Időállapot: közlönyállapot (2002.XI.13.)

2002. évi XL. törvény

a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló - módosított - 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 2001. évi végrehajtásáról, a Magyar Köztársaságnak a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség tőkeemelésében való részvételéről szóló 2/2001. (II. 15.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 25/2001. (IV. 20.) OGY határozatban, a társadalmi szervezetek 2001. évi költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 32/2001. (V. 14.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

Első rész

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtása

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül -

a) 4 067 962,8 millió forint, azaz négymillió-hatvanhétezer-kilencszázhatvankettő egész nyolctized millió forint bevétellel,

b) 4 470 903,6 millió forint, azaz négymillió-négyszázhetvenezer-kilencszázhárom egész hattized millió forint kiadással, és

c) 402 940,8 millió forint, azaz négyszázkettőezerkilencszáznegyven egész nyolctized millió forint hiánnyal hagyja jóvá.

2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 2001-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 72 142,6 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,

b) 3426,5 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

c) 174 362,6 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,

d) 587 304,1 millió forint összegben vásárolt vissza forint-államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőktől,

e) 10 153,9 millió forint összegű kincstári takarékkötvény-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

f) 25 130,3 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,

g) 18 835,8 millió forint összegben vásárolt vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőktől.

(2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül rendkívüli visszafizetésként 2001-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 16 067,7 millió forint összegben vásárolt vissza hiányt finanszírozó forint-államkötvényeket belföldi hitelezőktől,

b) 2795,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,

c) 38 294,1 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára.

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 21. §-a alapján a pénzügyminiszter a központi költségvetésben 2001-ben befizetett 1848,8 millió forint összegű pénzbevonási nyereséget rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására használta fel.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2001-ben

a) 402 171,6 millió forint összegű forint államkötvényt értékesített,

b) 11706,8 millió forint értékben külföldi devizahiteleket vett fel.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2001-ben az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési

Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 702150,4 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,

b) 246 362,5 millió forint értékben deviza-államkötvényt bocsátott ki.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében

a) 37 375,1 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,

b) 225 567,6 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát.

7. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Bős-Nagymaros Vízlépcsőhöz kapcsolódó hitelt az osztrák partner adósságelengedés miatt visszafizetettnek tekinti. Ezen adósságelem-az osztrák hitelnyújtó fél értesítése szerint - 2001. december 18-ával megszűnt. Ennek következtében a központi költségvetés adóssága 4150,9 millió forinttal csökkent.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások (a továbbiakban mindezek együtt: normatív támogatások és átengedett személyi jövedelemadó) önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatokat megillető előirányzatok csökkentését, amelyek év közben együttesen 1153,5 millió forint összegben mondtak le a normatív hozzájárulásokról és a normatív, kötött felhasználású támogatás-előirányzatokról, valamint amelyek intézményátadás következtében 602,5 millió forint összegben nem jogosultak a támogatásra, továbbá jóváhagyja az intézményátvétel miatti 13,6 millió forint előirányzatnövekedést. A módosított előirányzatokat a PM-BM R. tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív támogatások és átengedett személyi jövedelemadó előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 2001. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 4494,4 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1930,8 millió forint,

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2001. év után előírt tartozása 2563,6 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív támogatások és átengedett személyi jövedelemadó előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb mértékben vették igénybe, összesen 93,2 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM R. tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 60,9 millió forintot, a b) pontban meghatározott, központi költségvetést terhelő kiegészítésből 9,5 millió forintot - az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálata alapján - a PM-BM R. önkormányzatok szerint részletezi.

(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. §-ának (1) bekezdése alapján az általuk igénybe vett központosított előirányzatok saját elszámolása alapján 61,7 millió forint, az iparűzési adóerő-képesség téves elszámolása következtében 68,6 millió forint és annak kamata 11,2 millió forint, valamint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 39,9 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. §-ának (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára

a) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 17,7 millió forint, melyből az Állami Számvevőszék megállapítása egyenlegében 6,3 millió forint,

b) a cél- és címzett támogatás jogcímen az Állami Számvevőszék által megállapított 15,6 millió forint,

c) a 2000. december 31-én feladattal terhelt támogatásból fel nem használt, Állami Számvevőszék által megállapított 0,3 millió forint

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt - 59,4 millió forint céltámogatási és 4,9 millió forint címzett támogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik.

(9) Az (5)-(7) bekezdésekben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM R. hatálybalépését követő 15. nap. A kapcsolódó kamat mértékének megállapítására az Áht. 64. §-ának 2001. december 31-én hatályos (4), (6), (9) bekezdéseit kell alkalmazni. Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2002. március 28. napjától keletkezik.

(10) Amennyiben a (9) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a Kincstár 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az Államháztartási Hivatal rendelkezése alapján a Kincstár az Áht. 64/A. § (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(11) Azon önkormányzatok számára, amelyek saját elszámolásuk alapján pótlólagos normatív és normatív, kötött felhasználású támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül a támogatást - 1936,4 millió forintot - 2002. május 8-án átutalta.

(12) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján pótlólagos állami támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM-BM R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.

9. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatok 2001. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott, területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatási előirányzatának felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 40 299,0 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 6672,8 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2710,2 millió forint.

10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: 2000. évi Zárszámadási Törvény) 8. §-ának (3), (4) és (6) bekezdésében előírt összesen 2499,4 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségét teljesítették.

11. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 14. számú melléklet szerint.

12. § Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 1506,0 millió forint egyszeri - a 2001. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló - közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Költségvetési Törvény 1. számú melléklet XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 13. alcím, 2. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2002 decemberében.

13. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.

14. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2/A és a 2/B. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

Második rész

Az államadósság, az állami követelések köre, kezelése és változása

15. § (1) A Kincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben állami kölcsönből, illetve állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2001. december 31-én 19 948,7 millió forint volt, amelyből 1259,9 millió forint a kölcsön-típusú, 18 688,8 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a 2000. évi Zárszámadási Törvény 16. §-a (1) bekezdésében foglalt 25 190,4 millió forint összegű követelés a 2001. év során a következők szerint változott:

a) a 2001. évben befolyt kölcsön-típusú törlesztések 6,0 millió forintot, a járadékjellegű befizetések 5140,5 millió forintot tettek ki,

b) az Országgyűlés - állami kölcsön-tartozás elengedésére vonatkozó - döntése alapján 21,3 millió forinttal csökkent a követelésállomány,

c) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek, valamint a felszámolásokhoz kapcsolódóan befizetett követelés-bejelentési díj együttes hatásaként a követelésállomány 73,9 millió forinttal csökkent.

(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen felül a követelésekhez kapcsolódva a 2001. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek

a) 11,4 millió forint fix járadék befizetése,

b) 50,2 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.

16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2002. december 31-i hatállyal a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként

'a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a személyi kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 74,6 millió forintot, a jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások visszatérítése jogcímén 343,9 millió forintot utaljon vissza,

b) a központi költségvetés az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 1520,4 millió forintot térítsen meg.

17. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a 22. § c) pontjában jóváhagyott 1468,3 millió forint többletet az Ny. Alap a központi költségvetésnek 2002. december 31-ig utalja vissza.

(2) Az Országgyűlés az E. Alapnak a 24. § c) pontjában megállapított 30 279,4 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2002. december 31-ig elengedi.

18. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2002. december 31-ig

a) a Munkaerőpiaci Alap

aa) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvény 14. §-a alapján a „régi” korengedményes nyugdíj 2001. évi kiadásai jogcímén 7,9 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 számú „Ellátási” számlája javára térítsen meg,

ab) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 39. §-ának (3) bekezdése alapján 1978,4 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott

korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára,

ac) valamint az Ózdi Kohászati Üzemektől átvállalt korengedményes nyugdíjak folyósítása kapcsán 308,1 millió forintot a 2000. december 31-én fennálló követelés jogcímén a központi költségvetésnek a 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számla javára a NYUFIG-nál nyilvántartott tartozásállomány kivezetésével egyidejűleg térítsen meg;

b) az Ny. Alap a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Ztv.) 21. §-ának b) pontjában előírt befizetési kötelezettség alapján a központi költségvetésnek a „régi” korengedményes nyugdíj-tartozás állományából 2001. évben a NYUFIG által beszedett bevételek jogcímén 289,5 millió forintot utaljon át;

c) a központi költségvetés a Ztv. 21. §-ának d) pontja alapján 2324,7 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára térítsen meg.

19. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Ztv. 21. §-ának b) pontjában előírt beszedéshez az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság adja át a behajtható adósállomány analitikáját az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) számára legkésőbb 2002. december 31-ig.

20. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja hogy a központi költségvetésnek a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. cím, 2. alcím, 5. Kárrendezési célelőirányzat jogcímcsoporttal szemben 2001. december 31-én fennálló 1,4 milliárd forint összegű indulóvagyon-feltöltési kötelezettségét nem kell megfizetnie.

(2) Az Országgyűlés az ÁPV Rt.-nek a Kárrendezési célelőirányzattal szemben 2001. december 31-én fennálló, 3,6 milliárd forintot kitevő - tőke és kamat - kötelezettségét elengedi, amely kötelezettség 1991. előtt a kötelező gépjármű-biztosítás körében bekövetkezett károk okozta veszteségek fedezetéről szóló megállapodás alapján áll fenn.

Harmadik rész

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2001. évi költségvetésének végrehajtása

Első fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2001. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke

21. § (1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2001. évi költségvetése végrehajtását

a) 2 061 276,9 millió forint, azaz kettőmillió-hatvan-egyezer-kettőszázhetvenhat egész kilenctized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 2 090 088,0 millió forint, azaz kettőmillió-kilencvenezer-nyolcvannyolc millió forint kiadási főösszeggel,

c) 28 811,1 millió forint, azaz huszonnyolcezer-nyolcszáztizenegy egész egytized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2001. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 13. számú melléklete tartalmazza.

Második fejezet

A nyugdíjbiztosítási alap költségvetésének végrehajtása

22. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2001. évi költségvetése végrehajtását

a) 1176 589,8 millió forint, azaz egymillió-egyszázhetvenhatezer-ötszáznyolcvankilenc egész nyolctized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1175 121,5 millió forint, azaz egymillió-egyszázhetvenötezer-egyszázhuszonegy egész öttized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 1468,3 millió forint, azaz egyezer-négyszázhatvannyolc egész háromtized millió forint bevételi többlettel

jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az (1) bekezdés c) pontjában jóváhagyott többlet az Ny. Alapból teljesített kiadások összegének fedezetéhez szükséges saját bevételeken túli, a Költségvetési Törvény 31. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján teljesített központi költségvetési támogatás többlete.

23. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2001. évi működési előirányzat-maradványát 3376,2 millió forint összegben jóváhagyja, melyből az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 215,2 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 1274,9 millió forint előző évi előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák.

(3) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdésben elismert előirányzat-maradvány összegéből

a) 312,4 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány befizetését az Ny. Alap részére e törvény hatálybalépését követő három napon belül,

b) 3063,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2002. évi felhasználását az Ny. Alap működési kiadásaira.

Harmadik fejezet

Az egészségbiztosítási alap költségvetésének végrehajtása

24. § Az Országgyűlés az E. Alap 2001. évi költségvetésének végrehajtását

a) 884 687,1 millió forint, azaz nyolcszáznyolcvan-négyezer-hatszáznyolcvanhét egész egytized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 914 966,5 millió forint, azaz kilencszáztizennégyezer-kilencszázhatvanhat egész öttized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 30 279,4 millió forint, azaz harmincezer-kettőszáz-hetvenkilenc egész négytized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

25. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 2001. évi működési előirányzat-maradványát 3695,9 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 1070,1 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 964,7 millió forint előző évek előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák.

(3) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdésben elismert előirányzat-maradvány összegéből

a) 164,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány befizetését az E. Alap részére 2002. december 31-ig,

b) 7,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 2002. évi felhasználását az Országos Orvosszakértői Intézet, Budapest VII. kerület, Damjanich utcai ingatlanának felújítására,

c) 3524,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2002. évi felhasználását az E. Alap működési kiadásaira.

Negyedik fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

26. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás jogcím előirányzatának Ny. Alapból finanszírozott nyugellátás részeként történő 2001. évi felhasználását a Költségvetési Törvény 68. §-ának (5) bekezdése és 74. §-ának (1) bekezdése alapján,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 2. Táppénz jogcímcsoport előirányzatnál 31,3 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj ellátás jogcímcsoport előirányzatnál 2,5 millió forint és a 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 35,7 millió forint 2001. évi felhasználását a Költségvetési Törvény 68. §-ának (6) bekezdése és 74. §-ának (2) bekezdése szerint.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra történt 2001. évi felhasználást a 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 2,4 millió forint, a 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport előirányzatnál 1087,8 millió forint és 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport előirányzatnál 330,7 millió forint összegben.

27. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) a Költségvetési Törvény 67. §-ának e) pontja és 68. §-ának (4) bekezdése szerint a létszámcsökkenésekkel összefüggő egyszeri, a köztisztviselők illetményhelyzetének javítására szolgáló, valamint a kötelező legkisebb munkabér felemeléséből adódó kifizetések fedezetére

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél 834,3 millió forint,

ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél 956,9 millió forint,

b) a Költségvetési Törvény 68. §-a (3) bekezdésére figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra

ba) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és igazgatási szervei alcím előirányzatnál 420,1 millió forint,

bb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és intézményei alcím előirányzatnál 774,4 millió forint,

c) a Költségvetési Törvény 76. §-ának (1) és (3) bekezdése alapján informatikai fejlesztésekre

ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és igazgatási szervei alcím előirányzatnál 1559,8 millió forint,

cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és intézményei alcím előirányzatnál 1046,4 millió forint,

d) a Költségvetési Törvény 76. §-ának (2) és (4) bekezdése alapján

da) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatból a Fiumei úti ingatlan rekonstrukciójára 147,4 millió forint,

db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatból a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Fiumei úti ingatlanból történő kiköltözésével és új ingatlanban való elhelyezésével összefüggő kiadásokra 0,2 millió forint

felhasználása történt meg.

28. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 77. §-ának (1) bekezdése alapján a 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. Postaköltségek és egyéb kiadások jogcím előirányzat terhére

a) pénzeszközátadással az Ny. Alap 880,0 millió forintot bocsátott az APEH rendelkezésére,

b) teljesítendő kötelezettség az E. Alapot a 2001. évben nem terheli.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXXIV. törvény 16. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítését.

29. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Ny. Alap és az E. Alap mérlegét a 11. és a 12. számú melléklet szerint.

Negyedik rész

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

30. § (1) Az államháztartásról szóló - módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 18/G. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

”(8) Az ÁKK Rt. a 113/A. §-ban meghatározott feladatok ellátásához az MNB-nél devizaszámlát nyithat.”

(2) Az Áht. 108/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

”(2) A külföldi követelésekkel való gazdálkodás feladatát a pénzügyminiszter (a továbbiakban: illetékes miniszter) a Kincstár útján látja el.”

(3) Az Áht. 109/G. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

”(6) Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.) hozzárendelt vagyonában lévő kincstári vagyonnak minősülő erdő használatából, haszonbérbe adásából származó bevételt az ÁPV Rt. azok esedékességével és megfizetésével egyidejűleg átutalja a KVI-nek. A KVI ezen bevételére a 109/C. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.”

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

31. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló - módosított -1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Társadalombiztosítási Alaptörvény) 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Nyugdíjbiztosítási Alap az (1) bekezdésben megjelölt ellátásokon túl, azok finanszírozásával, megállapításával és az adatszolgáltatással összefüggésben közvetlenül felmerült kamatkiadásokra, bankköltségre, postaköltségre, a jóváhagyott működési kiadások külső forrásból nem biztosított fedezetének biztosítására, az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási tevékenység költségeire, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) járulékbeszedési feladatainak ösztönzésére, valamint a törvényben meghatározott egyéb kiadásra használható fel. A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetését a 10. § (3) bekezdése szerinti kiadások terhelik.”

(2) A Társadalombiztosítási Alaptörvény 13. számú mellékletének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az állami adóhatóságnál kezelt késedelmi pótlék és bírság bevételi számlákra befolyt összegből a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap számára a havonta átutalásra kerülő összeg meghatározása az alábbiak szerint történik (előirányzaton eredeti előirányzatot kell érteni):”

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosítása

32. § (1) A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló - módosított - 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Országgyűlés a 2002. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét - a 3. § szerinti hiteltörlesztési és államkötvény-visszavásárlási kiadások nélkül - 4 866 436,4 millió forintban, azaz négymillió-nyolcszázhatvanhatezer-négyszázharminchat egész négytized millió forintban,

b) bevételi főösszegét - a 3. § szerinti hitelfelvételből és állampapírok értékesítéséből származó bevételek nélkül - 4 320 354,5 millió forintban, azaz négymillió-háromszázhúszezer-háromszázötvennégy egész öttized millió forintban,

c) hiányát 546 081,9 millió forintban, azaz ötszáznegyvenhatezer-nyolcvanegy egész kilenctized millió forintban állapítja meg.”

(2) A Költségvetési Törvény 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat terhére támogathatók a közalkalmazottak illetményhelyzetének javításával összefüggő kiadások. A támogatás az államháztartás alrendszereiben a felügyeleti szervet, a 33. § hatálya alá tartozó önszerveződések esetében a nem állami intézmények fenntartóit, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által finanszírozott, költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltatót illeti meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott illetmények, illetve illetményarányosan fizetett egyéb keresetelemek garantált mértékének növekedése alapján. A (9) bekezdésben foglalt rendelkezést e támogatás esetében nem kell alkalmazni. Támogatás illeti meg továbbá az OEP-pal finanszírozási szerződést kötött, egészségügyi humánszolgáltatást nem költségvetési szervként végző szolgáltatókat, az OEP-pal gyógyító-megelőző ellátásra szerződésben álló szolgáltatókkal egészségügyi szakfeladat végzésére szolgáltatási szerződést kötött egészségügyi vállalkozásokat is. A támogatás megilleti az államháztartás alrendszereitől rendszeres működési támogatásban részesülő állami, illetve önkormányzati többségi tulajdonban levő közhasznú társaságok, alapítványok, valamint a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete által működtetett, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti kötelező közművelődési feladatot ellátó intézményeket, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményeket, nyilvános könyvtárakat, levéltárakat, művészeti intézményeket a velük munkaviszonyban álló alkalmazottak után, valamint a működési engedéllyel rendelkező, illetve nyilvános könyvtári jegyzékben szereplő egyházi gyűjteményeket, a nyilvános magánlevéltárnak minősülő egyházi levéltárakat, továbbá az egyházi hitoktatást végzőket. A támogatás igénylésének részletes szabályait a pénzügyminiszter határozza meg. A felhasználáshoz szükséges előirányzat-átcsoportosításokra az érintett miniszterekkel egyeztetve a pénzügyminiszter kap felhatalmazást.”

(3) A Költségvetési Törvény 74. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás jogcím előirányzata, valamint a 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím előirányzata különös méltánylást érdemlő körülmények esetén (ideértve az E. Alapból finanszírozott nyugellátásokat is) nyugellátás megállapítására, illetve nyugdíjemelésre használható fel. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím előirányzata az Ny. Alap költségvetési tartaléka terhére 312,4 millió forinttal túlteljesülhet.”

(4) A Költségvetési Törvény 77. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 67. § a) pontjában meghatározott előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő bevételekből az 1. cím, 1. Munkáltatói nyugdíjbiztosítási és munkáltatói egészségbiztosítási járulék alcím, az 1. cím, 2. Biztosítotti nyugdíjbiztosítási járulék alcím - kivéve a magánnyugdíjpénztárak átutalásait - és 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím, az 1. cím, 3. alcím, 1. Baleseti járulék jogcímcsoport, az 1. cím, 4. Egészségügyi hozzájárulás alcím és az 1. cím, 5. Késedelmi pótlék, bírság alcím előirányzatoknak az E. Alap, illetve az Ny. Alap bevételei vonatkozásában alaponként külön-külön számított 101%-os teljesülése esetén az E. Alap 1043,6 millió forintot, az Ny. Alap 1297,2 millió forintot évente a 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. Postaköltségek és egyéb kiadások jogcím előirányzat terhére pénzeszközátadással az APEH rendelkezésére bocsáthat a járulékbevételek beszedésével kapcsolatos személyi állomány 2001. és 2002. évi személyi juttatásainak 1760,0 millió forint és járulékainak 580,8 millió forint összegű fedezetére a pénzügyminiszter által előírt feltételek teljesítése esetén. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata legfeljebb 1760,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata legfeljebb 580,0 millió forinttal túlléphető.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt bevételek előírt teljesítése a kincstári adatszolgáltatás alapján a tárgyév november 25-éig eléri a 89%-os mértéket, a pénzeszközátadást 100%-os mértékben teljesíteni lehet. Az APEH a rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásáról az éves beszámoló keretében külön elszámol.”

(5) A Költségvetési Törvény 109. §-a a következő (13)-(18) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi, szociális és családügyi minisztert, hogy az e törvény 1. számú mellékletében szereplő 2002. évi kiadási előirányzatok közül a XIX. Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Ágazati célelőirányzatok alcím, 2. Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök jogcímcsoport előirányzatából 60,0 millió forintot, 3. Szociális szak- és alapellátások fejlesztése jogcímcsoport előirányzatából 29,5 millió forintot, a 13. Családpolitikai programok jogcímcsoport előirányzatából 215,0 millió forintot, 15. EU integrációra való felkészülés alcím előirányzatából 30,0 millió forintot, 19. Szociális intézmények rekonstrukciója alcím előirányzatából 70,0 millió forintot, a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet, 3. Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok cím előirányzatából 160,0 millió forintot, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Beruházás alcím, 9. SE Sürgősségi Központ jogcímcsoport előirányzatból 487,0 millió forintot, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 23. Club Aliga szak- és továbbképzési feladatok ellátása jogcímcsoport előirányzatból 80,0 millió forintot, a 44. Magzatvédelmi törvényből adódó feladatok jogcímcsoport előirányzatból 280,0 millió forintot, a 66. Rákszűrés és „Ép szív program” jogcímcsoport előirányzatból 60,0 millió forintot, összesen 1471,5 millió forintot, a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 58. Konszolidációs és reorganizációs feladatok ellátása jogcímcsoport előirányzatra átcsoportosítson.

(14) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a költségvetés XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 24. Kormányzati rendkívüli kiadások cím, 4. Agrárhitelek törlesztési támogatása és elemikár-enyhítés alcím terhére, legfeljebb 60 000,0 millió forint mértékig támogatásban részesítsen mezőgazdasági termelőket. A támogatás a mezőgazdasági termelők éven belüli agrárhiteleiből származó pénzintézeti adósságok, az integrátori hitelek, a halasztott fizetés keretében nyújtott kölcsöntartozások mérséklésére, továbbá az elemi kárt szenvedett termelők kárenyhítő támogatására használható fel. A támogatás szabályozásának részleteit a Kormány rendeletben határozza meg.

(15) Az Országgyűlés felhatalmazza a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, hogy az e törvény 1. számú mellékletében szereplő 2002. évi előirányzatok közül a X. Miniszterelnökség fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok alcímről 400,0 millió forintot a XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet, 1. Informatikai és Hírközlési Minisztérium igazgatás cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoporton belül, 1. Személyi juttatások 75,0 millió forint, 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25,0 millió forint, 3. Dologi kiadások 300,0 millió forint kiemelt előirányzatokra csoportosítson át.

(16) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy határozatban döntsön a kincstári vagyon térítésmentes átadásáról a nemzetközi segélyakciókban való magyar részvétel biztosítása érdekében.

(17) Az Országgyűlés felhatalmazza a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 6. Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja jogcímcsoport 2002. évi előirányzata javára és a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Támogatási célelőirányzatok alcím, 10. Területi és vidékfejlesztési célfeladatok jogcímcsoport, 4. Agrárlogisztika jogcím terhére 1470,0 millió forint átcsoportosítást hajtson végre.

(18) Az Országgyűlés felhatalmazza a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Támogatási célelőirányzatok alcím, 1. Agrárberuházások támogatása jogcímcsoport, 1. Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása jogcím 2002. évi előirányzata javára és a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Támogatási célelőirányzatok alcím, 10. Területi és vidékfejlesztési célfeladatok jogcímcsoport, 3. Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai jogcím terhére 1000,0 millió forint átcsoportosítást hajtson végre.”

(6) A Költségvetési Törvény 1. számú mellékletének 2002. évi adatai az alábbiak szerint változnak:

„A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 24. Kormányzati rendkívüli kiadások cím kiegészül az 4. Agrárhitelek törlesztési támogatása és elemikár-enyhítés alcímmel, melynek kiadási előirányzata 60 000,0 millió forint. A XXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 1107 231,7 millió forintra változik.”

Vegyes és záró rendelkezések

33. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 6. §-ának (4) bekezdése, 67. §-ának a) pontja;

b) a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény 40. §-a (2) bekezdésének b)-c) pontja.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 74. § (2) bekezdésében a „2002-ben 2,0 millió forintot” szövegrész „2002-ben 6,0 millió forintot” szövegrészre változik.

34. § Az Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. 11 045 800 forint, a Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Kht. 650 000 forint, az FVM Műszaki Intézet 13 954 545 forint,

a Halászati és Öntözési Kutatóintézet 12 850 000 forint, a Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet 18 618 000 forint, a Konzervipari Kutató-Fejlesztő és Minőségvizsgáló Intézet Kht. 48 124 968 forint, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. 5 000 000 forint, a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont 1 500 000 forint, az Országos Húsipari Kutatóintézet Kht. 10 125 000 forint, az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. 62 485 000 forint, a Zöldségtermesztési Kutatóintézet Rt. 46 501 317 forint kutatási szerződések alapján nyújtott, visszatérítendő támogatásból származó, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság jogutódjával, az Oktatási Minisztériummal szemben fennálló tartozás megfizetése alól mentesül.

1. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlés Hivatala
F01.a 1 Országgyűlés hivatali szervei 8 908,6 9 540,1
1 Működési költségvetés 373,0 597,2
1 Személyi juttatások 4 569,5 4 950,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 191,4 1 325,2
3 Dologi kiadások 1 940,0 1 982,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0
2 Felhalmozási költségvetés 7,0 63,0
1 Intézményi beruházási kiadások 387,7 415,5
2 Felújítás 1 200,0 1 534,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,4
3 Kölcsönök 14,0 14,0
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
F01.a 2 Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 4,2
F01.a 7 Nemzetközi konferenciák megrendezése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 4,7
1-4. cím összesen: 9 288,6 380,0 8 908,6 10 248,9 674,2 9 540,1
F01.a 5 Közbeszerzések Tanácsa 61,9 87,4
1 Működési költségvetés 262,2 549,7
1 Személyi juttatások 128,3 187,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 44,4 64,7
3 Dologi kiadások 134,3 400,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 20,3
2 Felújítás 3,3 7,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,8
3 Kölcsönök 22,8 12,8
5. cím összesen: 324,1 262,2 61,9 703,1 562,5 87,4
F08.f 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 105,0 105,0
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
F08.e 1 FIDESZ-Magyar Polgári Párt 635,0 635,0
F08.e 2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 386,4 386,4
F08.e 3 Magyar Szocialista Párt 754,9 754,9
F08.e 4 Szabad Demokraták Szövetsége 295,0 295,0
F08.e 5 Magyar Igazság és Élet Pártja 234,0 234,0
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
F08.e 1 Munkáspárt 72,9 72,9
F08.e 4 Kereszténydemokrata Néppárt 45,5 45,5
FO8.e 5 Magyar Demokrata Fórum 94,7 94,0
FO8.e 6 Magyar Demokrata Néppárt 30,6 30,6
8 Társadalmi önszerveződések támogatása
1 Társadalmi és karitatív feladatok támogatása
F08.f 1 Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása 348,1 347,9
F08.f 2 Az szja meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználása 551,8
6-8. cím összesen: 3 553,9 3 001,2
10 Magyar Rádió támogatása
F08.c 1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 2 777,0 3 330,5
F08.b 2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 500,0 500,0
F08.b 3 Magyar Rádió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre 203,7
11 Magyar Televízió támogatása
F08.c 1 Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire 5 347,7 6 369,9
F08.b 2 Magyar Televízió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre 827,6
12 Duna Televízió támogatása
F08.c 1 Duna Televízió műsorterjesztési költségeire 1 182,3 1 425,6
F08.c 14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 322,2 1 322,2
10-14. cím összesen: 11 129,2 13 979,5
I. fejezet összesen: 24 295,8 642,2 8 970,5 27 932,7 1 236,7 9 627,5

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
F01.a 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 383,9 542,6
1 Működési költségvetés 34,3
1 Személyi juttatások 151,2 313,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 52,1 66,6
3 Dologi kiadások 141,6 146,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 7,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 12,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 37,0 37,1
3 Kölcsönök 5,3 0,8
F01.a 2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
F01.a 1 Állami kitüntetések 113,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 96,0
3 Dologi kiadások 17,0
II. fejezet összesen: 496,9 496,9 588,4 35,1 542,6

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
F01.a 1 Alkotmánybíróság 795,0 927,0
1 Működési költségvetés 17,9
1 Személyi juttatások 400,6 442,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 140,5 145,1
3 Dologi kiadások 221,7 218,6
2 Felhalmozási költségvetés 15,8 34,9
1 Intézményi beruházási kiadások 38,0 83,1
2 Felújítás 10,0 18,1
4 Központi beruházási kiadások 84,9
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F01.a 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 120,0 69,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 34,6
4 Központi beruházási kiadások 120,0
III. fejezet összesen: 930,8 15,8 915,0 1 026,6 52,8 996,9

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
F01.a 1 Országgyűlési Biztos Hivatala 599,3 899,3
1 Működési költségvetés 16,8
1 Személyi juttatások 348,3 411,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 123,1 144,1
3 Dologi kiadások 108,6 107,1
2 Felhalmozási költségvetés 10,5
1 Intézményi beruházási kiadások 19,3 32,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,6
3 Kölcsönök 0,9 0,9
F01.a 2 Székházcserével kapcsolatos kiadások
F01.a 2 Székházcserével kapcsolatos kiadások
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,5
IV. fejezet összesen: 599,3 599,3 719,9 28,2 899,3

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
F01.a 1 Állami Számvevőszék 3 153,4 3 723,9
1 Működési költségvetés 4,9 26,6
1 Személyi juttatások 1 785,5 2 107,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 594,5 723,9
3 Dologi kiadások 420,7 422,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 187,0 8,7
2 Felhalmozási költségvetés 1,0 6,8
1 Intézményi beruházási kiadások 82,7 269,4
2 Felújítás 86,9 31,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 2,5
4 Központi beruházási kiadások 87,0
3 Kölcsönök 3,0 3,0
F04.c 2 Továbbképzési és Módszertani Intézet 61,0 74,9
1 Működési költségvetés 47,6 60,8
1 Személyi juttatások 36,7 46,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,9 15,6
3 Dologi kiadások 37,5 59,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 6,0 7,2
2 Felújítás 14,5 5,7
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F01.a 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 87,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Központi beruházási kiadások 87,0
2 EU-hoz való csatlakozás programja
F01.c 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés 27,9 27,9
1 Működési költségvetés 44,0 92,1
1 Személyi juttatások 12,5 3,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,7 0,9
3 Dologi kiadások 57,7 88,9
2 Felhalmozási költségvetés 75,3
1 Intézményi beruházási kiadások 109,3
V. fejezet összesen: 3 426,8 97,5 3 329,3 3 992,7 264,6 3 826,7

VI. BÍRÓSÁGOK

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
F03.a 1 Bíróságok 29 446,2 31 815,9
1 Működési költségvetés 3 945,5 3 412,5
1 Személyi juttatások 20 512,9 20 406,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 963,5 6 999,6
3 Dologi kiadások 5 143,9 5 153,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 69,5
2 Felhalmozási költségvetés 37,1 1 176,6
1 Intézményi beruházási kiadások 483,9 803,5
2 Felújítás 313,6 108,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 138,5
4 Központi beruházási kiadások 2 993,2
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F03.a 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 2 070,0 879,7
2 Felhalmozási költségvetés 840,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 860,0
4 Központi beruházási kiadások 2 910,0
F03.a 2 Ptk. alapján történő kártérítés 10,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 10,0
VI. fejezet összesen: 36 348,8 4 822,6 31 526,2 37 532,0 4 589,1 32 695,6

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
F03.a 1 Ügyészségek 13 909,7 14 535,0
1 Működési költségvetés 30,5 70,8
1 Személyi juttatások 8 565,5 8 663,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 907,1 3 097,0
3 Dologi kiadások 1 509,5 1 312,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,5 31,0
2 Felhalmozási költségvetés 895,4
1 Intézményi beruházási kiadások 529,5 237,4
2 Felújítás 243,0 250,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 130,0 270,4
4 Központi beruházási kiadások 1 141,9
3 Kölcsönök 50,6 15,5 54,7 19,6
F03.b 2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 146,3 163,5
1 Működési költségvetés 1,0 17,7
1 Személyi juttatások 94,7 115,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,2 40,5
3 Dologi kiadások 20,4 24,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F03.a 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 974,0 722,2
2 Felhalmozási költségvetés 43,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 830,9
4 Központi beruházási kiadások 1 017,0
VIII. fejezet összesen: 15 120,0 90,0 15 030,0 16 074,2 1 003,5 15 420,7

X. MINISZTERELNÖKSÉG

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Miniszterelnöki Hivatal
F01.a 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 3 540,7 4 223,6
1 Működési költségvetés 1,0 183,3
1 Személyi juttatások 2 042,8 2 627,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 701,3 854,8
3 Dologi kiadások 790,7 845,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,4 37,8
3 Kölcsönök 3,6 1,1 4,9 2,7
F01.a 2 Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság 2 235,9 4 488,1
1 Működési költségvetés 509,1 1 256,4
1 Személyi juttatások 556,2 575,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 197,0 205,7
3 Dologi kiadások 1 499,6 2 218,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 8,9
2 Felhalmozási költségvetés 16,0 456,4
1 Intézményi beruházási kiadások 390,7 1 608,1
2 Felújítás 115,0 88,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 505,6
4 Központi beruházási kiadások 645,8
3 Kölcsönök 1,0 0,8 0,6
F01.d 2 Magyar Közigazgatási Intézet 93,9 153,7
1 Működési költségvetés 24,0 306,2
1 Személyi juttatások 65,0 185,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,0 54,8
3 Dologi kiadások 26,9 73,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 6,2
2 Felújítás 2,3
3 Kincstári Vagyoni Igazgatóság
F01.b 1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 472,9 1 683,8
1 Működési költségvetés 20,0 34,9
1 Személyi juttatások 800,2 857,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 288,4 295,7
3 Dologi kiadások 337,4 439,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 1,5
2 Felhalmozási költségvetés 1,2
1 Intézményi beruházási kiadások 53,3 69,8
2 Felújítás 9,0 13,5
3 Kölcsönök 4,0 4,5 6,5
F01.b 2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás 199,9 3 201,6
1 Működési költségvetés 2 600,0 3 434,5
3 Dologi kiadások 2 006,6 2 157,6
2 Felhalmozási költségvetés 425,8
1 Intézményi beruházási kiadások 200,0 348,9
2 Felújítás 570,0 507,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,3 407,2
4 Központi beruházási kiadások 453,0
F01.a 3 Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok 504,0 2 184,0
1 Működési költségvetés 126,0 1 899,0
3 Dologi kiadások 155,0 436,4
2 Felhalmozási költségvetés 7 637,9
1 Intézményi beruházási kiadások 273,0 7 127,3
2 Felújítás 202,0 576,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 652,4
F01.a 4 Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága 1 602,1 1 792,9
1 Működési költségvetés 755,7 138,7
1 Személyi juttatások 215,8 126,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 79,2 45,8
3 Dologi kiadások 1 872,9 280,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 237,4
2 Felhalmozási költségvetés 160,7
1 Intézményi beruházási kiadások 82,9 156,3
2 Felújítás 106,6 149,9
3 Kölcsönök 0,2
F12.c 5 Hírközlési Intézmények 94,0
1 Működési költségvetés 9 677,8 8 960,8
1 Személyi juttatások 1 579,2 2 072,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 550,8 722,5
3 Dologi kiadások 3 591,7 4 379,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 83,8 65,6
2 Felhalmozási költségvetés 51,0 27,5
1 Intézményi beruházási kiadások 3 527,1 1 768,1
2 Felújítás 390,0 34,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 385,1
  Vissza az oldal tetejére