Időállapot: közlönyállapot (2004.VI.4.)

2004. évi LII. törvény

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosításáról * 

1. § Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 9. §-ának (5) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

„A befolyt bevételekről és azok felhasználásáról készült kimutatást a külön jogszabályban meghatározott tartalommal a hatóság évente közzéteszi.”

2. § (1) Az Eht. 122. §-ának (7) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

„A befolyt bevételekről és azok felhasználásáról készült kimutatást a külön jogszabályban meghatározott tartalommal a miniszter évente közzéteszi.”

(2) Az Eht. 122. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Kassza az Egyetemes Távközlési Támogatási Alap jogutódja.”

3. § Az Eht. 182. §-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendelettel állapítsa meg az elektronikus hírközlés vonatkozásában:]

„b) a hatóság eljárásainak díjai és a felügyeleti díj megfizetésének módját és feltételeit, valamint - a hatóság véleményét kikérve - e díjak mértékét a pénzügyminiszterrel egyetértésben;”

4. § (1) Az Eht. 182. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendelettel állapítsa meg az elektronikus hírközlés vonatkozásában]

j) az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza létrehozására, működésére, forrásaira, felügyeletére, felhasználására és megszüntetésére vonatkozó részletes szabályokat;”

(2) Az Eht. 182. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendelettel állapítsa meg az elektronikus hírközlés vonatkozásában,]

e) az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszába fizetendő hozzájárulás, valamint a teljesíthető támogatás meghatározásának módját, a nettó elkerülhető költségek számításának alapelveit, valamint az egyetemes szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi terhek mértékének, kompenzálásának és megosztásának módszereit;”

5. § (1) A postáról szóló 2003. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 53. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendelettel állapítsa meg:]

„b) a hírközlési hatóság eljárásainak díjai és a felügyeleti díj megfizetésének módját és feltételeit, valamint - a hírközlési hatóság véleményét kikérve - e díjak mértékét a pénzügyminiszterrel egyetértésben;”

6. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) az Eht. 9. § (6) bekezdésének második mondatában a „0,35%-a” szövegrész helyébe a „0,35%-a,” szövegrész, harmadik mondatában az „összegét” szövegrész helyébe a „mértékét” szövegrész, 108. § (1) bekezdésének b) pontjában a „költségszámítási módszer alkalmazására” szövegrész helyébe „költségszámítási és díjképzési módszer alkalmazására, illetve a díjak ellenőrizhetőségére”, 121. § (2) bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „miniszternek és a hatóságnak” szövegrész, 122. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter irányításával a hatóság” szövegrész, 122. § (6) bekezdésében a jogszabályban meghatározott mértékét” szövegrész helyébe a „külön jogszabály szerint a hatóság által meghatározott mértékét” szövegrész,

b) a Ptv. 47. §-ában az „összegét” szövegrész helyébe a „mértékét” szövegrész lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Eht. 10. § k) pontja hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére