Időállapot: közlönyállapot (2004.IV.20.)

2004. évi XX. törvény

egyes törvények munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos módosításáról * 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása

1. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 193/D. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kölcsönbeadó csak az a belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság, közhasznú társaság vagy - a vele tagsági viszonyban nem álló munkavállaló vonatkozásában - szövetkezet lehet, amelyik megfelel az e törvényben, illetve az egyéb jogszabályban foglalt feltételeknek, és a székhelye szerint illetékes munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) nyilvántartásba vette.”

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

2. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény a 16/A. §-át követően a következő alcímmel és 16/B. §-sal egészül ki:

„Munkanélküliek munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának támogatása

16/B. § Támogatás nyújtható annak a közhasznú társaságnak, amely

a) a létesítő okirata szerint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-a c) pontjának 18. alpontjában meghatározott tevékenységet folytat, és

b) a munkaügyi központtal való együttműködés keretében munkaerő-kölcsönzés céljából a külön jogszabályban meghatározott létszámú munkanélkülivel,

c) a külön jogszabályban meghatározott időtartamra munkaviszonyt létesít, és

d) a munkanélküli részére a munkaügyi központtal egyeztetett képzésről gondoskodik, amennyiben a c) pont szerinti időtartam alatt foglalkoztatását nem tudja biztosítani.”

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény módosítása

3. § A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-a c) pontjának 18. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(26. § E törvény alkalmazásában

c) közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő - a szervezet létesítő okiratában szereplő - cél szerinti tevékenységek:)

„18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,”

Hatályba léptető rendelkezés

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére