Időállapot: közlönyállapot (2004.IV.20.)

2004. évi XXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2003. évi IV. törvény módosításáról * 

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 6/A. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tizenharmadik havi nyugdíjra jogosult az, aki

a) a tárgyévet megelőző hónap legalább egy napján, valamint

b) a (4) bekezdésben esedékes folyósítás hónapjában

a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátásban - ide nem értve a 47. § (1) bekezdésében említett ideiglenes özvegyi nyugdíjat - részesül.

(2) A tizenharmadik havi nyugdíj összege megegyezik a tárgyév november hónapra járó nyugellátás összegének

a) 50 százalékával 2004. évben,

b) 75 százalékával 2005. évben,

c) 100 százalékával 2006 évtől,”

2. § A Tny. 6/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A tizenharmadik havi nyugdíjat a jogosultak részére évente két részletben - legkésőbb május, illetve november hónapban - kell folyósítani. Az első részletnek folyósításra kerülő összege megegyezik a tárgyhavi nyugellátás összegének

a) 25 százalékával 2004. évben,

b) 37,5 százalékával 2005. évben,

c) 50 százalékával 2006 évtől.

A tizenharmadik havi nyugdíj november hónapban folyósításra kerülő összege megegyezik a (2) bekezdés szerinti tárgyévi összeg és a május hónapban folyósított részösszeg különbözetével. Az így folyósításra kerülő összeg nem lehet kevesebb a tárgyév november havi nyugellátás összegének a (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti mértékénél.”

3. § A Tny. 6/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A tizenharmadik havi nyugellátás megállapításánál a folyósítási hónapra járó nyugellátás összegének

a) a 47. § (1) bekezdés szerinti ideiglenes özvegyi nyugdíj,

b) a nem társadalombiztosítási ellátás,

c) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés,

d) a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,

e) az 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíj-kiegészítés helyébe lépő pótlék

nélküli összegét kell figyelembe venni.”

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2003. évi IV. törvény 83. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére