Időállapot: közlönyállapot (2004.XII.21.)

2004. évi CXXII. törvény

a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról * 

Az Országgyűlés a közszférában töltött életpálya elismerésének és méltó lezárásának lehetővé tétele, valamint a feladatalapú közigazgatás megteremtéséhez való rugalmas alkalmazkodás biztosítása érdekében a következő törvényt alkotja.

1. § E törvény hatálya kiterjed:

a) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) hatálya alá tartozó köztisztviselőkre, ügykezelőkre, valamint munkáltatójukra,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó közalkalmazottakra, valamint munkáltatójukra, illetőleg

c) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) XII. fejezete hatálya alá tartozó munkavállalókra és munkáltatójukra.

2. § E törvény alkalmazásában:

1. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszony, illetőleg a munkaviszony;

2. programban részt vevő: az az 1. §-ban meghatározott köztisztviselő, közalkalmazott, ügykezelő, illetőleg munkavállaló, aki megfelel a 3. § (1) bekezdésében előírt feltételeknek;

3. közszférában jogviszonyban töltött idő: köztisztviselő esetében a Ktv. 72. § (1)-(4) bekezdése alapján közszolgálati jogviszonyként, közalkalmazott esetében a Kjt. 87/A. §-a alapján közalkalmazotti jogviszonyként elismert idő, munkavállaló esetén a munkaviszonyban töltött idő;

4. korábbi illetmény: a programban részt vevőnek a prémiumévek programba történő belépését közvetlenül megelőzően irányadó illetménye, munkabére az alábbiak szerint:

a) köztisztviselők esetében - megállapítása esetén - a Ktv. 44/B. §-a szerinti személyi illetmény, illetve a Ktv. 42. § (2) bekezdése, 45. §-a alapján az alapilletmény, az illetménykiegészítés és a rendszeres illetménypótlékok,

b) közalkalmazottak esetében a Kjt. 66. §-a alapján a kinevezésben foglalt illetménye, valamint a rendszeres illetménypótlékok,

c) munkavállalók esetén a személyi alapbér és a rendszeres bérpótlékok

együttes összege. A rendszeres illetménypótlékot az Mt. 151/A. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával kell megállapítani;

5. nonprofit szervezet:

a) a társadalmi szervezet,

b) az alapítvány,

c) a közalapítvány,

d) a közhasznú társaság,

e) a köztestület,

f) az országos sportági szakszövetség;

6. kinevezés: a munkaszerződés is;

7. felmentés: a rendes felmondás is.

A prémiumévek program

3. § (1) A prémiumévek programban való részvétel feltétele, hogy

a) a programban részt vevő legfeljebb 3 éven belül előrehozott öregségi nyugdíjra, vagy öregségi nyugdíjra jogosulttá válik, feltéve, hogy előrehozott öregségi nyugdíjra nem jogosult, illetve csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban nem részesül,

b) a programban részt vevő rendelkezik legalább huszonöt év közszférában jogviszonyban töltött idővel,

c) a programban részt vevő további foglalkoztatására a Ktv. 17. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, illetőleg a Kjt. 30. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott okból, vagy az Mt. 89. § (3) bekezdése szerint a munkáltató működésével összefüggő okból nincs lehetőség, és

d) a határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező programban részt vevő hozzájárul határozatlan idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának határozott idejű jogviszonnyá történő módosításához, és elfogadja foglalkoztatásra irányuló jogviszonya tekintetében a prémiumévek programban történő részvétellel összefüggésben e törvényben meghatározott, a Ktv.-ben, a Kjt.-ben, illetve az Mt.-ben foglaltaktól eltérő szabályokat.

(2) A prémiumévek programban történő részvételhez történő hozzájárulással egyidejűleg a közalkalmazott magasabb vezető, illetve vezető beosztása, valamint a köztisztviselő és az ügykezelő vezető megbízása megszűnik.

(3) A munkáltató

a) köteles az (1) bekezdés c) pontjában foglaltak esetén írásban felajánlani a programban való részvétel (1) bekezdés a)-b) pontjában szereplő feltételeivel rendelkező érintett számára a prémiumévek programban való részvétel lehetőségét, egyúttal tájékoztatni őt a program szabályairól,

b) a programban részt vevő a felajánlás kézhezvételétől számított 14 napon belül írásban megadott hozzájárulása esetén gondoskodik a kinevezés közös megegyezéssel történő módosításáról.

(4) A programban részt vevő személyét érintő elháríthatatlan akadály esetén a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőt az akadályoztatás megszűnésétől kell számítani.

4. § (1) A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti határozott időre szóló foglalkoztatásra irányuló jogviszony nem szüntethető meg felmentéssel a 3. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő okból. A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó jogszabályokban foglaltakon túl a jogviszony megszűnik továbbá

a) a programban részt vevő előrehozott öregségi, illetőleg öregségi nyugdíjra való jogosultsága feltételeinek megszerzésével, vagy csökkentett összegű előrehozott öregségi, rokkantsági, illetve baleseti rokkantsági nyugdíj részére történő megállapításával, vagy

b) új munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony létesítésével.

(2) A programban részt vevő munkakörrel nem rendelkezik, azonban a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerint fennálló jogviszony időtartama alatt a munkáltatója által igényelt, hetente - munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaidőkeret átlagában - legfeljebb 12 óra időtartamú, iskolai végzettségének és képzettségének megfelelő munkát köteles a munkáltató erre irányuló, a munkaidő-beosztás közlésére vonatkozó szabályok szerint megadott utasítása esetén elvégezni. A programban részt vevő számára a munkavégzés elrendelése aránytalan sérelmet nem okozhat, számára rendkívüli munkavégzés - baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében szükséges rendkívüli munkavégzés kivételével - nem rendelhető el.

(3) A munkáltató a munkavégzésre nem adhat utasítást naptári évenként legfeljebb két olyan időtartamra vonatkozóan, melyek együttes mértéke a programban részt vevőnek a prémiumévek programba történő belépését közvetlenül megelőző évi rendes szabadságának felel meg. Ha a prémiumévek programban történő részvétel év közben kezdődik, vagy szűnik meg, a programban részt vevő részére ezen idő arányos része jár. A munkáltató legkésőbb a programba történő belépését követő tizenöt napon belül, illetőleg minden év január 15-ig felhívja a programban részt vevő figyelmét erre a jogosultságra. A programban részt vevő az igénybevételt megelőzően legalább tizenöt nappal jelzi a munkáltatónak ezen időszakok kezdő időpontját és időtartamát.

(4) A programban részt vevő havonta a korábbi illetménye hatvan százalékának megfelelő mértékű juttatásban részesül.

(5) A programban részt vevő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára a Ktv., a Kjt., illetőleg az Mt. rendelkezéseit - az illetmény- és előmeneteli rendszerre vonatkozó szabályok kivételével - megfelelően alkalmazni kell. A programban részt vevő számára foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján járó természetbeni étkezés vagy étkezési hozzájárulás harminc százaléka illeti meg. A jubileumi jutalomra való jogosultság tekintetében a programban való részvétellel összefüggésben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban töltött ideje jogszerző időnek számít, a jubileumi jutalom összegét a (4) bekezdésben meghatározott juttatás alapulvételével kell megállapítani. Ahol a foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szabályok távolléti díj, illetmény vagy azokon alapuló juttatás fizetését írják elő, a programban részt vevőt a (3) bekezdésben meghatározott juttatás illeti meg, melynek kifizetésére az illetmény kifizetésének szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(6) Amennyiben a programban részt vevő részére átlagkeresetet kell fizetni, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 152. §-át kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy munkabéren a (3) bekezdésben meghatározott juttatást is érteni kell.

(7) A rendes szabadságra és a betegszabadságra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a szabadságot a (2) bekezdés szerinti, a programban részt vevő által meghatározott időtartam igénybevételével kiadottnak kell tekinteni;

b) betegszabadságra a programban részt vevő akkor jogosult, ha a (2) bekezdés alapján munkavégzési kötelezettsége áll fenn.

(8) Amennyiben a programban részt vevő legkésőbb a program 24. hónapjára járó juttatásának kifizetését megelőzően a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszonyt létesít - ide nem értve a Ktv. hatálya alá tartozó szervvel, illetőleg a legalább 50%-os állami, önkormányzati részesedéssel működő nonprofit szervezettel létesített munkaviszonyt -, a 24. hónapig hátralévő időre járó juttatást, de legfeljebb a prémiumévek programba történő belépés időpontjában őt megillető felmentési időből a munkavégzés alóli mentesítés időtartamára járó díjazás és végkielégítés együttes összegét a részére legkésőbb a foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni.

A különleges foglalkoztatási állomány

5. § (1) Amennyiben a közigazgatási szervnél alkalmazott köztisztviselő, ügykezelő (a továbbiakban együtt: köztisztviselő)

a) rendelkezik a Ktv. 72. § (1)-(4) bekezdése alapján legalább 10 év közszolgálati jogviszonyként elismert idővel,

b) további foglalkoztatására a Ktv. 17. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott okból nincs lehetőség,

c) a prémiumévek programban való részvétel 3. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt feltételeinek nem felel meg, és

d) hozzájárul határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyának határozott idejű jogviszonnyá történő módosításához, és elfogadja jogviszonya tekintetében a különleges foglalkoztatási állománnyal összefüggésben e törvényben meghatározott, általánostól eltérő szabályokat, valamint

e) vállalja, hogy a különleges foglalkoztatási állomány időtartama alatt - külön jogszabályban meghatározottak szerint - elhelyezkedését segítő munkaerőpiaci szolgáltatásokat vesz igénybe,

őt hozzájárulásával különleges foglalkoztatási állományba kell helyezni.

(2) A különleges foglalkoztatási állomány megszűnik a 4. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, de legkésőbb a foglalkoztatási állományba helyezéstől számított egy év elteltével. A különleges foglalkoztatási állomány megszűnésével a közszolgálati jogviszony is megszűnik.

(3) Amennyiben a különleges foglalkoztatási állományba helyezett köztisztviselő a foglalkoztatási állomány időtartama alatt a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszonyt létesít - ide nem értve a Ktv. hatálya alá tartozó szervvel, illetőleg a legalább 50%-os állami, önkormányzati részesedéssel működő nonprofit szervezettel létesített munkaviszonyt -, a hátralévő időre járó juttatást, de legfeljebb a különleges foglalkoztatási állományba helyezés időpontjában őt megillető felmentési időből a munkavégzés alóli mentesítés időtartamára járó díjazás és végkielégítés együttes összegét a részére legkésőbb a közszolgálati jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túlmenően a különleges foglalkoztatási állományra megfelelően alkalmazni kell e törvény 3. § (2)-(3) bekezdését, 4. § (2)-(7) bekezdését, valamint 6. §-át.

Finanszírozás

6. § (1) A 4. § (4)-(5) bekezdése, valamint az 5. § (4) bekezdése szerinti juttatás és munkáltatói közterhei összegét a munkáltató számára a központi költségvetés a (2) bekezdés alapján megtéríti, annak forrása:

a) 2005. évre a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény által a X. Miniszterelnökség fejezetben szereplő Különféle személyi kifizetések jogcímcsoport, valamint a helyi önkormányzatokra vonatkozó célelőirányzat;

b) a 2006-2009. évekre vonatkozóan az éves költségvetési törvényben meghatározott forrás.

(2) Költségvetési megtérítés iránt az a munkáltató nyújthat be igényt, amely vállalja, hogy a prémiumévek programban való részvétellel, illetőleg a különleges foglalkoztatási állománnyal összefüggő kinevezés-módosítást megelőző hónapban meglévő havi átlagos statisztikai állományi létszámát a kinevezés-módosítás időpontjától számított 18 hónapig nem emeli. Nem számít a vállalás megszegésének, ha az állományi létszám emelésére jogszabályban előírt feladat teljesítése miatt kerül sor.

Záró rendelkezések

7. § (1) E törvény 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény alapján a prémiumévek programba történő belépésre, illetve a különleges foglalkoztatási állományba helyezésre 2005. január 1.-2006. december 31. között kerülhet sor.

(3) Az e törvény hatálybalépésének napján felmentési idejét töltő, az e törvény 1. §-ában meghatározott, a 3. § (1) bekezdés a)-b) pontjában szereplő feltételeknek ezen időpontban megfelelő köztisztviselő, ügykezelő, közalkalmazott, illetve munkavállaló - feltéve, hogy felmentésére a 3. § (1) bekezdés c) pontjában felsorolt okból került sor - számára a munkáltató a felmentési idő lejártáig, de legkésőbb e törvény hatálybalépésétől számított 14 napon belül köteles felajánlani a prémiumévek programban történő részvételt, illetve a különleges foglalkoztatási állomány igénybevételét. Amennyiben az érintett az ajánlattételtől számított 14 napon belül, de legkésőbb a felmentési idő lejártáig a programban történő részvétel elfogadása, illetőleg a foglalkoztatási állomány mellett dönt, a munkáltató a felmentést visszavonja, és gondoskodik e törvény szabályainak alkalmazásával a kinevezés módosításáról. Ebben az esetben az érintett a felmentésre tekintettel részére kifizetett végkielégítés, valamint - a munkavégzés alóli mentesítés esetén - a programban való részvétel, illetőleg a különleges foglalkoztatási állományba helyezés elfogadásától a felmentési idő lejártáig járó átlagkereset összegét 8 napon belül a munkáltató számára köteles megfizetni.

(4) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy rendeletben állapítsa meg a 6. § (2) bekezdésében szereplő költségvetési megtérítéssel kapcsolatos eljárási szabályokat.

(5) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter a belügyminiszterrel egyetértésben, hogy rendeletben állapítsa meg a különleges foglalkoztatási állományba helyezett köztisztviselő elhelyezkedését segítő munkaerőpiaci szolgáltatások és azok igénybevétele részletes szabályait.

8. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Ktv. 3. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A prémiumévek programban részt vevő köztisztviselőre és ügykezelőre, ha az erről szóló törvény másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”

(2) A Ktv. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően a határozatlan időre szóló közszolgálati jogviszony határozott idejűvé módosítandó, ha a köztisztviselő a prémiumévek programban történő részvételéhez, illetőleg különleges foglalkoztatási állományba helyezéséhez hozzájárul.”

(3) A Ktv. 15. § (1) bekezdése a következő új g) ponttal egészül ki, egyúttal az f) pont végén az írásjel pontosvesszővé változik:

[15. § (1) A közszolgálati jogviszony megszűnik:]

g) a prémiumévek programban történő részvétel, illetőleg különleges foglalkoztatási állományba helyezés esetén az erre vonatkozó külön törvény szabályai szerint.”

9. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kjt. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Közalkalmazotti jogviszony - ha törvény eltérően nem rendelkezik - helyettesítés céljából vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására határozott időre történő kinevezéssel is létesíthető. A Munka Törvénykönyve 79. §-ának (5) bekezdésében foglalt korlátozás alól a miniszter eltérést engedélyezhet. Ezen túlmenően a határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony határozott idejűvé módosítandó, ha a közalkalmazott prémiumévek programban történő részvételéhez hozzájárul.”

(2) A Kjt. 25. § (1) bekezdése a következő új e) ponttal egészül ki, egyúttal a d) pont végén lévő írásjel pontosvesszővé változik:

[25. § (1) A közalkalmazotti jogviszony megszűnik:]

e) a prémiumévek programban történő részvétel esetén az erre vonatkozó külön törvény szabályai szerint.”

10. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22. §-a (2) bekezdésének felvezető szövege, valamint a) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál a munkanélküli-járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli-segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a keresetpótló juttatás, a gyermekgondozási segély, nyugdíjjárulék-köteles szociális ellátások (gyermeknevelési támogatás, ápolási díj), a külön jogszabály szerinti prémiumévek program, illetőleg a különleges foglalkoztatási állomány keretében járó juttatás összegét, valamint a felsorolt ellátások folyósításának időtartam alatti biztosítással járó jogviszonyból származó jövedelmet (keresetet) - a kifizetésük (folyósításuk) időpontjától függetlenül - figyelmen kívül kell hagyni. Ha az igénylőre kedvezőbb,

a) a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, a munkanélküli-járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli-segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a keresetpótló juttatás, a külön jogszabály szerinti prémiumévek program, illetőleg a különleges foglalkoztatási állomány keretében járó juttatás összegét,”

[kell keresetként figyelembe venni.]

11. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 24. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § (1) A foglalkoztatott a 19. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott nyugdíjjárulékot és a 19. § (3) bekezdésében meghatározott egészségbiztosítási járulékot fizet. A nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék alapja a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelem. A foglalkoztatott az Szja tv. 69. §-a szerinti természetbeni juttatás értéke után nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási járulékot nem fizet. A foglalkoztatott nem fizet egészségbiztosítási járulékot a jubileumi jutalom, a végkielégítés, az újrakezdési támogatás, a titoktartási (hallgatási díj), a szabadságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás, a külön jogszabály szerinti prémiumévek program, illetőleg a különleges foglalkoztatási állomány keretében járó juttatás, és a határozott időtartamú jogviszony megszüntetése esetén a Munka Törvénykönyve 88. § (2) bekezdése alapján kifizetett összeg után.”

12. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Mt. 193/T. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a § jelenlegi szövegének megjelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) A munkaviszony megszűnik a prémiumévek programban történő részvétel esetén az erre vonatkozó külön törvény szabályai szerint.”


  Vissza az oldal tetejére