Időállapot: közlönyállapot (2005.VI.4.)

53/2005. (VI. 4.) OGY határozat

az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről * 

I. Az Országgyűlés - tekintettel arra, hogy az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatos visszaélések megakadályozása, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorítása továbbra is alapvető társadalmi érdek, s arra, hogy az ingatlan-visszaélések más módon életük újrakezdéséhez segítséget nem kapó áldozatai számára meg kell teremteni a támogatásnyújtás feltételeit - felkéri a Kormányt, hogy

1. folytassa - az anyagi, személyi és egyéb feltételek felmérésével, az Európai Unió tagállamai ingatlan-nyilvántartási rendszereinek tanulmányozásával - a jelenleg egységes ingatlan-nyilvántartás szervezeti, irányítási feltételeinek felülvizsgálatára vonatkozó előkészítő munkálatokat a hatékonyabb és az uniós követelményekhez illeszkedő megoldás kialakítása érdekében;

2. elemezze, hogy a hatályos magyar ingatlan-nyilvántartási szabályozás mennyiben felel meg a más európai uniós tagállamok gyakorlatának, s mennyiben biztosítja a polgárok számára az átláthatóságot és követhetőséget;

3. a) készítse elő a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény, az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, illetve a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítását olyan tartalommal, amely a közjegyzők, az ügyvédek és a bírósági végrehajtók számára lehetővé teszi saját gépi adatfeldolgozó eszközzel a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal nyilvántartásához történő csatlakozást a személyazonosság ellenőrzése érdekében, és rendezi az ennek eredményeként beszerzett adatok felhasználását, valamint a csatlakozási engedély megadására irányuló eljárást,

b) biztosítsa, hogy az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége érdekében a földhivatalok hitelt érdemlően ellenőrizhessék az okiratot szerkesztő ügyvédek és közjegyzők ez irányú jogosultságának fennállását,

c) folyamatosan vizsgálja, hogy az ügyvédekre, közjegyzőkre, bírósági végrehajtókra és a kamaráikra vonatkozó jogszabályi előírások kellő módon biztosítják-e az ingatlan-visszaélésekben való részvétel, közreműködés megakadályozását, illetve szankcionálását, s

d) biztosítsa, hogy a körzeti földhivatal (a fővárosban a Fővárosi Kerületek Földhivatala) közjegyző, ügyvéd (a továbbiakban együtt: kérelmező) erre vonatkozó kérelmének benyújtásától - mely alkalommal ismertetni kell a visszaélés gyanújára okot adó körülményeket - vezessen kimutatást azon beadványokról, melyekből az tűnik ki, hogy a kérelmező az ügyben okiratszerkesztőként, ellenjegyzőként vagy jogi képviselőként eljárt, s ennek tartalmáról adjon tájékoztatást a kérelmezőnek;

4. a) biztosítsa, hogy a bírósági végrehajtási ingatlanárverések ellenőrzött és szervezett módon, biztonságos körülmények között bonyolódjanak, s

b) vizsgálja meg az árverési csarnok létrehozásának és működtetésének megvalósítási lehetőségeit;

5. vizsgálja meg az új szabálysértési kódex előkészítése, a Polgári Törvénykönyvről, a Büntető Törvénykönyvről, a polgári perrendtartásról, a büntetőeljárásról, továbbá a bírósági végrehajtásról szóló törvények újraszabályozása során az ún. lakásmaffia-tevékenység visszaszorítását elősegítő jogintézmények normaszövegbe való beépítésének szükségességét;

6. gondoskodjon arról, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és annak végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet átfogó felülvizsgálata során - az úgynevezett lakásmaffia-tevékenységet feltáró albizottság jelentésében foglaltak figyelembevételével - kerüljön áttekintésre a földhivatalok ingatlan-nyilvántartási tevékenységének szabályozottsága, továbbá tegyen javaslatot az újraszabályozásra, illetve végezze el a szükséges módosításokat;

7. a) gondoskodjon az ország egész területén az ingatlan-nyilvántartás jogszabályokban meghatározott naprakészségének helyreállításáról, továbbá biztosítsa a földhivatali ügyintézés szakszerűségét és megbízhatóságát, s folyamatosan ellenőrizze, hogy a földhivatalok által követett gyakorlat mindenben megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve, hogy a földhivatali ügymenetmodellek, informatikai megoldások aggálytalanul kielégítik-e a jogszabályi követelményeket - különös tekintettel az eljárási határidőkre, az iktatási rendre, s az illetéktelen és jogosulatlan vezetői, ügyintézői beavatkozás lehetőségének kizárására, továbbá

b) a 2006. évi költségvetésben biztosítsa a földhivataloknál még fennálló ügyirathátralék feldolgozásához, s az a) pontban jelzett naprakészség fenntartásához szükséges tárgyi, személyi, technikai feltételek pénzügyi fedezetét;

8. vizsgálja meg az egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázis megvalósításának lehetőségeit;

9. a 2006. évi költségvetésben biztosítsa a földhivatalok által végzett, az ügyvédi és közjegyzői közreműködési, ellenjegyzési jogosultság ellenőrzéséhez szükséges technikai fejlesztések fedezetét;

10. a) gondoskodjon a földhivataloknál a visszaélések kiszűréséről, a korrupt ügyintézők eltávolításáról, a hivatalok jó hírének helyreállításáról; továbbá lássa el a feladat- és hatásköréből adódó, a földhivatali vezetők irányában fennálló kötelezettségeit,

b) adjon rendszeres és alapos tájékoztatást az ország lakosságának az ingatlan-nyilvántartás aktuális helyzetéről, az ingatlan-visszaélések visszaszorítása érdekében tett minisztériumi, földhivatali intézkedések hatásáról, továbbá

c) tegye alkalmazási feltétellé a jogi végzettséget meghatározott földhivatali vezetői beosztásoknál, s biztosítsa, hogy minél több jogi végzettségű földhivatali ügyintéző végezze az alapos polgári jogi felkészültséget igénylő ingatlan-nyilvántartási tevékenységet;

11. a) gondoskodjon az országos rendőrfőkapitány megkeresésével arról, hogy a rendőri szervek kellő súllyal kezeljék az önkormányzati tulajdonú bérlakásokra elkövetett visszaélések ügyét is, és lépjenek fel a bérlakást tulajdonként eladni kívánó személyek, szervezetek ellen, továbbá

b) a legfőbb ügyésszel együttműködve segítse elő az ügyészségek és rendőri szervek egységes, az egész országra kiterjedő adatgyűjtő és elemző informatikai rendszerének - adatvédelmi szempontból is aggálytalan - kialakítását és működtetését;

12. dolgozza ki - az anyagi fedezet biztosítása mellett - az önkormányzatoknál működő ügyfélszolgálati irodák részvételi lehetőségét az ingatlan-nyilvántartási szolgáltatásban;

13. a) vizsgálja meg a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása során az ún. lakásmaffia-tevékenység visszaszorítását elősegítő jogintézmények normaszövegbe való beépítésének szükségességét, ennek során gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat a szociális helyzet szerinti bérbeadás esetén az ilyen helyzet létrejöttét megelőző személyes vagy más körülményre hivatkozva a szociálisan rászoruló családokat, személyeket - és ezen belül az ún. lakásmaffia-tevékenység krízishelyzetbe került áldozatait - a lakáshoz jutás lehetőségéből ne zárhassa ki,

b) nyújtson szakmai iránymutatást azon önkormányzatoknak, melyek önként vállalt feladatként jogi, ingatlanközvetítési segítséget is adnak - anyagi lehetőségeik függvényében - a náluk jelentkező rászorult, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység áldozatainak minősülő személyeknek;

14. biztosítsa a közigazgatási hivatalokon keresztül a következetes fellépést a nem kellő körültekintéssel megalkotott, s ezáltal az úgynevezett lakásmaffia-tevékenységet elősegítő helyi lakásrendeleti szabályozás ellen;

15. vizsgálja meg a krízishelyzetbe került családok esetében kiemelt összegű támogatás nyújtásának feltételeit központi költségvetési támogatással vagy az önkormányzatok részvételével;

16. intézkedjen a Magyar Ügyvédi Kamara megkereséséről

a) a szárazbélyegző és egyéb bélyegző beszerzésére, őrzésére, nyilvántartására vonatkozó szabályok megalkotásához szükséges feltételek kialakítása,

b) az okiratszerkesztésre vonatkozó szabályok kidolgozása,

c) a 3. pontban megjelölt csatlakozás technikai feltételeinek megteremtése érdekében;

17. gondoskodjon a Magyar Ügyvédi Kamara megkereséséről az ellenjegyzési jogosultság földhivatal általi ellenőrzéséhez szükséges kamarai adatbázis létrehozásával kapcsolatos intézkedések megtétele érdekében;

18. gondoskodjék arról, hogy a 2006. évben - a középfokú ingatlanközvetítő tevékenység szakképesítési követelményrendszerének megtartása mellett - az emelt szintű ingatlanvagyon értékelő és közvetítő szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményrendszerének a meghatározása megtörténjék, s azt az Országos Képzési Jegyzékbe felvegyék;

19. gondoskodjék arról, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

a) folyamatosan vizsgálja a lakáshitelezésnél biztosítékként kikötött vételi jog (opció) alkalmazására adott ajánlások követését, s

b) építse be helyszíni vizsgálati programjába a jelzálogjog fedezetű hitelek vizsgálatát, s ennek tapasztalatairól adjon számot az éves kormánybeszámolóban;

20. évente számoljon be az Országgyűlésnek az ún. lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához és az ingatlan-visszaélések megelőzéséhez szükséges, az 1-19. pontban meghatározott feladatok teljesítéséről.

Határidő: 2005. december 31., azt követően évenként

II. Az Országgyűlés az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 71/2004. (VI. 22.) OGY határozatát jelen határozattal hatályon kívül helyezi.


  Vissza az oldal tetejére