Időállapot: közlönyállapot (2002.XII.26.)

2002. évi LXII. törvény - a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről 3/15. oldal

k) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény 7. §-a (11) bekezdésének c) pontja,

l) a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény 65. § (9) bekezdésében a „kizárólag” szövegrész,

m) a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 3. §-ának (6) bekezdése, valamint az azt megállapító 2001. évi LXXIV. törvény 1. §-a (2) bekezdésének megfelelő része,

n) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásáról szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 5. számú mellékletének IV. pontja,

o) az egyes, egészségügyet és társadalombiztosítást érintő törvények módosításáról szóló 2002. évi LVIII. törvény 49. §-ának (9) bekezdése.

106. § (1) A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 435. §-a 2002. december 31-én hatályát veszti.

(2) A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló 2002. évi XXIII. törvény 35. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E törvény hatálybalépését követően az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról szóló 2001. évi CVII. törvénynek (a továbbiakban: Ekszt.) a 4-10. §-ai - ide nem értve a 9. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezést -, a 12. § (3) bekezdése, a 15. §-a, a 25. § (4) bekezdése - ide nem értve a 9. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés tekintetében történő alkalmazhatóságát -, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 3. §-ának (3) bekezdése, a 11. §-ának (6) bekezdése, a 116. §-ának (2)-(4) bekezdései tekintetében a klinikai központra vonatkozó rendelkezései vonatkozásában, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 17. §-a (1) bekezdésének v) pontja, a 17. §-a (2) bekezdése második mondatának 17. §-a (1) bekezdésének v) pontjára utaló rendelkezése 2003. július 1-jétől alkalmazhatóak. Az Ekszt. 25. § (1) bekezdésében a „2003. január 1. napjától” szövegrész helyébe a „2003. július 1. napjától” szövegrész lép.”

(3) A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló 2002. évi XXIII. törvény 35. §-ának (2) bekezdéséből a „Sportlétesítmények Vállalat Rt.” szövegrész 2002. december 31-én hatályát veszti.

(4) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 116. §-ának (5) bekezdése, valamint 119. §-a 2002. december 31-én hatályát veszti.

(5) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben az (1) bekezdés alapján az egyházakat megillető összeg együttesen nem éri el a nyilatkozattal érintett év államháztartási szintű, pénzforgalmi személyi jövedelemadójának 0,8 százalékát, ennek mértékéig az egyházaknak ténylegesen átutalandó összeget a központi költségvetésből ki kell egészíteni. E kiegészítés összegéből az egyes egyházak a javukra a személyi jövedelemadójuk 1%-áról közvetlenül rendelkező magánszemélyek arányában részesülnek.”

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 4. §-ának (3) bekezdése, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 103. §-ának (1) bekezdésének megfelelő része, valamint (4) bekezdése, továbbá a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény 153. §-a, az azt megelőző fejezetszámmal és fejezetcímmel együtt.

(7) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvénynek a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény 153. §-a által megállapított 4. §-ának (2)-(4) bekezdései nem lépnek hatályba.

107. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az 1996. január 1-je után állami költségvetési és PHARE, ISPA, SAPARD forrásból megvalósult és megvalósuló kincstári vagyonnak minősülő szennyvízelvezető és -tisztító, valamint hulladékgazdálkodási létesítményeket, berendezéseket (gépeket) ingyenesen a vagyontárgy elhelyezkedése szerinti önkormányzat tulajdonába adja, amennyiben a projekt végső kedvezményezettje helyi önkormányzat.

108. § Az Országgyűlés a jogelőd Népstadion és Létesítményeinek a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 16. §-ának (1) bekezdése alapján fennálló 74 063 000,0 forint, azaz hetvennégymillió-hatvanháromezer forint befizetési kötelezettsége teljesítését a jogutód Sportfólió Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Társaság javára elengedi.

109. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 9/D. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben és a 9/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, az előirányzatok minimum összegére vonatkozó előírásoktól 2003. évben el lehet térni.

110. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az orosz államadósság terhére beérkező iker-motorkocsik MÁV Rt. részére történő kedvezményes átengedése érdekében saját hatáskörben a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, 7. alcímszámon a Fejezeti tartalék előirányzatot a 2003-ban beérkező, a vasúti személyszállítási járműpark fejlesztését szolgáló iker-motorkocsik ellenértékének megfelelően megemelje. A MÁV Rt. az erre a célra kapott költségvetési juttatást soron kívül befizeti a XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követeléskezelés költségei fejezet, 4. cím Tőkekövetelések visszatérülése, 1. alcím Kormányhitelek visszatérülése előirányzat javára. A támogatás folyósítására a megkötendő szállítási szerződések szerinti beérkezésnek megfelelően kerül sor, elszámolása a vasúttársaságnál tőkejuttatásként történik.

111. § (1) A közoktatási feladatok ellátásánál a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók a 28. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti normatívára jogosultak. A képzésbe 2003-2004. tanévtől belépők tekintetében a 28. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt normatíva mértékeket kell alkalmazniuk.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók 2003. december 31-ig a 28. §-a (1) bekezdésének h) pontja szerinti, ezt követően a 28. § (1) bekezdés g) pontjában megjelölt mértékű normatívára jogosultak.

112. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 2002. évi XLV. törvény 34. §-a (3) bekezdésének b) pontjában a „19. § g) pontja, továbbá 40. §-ának (4) és (5) bekezdése” szövegrész helyébe 2002. december 15-ei hatállyal a „19. §-a (2) bekezdésének g) pontja” szövegrész lép.

113. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 4. §-ának (2) bekezdésében és 5. §-ának (2) bekezdésében a „10. § (3) bekezdése” szövegrész „10. § (2) bekezdése” szövegrészre, a 11/A. §-ának (2) bekezdésében az „egészségügyi miniszter” szövegrész „egészségügyi, szociális és családügyi miniszter” szövegrészre változik.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásról szóló 2001. évi LXXXIV. törvény 14. §-a a) pontjának szövegében a „2002. december 31-ig” szövegrész „2003. december 31-ig” szövegrészre változik.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 3. §-ának (2) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

„E rendelkezés alkalmazásában a biztosítási jogviszony alapján fennálló járulékfizetéssel azonos elbírálás alá esik a baleseti járulék (Tbj. 36-37. §) fizetésére fennálló kötelezettség is.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 1. számú melléklete 12. pontjában az „a 7. § (15) bekezdése szerint feloldott” szövegrész helyébe az „a 7. § (15) bekezdése vagy a 29/D. § (1) bekezdése szerint felhasznált (feloldott)” szövegrész lép.

(5) E törvény hatálybalépésével a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Fat.) 19. §-a hatályát veszti, egyidejűleg a Fat. 2003. január 1-jétől hatályos 12. §-a (5) bekezdésében a „(3) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(3)-(4) bekezdésekben” szövegrész; az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 38. §-a (2) bekezdésében és 43. § (5) bekezdésében a „33. § (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „33. § (6) bekezdésében” szövegrész, a 3. számú melléklet I. rész 2/b) pontjában a „2. számú melléklet 6., 7. és 12. pontjában” szövegrész helyébe a „2. számú melléklet 6., 8. és 13. pontjában” szövegrész, illetve a „2. számú melléklet 6., 7. és 12. pontjai csak a 2. számú melléklet 31. pontjának” szövegrész helyébe a „2. számú melléklet 6., 8. és 13. pontjai csak a 2. számú melléklet 25. pontjának” szövegrész lép.

114. § Az e törvény 93. §-ával megállapított, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 28. §-ának (1)-(2) bekezdése, valamint 31. §-a (1) bekezdésének g)-h) pontja rendelkezéseit a törvény hatálybalépését követően kezdeményezett földhivatali eljárások esetében kell alkalmazni.

115. § Az e törvény 84. §-ával megállapított, a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény rendelkezései a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, a hivatalosan támogatott exporthitelek bizonyos irányelveinek alkalmazásáról szóló, a Tanács 1978. április 4-i határozata helyébe lépő 2000. december 22-én kelt 76/2001/EK határozattal összeegyeztethető szabályozást tartalmaznak.

116. § (1) A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról szóló 2001. évi XCIV. törvény 1. számú mellékletének vízgazdálkodás ágazat, szennyvízcsatornázás és tisztítás alágazat alatti 9. sorszámú Sopron önkormányzat Sopron (Ágfalva, Harka, Kópháza) régió csatornázási és szennyvíztisztítási programjára megítélt összesen 587,0 millió forint (2002. évre 73,0 millió forint, 2003. évre 147,0 millió forint, 2004. évre 112,0 millió forint, 2005. évre 138,0 millió forint, 2006. évre 117,0 millió forint), a 10. sorszámú Szeged önkormányzat Szeged város csatornahálózat fejlesztésére megítélt összesen 1365,0 millió forint (2002. évre 95,0 millió forint, 2003. évre 616,0 millió forint, 2004. évre 654,0 millió forint), a hulladékgazdálkodás ágazat alatti 1. sorszámú Miskolc önkormányzat Térségi hulladékgazdálkodási programjára megítélt összesen 417,0 millió forint (2002. évre 138,0 millió forint, 2003. évre 279,0 millió forint), a 2. sorszámú Szeged önkormányzat Térségi hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása beruházásához megítélt összesen 847,0 millió forint (2002. évre 169,0 millió forint, 2003. évre 160,0 millió forint, 2004. évre 518,0 millió forint), valamint a 3. sorszámú Szolnok önkormányzat Térségi hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása beruházásához megítélt összesen 545,0 millió forint (2002. évre 223,0 millió forint, 2003. évre 322,0 millió forint) címzett támogatás azon része, mely az ISPA támogatás hazai társfinanszírozására szolgál, az e törvény XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 5. alcím, 5. jogcím-csoport, „ISPA támogatásokból megvalósuló programok” előirányzatra, a fennmaradó rész az e törvény XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 5. alcím, 6. jogcím-csoport, „EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése” előirányzatra kerül átcsoportosításra. Az átcsoportosított források kizárólag a megítélésükkor meghatározott célokra, a fenti önkormányzatok beruházásainak finanszírozására fordíthatók.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott beruházások 2002. évi címzett és céltámogatások előirányzatát terhelő összege 2003-ban kerül felhasználásra az (1) bekezdésben meghatározott módon.

(3) A finanszírozási forrás (1) és (2) bekezdés szerinti megváltoztatására abban az esetben kerül sor, amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt önkormányzatok ahhoz 2003. március 31-ig hozzájárulnak az önkormányzatok címzett támogatásról való lemondás módját meghatározó jogszabályok szerint.

(4) A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról szóló 2001. évi XCIV. törvény 1. számú melléklet 3. sorában az önkormányzat megnevezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Csorna város önkormányzata”

(5) A (4) bekezdés szerinti változtatásra az érintett önkormányzatok megállapodásától függően kerül sor.

117. § (1) A Magyar Államkincstár Rt. (a továbbiakban: Kincstár) 2003. június 30. napjával megszűnik. A Kincstár jogszabályokban foglalt feladatait 2003. június 30. napjától az Államháztartási Hivatal (a továbbiakban: ÁHH) látja el. A Kincstár jogait és kötelezettségeit 2003. június 30. napjától az ÁHH gyakorolja. Az ÁHH elnevezése 2003. június 30. napjától Magyar Államkincstárra változik.

(2) A Kincstár munkavállalóinak munkaviszonya - a munkavállaló egyetértése esetén - a Kincstár megszűnésével egyidejűleg közszolgálati jogviszonnyá alakul át azzal, hogy a munkavállaló illetménye korábbi munkaviszonya alapján őt megillető személyi alapbérnél kevesebb nem lehet. A Kincstárnál elismert és eltöltött időt közszolgálati jogviszonyban eltöltött időnek kell tekinteni.

(3) A Kincstár megszűnésével és feladatainak átadásával kapcsolatos további szabályokat külön törvény tartalmazza.

118. § A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

a) 232. §-ának (2) bekezdése szerinti kamat mértéke 2003. évben 11%,

b) 301. §-ának (1) bekezdése szerinti kamat mértéke 2003. évben 11%,

c) 301. §-ának (2) bekezdése szerinti kamat mértéke 2003. évben 4%.

119. § Az illetményt, tiszteletdíjat az e törvény 100. §-ával megállapított, a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény 1. §-a, 20. §-ának (1) bekezdése, valamint az e törvény 76. §-ával megállapított, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 45. §-a (1) bekezdésének a), b) pontja szerint kell megállapítani azzal, hogy az érintett az illetménynövekmény, tiszteletdíj-növekmény 50%-ára 2003. január 1-jétől, a további 50%-ára 2004. január 1-jétől jogosult.

120. § (1) Az e törvény 78. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/A. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezést először a 2003. évi normatív hozzájárulások és támogatások igénylésétől kezdődően kell alkalmazni.

(2) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 19/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A felügyeleti díj éves mértéke:

a) atomerőmű és kutatóreaktor esetén a névleges hőteljesítmény (MWth) és a számítási alap szorzata, a számítási alap 176 390 Ft/MWth/év;

b) az atomerőművi kiégett üzemanyag átmeneti tárolója esetén az előző év végén tárolt kiégett kazetták darabszáma és a számítási alap szorzata, a számítási alap 75 000 Ft/db.”

121. § (1) Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény 203. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Tbj. 45. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

»(4) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történt visszalépés, valamint az Mpt. 24. §-ának (7) bekezdése és az Mpt. 29. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti átutalás esetén a tag egyéni számláján a visszalépési kérelem kézhezvételét magában foglaló negyedév fordulónapi követelésének a tagdíj-kiegészítéssel csökkentett összegét a Nyugdíjbiztosítási Alapba kell átutalni. Az átutalásról a magánnyugdíjpénztár a visszalépési kérelem kézhezvételének negyedévét követő 50 napon belül gondoskodik, hivatkozva a pénztártag személyi adataira és TAJ számára, egyidejűleg az átutalás megtörténtéről, az átutalt összegről a foglalkoztatót és a volt pénztártagot is tájékoztatja. A biztosított egyéni számláján jóváírt összegről évenkénti összesítésben adatszolgáltatást kell teljesíteni az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére. A tagdíj-kiegészítés Mpt. 26. § (5) bekezdése szerinti összegét a magánnyugdíjpénztár a visszalépést követő 60 napon belül a tag, illetve a kedvezményezett rendelkezése szerint visszafizeti vagy önkéntes nyugdíjpénztárba utalja át.«

(2) Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény 274. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Mpt. 24. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (5)-(6) bekezdések számozása (6)-(7) bekezdésre változik:

»(4) Megállapodást köthet a pénztárral tagdíjfizetésre az a pénztártag, aki

a) időlegesen nem rendelkezik a tagdíj alapjául a Tbj.-ben meghatározott járulékalapot képező jövedelemmel, vagy

b) aki a Tbj. 34. § (1) bekezdése szerint megállapodást köthet az illetékes társadalombiztosítási igazgatási szervvel társadalombiztosítási nyugellátásra.

(5) A tagdíjfizetésre kötött megállapodás a megkötése napján, legkorábban a tárgyhónap első napján jön létre. A tárgyhónap első napját megelőző időre megállapodás nem köthető. Ezt követően a tagdíjat a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetni. A befizetés elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja maga után. A tagdíj fizetését - támogatási megállapodás alapján - a tag helyett más is átvállalhatja. A támogatás jogosultja a pénztártag. A támogatás felhasználására a tagdíjra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.«

(3) Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény 208. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„208. § Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho.) 3. §-ának a) pontja, valamint b) pontjának bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és egyidejűleg a § a következő (2) bekezdéssel egészül ki, valamint a jelenlegi rendelkezés számozása (1) bekezdésre változik:

[A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapja az adóévben juttatott (megszerzett), az Szja tv.-ben meghatározott:]

»a) összevont adóalapba tartozó jövedelemnél az adóelőleg megállapításánál figyelembe vett összeg;«

»bb) a természetbeni juttatások adóalapként meghatározott értéke, azonban az Szja tv. 69. §-a (7) bekezdésének rendelkezései szerint számított összeg után az egészségügyi hozzájárulást nem kell megfizetni,«

»(2) Mentes a százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetése alól az a jövedelem, természetbeni juttatás, amely után a fennálló biztosítási jogviszonyra tekintettel a társadalombiztosítási szabályok szerint járulékfizetési kötelezettség keletkezik. E rendelkezés alkalmazásában a biztosítási jogviszony alapján fennálló járulékfizetéssel azonos elbírálás alá esik a baleseti járulék (Tbj. 36-37. §) fizetésére fennálló kötelezettség is.«”

122. § A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 74. §-ának (2) bekezdésében a „2002-ben 615,0 millió forintot” szövegrész „2002-ben 1465,0 millió forintot” szövegrészre változik.

123. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. § (1) bekezdésében a „2002-ben” szövegrész „2002-től” szövegrészre változik.

124. § A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 102. §-a alapján a villamosenergia-ipari termelő tevékenységét 2003. január 1-jével megszüntető erőmű üzemeltető, amely a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 37. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a tevékenysége befejezéséig keretengedéllyel rendelkezik, a 2002. december 31-én készleten maradt, jövedékiadó-mentesen beszerzett tüzelőolaj-készletét a jövedéki adóra felfüggesztett adómegállapítási és adófizetési kötelezettsége alóli végleges mentesüléssel átadhatja az erőmű üzemeltetését átvevő, a Jöt.-ben előírt keretengedéllyel rendelkező üzemeltetőnek. A tüzelőolaj átvétele a Jöt. rendelkezéseinek alkalmazásában adófelfüggesztéssel történő betárolásnak minősül.

125. § Az e törvény 89. § (1) bekezdésével megállapított a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 77/A. §-a (2) bekezdésének d) pontját az adózó bármely korábbi adóév adókötelezettségére alkalmazhatja.

1. számú melléklet a 2002. évi LXII. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Millió forintban


Cím-
szám


Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Elő-
irány-
zat-
cso-
port-
szám
Kie-
melt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név
Elő-
irány-
zat-
cso-
port-
név


FEJEZET


2003. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 12 408,7
1 Működési költségvetés 550,0
1 Személyi juttatások 6 964,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 741,4
3 Dologi kiadások 2 627,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 337,0
2 Felújítás 1 289,0
1. cím összesen: 12 958,7 550,0 12 408,7
5 Közbeszerzések Tanácsa 153,9
1 Működési költségvetés 668,8
1 Személyi juttatások 282,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 94,1
3 Dologi kiadások 405,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0
2 Felújítás 10,8
5. cím összesen: 822,7 668,8 153,9
6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 110,0
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 Magyar Szocialista Párt 969,2
2 FIDESZ - Magyar Polgári Párt 817,4
3 Szabad Demokraták Szövetsége 282,0
4 Magyar Demokrata Fórum 284,1
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
1 Munkáspárt 39,8
3 Magyar Igazság és Élet Pártja 87,0
7 Centrum Párt 69,4
6-7. cím összesen: 2 658,9
10 Magyar Rádió támogatása
1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 4 529,5
2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 660,0
11 Magyar Televízió támogatása
1 Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire 6 999,2
12 Duna Televízió támogatása
1 Duna Televízió műsorterjesztési költségeire 1 096,4
13 A közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke emelésére 7 191,8
14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 522,2
15 Üzemben tartási díj pótlása 20 397,0
10-15. cím összesen: 42 396,1
I. fejezet összesen: 58 836,4 1 218,8 12 562,6

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Millió forintban


Cím-
szám


Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Elő-
irány-
zat-
cso-
port-
szám
Kie-
melt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név
Elő-
irány-
zat-
cso-
port-
név


FEJEZET


2003. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 716,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 278,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 89,2
3 Dologi kiadások 257,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 89,3
3 Kölcsönök 2,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 144,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 102,0
3 Dologi kiadások 42,0
II. fejezet összesen: 860,3 860,3

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Millió forintban


Cím-
szám


Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Elő-
irány-
zat-
cso-
port-
szám
Kie-
melt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név
Elő-
irány-
zat-
cso-
port-
név


FEJEZET


2003. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alkotmánybíróság 1 057,1
1 Működési költségvetés 8,7
1 Személyi juttatások 583,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 191,6
3 Dologi kiadások 237,9
2 Felhalmozási költségvetés 34,7
1 Intézményi beruházási kiadások 58,0
2 Felújítás 30,0
III. fejezet összesen: 1 100,5 43,4 1 057,1

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

Millió forintban


Cím-
szám


Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Elő-
irány-
zat-
cso-
port-
szám
Kie-
melt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név
Elő-
irány-
zat-
cso-
port-
név


FEJEZET


2003. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlési Biztos Hivatala 1 031,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 565,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 182,4
3 Dologi kiadások 280,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3,7
IV. fejezet összesen: 1 031,6 1 031,6

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Millió forintban


Cím-
szám


Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Elő-
irány-
zat-
cso-
port-
szám
Kie-
melt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név
Elő-
irány-
zat-
cso-
port-
név


FEJEZET


2003. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Állami Számvevőszék 5 850,9
1 Működési költségvetés 19,0
1 Személyi juttatások 3 158,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 988,4
3 Dologi kiadások 1 113,3
2 Felhalmozási költségvetés 1,0
1 Intézményi beruházási kiadások 232,3
2 Felújítás 378,9
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 EU-hoz való csatlakozás programja
1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés 46,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7
3 Dologi kiadások 33,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0
V. fejezet összesen: 5 916,9 20,0 5 896,9

VI. BÍRÓSÁGOK

Millió forintban


Cím-
szám


Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Elő-
irány-
zat-
cso-
port-
szám
Kie-
melt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név
Elő-
irány-
zat-
cso-
port-
név


FEJEZET


2003. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Bíróságok 40 248,7
1 Működési költségvetés 4 121,1
1 Személyi juttatások 28 303,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 923,8
3 Dologi kiadások 6 159,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0
2 Felhalmozási költségvetés 8,6
1 Intézményi beruházási kiadások 695,3
2 Felújítás 285,1
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Igazságszolgáltatás beruházásai 3 070,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 3 070,0
2 Ptk. alapján történő kártérítés 10,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 10,0
3 Az Európai Unióhoz való csatlakozás nemzeti programjai és kormányzati feladatai
1 PHARE program
1 Bírák közösségi jogi felkészítése (HU 0103-02)
1 Működési költségvetés 252,2
3 Dologi kiadások 252,2
2 Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007-02)
2 Felhalmozási költségvetés 432,7
1 Intézményi beruházási kiadások 432,7
4 Be. törvény módosításából eredő létszámfejlesztés és egyéb többletek 1 419,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 606,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 139,6
3 Dologi kiadások 390,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 283,5
5 Szabálysértési törvény módosításából eredő létszámfejlesztések 860,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 404,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 138,0
3 Dologi kiadások 102,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 216,0
6 A Pp. módosításából eredő többletek 444,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 159,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,6
3 Dologi kiadások 267,0
7 A hatósági eljárásban közreműködők díjának rendezése miatti fejlesztés 1 222,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 150,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 72,1
8 A PHARE támogatásból beszerzett eszközök működtetésének energia- és licencdíjai 550,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 550,0
9 Egyéb létszámfejlesztések (informatikusi, tisztviselői és teremőri álláshelyek) 162,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 120,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 40,4
3 Dologi kiadások 1,9
VI. fejezet összesen: 52 802,9 4 814,6 47 988,3

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

Millió forintban


Cím-
szám


Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Elő-
irány-
zat-
cso-
port-
szám
Kie-
melt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név
Elő-
irány-
zat-
cso-
port-
név


FEJEZET


2003. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Ügyészségek 18 981,6
1 Működési költségvetés 80,0
1 Személyi juttatások 11 760,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 522,5
3 Dologi kiadások 2 926,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 642,9
2 Felújítás 150,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0
3 Kölcsönök 20,0 20,0
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Igazságszolgáltatás beruházásai 670,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 670,0
2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás nemzeti programjai és kormányzati feladatai
1 PHARE támogatással megvalósuló programok
1 HU-0007-01 MKÜ országos informatikai fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés 141,6
1 Intézményi beruházási kiadások 141,6
2 HU-0502-01 MKÜ országos informatikai fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés 604,6
1 Intézményi beruházási kiadások 604,6
VIII. fejezet összesen: 20 497,8 846,2 19 651,6

X. MINISZTERELNÖKSÉG

Millió forintban


Cím-
szám


Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Elő-
irány-
zat-
cso-
port-
szám
Kie-
melt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név
Elő-
irány-
zat-
cso-
port-
név


FEJEZET


2003. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 7 098,5
1 Működési költségvetés 4,0
1 Személyi juttatások 4 135,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 289,2
3 Dologi kiadások 1 670,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,4
3 Kölcsönök 7,0 4,0
2 Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság 3 821,5
1 Működési költségvetés 1 036,3
1 Személyi juttatások 899,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 298,0
3 Dologi kiadások 3 074,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 462,1
2 Felújítás 121,2
3 Kölcsönök 1,0
2 Magyar Közigazgatási Intézet 132,5
1 Működési költségvetés 123,9
1 Személyi juttatások 145,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 44,3
3 Dologi kiadások 33,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 7,4
4 Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága 1 653,4
1 Működési költségvetés 70,8
1 Személyi juttatások 142,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 44,7
3 Dologi kiadások 194,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 203,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 51,5
2 Felújítás 85,3
3 Kölcsönök 2,6
6 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 491,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 162,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 55,3
3 Dologi kiadások 110,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 148,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 15,1
7 Határon Túli Magyarok Hivatala 743,0
1 Működési költségvetés 0,5
1 Személyi juttatások 347,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 123,0
3 Dologi kiadások 235,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 38,0
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 316,8
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 316,8
2 Kormányzati távközlési célprogram 165,8
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 165,8
4 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 208,6
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 208,6
2 Célelőirányzatok
6 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira 131,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 99,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,8
14 Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása 150,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 15,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,8
3 Dologi kiadások 130,2
16 Ünnepi rendezvények támogatása 1 400,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1 400,0
17 Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 327,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 30,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0
3 Dologi kiadások 165,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 120,0
18 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása 500,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 30,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0
3 Dologi kiadások 63,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 367,0
24 Területfejlesztési PHARE programok működési kiadásai 750,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 750,0
27 Szabadkai Magyar Ház 154,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 154,0
28 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása 440,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 175,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 265,0
29 Ukrán Országos Önkormányzat részére székház biztosítása 100,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0
30 Kormányzati Informatika támogatása 2 980,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1 632,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1 348,0
31 Turisztikai célelőirányzat 19 000,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1 000,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8 000,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 000,0
32 Kormány-MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 300,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0
33 Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása 280,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 50,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0
3 Dologi kiadások 214,0
34 Dokumentációs Központ bővítése, működtetése 95,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 29,5
35 Vállalkozási övezetek támogatása 1 000,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 920,0
36 Kistérségi támogatási alap 2 000,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 160,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 840,0
37 Roma koordinációs és intervenciós keret 68,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68,5
38 Konfliktuskezelési és jogvédő alap 26,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,5
39 Roma kulturális alap 173,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 173,0
41 Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok 99,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,5
3 Dologi kiadások 85,7
42 Mosoni-Duna fejl. terv és Mosonmagyaróvár bel. szak. rend. 65,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 65,0
44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 1 079,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1 079,0
54 Állami vezetők egészségügyi ellátása 47,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 47,0
56 EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása 93,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 22,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0
3 Dologi kiadások 63,5
57 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása 79,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 11,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,0
60 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása 396,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 50,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,0
3 Dologi kiadások 48,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 279,7
62 Kistérségi megbízott hálózat működtetése 600,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 402,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 113,4
3 Dologi kiadások 84,6
70 Határon túli magyarok koordinációs kerete 560,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 560,0
71 Magyarság Hírnevéért Díj 7,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0
72 Kisebbségekért Díj 7,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,6
73 Szomszéd államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának kiadásai 292,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 292,7
75 A szomszédos országokban élő magyarok nevelési-oktatási, tankönyv- és taneszköz-támogatása 1 200,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 200,0
79 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 127,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 127,3
84 Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése 1 958,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 17,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,2
3 Dologi kiadások 33,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 899,0
87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat 12 000,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 199,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 385,0
3 Dologi kiadások 500,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 915,3
88 Társadalmi szervezetek és alapítványok pályázati támogatása 400,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0
90 Területfejlesztési intézményekkel kapcsolatos kiadások
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 639,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 639,0
94 Területi információs rendszer működtetése 120,0
  Vissza az oldal tetejére