Időállapot: közlönyállapot (2004.IX.22.)

2004. évi LXXXIII. törvény

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról * 

1. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 19. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A dohánygyártmányok és az alkoholtermékek esetében az adóraktár-engedélyes által nyújtandó szállítási jövedéki biztosíték összege legfeljebb 600 millió Ft.”

2. § (1) A Jöt. 47. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Ha törvény másként nem rendelkezik, a megfizetett adó visszaigénylésére (levonására) jogosult]

„d) az a személy, aki adóraktárból, importálótól, illetve bejegyzett vagy nem bejegyzett kereskedőtől, közösségi kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult jövedéki engedélyes kereskedőtől adóval növelt áron beszerzett jövedéki terméket az e törvény szerinti adómentes célra használt fel, ideértve a belső minőségellenőrzéshez szükséges vizsgálatok céljára történő - a hatályos jogszabályoknak, valamint szabványoknak megfelelő - mintavételi szabályzat szerinti felhasználást is.”

(2) A Jöt. 47. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az adóraktár engedélyese, az importáló, illetve a bejegyzett és a nem bejegyzett kereskedő, a közösségi kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult jövedéki engedélyes kereskedő az általa megfizetett, vételárban felszámított adót a vevő kérésére köteles a számlán elkülönítve feltüntetni.”

3. § A Jöt. 55. §-ának (3) bekezdése kiegészül a következő d) ponttal és a bekezdés utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) Visszaigényelhető továbbá]

„d) az államilag finanszírozott és elismert felsőfokú végzettséget adó akkreditált felsőoktatási intézmény oktatási tevékenysége (légijármű-vezető képzés) keretében végrehajtott repülést végző légi járműben”

[ténylegesen felhasznált, adózottan beszerzett 2710 11 31 vámtarifaszámú repülőbenzin és a 2710 19 21 vámtarifaszámú üzemanyag petróleum (a továbbiakban: repülőgép üzemanyag) után a beszerzéskor megfizetett adó.]

„A visszaigénylésre a légi jármű légiközlekedési hatóság által nyilvántartott üzemben tartója vagy külön jogszabály szerinti tevékenységi engedéllyel rendelkező üzemeltetője jogosult.”

4. § A Jöt. 56. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 55. § szerinti esetekben az adó visszaigénylése a tényleges felhasználás napjától esedékes, és legfeljebb a felhasználás napját követő 12 hónapon belül érvényesíthető.

(2) Az adó visszaigénylését a gázolaj, illetve a repülőgép üzemanyag adót tartalmazó áron történt beszerzéséről a visszaigénylésre jogosult nevére kiállított számlával és a tényleges felhasználás külön jogszabályban foglaltak szerinti igazolásával, a repülőgép üzemanyag esetében továbbá a repülés időpontját, célját és teljesítését igazoló okmánnyal kell dokumentálni.”

5. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az e törvény 2. és 4. §-ának rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését megelőzően keletkezett adó-visszaigénylési jogosultság esetében és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy a már jogerősen lezárt ügyekben kérelemre történhet az elutasított adó-visszaigénylés felülvizsgálata.


  Vissza az oldal tetejére