Időállapot: közlönyállapot (2002.XII.27.)

2002. évi LXIV. törvény - egyes pénz- és tőkepiaci tárgyú törvények módosításáról 4/4. oldal

5. A Tanács 1986. december 18-án kelt 86/635/EGK irányelve a bankok és más pénzintézetek éves beszámolójáról és összevont beszámolójáról;

6. A Tanács 87/102/EGK irányelve a tagállamok fogyasztói hitelre vonatkozó jogszabályai és közigazgatási rendelkezései közelítéséről, illetve az ezt módosító 90/88/EGK irányelve, valamint a Tanács 98/7/EK irányelve;

7. Az Európai Parlament és a Tanács 1995. július 18-án kelt 95/26/EK irányelve a 77/780/EGK és a 89/646/EGK, a hitelintézetekre vonatkozó irányelve, a Tanács 93/22/EGK irányelve az értékpapírok területén érvényesülő befektetési szolgáltatásokról és az átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozásokra vonatkozó 85/611/EGK irányelv módosításáról, a prudenciális felügyelet megerősítése érdekében.”

4. számú melléklet a 2002. évi LXIV. törvényhez

I. A Tpt. 1. számú mellékletének módosítása

A Tpt. 1. számú melléklete a következő 15. ponttal egészül ki:

„15. Ctv.: 1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról.”

II. A Tpt. 3. számú mellékletének módosítása

A Tpt. 3. számú melléklete a következő IV. fejezettel egészül ki:

„Az értékpapír-sorozatok tőzsdei bevezetése esetén a tájékoztató tartalmazza

1. a bevezetésben közreműködő befektetési szolgáltató nevét, székhelyét;

2. a tőzsdei bevezetést kezdeményező közgyűlési (vagy igazgatósági) döntésről szóló határozat számát és időpontját;

3. a kibocsátó nyilatkozatát, hogy ellene a tőzsdei bevezetési kérelem Felügyelet részére történő benyújtásakor csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás nincs folyamatban, valamint a bevezetés kérelmezését megelőző két évben - két évnél rövidebb működés esetén a kibocsátó tevékenységének megkezdése óta - fizetési kötelezettségeinek eleget tett, nincs köztartozása és nemfizetés miatt ezen időszak alatt jogerős bírósági határozattal nem marasztalták el;

4. amennyiben a bevezetésben közreműködő befektetési szolgáltató személye eltér a forgalomba hozatal során közreműködő forgalmazó személyétől, úgy annak nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállal a kibocsátóval azért, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve tudomásuk szerint nem kerültek elhallgatásra olyan tények és információk, amelyek a kibocsátó és a bevezetés tárgyát képező értékpapír-sorozat helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak;

5. a kibocsátó nyilatkozatát arról, hogy a bevezetendő értékpapír forgalomképes, illetve nincs tudomása olyan szerződésről vagy megállapodásról, amely az értékpapír-sorozat szabad forgalmazhatóságát korlátozza;

6. a kibocsátóra vonatkozó legújabb gazdasági, jogi és pénzügyi adatokat, amennyiben a nyilvános forgalomba hozatali eljárás lezárásától a bevezetési kérelem benyújtásáig eltelt időtartam a hat hónapot meghaladja;

7. az értékpapír nyilvános forgalomba hozatalától a bevezetési kérelem benyújtásáig eltelt időszak tőzsdén kívüli forgalmazási adatait (értékesített mennyiség, átlagárfolyam, az időszakban elért minimális és maximális árfolyam megjelölésével), amennyiben az eltelt időszak meghaladja a hat hónapot;

8. a bevezetési kérelem időpontját megelőzően benyújtott utolsó kibocsátói gyorsjelentéshez készített (utólagosan csatolt) könyvvizsgálói jelentést;

9. részvénysorozat bevezetésére vonatkozó engedélyeztetési eljárás esetén a kérelem benyújtása időpontjában a bevezetni kívánt részvénysorozat öt százalék feletti tulajdonosainak megnevezését és szavazati arányaik megoszlását;

10. minden egyéb olyan adatot és nyilatkozatot, amelyet a bevezetési kérelem benyújtása időpontjában hatályos egyéb jogszabályok, illetve a Felügyelet által elfogadott tőzsdei szabályzatok előírnak.

A nemzetközi pénzügyi intézmény értékpapírjának magyar tőzsdére való bevezetésének előzetes engedélyezésekor a tájékoztató megjelölés helyett a 7. számú mellékletben szereplő ismertetőt kell érteni.”

III. A Tpt. 4. számú mellékletének módosítása

A Tpt. 4. számú melléklete a következő f) ponttal egészül ki:

f) Az értékpapír-sorozatok tőzsdei bevezetése esetén a tájékoztató tartalmazza

1. a bevezetésben közreműködő befektetési szolgáltató nevét, székhelyét;

2. a tőzsdei bevezetést kezdeményező közgyűlési (vagy igazgatósági) döntésről szóló határozat számát és időpontját;

3. a kibocsátó nyilatkozatát, hogy ellene a tőzsdei bevezetési kérelem Felügyelet részére történő benyújtásakor csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás nincs folyamatban, valamint a bevezetés kérelmezését megelőző két évben - két évnél rövidebb működés esetén a kibocsátó tevékenységének megkezdése óta - fizetési kötelezettségeinek eleget tett, nincs köztartozása és nemfizetés miatt ezen időszak alatt jogerős bírósági határozattal nem marasztalták el;

4. amennyiben a bevezetésben közreműködő befektetési szolgáltató személye eltér a forgalomba hozatal során közreműködő forgalmazó személyétől, úgy annak nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállal a kibocsátóval azért, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve tudomásuk szerint nem kerültek elhallgatásra olyan tények és információk, amelyek a kibocsátó és a bevezetés tárgyát képező értékpapír-sorozat helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak;

5. a kibocsátó nyilatkozatát arról, hogy a bevezetendő értékpapír forgalomképes, illetve nincs tudomása olyan szerződésről vagy megállapodásról, amely az értékpapír-sorozat szabad forgalmazhatóságát korlátozza;

6. a kibocsátóra vonatkozó legújabb gazdasági, jogi és pénzügyi adatokat, amennyiben a nyilvános forgalomba hozatali eljárás lezárásától a bevezetés kérelem benyújtásáig eltelt időtartam a hat hónapot meghaladja;

7. az értékpapír nyilvános forgalomba hozatalától a bevezetési kérelem benyújtásáig eltelt időszak tőzsdén kívüli forgalmazási adatait (értékesített mennyiség, átlagárfolyam, az időszakban elért minimális és maximális árfolyam megjelölésével), amennyiben az eltelt időszak meghaladja a hat hónapot;

8. a bevezetési kérelem időpontját megelőzően benyújtott utolsó kibocsátói gyorsjelentéshez készített (utólagosan csatolt) könyvvizsgálói jelentést;

9. részvénysorozat bevezetésére vonatkozó engedélyeztetési eljárás esetén a kérelem benyújtása időpontjában a bevezetni kívánt részvénysorozat öt százalék feletti tulajdonosainak megnevezését és szavazati arányaik megoszlását;

10. minden egyéb olyan adatot és nyilatkozatot, amelyei a bevezetési kérelem benyújtása időpontjában hatályos egyéb jogszabályok, illetve a Felügyelet által elfogadott tőzsdei szabályzatok előírnak.

A nemzetközi pénzügyi intézmény értékpapírjának magyar tőzsdére való bevezetésének előzetes engedélyezésekor a tájékoztató megjelölés helyett a 7. számú mellékletben szereplő ismertetőt kell érteni.”

IV. A Tpt. 5. számú mellékletének módosítása

A Tpt. 5. számú melléklet III. része a) pontjának bevezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az éves jelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia]

a) A kibocsátó tárgy üzleti évi gazdálkodásának elemzésekkel alátámasztott, az átfogó értékelést lehetővé tevő leírása, melynek legalább az üzleti évet megelőző évvel történő összehasonlító elemzésére kell kiterjednie.

Az üzleti elemzésben legalább a következőkre kell kitérni:”

V. A Tpt. 6. számú mellékletének módosítása

1. A Tpt. 6. számú melléklete I. részének 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteendő információk köre

I.]

„15. peres eljárás megindítása és lezárása a kibocsátó állal vagy a kibocsátó ellen vagy az adóhatóság által lefolytatott eljárás, hatóság által kiszabott pénzbírság összege, akkor, ha az eljárás során meghozott érdemi határozatban kötelezettségként megállapított összeg az alaptőke tíz százalékát meghaladja,”

2. A Tpt. 6. számú melléklete I. részének 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteendő információk köre

I.]

„22. a kibocsátónak saját kibocsátású értékpapírjaira vonatkozó vételi vagy eladási opciója, megbízása, valamint annak teljesülése (dátum, mennyiség, árfolyam, befektetési szolgáltató neve),”

VI. A Tpt. 10. számú mellékletének módosítása

1. A Tpt. 10. számú melléklete 1. pontjának i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Tevékenységi engedély iránti kérelemhez az alábbi okiratokat kell mellékelni:]

i) a könyvvizsgáló igazolását arra vonatkozóan, hogy a szolgáltató informatikai rendszere alkalmas a 92. § (4) bekezdésében meghatározott követelmények teljesítésére;”

2. A Tpt. 10. számú melléklete 4. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Hitelintézet kérelme esetén az 1. pontban foglaltakon túl mellékelni kell a 2. pont e) alpontjában meghatározott leírást és a 2. pont j)-k) alpontjában meghatározott nyilatkozatokat.”

VII. A Tpt. 12. számú mellékletének módosítása

A Tpt. 12. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A 135. §-ban meghatározott kivétellel a portfóliókezelési tevékenység és a portfóliókezelési tevékenységet végző egyéb tevékenységei szétválasztásának szabályai.”

VIII. A Tpt. 15. számú mellékletének módosítása

1. A Tpt. 15. számú mellékletének címe helyébe a következő cím lép:

A portfóliókezelési, befektetési alapkezelési, Önkéntes Kölcsönös Biztosító és magán-nyugdíjpénztári vagyonkezelési tevékenységet végző által a kezelt portfóliókon elért teljesítmény, illetve hozam számításának, bemutatásának, illetve közzétételének szabályai, elvei

2. A Tpt. 15. számú melléklet bevezető szövegrészének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A teljesítményszámítási, bemutatási és közzétételi szabályok célja, hogy a befektetők biztosak lehessenek abban, hogy a teljesítményről szóló információk teljesek és helyesek. Ezen előírások betartása, illetve a hozamszámítási módszerek egységessége azt szolgálja, hogy az egyes portfóliók - ideértve a befektetési alapokat és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító és magán-nyugdíjpénztári vagyonokat is - teljesítményét minél inkább összehasonlíthatóvá tegye.”

3. A Tpt. 15. számú mellékletének 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A pénzből és pénzjellegű eszközökből származó hozamokat bele kell foglalni a teljes hozam számításába.”

4. A Tpt. 15. számú mellékletének 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. A portfólió hozamának számításakor - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - havi tőkesúlyozott vagy napi idősúlyozott hozamszámítást kell alkalmazni.”

5. A Tpt. 15. számú mellékletének 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. Amennyiben a portfólióhoz, annak befektetési politikájában referenciaindexet is rendeltek, ezen referenciaindex hozamát ugyanarra (ugyanazokra) az időszakra (időszakokra) és ugyanolyan hozamszámítási módszert alkalmazva kell bemutatni, amelyekre a portfólió hozama bemutatásra kerül.”

6. A Tpt. 15. számú mellékletének 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. A befektetési alapkezelési és portfóliókezelési tevékenységet végző teljesítményeinek bemutatásakor a hozamadatokat lehetőleg öt évre visszamenően, illetve tevékenysége megkezdésétől - a naptári éveknek megfelelő bontásban - kell bemutatni.”

IX. A Tpt. 16. számú mellékletének módosítása

1. A Tpt. 16. számú melléklete I. részének 6. pontja a következő g) ponttal egészül ki:

[A befektetési alap részletes befektetési politikája, azon belül különösen:]

g) az ingatlanalap portfóliójában lévő ingatlanok megterhelésének lehetősége és szabályai.”

2. A Tpt. 16. számú melléklete I. részének 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. A befektetési alap tulajdonában lévő befektetési eszközök kölcsönzésének, az eszközök terhelhetőségének szabályai;”

X. A Tpt. 18. számú mellékletének módosítása

A Tpt. 18. számú mellékletének 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. Az alap befektetési politikájával kapcsolatos kockázatok bemutatása;”

XI. A Tpt. 20. számú mellékletének módosítása

1. A Tpt. 20. számú melléklet táblázata b) sorának első oszlopába a következő rendelkezés lép:

b) egyéb tőzsdei értékpapírok, a 275. § b) pontja szerinti értékpapírok, nyilvános nyílt végű kollektív befektetési értékpapírok”

2. A Tpt. 20. számú melléklet táblázata f) sorának első oszlopába a következő rendelkezés lép:

f) kollektív befektetési értékpapírok, kivéve a nyilvános nyílt végű kollektív befektetési értékpapírokat”

XII. A Tpt. 21. számú mellékletének módosítása

1. A Tpt. 21. számú mellékletének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. a tárgyidőszak elején forgalomban lévő, a tárgyidőszakban eladott, a tárgyidőszakban visszaváltott, a tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma, a portfólió összesített nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték;”

2. A Tpt. 21. számú melléklet 12. pontjának a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[az éves jelentés esetén]

a) az alapnak az adott naptári évben számolt utolsó összesített nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke az utolsó három év végére vonatkozóan, ide nem értve a tárgyidőszakot,”

5. számú melléklet a 2002. évi LXIV. törvényhez

22. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez

Az árutőzsdei szolgáltató esetében a tevékenységi engedély kiadásához szükséges kérelem mellékletei

Tevékenységi engedély iránti kérelemhez az alábbi okiratokat kell mellékelni:

a) a folytatni kívánt tevékenységek megjelölését,

b) az üzletszabályzat és az iratkezelési szabályzat, belső ellenőrzési szabályzat, ügyviteli szabályzat tervezetét,

c) a kérelmező döntési, irányítási rendszerét is tartalmazó szervezeti és működési szabályzatot,

d) a személyi feltételek igazolásához szükséges dokumentumokat,

e) e törvényben és külön jogszabályban meghatározott tárgyi, technikai feltételek részletes leírását,

f) a könyvvizsgáló igazolását arra vonatkozólag, hogy a szolgáltató informatikai rendszere alkalmas a 92. § (4) bekezdésében meghatározott követelmények teljesítésére,

g) a számviteli politika, számviteli rend bemutatását,

h) az üzleti nyilvántartásra vonatkozó szabályzat tervezetét,

i) a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását,

j) az alapszabályt (alapító okiratot), illetve annak módosításait,

k) a jegyzett tőke befizetésének igazolását, nem újonnan alakuló társaságok esetén a saját tőke meglétét (30 napnál nem régebbi auditált mérlegbeszámoló benyújtásával),

l) ügynöki tevékenység végzése esetén az ügynök és a megbízó között létrejött szerződés tervezetét,

m) fióktelep formájában működő szolgáltató esetében a külföldi hatóság által kiállított nyilatkozatot a tekintetben, hogy a tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezik,

n) fióktelep formájában működő szolgáltató esetében a döntési, irányítási jogkör bemutatását.”

6. számú melléklet a 2002. évi LXIV. törvényhez

23. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez

Az információs összeállítás kötelező tartalmi elemei

Az információs összeállításnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

I.

a) Összefoglaló oldal

A kibocsátó megnevezése, a forgalmazó neve, a jegyzési, eladási időszak nyitó- és zárónapja, az információs összeállításra és az ajánlattételre vonatkozó kötelezettségvállalások [a 15. § (1) és (2) bekezdése szerinti teljességi és felelősségvállalói nyilatkozat], nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ezen melléklet I. d) pontjában felsorolt dokumentumok teljes terjedelmükben a kibocsátó székhelyén megtekinthetők, továbbá, hogy a befektető jogosult kérni az információs összeállítás további adatokkal történő kiegészítését (illetve ennek módjának ismertetése). Külön ki kell emelni a forgalomba hozatal zártkörűségének tényét.

b) A kibocsátó bemutatása

1. cégneve,

2. székhelye, telephelye,

3. az alapítás, a cégbejegyzés dátuma és helye, a cégjegyzék száma,

4. a jegyzett és a befizetett alaptőke,

5. a működési időtartam,

6. az üzleti év,

7. a hirdetmények közzétételének helye,

8. a tevékenységi kör a TEÁOR szám megjelölésével, engedélyhez kötött tevékenység esetén nyilatkozat az engedély meglétéről és tartalmáról,

9. a kibocsátó által korábban forgalomba hozott és még forgalomban levő értékpapír típusa és fajtája, a forgalomba hozatal időpontja és eredménye, a forgalomban levő értékpapír piaci helyzetének, árfolyam-alakulásának bemutatása,

10. a részvényesek száma, összetétele,

11. a társaság olyan részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosainak felsorolása, akik részesedése egyenként az alaptőke öt százalékát meghaladja, a tulajdoni hányad megjelölésével részvényfajtánként,

12. a kibocsátó korábban kibocsátott értékpapírjának tíz százalékot elérő vagy meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkező, a részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosának megnevezése,

13. a kibocsátó szervezeti felépítése,

14. az alkalmazotti létszám,

15. a vezető állású személyek személyi és szakmai adatai, így különösen az iskolai végzettség, szakképzettség, szakmai gyakorlat, más gazdasági társaságnál betöltött vezető pozíció megléte esetén ennek feltüntetése, a vezető állású személyek értékpapír-tulajdona a kibocsátó által kibocsátott értékpapírokból,

16. az osztalékra való jogosultság, elsőbbségi jog, likvidációs szabály érvényesülése, a szavazati jogok ismertetése, a részvények átalakíthatóságával összefüggő szabályok, eladási és vételi opció, elővásárlási jog, illetve a forgalomképesség egyéb korlátai,

17. dolgozói részvények esetén azok kibocsátási, vásárlási és visszavásárlási feltételei.

c) A kibocsátó üzleti tevékenysége

1. a kibocsátó történetének rövid áttekintése, az üzleti tevékenység fejlődésének bemutatása a forgalomba hozatalt megelőző három üzleti évre vonatkozóan,

2. főbb gazdasági, üzleti tevékenység, szolgáltatás bemutatása, működési terület,

3. főbb gazdasági mutatók (jövedelmezőség, hatékonyság, likviditás stb.),

4. az ágazat piaci helyzete, piaci pozíciók, a versenytársak bemutatása.

d) Pénzügyi jelentés és a kapcsolódó információk

Az információs összeállításhoz mellékelni kell a számvitelre vonatkozó jogszabályok alapján elkészített, az utolsó három évre vonatkozó éves beszámolót (mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet és a független könyvvizsgálói jelentést), az utolsó évre vonatkozó üzleti jelentést, az utolsó évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót. Átalakulással létrejött szervezet esetén - ha az átalakulás egy éven belül történt - az átalakulási vagyonmérleget is csatolni kell.

Az információs összeállításnak tartalmaznia kell a kibocsátó számviteli politikájának ismertetését.

Az információs összeállításnak - amennyiben az utolsó mérlegkészítés óta legalább 6 hónap eltelt - tartalmaznia kell a rendelkezésre álló legújabb pénzügyi információkat. E legújabb pénzügyi információknak a számvitelre vonatkozó jogszabály alapján összeállított mérleg adataival összehasonlíthatónak kell lenni.

e) Peres eljárások

A kibocsátó által vagy a kibocsátó ellen kezdeményezett folyamatban levő peres eljárások felsorolását, ha a perérték az alaptőke tíz százalékát meghaladja.

f) A forgalomba hozatal adatai

1. a forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés száma, tartalma, időpontja,

2. a jegyzési garanciát vállalók megnevezése, címe, a lejegyzésre vállalt összeg feltüntetése,

3. a forgalomba hozatalban közreműködő befektetési vállalkozás megnevezése és címe,

4. a forgalomba hozatal összege, a forgalomba hozatallal megszerezni tervezett tőke felhasználási célja,

5. az értékpapírok neve, sorozat- és sorszáma, fajtája, típusa, futamideje, előállítása és címletezése, nyilvántartása (letétbe helyezés), az értékpapír kódja,

6. az értékpapírok száma, névértéke, forgalomba hozatali árfolyama, az árfolyam-meghatározás módszere, a forgalomba hozatal jellege,

7. a kötvény kamatozása, a tervezett kamat (diszkont) mértéke, meghatározásának módja, továbbá ha a kötvény kibocsátója fenntartja magának a jogot, hogy a kötvény futamideje alatt a kamatot megváltoztassa, a kamatváltozás szabályai, közzétételének módja,

8. a forgalomba hozatal dátuma, kamatidőszak, kamatmeghatározás időpontja, a kamatfizetés időpontja és rendje, a tőketörlesztés időpontja, a kifizetőhelyek megnevezése és címe,

9. a vásárlásra jogosultak köre,

10. a jegyzés, illetve eladás kezdő- és zárónapja, helye és ideje,

11. a befizetés módja, a befizetésre nyitva álló bankszámla száma,

12. a túl- és aluljegyzés esetén követendő eljárás, az allokáció leírása,

13. az értékpapírhoz kapcsolódó jogok bemutatása, különösen: elővásárlási jog, lejárat előtti visszaváltási és visszavásárlási jog, az átruházás korlátozása, a kötvénytulajdonosok nyilvántartása, értesítések,

14. a forgalomba hozatal költségei,

15. az értékpapírhoz fűződő egyéb feltételek, irányadó jog,

16. a kötelezettség teljesítésének pénzügyi biztosítékai,

17. a 7. § (2) bekezdésében meghatározott okirat szövegének tervezete,

18. a befektetők tájékoztatásának szabályai.

II.

1. Ha a kibocsátóval vagy jogelődjével szemben a forgalomba hozatalt megelőző három naptári évben csődeljárást folytattak le vagy felszámolási eljárást rendeltek el, az információs összeállításnak tartalmaznia kell az erre vonatkozó adatokat is.

2. Ha az értékpapírban foglalt kötelezettségek teljesítésére valamely személy garanciát vállal, „az információs összeállításnak tartalmaznia kell a garanciavállalóra vonatkozó, az I. rész b)-e) pontjaiban, valamint az ezen rész 1. pontjában meghatározott adatokat is.

3. Az információs összeállításban a figyelem felhívására alkalmas módon, külön ki kell emelni a kibocsátó üzleti tevékenységének esetleges kiemelkedő kockázati tényezőit.”

7. számú melléklet a 2002. évi LXIV. törvényhez

24. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez

A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátásához készített információs összeállítás kötelező tartalmi elemei

A helyi önkormányzatok által készített információs összeállításnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) Összefoglaló oldal

A kibocsátó megnevezése, a forgalmazó neve, a jegyzési, eladási időszak nyitó- és zárónapja, az információs összeállításra és az ajánlattételre vonatkozó kötelezettségvállalások [a 15. § (1) és (2) bekezdése szerinti teljességi és felelősségvállalói nyilatkozat], nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ezen melléklet d) pontjában felsorolt dokumentumok teljes terjedelmükben a kibocsátó székhelyén megtekinthetők, továbbá, hogy a befektető jogosult kérni az információs összeállítás további adatokkal történő kiegészítését (illetve ennek módjának ismertetése). Külön ki kell emelni a forgalomba hozatal zártkörűségének tényét.

b) A kibocsátó

1. neve,

2. székhelye,

3. a hirdetmények közzétételi helyei,

4. a forgalomba hozandó értékpapír típusa és fajtája,

5. az önkormányzat által korábban kibocsátott, de még forgalomban levő értékpapír típusa, fajtája, főbb adatai, a forgalomba hozatalok felsorolása és eredménye, a forgalomba hozatalokhoz kapcsolódó, az önkormányzatot terhelő kötelezettségek, a forgalomban levő értékpapír piaci helyzetének, árfolyam-alakulásának bemutatása,

6. az önkormányzat szervezeti felépítése,

7. az alkalmazotti létszám,

8. a választott (polgármester, alpolgármester, tanácsnok, bizottsági elnök) és a hivatali vezető tisztségviselők (jegyző, aljegyző, pénzügyi vezető, a forgalomba hozatal céljához közvetlenül kapcsolódó terület felelős vezetője) személyi és szakmai adatai, így különösen az iskolai végzettség, szakképzettség, szakmai gyakorlat stb.

c) Az önkormányzat bemutatása

(legalább a kibocsátást megelőző három év adataira ki kell terjednie)

1. az önkormányzat rövid történeti áttekintése,

2. földrajzi határok, terület méretei,

3. területrendezési tervben szereplő lakó, ipari, közületi, mezőgazdasági stb. területek,

4. kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok,

5. a forgalomba hozatal céljához kapcsolódó normatív támogatások alakulása, a forgalomba hozatal időpontjában aktuális feladatok állami és helyi forrásai,

6. az önkormányzat területén élő népesség száma, az egy főre jutó átlagkereset, életkori, iskolázottsági és képzettségi adatok,

7. jelentősebb vállalkozások az önkormányzat területén,

8. munkanélküliség alakulása,

9. kivetett helyi adók (idegenforgalmi, kommunális, telek, építmény, iparűzési),

10. központi adókból származó bevételek,

11. költségvetési tájékoztatás: az érvényes költségvetés összefoglalója, kilátásai,

12. a tényleges bevételek és kiadások felsorolása,

13. ha a kötvény törlesztését és kamatát egy kizárólagos kijelölt forrás fedezi, akkor az adott forrás (díjak, adók, egyéb) jellemzői, mértékei,

14. az adósságszolgálati forrásokra vonatkozó esetleges korlátozások,

15. az adósságszolgálatot esetleg korlátozó jogi körülmények,

16. jelenlegi adósság és egyéb dologi tartozások, határidőn túli tartozások,

17. lejárt követelések,

18. jelentős peres ügyek.

d) Pénzügyi jelentés és a kapcsolódó információk

Az információs összeállításhoz mellékelni kell a kibocsátóra vonatkozó számviteli jogszabályok szerint elkészített, a kibocsátást megelőző három évre vonatkozó éves költségvetési beszámolót.

Amennyiben az utolsó mérlegkészítés óta legalább 6 hónap eltelt, az információs összeállításnak tartalmaznia kell a rendelkezésre álló legújabb pénzügyi információkat. Ezen legújabb pénzügyi információknak a számvitelre vonatkozó jogszabály alapján összeállított mérleg adataival összehasonlíthatónak kell lennie.

e) A forgalomba hozatal adatai

1. a forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés száma, tartalma, időpontja,

2. a jegyzési garanciát vállalók megnevezése, címe, a lejegyzésre vállalt összeg feltüntetése,

3. a forgalomba hozatalban közreműködő befektetési vállalkozás megnevezése és címe,

4. a forgalomba hozatal összege, a forgalomba hozatallal megszerezni tervezett tőke felhasználási célja,

5. az értékpapírok neve, sorozat- és sorszáma, fajtája, típusa, futamideje, előállítása és címletezése, nyilvántartása (letétbe helyezés), az értékpapír kódja,

6. az értékpapírok száma, névértéke, forgalomba hozatali árfolyama, az árfolyam-meghatározás módszere, a forgalomba hozatal jellege,

7. a kötvény kamatozása, a tervezett kamat (diszkont) mértéke, meghatározásának módja, továbbá ha a kötvény kibocsátója fenntartja magának a jogot, hogy a kötvény futamideje alatt a kamatot megváltoztassa, a kamatváltozás szabályai, közzétételének módja,

8. a forgalomba hozatal dátuma, kamatidőszak, kamatmeghatározás időpontja, a kamatfizetés időpontja és rendje, a tőketörlesztés időpontja, a kifizetőhelyek megnevezése és címe,

9. a vásárlásra jogosultak köre,

10. a jegyzés, illetve eladás kezdő- és zárónapja, helye és ideje,

11. a befizetés módja, a befizetésre nyitva álló bankszámla száma,

12. a túl- és aluljegyzés esetén követendő eljárás, az allokáció leírása,

13. az értékpapírhoz kapcsolódó jogok bemutatása, különösen: elővásárlási jog, lejárat előtti visszaváltási és visszavásárlási jog, az átruházás korlátozása, a kötvénytulajdonosok nyilvántartása, értesítések,

14. a forgalomba hozatal költségei,

15. az értékpapírhoz fűződő egyéb feltételek, irányadó jog,

16. a kötelezettség teljesítésének pénzügyi biztosítékai,

17. a 7. § (2) bekezdésében meghatározott okirat szövegének tervezete, vagy a nyomdai úton előállítandó értékpapír mintája,

18. a befektetők tájékoztatásának szabályai.”


  Vissza az oldal tetejére