Időállapot: közlönyállapot (2004.VI.28.)

2004. évi LX. törvény

az egyes oktatási tárgyú, az oktatási jogok érvényesítésének elősegítését, valamint a felsőoktatási intézmény- és képzési rendszer fejlesztését szolgáló törvények módosításáról * 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

1. § (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 10. §-ának (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A gyermeknek, tanulónak joga, hogy)

g) jogszabályban meghatározottak szerint az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon.”

(2) A Kt. 14. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A szülő joga különösen, hogy)

i) jogszabályban meghatározottak szerint az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon.”

(3) A Kt. 19. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy)

k) jogszabályban meghatározottak szerint az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon.”

(4) A Kt. 107. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A közoktatási intézményben e törvény 80. §-a és 82. §-a alapján szervezett törvényességi ellenőrzésnél a (3)-(6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az előzetes egyeztetésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell megtartani, ha az az ellenőrzés eredményességét veszélyezteti.”

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény és a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény módosítása

2. § (1) A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 5. § (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakképesítésért felelős miniszter az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében)

d) közvetlenül - vagy az általa működtetett költségvetési szerv vezetője útján - megbízza a szakmai vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) elnökét, valamint javaslatot tesz a szakmai vizsgaszabályzatra,”

(2) Az Szt. 27. §-ának (1) bekezdése a következő második mondattal egészül ki:

„A felsőfokú szakképzésben minden olyan szakképesítés esetén, amelyben a gyakorlati képzést a képzési idő legalább 25 százalékában összefüggően szervezik, a hallgató gyakorlati képzése gazdálkodó szervezetnél - a 19. §-ban foglaltak kivételével - a hallgató és a gazdálkodó szervezet között gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli hallgatói szerződés alapján is folyhat.”

(3) Az Szt. 55. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Szt. 28-51. §-ainak a rendelkezéseit - a felsőfokú szakképzés sajátosságainak figyelembevételével - alkalmazni kell az Szt. 27. §-ának (1) bekezdése alapján hallgatói szerződést kötött felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatókra is.”

3. § A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 4. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A szakképzési hozzájárulás teljesíthető)

c) a gyakorlati képzésnek az Szt. 27. §-ának (1) bekezdése szerint megkötött hallgatói szerződés alapján történő megszervezésével.”

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosítása

4. § (1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 34. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A felsőoktatási intézmény minden oktatójának, tudományos kutatójának, hallgatójának és más foglalkoztatottjának joga, hogy)

e) jogszabályban meghatározottak szerint az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon.”

(2) Az Ftv. 72. §-a a következő s) ponttal egészül ki:

(A Kormány a felsőoktatással kapcsolatos feladatai körében)

s) meghatározza a 129. § szerinti a 84-86. §-ban foglaltaktól eltérő szerkezetű, tartalmú és időtartamú - az oktatási miniszter külön engedélye alapján indítható - többciklusú képzés bevezetésének szabályait és a képzés feltételeit.”

(3) Az Ftv. 74. § (1) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:

(Az oktatási miniszter a felsőoktatással kapcsolatos állami feladatai körében)

v) meghatározza az oktatási jogok miniszteri biztosa felsőoktatással kapcsolatos feladatait és a biztos hivatala működésének szabályait.”

5. § (1) Az Ftv. 123. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Amennyiben a 86. § (2) bekezdése szerint a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik - első évfolyamon történő - megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik.”

(2) Az Ftv. 129. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„129. § 2006. szeptember 1-jéig a felsőoktatási intézmények alapképzésben az Ftv. 84-86. §-aiban foglaltaktól eltérő szerkezetű, tartalmú és időtartamú többciklusú képzést, kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint, az oktatási miniszter külön engedélyével indíthatnak.”

6. § (1) Az Ftv. 1. számú melléklet I. részének A) „Állami egyetemek” főcímén belül a „Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest” szövegrész helyébe a „Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest” szövegrész lép.

(2) Az Ftv. 1. számú melléklet II. részének B) „Nem állami főiskolák” főcíme, a) „Egyházi főiskolák” pontja a magyar ábécé által meghatározott felsorolás rendje szerint a következő szövegrésszel egészül ki:

„Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest”

(3) Az Ftv. 1. számú melléklet II. részének B) „Nem állami főiskolák” főcíme, b) „Magán, illetve alapítványi főiskolák” pontja a magyar ábécé által meghatározott felsorolás rendje szerint a következő szövegrészekkel egészül ki:

„Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest

Tomori Pál Főiskola, Kalocsa”

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2004. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (2)-(3) bekezdése és a 3. § 2006. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az Szt. 33. §-a (3) bekezdésének d) pontjában az „évfolyamonkénti havi”,

b) az Ftv. 95. §-ának (6) bekezdésében az „akkreditált iskolai rendszerű”

szövegrész.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 2003. évi XXXVIII. törvény

a) 33. §-ának (4) bekezdésében a „2005. szeptember 1-jétől” szövegrész helyébe a „2006. szeptember 1-jétől” szöveg lép,

b) 33. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) E törvény 25. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezést az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kell, akik e törvény hatálybalépésekor folytatott, illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szakképesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi Szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket.”


  Vissza az oldal tetejére