Időállapot: közlönyállapot (2002.XII.7.)

2002. évi LI. törvény - az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991. március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetéséről 2/2. oldal

(3) [Székhely] Az Unió és állandó szerveinek székhelye Genf.

(4) [Székhelyre vonatkozó megállapodás] Az Unió - székhelyére vonatkozóan - a Svájci Államszövetséggel megállapodást köt.

25. Cikk

Szervek

Az Unió állandó szervei a Tanács és az Unió Hivatala.

26. Cikk

Tanács

(1) [Összetétel] A Tanács az Unió tagjainak képviselőiből áll. Az Unió mindegyik tagja egy képviselőt és egy helyettes képviselőt jelöl a Tanácsba. A képviselőket vagy a helyettes képviselőket munkatársak vagy tanácsadók segíthetik.

(2) [Tisztségviselők] A Tanács a tagjai közül elnököt és első elnökhelyettest választ. A Tanács további elnökhelyetteseket választhat. Az első elnökhelyettes helyettesíti az elnököt, ha az hivatali feladatai ellátására nem képes. Az elnök megbízatása három évre szól.

(3) [Ülések] A Tanács ülését az elnök hívja össze. A Tanács évente egyszer rendes ülésszakot tart. Az elnök a Tanácsot saját kezdeményezésére is összehívhatja; az Unió tagjai egyharmadának kérelmére az elnök három hónapon belül köteles összehívni a Tanácsot.

(4) [Megfigyelők] Azok az államok, amelyek nem tagjai az Uniónak, megfigyelőként hívhatók meg a Tanács üléseire. Ezekre az ülésekre más megfigyelők, valamint szakértők is meghívhatók.

(5) [Feladatok] A Tanács feladatai a következők:

(i) tanulmányozza azokat az intézkedéseket, amelyek az Unió érdekeinek védelméhez, valamint fejlődésének előmozdításához szükségesek;

(ii) megállapítja saját eljárási szabályait;

(iii) kinevezi a főtitkárt; ha szükségesnek tartja, a főtitkárhelyettest, és meghatározza kinevezésük feltételeit;

(iv) megvizsgálja az Unió tevékenységéről szóló éves jelentést, és meghatározza az Unió jövőbeni tevékenységének programját;

(v) megadja a főtitkárnak az Unió feladatainak teljesítéséhez szükséges valamennyi útmutatást;

(vi) megállapítja az Unió igazgatási és pénzügyi szabályzatát;

(vii) megvizsgálja és jóváhagyja az Unió költségvetését, és megállapítja az Unió tagjainak hozzájárulását;

(viii) megvizsgálja és jóváhagyja a főtitkár által előterjesztett számviteli beszámolót;

(ix) meghatározza a 38. Cikkben szabályozott értekezletek időpontját és helyét, valamint megteszi az előkészítésükhöz szükséges intézkedéseket;

(x) meghoz minden szükséges határozatot az Unió hatékony működésének biztosítására.

(6) [Szavazatok]

a) Az Unió minden egyes tagja, amely állam, a Tanácsban egy szavazattal rendelkezik.

b) Bármely Szerződő Fél, amely kormányközi szervezet, a hatáskörébe tartozó ügyekben gyakorolhatja a szavazati jogot olyan tagállamai nevében, amelyek tagjai az Uniónak. Egyetlen ilyen kormányközi szervezet sem gyakorolhatja azt a jogot, hogy tagállamai nevében szavazzon, ha a tagállamok szavazati jogukat maguk gyakorolják, és viszont.

(7) [Többség] A Tanács bármely határozatához a leadott szavazatok egyszerű többsége szükséges, azzal a kivétellel, hogy a Tanács bármely, az (5) bekezdés (ii), (vi) és (vii) pontja, valamint a 28. Cikk (3) bekezdése, a 29. Cikk (5) bekezdésének b) pontja és a 38. Cikk (1) bekezdése szerinti határozatának meghozatalához a leadott szavazatok háromnegyede szükséges. A tartózkodás szavazatként nem vehető figyelembe.

27. Cikk

Az Unió Hivatala

(1) [A Hivatal feladatai és irányítása] Az Unió Hivatala ellát minden, a Tanács által ráruházott kötelezettséget és feladatot. A Hivatal a főtitkár irányítása alatt áll.

(2) [A főtitkár kötelezettségei] A főtitkár a Tanácsnak tartozik felelősséggel; felelős a Tanács határozatainak végrehajtásáért. A Tanácsnak elfogadás végett benyújtja az Unió költségvetését, továbbá felelős annak végrehajtásáért. Beszámol a Tanácsnak intézkedéseiről, valamint az Unió tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről.

(3) [Alkalmazottak] A 26. Cikk (5) bekezdése (iii) pontjának fenntartásával, az Unió Hivatala feladatainak hatékony teljesítéséhez szükséges alkalmazottak kinevezésének és foglalkoztatásának feltételeit az igazgatási és pénzügyi szabályzat határozza meg.

28. Cikk

Nyelvek

(1) [A Hivatalban használt nyelvek] Az Unió feladatai teljesítése során az angol, a francia, a német, valamint a spanyol nyelvet használja.

(2) [Meghatározott üléseken használt nyelvek] A Tanács és a felülvizsgálati értekezletek üléseit e négy nyelven kell megtartani.

(3) [További nyelvek] A Tanács további nyelvek használatáról is határozhat.

29. Cikk

Pénzügyek

(1) [Bevételek] Az Unió költségeit a következő forrásokból fedezik:

(i) az Unió tagállamainak éves hozzájárulásai;

(ii) a szolgáltatásokért kapott térítések;

(iii) egyéb bevételek.

(2) [Hozzájárulási egységek]

a) Az éves hozzájárulások teljes összegéből való tagállami részesedés mértékét a tagállamok hozzájárulásaiból fedezendő kiadások teljes összege, valamint a tagállamokra nézve a (3) bekezdés szerint alkalmazandó hozzájárulási egységek számának függvényében kell meghatározni. Az említett részesedést a (4) bekezdésben foglaltak szerint kell kiszámítani.

b) A hozzájárulási egységek számát egész számokban vagy azok törtrészében kell kifejezni azzal, hogy a törtszám nem lehet egyötödnél kisebb.

(3) [Hozzájárulások: az egyes tagok részesedése]

a) Az Unió olyan tagja tekintetében, amely az 1961/72. évi vagy az 1978. évi szöveg szerint már fél volt abban az időpontban, amikor ehhez az Egyezményhez csatlakozott, a hozzájárulási egységek száma azonos lesz azzal a számmal, amelyet az említett időpontot közvetlenül megelőzően reá nézve alkalmaztak.

b) Bármely más tagállam az Unióhoz való csatlakozásakor a főtitkárhoz intézett nyilatkozatában köteles megjelölni a reá nézve alkalmazandó hozzájárulási egységek számát.

c) Bármely uniós tagállam a főtitkárhoz intézett nyilatkozatában megjelölhet olyan egységszámot, amely eltér az a) vagy b) pont szerint reá nézve alkalmazandó számtól. Ha a nyilatkozat megtételére a naptári év első hat hónapjában került sor, az a következő naptári év kezdetétől, ellenkező esetben a nyilatkozattétel évét követő második naptári év kezdetével válik hatályossá.

(4) [Hozzájárulások: a részesedések kiszámítása]

a) Az egy hozzájárulási egységnek megfelelő összeget minden költségvetési időszakra úgy kell megállapítani, hogy az adott időszakban az Unió tagállamainak hozzájárulásaiból fedezendő kiadások teljes összegét el kell osztani az ezen államokra alkalmazandó egységek számának összegével.

b) Az Unió egyes tagállamai hozzájárulásának összegét úgy kell megállapítani, hogy az egy hozzájárulási egységnek megfelelő összeget meg kell szorozni az adott tagállamra alkalmazandó hozzájárulási egységek számával.

(5) [Hozzájárulási hátralékok]

a) Az Unió azon tagállama, amely a hozzájárulás fizetését tekintve hátralékban van, a b) pontban foglalt eset kivételével nem gyakorolhatja szavazati jogát a Tanácsban, ha a hátralék összege eléri vagy meghaladja az előző teljes évben esedékes hozzájárulás összegét. A szavazati jog felfüggesztése ezen uniós tagállamot nem mentesíti az ezen Egyezményből eredő kötelezettségei alól, és nem fosztja meg az ezen Egyezmény szerinti egyéb jogoktól.

b) A Tanács az előzőekben említett uniós tagállam számára engedélyezheti szavazati jogának gyakorlását, ha és amíg a Tanács kellően bizonyítottnak látja azt, hogy a fizetési késedelem rendkívüli és elháríthatatlan körülmények következményeként állt elő.

(6) [A könyvelés átvizsgálása] Az Unió könyvelésének átvizsgálását, az igazgatási és pénzügyi szabályzatban meghatározott módon, az Unió valamely tagállamának kell elvégeznie. Ezt az uniós tagállamot, annak egyetértésével, a Tanács jelöli ki.

(7) [A kormányközi szervezetek hozzájárulása] Az a Szerződő Fél, amely kormányközi szervezet, nem köteles hozzájárulást fizetni. Amennyiben vállalja a hozzájárulás fizetését, az (1)-(4) bekezdésben foglaltak megfelelően alkalmazandók.

IX. Fejezet

AZ EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSA; KÜLÖN MEGÁLLAPODÁSOK

30. Cikk

Az Egyezmény végrehajtása

(1) [Végrehajtással kapcsolatos intézkedések] Mindegyik Szerződő Fél meghozza az ennek az Egyezménynek a végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedést, így különösen:

(i) megfelelő jogorvoslatokat biztosít a nemesítői jogok hatékony érvényesítésére;

(ii) a nemesítői jogok megadásával megbízott hatóságot tart fenn, vagy az említett feladattal egy másik Szerződő Fél által fenntartott hatóságot bíz meg;

(iii) az információk rendszeres közzétételével biztosítja a nyilvánosság tájékoztatását

- a nemesítői jogok bejelentéséről és megadásáról, valamint

- a javasolt és elfogadott fajtanevekről.

(2) [Jogszabályok összhangja] A megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okirat letétbe helyezésekor, az eset körülményeihez képest, minden államnak vagy kormányközi szervezetnek abban a helyzetben kell lennie, hogy ennek az Egyezménynek a rendelkezéseit saját jogalkotásával összhangban érvényre tudja juttatni.

31. Cikk

A Szerződő Felek és a korábbi szövegekhez csatlakozott államok közötti kapcsolatok

(1) [Az ehhez az Egyezményhez csatlakozott államok közötti kapcsolatok] Az Unió azon tagállamai között, amelyek mind ehhez az Egyezményhez, mind az Egyezmény bármelyik korábbi szövegéhez csatlakoztak, csak ez az Egyezmény alkalmazható.

(2) [Lehetséges kapcsolatok olyan államokkal, amelyek ehhez az Egyezményhez nem csatlakoztak] Az Unió bármely tagállama, amely ehhez az Egyezményhez nem csatlakozott, a főtitkárhoz címzett értesítésében kinyilváníthatja, hogy az Uniónak kizárólag az ezen Egyezmény szerinti tagjaival való kapcsolataiban azt a legutolsó szöveget fogja alkalmazni, amelyhez csatlakozott. A nyilatkozatot tevő tagállam, az értesítés időpontját követő egy hónap elteltével, addig, amíg ehhez az Egyezményhez nem csatlakozik, a kizárólag az ehhez az Egyezményhez csatlakozott tagokkal való kapcsolatában azt a legutolsó szöveget alkalmazza, amelyhez csatlakozott, míg az utóbbiak ezt az Egyezményt alkalmazzák az előbbiek tekintetében.

32. Cikk

Külön megállapodások

Az Unió tagjai fenntartják maguknak a jogot, hogy a fajták oltalmával kapcsolatban külön megállapodásokat kössenek egymással, amennyiben azok nem ellentétesek ennek az Egyezménynek a rendelkezéseivel.

X. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. Cikk

Aláírás

Ezt az Egyezményt aláírhatja bármely olyan állam, amely az Egyezmény elfogadásának időpontjában az Unió tagja. A szöveg 1992. március 31-ig áll nyitva aláírásra.

34. Cikk

Megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás; csatlakozás

(1) [Államok és meghatározott kormányközi szervezetek]

a) Az e cikkben foglaltaknak megfelelően, bármely állam csatlakozhat ehhez az Egyezményhez.

b) Az e cikkben foglaltaknak megfelelően, bármely kormányközi szervezet csatlakozhat ehhez az Egyezményhez, ha

(i) az ezen Egyezmény által szabályozott ügyek vonatkozásában hatáskörrel rendelkezik,

(ii) a nemesítők jogainak megadása és oltalma tekintetében minden tagállamára kötelező, saját szabályokkal rendelkezik, és

(iii) belső szabályzata alapján megfelelő felhatalmazással rendelkezik arra nézve, hogy csatlakozzék ehhez az Egyezményhez.

(2) [Csatlakozási okirat] Bármely, ezt az Egyezményt aláíró állam annak részesévé válik, ha letétbe helyezi megerősítési, elfogadási vagy jóváhagyási okiratát. Bármely, ezt az Egyezményt alá nem író állam és bármely kormányközi szervezet ennek az Egyezménynek a részesévé válik, ha letétbe helyezi csatlakozási okiratát. A megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratot a főtitkárnál kell letétbe helyezni.

(3) [A Tanács állásfoglalása] Bármely állam, amely nem tagja az Uniónak, és bármely kormányközi szervezet csatlakozási okiratának letétbe helyezése előtt köteles kérni a Tanács állásfoglalását arról, hogy jogszabályai összhangban vannak-e ennek az Egyezménynek a rendelkezéseivel. Ha az állásfoglalást tartalmazó határozat igenlő, a csatlakozási okirat letétbe helyezhető.

35. Cikk

Fenntartások

(1) [Alapelv] A (2) bekezdésben foglaltak kivételével ezzel az Egyezménnyel kapcsolatban fenntartásnak nincs helye.

(2) [Lehetséges kivétel]

a) A 3. Cikk (1) bekezdésének rendelkezései ellenére bármely államnak, amely ehhez az Egyezményhez való csatlakozásának időpontjában az 1978. évi szövegnek is részese, és amely az ivartalanul reprodukálható fajtákra a nemesítői jogtól eltérő iparjogvédelmi oltalmat nyújt, jogában áll ezt a gyakorlatot folytatni anélkül, hogy ezt az Egyezményt a nevezett fajtákra alkalmazná.

b) Bármely állam, amely ezzel a joggal él, a megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezésekor megfelelően értesíti erről a főtitkárt. Ugyanez az állam az említett értesítést bármikor visszavonhatja.

36. Cikk

Jogszabályokra, továbbá az oltalmazott nemzetségekre és fajokra vonatkozó közlések; nyilvánosságra hozandó tájékoztatás

(1) [Első értesítés] Bármely állam vagy kormányközi szervezet az ezen Egyezmény megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezésekor közli a főtitkárral

(i) a nemesítői jogokról rendelkező jogszabályait, és

(ii) azoknak a növénynemzetségeknek és fajoknak a jegyzékét, amelyekre az ehhez az Egyezményhez való csatlakozás időpontjában, ennek az Egyezménynek a rendelkezéseit alkalmazni fogja.

(2) [Értesítés a változásokról] Mindegyik Szerződő Fél haladéktalanul értesíti a főtitkárt

(i) a nemesítői jogokról rendelkező jogszabályaiban bekövetkező bármely változásról, és

(ii) az ezen Egyezmény további növénynemzetségekre és fajokra való alkalmazásának bármely kiterjesztéséről.

(3) [Tájékoztatás nyilvánosságra hozatala] A főtitkár a Szerződő Felektől kapott közlések alapján tájékoztatást hoz nyilvánosságra

(i) a nemesítői jogokról rendelkező jogszabályokról és az ezekben bekövetkező bármely változásról, és

(ii) az (1) bekezdés (ii) pontjában foglalt növénynemzetségek és fajok jegyzékéről, valamint a (2) bekezdés (ii) pontjában meghatározott bármely kiterjesztésről.

37. Cikk

Hatálybalépés; korábbi szövegek lezárása

(1) [Hatálybalépés] Ez az Egyezmény egy hónappal azt a napot követően lép hatályba, amikor öt állam a megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratát letétbe helyezi, feltéve, hogy az említett okiratok közül legalább hármat az 1961/72. évi vagy az 1978. évi szöveg szerint részes állam helyezett letétbe.

(2) [Későbbi hatálybalépés] Bármely - az (1) bekezdés által nem érintett - állam vagy bármely kormányközi szervezet azt a napot követő egy hónap elteltével válik ennek az Egyezménynek a részesévé, amikor a megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratát letétbe helyezte.

(3) [Az 1978. évi szöveg lezárása] Ennek az Egyezménynek az (1) bekezdés szerinti hatálybalépését követően az 1978. évi szöveg tekintetében csatlakozási okirat nem helyezhető letétbe, azzal a kivétellel, hogy bármely - az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének kialakult gyakorlatával összhangban - fejlődő országnak tekinthető állam 1995. december 31-ig, illetve bármely más állam 1993. december 31-ig letétbe helyezheti a fenti okiratot akkor is, ha ez az Egyezmény ez előtt az időpont előtt lép hatályba.

38. Cikk

Az Egyezmény felülvizsgálata

(1) [Értekezlet] Ezt az Egyezményt az Unió tagjainak értekezlete felülvizsgálhatja. Az értekezlet összehívásáról a Tanács határoz.

(2) [Határozatképesség és többség] Az értekezlet akkor határozatképes, ha azon az uniós tagállamoknak legalább a fele képviselteti magát. Bármely felülvizsgált szöveg elfogadásához az értekezleten jelen lévő és szavazó uniós tagállamok háromnegyedes többsége szükséges.

39. Cikk

Felmondás

(1) [Értesítések] Ezt az Egyezményt a főtitkárhoz intézett értesítéssel bármely Szerződő Fél felmondhatja. A főtitkár az értesítés kézhezvételéről az Unió valamennyi tagját haladéktalanul értesíti.

(2) [Korábbi szövegek] Ennek az Egyezménynek a felmondásáról szóló értesítést bármely olyan korábbi szövegnek a felmondásáról szóló közlésnek is kell tekinteni, amelyhez az ezt az Egyezményt felmondó Szerződő Fél csatlakozott.

(3) [A hatálybalépés időpontja] A felmondás az értesítés főtitkár általi kézhezvételének évét követő naptári év végén lép hatályba.

(4) [Szerzett jogok] A felmondás nem érinti a növényfajtára az ezen Egyezmény vagy bármely korábbi szöveg alapján - a felmondás hatálybalépésének napját megelőzően - már megszerzett jogokat.

40. Cikk

A meglévő jogok fennmaradása

Ez az Egyezmény nem korlátozza a Szerződő Felek jogszabályai, illetve korábbi szövegek vagy bármely, az Unió tagjai között létrejött - ettől az Egyezménytől eltérő - megállapodás alapján fennálló nemesítői jogokat.

41. Cikk

Az Egyezmény eredeti példánya és hivatalos szövegei

(1) [Eredeti példány] Ezt az Egyezményt angol, francia és német nyelven készült egyetlen, eredeti példányban írják alá; a szövegek közötti eltérések esetén a francia szöveg az irányadó. Az eredeti példányt a főtitkárnál helyezik letétbe.

(2) [Hivatalos szövegek] A főtitkár az érdekelt kormányokkal folytatott tanácskozás után gondoskodik ezen Egyezmény arab, holland, olasz, japán és spanyol, továbbá a Tanács által megjelölt más nyelvű hivatalos fordításának elkészítéséről.

42. Cikk

A letéteményesi feladatok

(1) [Másolatok átadása] Ennek az Egyezménynek a hitelesített másolatait a főtitkár minden olyan államnak és kormányközi szervezetnek, amely az ezt az Egyezményt elfogadó diplomáciai értekezleten képviseltette magát, valamint - kérésére - bármely más államnak vagy kormányközi szervezetnek megküldi.

(2) [Bejegyzés] A főtitkár ezt az Egyezményt az Egyesült Nemzetek Szervezetének Titkárságánál bejegyezteti.”

3. § Ez a törvény 2003. január 1-jén lép hatályba.

4. § Az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásáról a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter együttesen gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére