Időállapot: közlönyállapot (2004.XI.18.)

2004. évi CVI. törvény

a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról * 

1. § (1) Az a személy, aki a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény hatálybalépése előtt a „Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze”, a „Magyar Köztársaság Kiváló Művésze”, valamint a „Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze”, a „Magyar Köztársaság Érdemes Művésze” kitüntető címben részesült, ha saját jogú nyugellátásban részesül - ideértve az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját is -, vagy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, kiváló, illetve érdemes művészi járadékra jogosult.

(2) A „Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze” és a „Magyar Köztársaság Kiváló Művésze” érdemes művészi járadékra nem jogosult.

2. § Az a személy, aki e törvény hatálybalépése előtt a Népművészet Mestere kitüntető díjban részesült, ha saját jogú nyugellátásban részesül, vagy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, a népművészet mestere járadékra jogosult.

3. § A kitüntető cím vagy díj jogosultjának özvegye vagy élettársa a járadék fele részének megfelelő özvegyi járadékra jogosult, feltéve, hogy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, továbbá a kitüntető díj jogosultjával halálakor, annak házastársaként vagy élettársaként közös háztartásban élt.

4. § A kiváló művészi járadék egyhavi összege a bérből és fizetésből élők előző naptári évi - a Központi Statisztikai Hivatal által számított - országos szintű nettó átlagkeresete 1/12-ed részének megfelelő összeg. Az érdemes művészi járadék a kiváló művészi járadék 60 százaléka, a népművészet mestere járadék a kiváló művészi járadék 50 százaléka.

5. § A járadékot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság és a MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatósága havonként folyósítja. A járadék fedezetét és a végrehajtás költségeit a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megtéríti.

6. § (1) Ez a törvény 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a járadék megállapításának és folyósításának részletes szabályait, az 5. § szerinti térítés módját, továbbá a járadék tárgyévre vonatkozó havi összegét évente rendeletben határozza meg.

7. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Kiváló és Érdemes Művészi járadékról szóló 1997. évi XCVII. törvény,

b) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény 33. §-a, valamint

c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény 2. §-ának (2) bekezdésében a „Népművészet Mestere” szövegrész.

(2) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 4.6. pontjában a „Magyar Köztársaság Babérkoszorúja” szövegrész helyébe a „Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Népművészet Mestere” szövegrész lép.


  Vissza az oldal tetejére