közös szabályai” és a „Tankötelezettséggel összefüggő rendelkezések” alcímei,

b) 7. §-ának e törvény 3. §-ának (2) bekezdésével átszámozott (4) bekezdésében a „továbbá a 9. §,” szövegrész,

c) 8. §-ának (1) bekezdése,

d) 9. §-a,

e) 10. §-ának (2) bekezdése, és

f) 16-18. §-a

hatályát veszti.

(7) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról szóló 1999. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: T.) 53. §-a hatályát veszti.

(8) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Cst.

a) 10. §-ának (1) bekezdésében, 13. §-ának felvezető mondatában, 14. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben, valamint 15. §-ában a „nevelési ellátás” szövegrész helyébe a „családi pótlék”,

b) 10. §-ának (3) bekezdésében a „nevelési ellátást” szövegrész helyébe a „családi pótlékot”

szövegrész lép.

(9) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 128. §-ában a „nevelési ellátásra (családi pótlék, iskoláztatási támogatás)” szövegrész helyébe a „családi pótlékra,” szövegrész lép.

11. § (1) A T. 58. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A törvény]

„b) 51-52. §-a, valamint e § (3)-(4) bekezdése 2004. január 1-jén”

(lép hatályba.)

(2) A T. 58. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) 2003. december 31-ét követő időponttól tizennyolc éven felüli személy részére magasabb összegű családi pótlékra való új jogosultság nem állapítható meg, kivéve azt az esetet, ha a jogosultság 2004. január 1-jét megelőzően keletkezik és az ellátás megállapítására irányuló kérelmet 2003. december 31-ig benyújtják.

(4) Annak a tizennyolc évesnél idősebb személynek, aki 2003. december 31-én magasabb összegű családi pótlékban részesül, az ellátást a 2003. december 31-én hatályban lévő jogszabályok alapulvételével - ide nem értve az ellátás mértékére vonatkozó rendelkezést - tovább kell folyósítani.”


  Vissza az oldal tetejére