Időállapot: közlönyállapot (2002.XI.12.)

2002. évi XXXIX. törvény - a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosításáról 2/2. oldal

t) a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés kihirdetéséről szóló 1981. évi 1. törvényerejű rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) E törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1980. évi augusztus hó 19. napjától kell alkalmazni.

(2) Felhatalmazást kap az igazságügyminiszter, hogy a Szerződés Végrehajtási Szabályzatát rendeletben kihirdesse.

(3) A Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke tájékoztatót ad ki a Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapjában a Szerződés szerinti eljárás egyes kérdéseiről, amelyben gondoskodik különösen

a) a Végrehajtási Szabályzat 13.2. szabály a) és b) pontja szerinti tárgyra vonatkozó tájékoztatás megjelentetéséről,

b) a megadott és nyilvánosságra hozott szabadalmakban hivatkozott mikroorganizmusok iktatási számainak közléséről, ha ezeket a Szerződés szerint helyezték letétbe.”

(2) Az e törvény hatálybalépését megelőző bejelentési nappal megadott használati mintaoltalom megsemmisítésének feltételeire a bejelentés napján hatályos szabályok az irányadók.

(3) Az (1) bekezdés k) és n) pontját alkalmazni kell az e törvény hatálybalépését megelőzően benyújtott védjegy-, illetve formatervezési mintaoltalmi bejelentésre is, ha e törvény hatálybalépésekor az elsőbbségi nyilatkozat előterjesztésére előírt két hónapos határidő [Vt. 53. § (2) bek., illetve Fmtv. 40. § (2) bek.] még nem járt le.

(4) Az (1) bekezdés g), i), l), m) és o) pontjában foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően benyújtott megváltoztatási kérelmekre kell alkalmazni.

40. § Felhatalmazást kap az igazságügyminiszter, hogy az Szt.-nek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Magyar Közlönyben közzétegye.


  Vissza az oldal tetejére