Időállapot: közlönyállapot (2004.XI.11.)

2004. évi C. törvény

a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló - módosított - 2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a 2003. április 12-i ügydöntő országos népszavazás pénzügyi támogatásáról szóló 114/2002. (XII. 23.) OGY határozatban, a közszolgálati műsorszolgáltatók és a nemzeti hírügynökség európai uniós csatlakozással kapcsolatos tájékoztatási feladatainak költségvetési többlettámogatásáról szóló 10/2003. (II. 19.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 44/2003. (IV. 16.) OGY határozatban, a Magyar Köztársaság részvételéről a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) alapjainak tizenharmadik feltöltésében szóló 59/2003. (V. 28.) OGY határozatban, és a közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke-emelésére szolgáló költségvetési célelőirányzat felosztásáról szóló 77/2003. (VI. 24.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül -

a) 4 938 219,9 millió forint, azaz négymillió-kilencszázharmincnyolcezer-kettőszáztizenkilenc egész kilenctized millió forint bevétellel,

b) 5 670 639,4 millió forint, azaz ötmillió-hatszázhetvenezer-hatszázharminckilenc egész négytized millió forint kiadással és

c) 732 419,5 millió forint, azaz hétszázharminckettőezer-négyszáztizenkilenc egész öttized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2003-ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 72 805,6 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) javára,

b) 162 566,4 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

c) 457 597,3 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára,

d) 258 835,6 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a belföldi és a külföldi hitelezők javára,

e) 838 720,6 millió forint összegben fizetett vissza forint-államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

f) 8518,2 millió forint összegű kincstári takarékkötvény-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

g) 36,0 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2003-ban

a) 649 811,1 millió forint összegben növelte a forintállamkötvény állományát,

b) 101,2 millió forint összegben növelte a forinthitelek állományát,

c) 83 652,5 millió forint összegben növelte a devizahitelek állományát.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2003-ban az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 1 109 774,7 millió forint összegű forintállamkötvényt értékesített,

b) 191 565,0 millió forint összegben devizahitelt vett fel,

c) 497 740,0 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében, illetve az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése céljából

a) 288 380,4 millió forinttal az államkötvények állományát,

b) 86 755,8 millió forinttal a kincstárjegyek állományát növelte.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés, illetve a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét, a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok év közben együttesen 4895,0 millió forint összegben mondtak le normatív hozzájárulásokról és normatív, kötött felhasználású támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 97,5 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 2,3 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekednek. A módosított előirányzatokat a PM-BM R. tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 3902,4 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2640,2 millió forint,

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2003. év után előírt tartozása 1262,2 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzatokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint, 127,5 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM R. tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján

a) központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 70,5 millió forint,

b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 79,9 millió forint,

c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 1937,9 millió forint,

d) a kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz kapott előirányzatból 2349,0 millió forint,

e) a 2002. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásból fel nem használt 86,7 millió forint

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza.

(6) A jövedelemkülönbség-mérséklés számítása során valorizált iparűzési adóbevételüket csökkentő helyi önkormányzatokat az adóerő-képesség teljes körű elszámolásából 1036,3 millió forint illeti meg.

(7) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat

a) a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 146,6 millió forint,

b) központosított előirányzat jogcímen 16,5 millió forint,

c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 8,8 millió forint,

d) a kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz kapott előirányzatból 0,6 millió forint,

e) céltámogatások jogcímen 42,1 millió forint,

f) a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás jogcímen 0,2 millió forint,

g) a céljellegű decentralizált támogatás jogcímen 0,2 millió forint,

h) a 2002. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásból fel nem használt 0,7 millió forint

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza.

(8) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az éves beszámoló szerinti visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje 2004. március 25. A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2004. március 26. napjától keletkezik.

(9) Az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó, helyi önkormányzatokat érintő pótlólagos állami támogatások, illetve visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM R. hatálybalépését követő 15. nap.

(10) Amennyiben a (8)-(9) bekezdésekben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(11) Azon önkormányzatok részére, amelyek saját elszámolásuk alapján pótlólagos támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül 3691,4 millió forint összegű támogatás átutalásáról rendelkezett.

8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatok 2003. évi címzett- és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatási előirányzatának felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 37 890,8 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 5918,7 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2884,1 millió forint.

9. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Költségvetési Törvény 58. §-ának (7) bekezdése alapján a közcélú munkavégzés kiadásaira, valamint az aktív korú nem foglalkoztatottak szociális segélyezésére a Munkaerőpiaci Alap által a központi költségvetésbe befizetett összesen 31 510,0 millió forinttal szemben 33 997,0 millió forint került a helyi önkormányzatok útján kifizetésre, ennek alapján maradvány nem keletkezett, ezért a Munkaerőpiaci Alapot térítés nem illeti.

10. § Az Országgyűlés

a) jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 14. számú melléklet szerint;

b) tudomásul veszi, hogy az ÁPV Rt. 2003-ban a Költségvetési Törvény 5. §-ának (1) bekezdése alapján 41 983,0 millió forintot fizetett be a központi költségvetésbe.

11. § Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 1408,9 millió forint egyszeri - a 2003. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló - közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím előirányzata terhére 2004 decemberében.

12. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.

13. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETÉLÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

14. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből, illetőleg állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2003. december 31-én 11 129,5 millió forint, amelyből 1162,8 millió forint a kölcsön típusú, 9966,7 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvény 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt 15 906,7 millió forint követelés 2003. év során a következők szerint változott:

a) a 2003. évben befolyt kölcsön típusú törlesztések összege 9,2 millió forint volt, a járadékjellegű befizetések 1759,6 millió forintot tettek ki,

b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek miatt 3008,5 millió forinttal csökkent, míg felszámoláshoz kapcsolódóan befizetett követelésbejelentési díj miatt összesen 0,1 millió forinttal emelkedett a követelésállomány összege.

(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen felül e követelésekhez kapcsolódva 2003. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek

a) 0,4 millió forint mozgójáradék, továbbá

b) 25,8 millió forint szerződéses és késedelmi kamat

befizetése.

15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2004. december 31-éig

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a pénzbeli kárpótlás alapján megállapított életjáradék-visszatérítése jogcímén 0,9 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” számlára,

b) a központi költségvetés

ba) a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 65,8 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „NYUFIG Ellátási számla” javára,

bb) közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 5,3 millió forintot az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 10032000-00280161-00000000 „OEP Lebonyolítási számla” javára

térítsen meg.

16. § Az Országgyűlés

a) az Ny. Alapnak a 19. § c) pontjában megállapított 39 008,5 millió forint, valamint

b) az E. Alapnak a 21. § c) pontjában megállapított 309 958,9 millió forint összegű hiányát

a KESZ hitelállományából 2004. december 31-éig elengedi.

17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2004. december 31-éig

a) a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-ának (3) bekezdése alapján 1016,9 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára térítsen meg,

b) az Ny. Alap a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXIX. törvény 21. §-ának b) pontjában előírt befizetési kötelezettség alapján a központi költségvetésnek a „régi” korengedményes nyugdíj tartozásállományából, 2003. évben a NYUFIG által beszedett bevételek jogcímén, 9,4 millió forintot utaljon át a 10032000-01034004-00000000 számú „Különleges bevételek” számlára.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Első fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2003. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke

18. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2003. évi költségvetése végrehajtását

a) 2 526 531,3 millió forint, azaz kettőmillió-ötszázhuszonhatezer-ötszázharmincegy egész háromtized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 2 875 498,7 millió forint, azaz kettőmillió-nyolcszázhetvenötezer-négyszázkilencvennyolc egész héttized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 348 967,4 millió forint, azaz háromszáznegyvennyolcezer-kilencszázhatvanhét egész négytized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2003. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 13. számú melléklete tartalmazza.

Második fejezet

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

19. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2003. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 501 094,1 millió forint, azaz egymillió-ötszázegyezer-kilencvennégy egész egytized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 540 102,6 millió forint, azaz egymillió-ötszáznegyvenezer-egyszázkettő egész hattized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 39 008,5 millió forint, azaz harminckilencezer-nyolc egész öttized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

20. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap működési előirányzat-maradványát 1956,0 millió forint összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 3118,7 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák.

Harmadik fejezet

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

21. § Az Országgyűlés az E. Alap 2003. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 025 437,2 millió forint, azaz egymillió-huszonötezer-négyszázharminchét egész kettőtized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 335 396,1 millió forint, azaz egymillió-háromszázharmincötezer-háromszázkilencvenhat egész egytized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 309 958,9 millió forint, azaz háromszázkilencezer-kilencszázötvennyolc egész kilenctized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

22. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 2061,7 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 397,1 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 2219,4 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák.

Negyedik fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

23. § Az Országgyűlés jóváhagyja

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az állampolgárok tájékoztatásával kapcsolatos, 2003. évre áthúzódó feladatok végrehajtására 83,7 millió forint 2003. évi felhasználását,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra történt 2003. évi felhasználást a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 5316,5 millió forint összegben.

24. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény

a) 62. §-ának c) pontja és 63. §-ának (3) bekezdése szerint a köztisztviselők illetményhelyzetének javítását szolgáló kifizetések fedezetére

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél 746,3 millió forint,

ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél 751,5 millió forint,

b) 63. §-a (2) és 71. §-a (5) bekezdésére figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra

ba) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 548,1 millió forint,

bb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 787,4 millió forint,

c) 63. §-ának (4) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 206,0 millió forint,

d) 69. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján

da) az Ny. Alapból finanszírozott nyugellátás (ideértve az E. Alapot is) részeként a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás jogcím és 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím előirányzatainak,

db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 5,6 millió forint, a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 38,1 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 17,0 millió forint, a 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 135,0 millió forint és az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 717,8 millió forint,

e) 71. §-ának (1) bekezdése alapján a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatból a Fiumei úti ingatlan rekonstrukciójára 4566,9 millió forint,

f) 71. §-ának (2) és (3) bekezdése alapján

fa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál informatikai fejlesztésekre 1510,7 millió forint, a nyilvántartási rendszer korszerűsítésére, fejlesztésére 268,7 millió forint,

fb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál informatikai fejlesztésekre 1663,8 millió forint,

g) 71. §-ának (4) bekezdése alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. Postaköltség és egyéb kiadások jogcím előirányzatából a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány támogatásával összefüggésben 50,0 millió forint

felhasználása történt meg.

25. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 73. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglaltak a feltételek teljesülésének hiányában nem kerültek végrehajtásra.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvény

a) 16. §-ának a) pontjában előírt visszatérítési kötelezettséget az Ny. Alap, 16. §-ának b) pontjában foglaltakat a központi költségvetés,

b) 18. §-ának (1) és (2) bekezdése szerinti térítési kötelezettséget a Munkaerőpiaci Alap, illetve a központi költségvetés

teljesítette.

26. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a 2003. évi kormányzati létszámcsökkentéssel kapcsolatos, a nyugdíjbiztosítási költségvetési szerveknél felmerült kiadásokból az Alap kezelője az Ny. Alapnál 33,1 millió forintot, a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 72. §-a (6) bekezdésében foglaltak szerint, az Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata terhére számoljon el.

27. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 11. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.

NEGYEDIK RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS HÁROMÉVES KERETEIRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI CXVI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

28. § (1) A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Kö.tv.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az Országgyűlés a 2004. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét 6 174 565,7 millió forintban, azaz hatmillió-egyszázhetvennégyezer-ötszázhatvanöt egész héttized millió forintban,

b) bevételi főösszegét 5 488 216,5 millió forintban, azaz ötmillió-négyszáznyolcvannyolcezer-kettőszáztizenhat egész öttized millió forintban,

c) hiányát 686 349,2 millió forintban, azaz hatszáz-nyolcvanhatezer-háromszáznegyvenkilenc egész kettőtized millió forintban

állapítja meg.”

(2) A Kö.tv. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat terhére a Kormány hatáskörében támogathatók a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, valamint a Magyar Televízió Részvénytársaság létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri személyi kifizetések a pénzügyminiszterrel kötött megállapodás alapján.”

(3) A Kö.tv. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ÁPV Rt. 2004. évben a hozzá tartozó állami vagyon értékesítésének és kezelésének bevételeit az e törvény 13. számú mellékletében részletezett kiadásokra fordíthatja. Az e kiadási előirányzatok teljesítése után fennmaradó bevételeknek a záró pénzkészletet meghaladó részéből a privatizációért felelős miniszter által meghatározott összeget a privatizációs tartalék növelésére lehet fordítani, az ezen felüli részt be kell fizetni a központi költségvetésbe. Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyona záró pénzkészletének összegét a privatizációért felelős miniszter határozza meg, de a záró pénzkészlet nem haladhatja meg a 25 000,0 millió forintot.”

(4) A Kö.tv. 9. §-a a következő (13)-(15) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Az ÁPV Rt. állami vagyon utáni részesedésként osztalékbevételeinek megfelelő összegű befizetést teljesít a központi költségvetésbe. Nem kell az ÁPV Rt.-nek befizetnie a központi költségvetésbe a Postabank Rt. értékesítése kapcsán a Magyar Posta Rt.-től elszámolt 44 285,2 millió forint összegű osztalékot.

(14) A privatizációs tartalék felhasználásához kapcsolódó visszatérüléseket a privatizációs tartalék feltöltésére kell fordítani. A megtérülések összegével a tartalékfeltöltési előirányzat túlléphető.

(15) Az ÁPV Rt. a Magyar Állam vállalkozói vagyonába tartozó, Budapest V. kerület, Erzsébet téren található, 24456/2. helyrajzi számú, Volánbusz pályaudvar elnevezésű ingatlant ellenérték nélkül átadja a kincstári vagyonba.”

(5) A Kö.tv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium a vagyonkezelésében lévő, a honvédelmi miniszter által honvédelmi célra és a belügyminiszter által rendvédelmi célra feleslegesnek minősített és az államháztartás alrendszerében más központi költségvetési szerv által hasznosításra nem kerülő ingó tárgyi eszközeit és készleteit

a) az ÁPV Rt.-vel történő megállapodás alapján térítésmentesen az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába adhatja,

b) a kincstári vagyonra vonatkozó általános szabályok szerint térítés ellenében belföldön értékesítheti, vagy hasznosíthatja,

c) a haditechnikai és rendészettechnikai eszközök kivételével önkormányzatok, karitatív tevékenységet folytató szervezetek részére, továbbá katasztrófák és súlyos szerencsétlenségek megelőzése, következményeinek elhárítása vagy enyhítése céljából az érintett szervezet részére írásbeli megállapodással, térítésmentesen tulajdonba, vagyonkezelésbe vagy használatba adhatja,

d) magyarországi múzeumok részére - magyarországi igény hiányában külföldi múzeumok részére is - írásbeli megállapodással, térítésmentesen tulajdonba, vagyonkezelésbe vagy használatba adhatja, ideértve a hatástalanított haditechnikai eszközöket is,

e) a környezetvédelemre és a hulladékok kezelésére vonatkozó jogszabályok figyelembevételével megsemmisíttetheti.

(2) Az (1) bekezdés a) és c)-e) pontjában foglaltak az Áht. 109/I. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó vagyontárgyakra nem alkalmazhatók.

(3) Az (1) bekezdés a) és c)-e) pontjában foglaltak végrehajtása során a kincstári vagyonra vonatkozó jogszabályoknak és kormányhatározatoknak a kincstári vagyonkörből történő kikerülés előkészítésére és jóváhagyására irányadó előírásait nem kell alkalmazni, a KVI-t azonban - a nyilvántartási feladatok elvégzése érdekében - az átadott vagy megsemmisített vagyonelemekről részletesen tájékoztatni kell.

(4) Felhatalmazást kap a honvédelmi miniszter és a belügyminiszter arra, hogy az (1) bekezdés c)-d) pontja végrehajtásának szabályait rendeletben határozza meg.

(5) A Honvédelmi Minisztérium a vagyonkezelésében lévő, a honvédelmi miniszter által honvédelmi célra feleslegesnek minősített és az államháztartás alrendszerében más központi költségvetési szerv által hasznosításra nem kerülő, a külföldi kirendeltségeket működtető honvédelmi szervek, katonai missziók használatában, külföldön feleslegessé vált ingó vagyont - a haditechnikai eszközök kivételével - külföldön értékesítheti. A külföldön lévő ingó vagyonra az (1) bekezdés e) pontját értelemszerűen alkalmazni kell.”

(6) A Kö.tv. 33. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról a közvetlen termelői és piaci támogatást, valamint a közvetlen termelői támogatás központi költségvetés előirányzatából fizetett kiegészítését az igénylő akkor is igényelheti, ha az Áht. 10. §-ában foglalt fizetési kötelezettségével összefüggő, esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása van. Az igénylő köztartozásáról az állami adóhatóság megkeresésre tájékoztatja az MVH-t. A köztartozásnak megfelelő összeget az MVH a központi költségvetés előirányzatából fizetendő kiegészítő támogatásból vonja le és utalja át az állami adóhatóságnak. A jogosultat az ezzel csökkentett összeg illeti meg. A köztartozás megfizetéséről és annak időpontjáról az MVH köteles a kedvezményezettet tájékoztatni.”

(7) A Kö.tv. 39. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az MFB Rt. által forrásszerzés céljából felvett - amerikai dollárban, euróban vagy svájci frankban meghatározott - éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan a Kormány által vállalható árfolyam-garancia együttes állománya 2004. december 31-én legfeljebb 530 000,0 millió forint lehet.”

(8) A Kö.tv. 48. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) a) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 6790,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 2172,8 millió forinttal túlléphető, ha a pénzügyminiszter által előírt feltételek teljesülnek, feltéve, hogy az Egyszerűsített vállalkozói adó, valamint az Általános forgalmi adó és a Személyi jövedelemadó együttes előirányzata legalább 2 850 500,0 millió forintra teljesül.

b) Az a) pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén a XI. Belügyminisztérium fejezet, 5. Rendőrség cím, 1. Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei alcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 210,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 67,2 millió forinttal léphető túl az adónyomozók érdekeltségi jutalmának biztosítására.

c) Amennyiben a tárgyév november 25-éig az a) pontban meghatározott bevételi összeg legalább 88%-ban teljesül, a személyi juttatás- és járuléktöbblet-előirányzat legfeljebb 100%-át az APEH, illetve az Országos Rendőr-főkapitányság rendelkezésére kell bocsátani.

d) A jutalom összege az a) pontban meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető.”

(9) A Kö.tv. 48. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) a) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vám- és Pénzügyőrség cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 2605,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 834,0 millió forinttal túlléphető, ha a pénzügyminiszter által előírt feltételek teljesülnek, feltéve, hogy a Vám- és importbefizetések előirányzata legalább 42 500,0 millió forintra és a Jövedéki adó előirányzata legalább 661 700,0 millió forintra teljesül.

b) Amennyiben a tárgyév november 30-áig az a) pontban meghatározott bevételi előirányzatok legalább 89%-ban teljesülnek, a személyi juttatás- és járuléktöbblet-előirányzat legfeljebb 100%-át a Vám- és Pénzügyőrség rendelkezésére kell bocsátani.

c) A jutalom összege az a) pontban meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető.”

(10) A Kö.tv. 50. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Kormány által meghatározott mértékben vállalható fizetési kötelezettség a SAPARD program keretében felhasználható, valamint az EMOGA Garancia Részlegéből támogatott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedéseiből származó európai uniós támogatás és az ehhez kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás összegén túl.”

(11) A Kö.tv. 68. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegzéséből adódó 2004. évi

a) bevételi főösszegét 2 793 812,4 millió forintban, azaz kettőmillió-hétszázkilencvenháromezer-nyolcszáztizenkettő egész négytized millió forintban,

b) kiadási főösszegét 3 121 262,2 millió forintban, azaz hárommillió-egyszázhuszonegyezer-kettőszázhatvankettő egész kettőtized millió forintban,

c) hiányát 327 449,8 millió forintban, azaz háromszáz-huszonhétezer-négyszáznegyvenkilenc egész nyolctized millió forintban

állapítja meg.”

(12) A Kö.tv. 70. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés az E. Alap 2004. évi

a) bevételi főösszegét 1 124 898,0 millió forintban, azaz egymillió-egyszázhuszonnégyezer-nyolcszázkilencvennyolc millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 452 347,8 millió forintban, azaz egymillió-négyszázötvenkettőezer-háromszáznegyvenhét egész nyolctized millió forintban,

c) hiányát 327 449,8 millió forintban, azaz háromszázhuszonhétezer-négyszáznegyvenkilenc egész nyolctized millió forintban

állapítja meg.”

(13) A Kö.tv. 76. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 5. Gyógyszergyártók ellentételezése jogcím kiadási előirányzata a támogatott gyógyszernek nem minősülő gyógyszerek áremelésének elhalasztásával összefüggő kiadásokat tartalmazza.

(5) A gyógyszergyártókkal és forgalmazókkal megkötött szerződések alapján az E. Alap részére teljesített befizetéseket a LXXII. fejezet, 1. cím, 7. alcím, 3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcímcsoporton kell nyilvántartani.”

(14) A Kö.tv. 110. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

h) a gyógyszergyártók 2004. évi ellentételezése kifizetésének és a gyártói befizetések részletes szabályait.”

(15) A Kö.tv. 111. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a magántőkéből megvalósuló budapesti Indiai Kulturális és Tudományos Központ céljára kincstári vagyonba tartozó ingatlan tulajdonba adásáról rendelkezzen a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége részére. A döntésről szóló kormányhatározatban megfelelő jogi garanciákkal kell biztosítani, hogy amennyiben a beruházás a jogerős és végrehajtható építési engedély elnyerését követő négy éven, legfeljebb azonban a tulajdonba adást követő tíz éven belül nem valósul meg, az ingatlan tulajdonjoga a Magyar Államra térítésmentesen visszaszáll.”

(16) A Kö.tv. 112. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi, szociális és családügyi minisztert, hogy

a) rendeletben határozza meg az irányított betegellátási modellkísérlet értékelésének módját és szakmai szempontjait,

b) szakmai pályázatot követően, a minisztérium által központilag beszerzett aneszteziológiai és intenzív terápiás eszközök tulajdonjogát a pályázaton nyertes egészségügyi szolgáltatók és fenntartóik, valamint a Magyar Koraszülött Mentő Közalapítvány részére térítésmentesen átadja.”

(17) A Kö.tv. 124. §-a a következő (3)-(9) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a Magyar Állam a központi költségvetés terhére a Sportfolió Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztő Kht.-nek a Külkereskedelmi Bank Rt.-vel szemben fennálló 1450,0 millió forint, az Erste Bank Rt.-vel szemben fennálló 1300,0 millió forint adósságából együttesen legfeljebb 2750,0 millió forint összegű hitelt - annak járulékaival együtt - 2004. december 31-i hatállyal ellenérték nélkül átvállalja. Az átvállalás mentesül az illetékfizetési kötelezettség alól.

(4) A Nemzeti Autópálya Rt. 2004-ben kész autópályákat és elkerülő utakat ad át a Magyar Államnak legfeljebb 162 000,0 millió forint értékben. Az Országgyűlés hozzájárul, hogy ennek ellenében a Magyar Állam a központi költségvetés terhére az NA Rt.-nek a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-vel szemben fennálló hiteleiből összesen legfeljebb 32 350,0 millió forint hiteltartozást - annak járulékaival együtt - 2004. december 31-i hatállyal átvállalja. Az útátadások fennmaradó része ellenérték nélküli átadásnak minősül. Az útátadás teljes értéke adó- és illetékmentes.

(5) Az Országgyűlés 2004. december 31-i hatállyal mentesíti az FMV Finommechanikai Rt.-t az Állami Fejlesztési Intézettel 1986. november 14-én megkötött és módosított, adós által a Kincstárnak visszafizetett 252,7 millió forint hadiipari célú állami alapjuttatás után fennálló 117,2 millió forint összegű járadék és ennek 4,1 millió forint összegű késedelmi kamata megfizetése alól.

(6) Az Országgyűlés 2004. december 31-i hatállyal lemond a Magyar Államnak a következő országokkal szemben fennálló tőke- és kamatköveteléseiről:

a) Banglades: 184 989,12 amerikai dollár (2004. július 30-i árfolyamon számítva 38,0 millió forint);

b) Egyiptom: 67 802 egyiptomi font (2004. július 30-i árfolyamon számítva 2,2 millió forint);

c) Irán: 12 498,31 amerikai dollár (2004. július 30-i árfolyamon számítva 2,6 millió forint);

d) Mongólia: 5253,87 amerikai dollár (2004. július 30-i árfolyamon számítva 1,1 millió forint);

e) Vietnám: 1 097 512,48 klíring rubel (2004. július 30-i árfolyamon számítva 30,2 millió forint)

(együttesen: 74,1 millió forint).

(7) A (6) bekezdés szerinti követeléselengedés kiadásának elszámolása az árfolyamváltozás következtében eltérhet az előirányzattól.

(8) Az Országgyűlés 2004. december 31-i hatállyal mentesíti a Kisrókus 2000 Ingatlanhasznosító Kft.-t az APEH által megállapított 729,0 millió forint összegű adótartozás, és az ehhez kapcsolódó, az adózót terhelő 275,1 millió forint összegű késedelmi pótlék megfizetése alól.

(9) Az Országgyűlés 2004. december 31-i hatállyal mentesíti a „100 Tagú Budapest Cigányzenekar” Országos Kulturális Egyesületet a 2004. szeptember 23-án fennálló 31,7 millió forint összegű adótartozás, és ennek az ezen időpontig az adózót terhelő késedelmi pótléka megfizetése alól.”

(18) A Kö.tv. 1. számú melléklete a következők szerint módosul:

A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím támogatási előirányzata 60 885,5 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 36 255,5 millió forintra, 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 11 405,4 millió forintra változik. A módosítással összefüggésben az 1-13. cím összesen kiadási előirányzata 152 273,4 millió forintra, támogatási előirányzata 125 657,1 millió forintra változik.

A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 30. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím, 1. Osztalékbevételek alcím, 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék jogcímcsoport bevételi előirányzata 24 977,0 millió forintra változik. Az 1. Osztalékbevételek alcím kiegészül a 2. Egyéb osztalékok jogcímcsoporttal, melynek bevételi előirányzata 230,0 millió forint.

A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 32. Adósságátvállalás és tartozáselengedés cím kiegészül az 1. A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása alcímmel, melynek kiadási előirányzata 32 350,0 millió forint, a 11. A Sportfolió Kht. adósságának átvállalása alcímmel, melynek kiadási előirányzata 2750,0 millió forint, a 12. Az FMV Finommechanikai Rt. tartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 121,3 millió forint, a 13. Külföldi követelések elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 74,1 millió forint, a 14. A „100 Tagú Budapest Cigányzenekar” Országos Kulturális Egyesület adótartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 31,7 millió forint, a 15. A Kisrókus Ingatlanhasznosító Kft. adótartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 1004,1 millió forint.

A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet kiadási főösszege 1 316 799,2 millió forintra, bevételi főösszege 4 646 745,1 millió forintra, támogatási főösszege 125 657,1 millió forintra változik.

A XXIV. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok alcím, 6. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése jogcímcsoport, 6. Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének támogatása jogcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 1800,0 millió forintra változik.

A XXIV. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet kiadási főösszege 26 230,4 millió forintra, támogatási főösszege 23 400,2 millió forintra változik.

(19) A Kö.tv. 9. számú melléklete a következők szerint módosul:

A LXIII. Munkaerőpiaci Alap fejezet, 15. Nonprofit szektorbeli munkavállalás támogatása cím kiadási előirányzata 470,0 millió forintra változik, a fejezet kiegészül a következő 16. KSH régiós átalakítás támogatása címmel, melynek kiadási előirányzata 130,0 millió forint.

(20) A Kö.tv. 11. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:

A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 7. Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcím, 3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcímcsoport bevételi előirányzata 10 934,8 millió forintra, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím kiadási előirányzata 254 100,0 millió forintra, 2. Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás jogcím kiadási előirányzata 22 800,0 millió forintra, 3. Vénykezelési díj jogcím kiadási előirányzata 2100,0 millió forintra, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 1. Kötszertámogatás jogcím kiadási előirányzata 4100,0 millió forintra, 3. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím kiadási előirányzata 39 700,0 millió forintra változik, a 4. Egészségbiztosítás egyéb kiadásai alcím, 4. Egyéb kiadások jogcímcsoport kiegészül az 5. Gyógyszergyártók ellentételezése jogcímmel, amelynek kiadási előirányzata 4000,0 millió forint.

A LXXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 1 452 347,8 millió forintra, összesen bevételi előirányzata 1 124 898,0 millió forintra, a főösszegek egyenlege -327 449,8 millió forintra változik.

(21) A Kö.tv. 13. számú melléklete helyébe e törvény 15. számú melléklete lép.

29. § A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 50. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A célelőirányzat bevételét képezi:

a) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 20. § (3) bekezdésének ba) pontjában meghatározott bányajáradéknak a 12%-ot meghaladó része, valamint

b) a gázárszabályozásra vonatkozó külön jogszabályban biztosított lehetőség alapján a közüzemi nagykereskedő döntése szerint földgázár kiegyenlítés címén befizetett hozzájárulás.”

Vegyes és záró rendelkezések

30. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 32. §-ban foglaltakat 2004. január 1. napjától kezdődően visszamenőlegesen alkalmazni kell.

31. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 72. §-ának (6) bekezdésében a „2004. évben” szövegrész hatályát veszti.

(2) A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 71. §-ának a) pontjában a „4. jogcímcsoport 1., 2. és 3. jogcím” szövegrész „4. jogcímcsoport 2. és 3. jogcím” szövegrészre, a 72. §-ának (1) bekezdésében a „belül, továbbá 4. Gyógyszertámogatás” szövegrész „belül, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoporton belül, továbbá az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás” szövegrészre, a 75. §-ának (2) bekezdésében a „3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcímcsoporton az előirányzaton felül teljesülő többletbevételek” szövegrész „3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcímcsoporton az előirányzaton felül teljesülő - a gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések nélküli - többletbevételek” szövegrészre változik, 78. §-ának (2) bekezdésében a „48,0 millió forint” szövegrész „110 millió forint” szövegrészre, a „18,0 millió forint” szövegrész „20 millió forint” szövegrészre, a „4200,0 millió forint” szövegrész „5300,0 millió forint” szövegrészre, az „1000,0 millió forint” szövegrész „1200,0 millió forint” szövegrészre változik.

(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXXIV. törvény 14. § a) pontjában a „2004. december 31-ig” szövegrész „2005. december 31-ig” szövegrészre változik.

32. § A Hungaroring Sport Rt. a 2004. évben mentesül az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 38. §-ának az adóalapot nem képező államháztartási támogatásban részesülő adóalanyra vonatkozó rendelkezések miatti általános forgalmi adó arányosítási kötelezettség alkalmazása alól.

1. számú melléklet a 2004. évi C. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Millió forintban

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám

Előir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.-
név


FEJEZET

2003. évi törvényi módosított előirányzat


2003. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 12 408,7 12 523,7
1 Működési költségvetés 550,0 751,1
1 Személyi juttatások 6 964,0 6 884,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 741,4 1 712,5
3 Dologi kiadások 2 627,3 2 851,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 57,6
2 Felhalmozási költségvetés 24,4
1 Intézményi beruházási kiadások 337,0 935,7
2 Felújítás 1 289,0 1 491,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 45,1
3 Kölcsönök 14,7 14,7
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 511,4
1 Működési költségvetés 52,4
1 Személyi juttatások 301,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 94,6
3 Dologi kiadások 103,7
2 Felhalmozási költségvetés 46,1
1 Intézményi beruházási kiadások 84,7
2 Felújítás 6,1
3 Kölcsönök 4,3 0,3
1-2. cím összesen: 12 958,7 550,0 12 408,7 14 587,2 889,0 13 035,1
5 Közbeszerzések Tanácsa 153,9 160,1
1 Működési költségvetés 668,8 748,5
1 Személyi juttatások 282,3 302,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 94,1 94,9
3 Dologi kiadások 405,5 293,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 30,3
2 Felújítás 10,8 10,6
3 Kölcsönök 5,0 5,0
5. cím összesen: 822,7 668,8 153,9 736,3 753,5 160,1
6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 110,0 109,9
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 Magyar Szocialista Párt 969,2 969,2
2 FIDESZ - Magyar Polgári Párt 817,4 817,4
3 Szabad Demokraták Szövetsége 282,0 282,0
4 Magyar Demokrata Fórum 284,1 283,4
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
1 Munkáspárt 39,8 39,6
3 Magyar Igazság és Élet Pártja 87,0 87,0
7 Centrum Párt 69,4 69,4
6-7. cím összesen: 2 658,9 2 657,9
10 Magyar Rádió támogatása
1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 4 529,5 3 817,5
2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 660,0 660,0
11 Magyar Televízió támogatása
1 Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire 6 999,2 6 620,8
12 Duna Televízió támogatása
1 Duna Televízió műsorterjesztési költségeire 1 096,4 1 265,8
13 A közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke emelésére 7 191,8 7 191,8
14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 522,2 1 622,2
15 Üzemben tartási díj pótlása 20 397,0 20 397,0
16 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása
1 Magyar Televízió Rt. tőketartalékának emelése 6 000,0 6 000,0
2 Európai uniós ismeretek bővítésével kapcsolatos műsorterjesztési kiadásokra 500,0
17 Hungária Televízió Közalapítvány támogatása 180,0
18 Magyar Rádió Közalapítvány támogatása 120,0
10-18. cím összesen: 48 396,1 48 375,1
Összesen: 64 836,4 1 218,8 12 562,6 66 356,5 1 642,5 13 195,2

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Millió forintban

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám

Előir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.-
név


FEJEZET

2003. évi törvényi módosított előirányzat


2003. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 716,3 948,3
1 Működési költségvetés 1,1
1 Személyi juttatások 278,8 445,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 89,2 91,2
3 Dologi kiadások 257,0 293,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8
2 Felhalmozási költségvetés 1,1
1 Intézményi beruházási kiadások 89,3 118,5
2 Felújítás 1,8
3 Kölcsönök 2,0 3,0 0,9
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 144,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 102,0
3 Dologi kiadások 42,0
Összesen: 860,3 860,3 954,0 3,1 948,3

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Millió forintban

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám

Előir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.-
név


FEJEZET

2003. évi törvényi módosított előirányzat


2003. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alkotmánybíróság 1 057,1 1 162,6
1 Működési költségvetés 8,7 13,6
1 Személyi juttatások 583,0 683,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 191,6 228,3
3 Dologi kiadások 237,9 220,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 34,7 41,0
1 Intézményi beruházási kiadások 58,0 33,5
2 Felújítás 30,0 26,3
4 Kormányzati beruházás 12,4
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,4
2 Célelőirányzatok
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány elszámolása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,3
Összesen: 1 100,5 43,4 1 057,1 1 217,4 54,6 1 162,6

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

Millió forintban

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám

Előir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.-
név


FEJEZET

2003. évi törvényi módosított előirányzat


2003. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlési Biztos Hivatala 1 031,6 1 087,7
1 Működési költségvetés 1,3
1 Személyi juttatások 565,0 607,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 182,4 195,9
3 Dologi kiadások 280,5 193,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3,7 42,2
3 Kölcsönök 0,5 0,5
Összesen: 1 031,6 1 031,6 1 039,1 1,8 1 087,7

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Millió forintban

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám

Előir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.-
név


FEJEZET

2003. évi törvényi módosított előirányzat


2003. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Állami Számvevőszék 5 850,9 6 278,2
1 Működési költségvetés 19,0 14,3
1 Személyi juttatások 3 158,0 3 409,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 988,4 1 066,1
3 Dologi kiadások 1 113,3 821,3
2 Felhalmozási költségvetés 1,0 4,3
1 Intézményi beruházási kiadások 232,3 314,6
2 Felújítás 378,9 338,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2
3 Kölcsönök 1,8 1,8
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 EU-hoz való csatlakozás programja
1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés 46,0 46,0
1 Működési költségvetés 2,7
1 Személyi juttatások 2,0 0,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7 0,2
3 Dologi kiadások 33,3 4,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 17,5
3 Célelőirányzatok
2 Előző évi maradványelszámolás
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 19,0
Összesen: 5 916,9 20,0 5 896,9 5 993,9 23,1 6 324,2

VI. BÍRÓSÁGOK

Millió forintban

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám

Előir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.-
név


FEJEZET

2003. évi törvényi módosított előirányzat


2003. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Bíróságok 40 248,7 45 471,0
1 Működési költségvetés 4 121,1 4 109,8
1 Személyi juttatások 28 303,6 29 198,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 923,8 9 377,3
3 Dologi kiadások 6 159,6 7 560,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 83,4
2 Felhalmozási költségvetés 8,6 964,0
1 Intézményi beruházási kiadások 695,3 1 243,5
2 Felújítás 285,1 48,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 231,6
4 Kormányzati beruházás 2 077,1
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Igazságszolgáltatás beruházásai 3 070,0 2 425,2
2 Felhalmozási költségvetés 393,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 869,6
4 Kormányzati beruházás 3 070,0 487,3
2 Ptk. alapján történő kártérítés 10,0 3,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 10,0
3 Az Európai Unióhoz való csatlakozás nemzeti programjai és kormányzati feladatai
1 PHARE program
1 Bírák közösségi jogi felkészítése (HU 0103-02)
1 Működési költségvetés 252,2 138,8
3 Dologi kiadások 252,2 138,8
2 Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007-02)
2 Felhalmozási költségvetés 432,7 128,7
1 Intézményi beruházási kiadások 432,7 51,0
4 Be. törvény módosításából eredő létszámfejlesztés és egyéb többletek 1 419,6 18,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 606,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 139,6
3 Dologi kiadások 390,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 283,5
5 Szabálysértési törvény módosításából eredő létszámfejlesztések 860,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 404,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 138,0
3 Dologi kiadások 102,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 216,0
6 A Pp. módosításából eredő többletek 444,3 177,3
1 Működési költségvetés 14,8
1 Személyi juttatások 159,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,6
3 Dologi kiadások 267,0
7 A hatósági eljárásban közreműködők díjának rendezése miatti fejlesztés 1 222,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 150,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 72,1
8 A PHARE támogatásból beszerzett eszközök működtetésének energia- és licencdíjai 550,0 295,5
1 Működési költségvetés 0,1
3 Dologi kiadások 550,0 129,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 95,7
9 Egyéb létszámfejlesztések (informatikusi, tisztviselői és teremőri álláshelyek) 162,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 120,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 40,4
3 Dologi kiadások 1,9
10 Hivatásos pártfogókkal kapcsolatos elszámolás 138,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 138,5
11 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése 14,8
Összesen: 52 802,9 4 814,6 47 988,3 51 731,4 5 749,4 48 544,9

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

Millió forintban

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám

Előir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.-
név


FEJEZET

2003. évi törvényi módosított előirányzat


2003. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Ügyészségek 18 981,6 19 449,2
1 Működési költségvetés 80,0 372,0
1 Személyi juttatások 11 760,2 12 040,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 522,5 4 015,3
3 Dologi kiadások 2 926,0 2 040,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 334,8
2 Felhalmozási költségvetés 933,3
1 Intézményi beruházási kiadások 642,9 497,2
2 Felújítás 150,0 169,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 174,0
4 Kormányzati beruházás 1 065,8
3 Kölcsönök 20,0 20,0 25,4 25,4
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
  Vissza az oldal tetejére