Időállapot: közlönyállapot (2005.XII.15.)

94/2005. (XII. 15.) OGY határozat

az elkövetkezendő tíz évben követendő gazdaságpolitikai alapelvekről * 

1. A magyar társadalom és gazdaság kiegyensúlyozott fejlődése és a nemzetközi verseny által támasztott követelmények teljesítése érdekében az Országgyűlés az elkövetkezendő tíz évre az alábbi gazdaságpolitikai alapelveket hagyja jóvá:

- a gazdaság és a társadalom versenyképességének folyamatos javítása;

- a maastrichti kritériumok teljesítése az euró 2010. évi bevezetése érdekében;

- az állami bürokrácia csökkentése, strukturális ésszerűsítés végrehajtása a közigazgatás, a helyi önkormányzatok, a szociális és egészségügyi ellátórendszerek területén úgy, hogy ne sérüljön az Európában meghatározó szolidaritási elv, és a magyar társadalom kiszolgálása magas színvonalon, költséghatékonyan történjen;

- a közlekedési infrastruktúra erőteljes ütemű fejlesztése, a súlyos területi elmaradottságok mérséklése;

- az adó- és járulékrendszer tervszerű átalakítása, az állami újraelosztás mértékének csökkentése;

- az évszázados hagyományokra épülő, kiváló alapokon nyugvó magyar oktatási rendszer színvonalának emelése, korszerűsítése a köz- és felsőoktatás, valamint a szakképzés területén, ennek során a hosszú távú munkaerőpiaci elvárások szem előtt tartása;

- megfelelő feltételek kialakítása ahhoz, hogy a helyi önkormányzatok, a régiók és a vállalkozások minél nagyobb arányban tudják igénybe venni az Európai Unió által nyújtott strukturális támogatásokat;

- a külföldi működőtőke-befektetések ösztönzése, kedvező szabályozási és üzleti környezet biztosítása, Magyarország regionális centrummá fejlesztésének támogatása;

- a hazai vállalkozások nemzetközivé válásának támogatása, a pénz- és a tőkepiac további fejlődésének biztosítása. A hazai kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében minden nemzetközi normának megfelelő állami támogatás megadása annak érdekében, hogy nagyobb eséllyel vegyenek részt a nemzetközi versenyben, váljanak a nagyvállalatok beszállítóivá. A nemzetközi viszonylatban is versenyképes szolgáltatások (így pl. logisztika, informatika, idegenforgalom) fejlesztése;

- a munkahelyteremtés, a hatékony foglalkoztatás előtérbe helyezése. A foglalkoztatás állami ösztönzésének erősítése, a foglalkoztatási ráta 7% pontos emelése 10 éven belül;

- a kutatás, a fejlesztés és az innováció erőteljes ösztönzése (5 éven belül a K+F kiadások megduplázása, 10 éven belül megháromszorozása; az ilyen célra fordított források hatékonyabb elköltése, a vállalkozói szféra nagyobb arányú bevonása mellett);

- tudatos offenzív politika folytatása az Európai Unióban a magyar érdekek érvényesülése, a közös piac által nyújtott lehetőségek jobb kihasználása érdekében.

2. Az Országgyűlés fontos nemzetgazdasági érdeknek tartja az elkövetkezendő tíz évre az 1. pontban meghatározott gazdaságpolitikai alapelvek megvalósítását és felkéri a Kormányt azok végrehajtására.


  Vissza az oldal tetejére