Időállapot: közlönyállapot (2006.X.19.)

2006. évi LXXIII. törvény

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról * 

1. § A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gazdasági tanács a felsőoktatási intézmény feladatainak végrehajtása megalapozásában, a rendelkezésére bocsátott források, eszközök, a közpénz, a közvagyon hatékony és felelős használatát segítő gazdasági stratégiai döntéseket előkészítő és végrehajtásuk ellenőrzésében részt vevő, a fenntartói döntések előkészítésében - e törvényben meghatározottak szerint - közreműködő testület. A felsőoktatási intézmény vagyonkezelésében lévő kincstári vagyon elidegenítésére, megterhelésére vonatkozó, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/H. § (1) bekezdése, és 109/K. § (1)-(2) bekezdése szerinti döntést - ide nem értve azokat a döntéseket, amelyeket a felsőoktatási intézmény külön jogszabály alapján saját hatáskörben hozhat meg - a szenátus kezdeményezésére a gazdasági tanács hozza meg. Az értékesítés jóváhagyására és lebonyolítására a kincstári vagyon elidegenítésére vonatkozó jogszabályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni.”

2. § Az Ftv. 25. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A gazdasági tanács a felsőoktatási intézmény vagyonkezelésébe adott állami vagyon elidegenítése, megterhelése kérdésében hozott döntését megküldi a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak. A Kincstári Vagyoni Igazgatóság a döntés ellen harmincnapos jogvesztő határidőn belül kifogással élhet. A kifogásolt döntés nem hajtható végre.”

3. § Az Ftv. 39. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A felsőoktatási intézményben az kezdheti meg tanulmányait, aki felvételt nyert. A felvétel jelentkezés alapján, az e célra szolgáló jelentkezési lap benyújtásával történik. A felsőoktatási intézménybe jelentkező korlátlan számú jelentkezési lapot nyújthat be. A felvételi jelentkezési lapon meg kell jelölni, hogy a jelentkező milyen munkarend szerinti képzésre, továbbá hogy az első tanévre államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésre jelentkezik. Ha a jelentkező több lehetőséget jelöl meg, azokat rangsorolnia kell.”

4. § Az Ftv. 40. §-ának (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

„Nem jelentkezhet be az a hallgató, aki az időarányos fizetési kötelezettségének nem tett eleget. A hallgató államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésbe való besorolása egy tanév időtartamra szól. A felsőoktatási intézmény a hallgató besorolásáról e törvény rendelkezései alapján hoz döntést.”

5. § Az Ftv. 46. §-a (5) bekezdése c) pontjának a helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hallgató joga, hogy vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi eredményére tekintettel pénzbeli, illetve természetbeni gondoskodásban részesülhessen, e körben különösen]

c) fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez - a Kormány által meghatározott feltételek és szabályok szerint - mentességet, részletfizetési kedvezményt, halasztást kapjon,”

6. § Az Ftv. 49. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

[A hallgató kötelessége, hogy]

e) teljesítse a tanulmányai folytatásához kapcsolódó fizetési kötelezettségét, így különösen államilag támogatott képzés keretében képzési hozzájárulást, költségtérítéses képzésben költségtérítést fizessen.”

7. § Az Ftv. 51. §-ának (3)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Kormány határozza meg

a) az állami költségvetés, valamint a képzési hozzájárulás terhére biztosított hallgatói juttatásokhoz való hozzáférés feltételeit, ennek során a kedvezményeket, támogatásokat ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a hallgató a nappali oktatás munkarendje szerint készüljön fel, vagy államilag támogatott képzésben vegyen részt,

b) a diákigazolvány kiadásával, a kollégiumi ellátás igénybevételével és a lakhatási támogatással, az egyes tanulmányi ösztöndíjak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, továbbá egyes, a felsőoktatási intézmények által nyújtott szolgáltatásokért való fizetés elveit,

c) a rászorultsági alapon adható juttatásokat.

(4) A felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg, hogy a hallgatói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve végrehajtani. A szervezeti és működési szabályzat - az állami költségvetés, valamint a képzési hozzájárulás terhére biztosított hallgatói juttatások tekintetében - kormányrendeletben meghatározott keretek között meghatározza az egyes juttatásokhoz való hozzájutás feltételeit, valamint a hallgatók részére további jogokat és kötelezettségeket állapíthat meg.”

8. § Az Ftv. 53. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felsőoktatási intézményben folyó képzés lehet államilag támogatott vagy költségtérítéses képzés. Az államilag támogatott képzés költségeinek többségét az e törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, a költségtérítéses képzés költségeit a hallgató viseli. Az államilag támogatott alap- és mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgató képzési hozzájárulás fizetésére köteles.”

9. § (1) Az Ftv. 55. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy az 59. § (4) bekezdésének c) pontjában foglalt feltétel nem teljesítése esetén, illetve egyéb okból tanulmányait költségtérítéses képzésben folytatja tovább, helyére - ilyen irányú kérelem esetén - a felsőoktatási intézményben költségtérítéses formában tanulmányokat folytató kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgató léphet. Ha a felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a felsőoktatási intézmény megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja. E bekezdésben foglalt feltételek alapján az átsorolással érintett államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók száma a tanévben a felsőoktatási intézmény államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatóinak tizenöt százalékáig terjed.”

(2) Az Ftv. 55. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A támogatási idő nyilvántartásának, az államilag támogatott és a költségtérítéses képzés közötti átsorolás rendjét a Kormány határozza meg.”

10. § Az Ftv. 56. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatási idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor egy félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató - az elsőként megkezdett képzésének legkésőbb harmadik félévében létesített további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyára tekintettel -

a) egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve ha

b) ugyanabban a felsőoktatási intézményben egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítés megszerzésére készül fel.”

11. § Az Ftv. 60. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata határozza meg a záróvizsgára jelentkezés módját, a záróvizsga megszervezésének és lebonyolításának rendjét, eredményének kiszámítási módját. Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget. Záróvizsgát a felsőoktatási intézmények közösen is szervezhetnek.”

12. § Az Ftv. 79. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája jogi személy, székhelye Budapest, képviseletére az elnök jogosult. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája jogosult a Magyar Köztársaság címerének használatára. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját a regisztrációs központ veszi nyilvántartásba. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére az egyéb szervezetekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

13. § Az Ftv. 107. §-ának (6) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A regisztrációs központ veszi nyilvántartásba az e törvénnyel létrehozott jogi személy Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot, a Felsőoktatási és Tudományos Tanácsot és a Magyar Rektori Konferenciát.”

14. § Az Ftv. 111. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot a regisztrációs központ veszi nyilvántartásba, alapító okiratát az oktatási és kulturális miniszter adja ki. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szervezeti és működési szabályzatot készít, amelyet az oktatási és kulturális miniszter hagy jóvá.”

15. § Az Ftv. 113. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Felsőoktatási és Tudományos Tanács alapító okiratát az oktatási és kulturális miniszter adja ki, a Tanácsot a regisztrációs központ veszi nyilvántartásba. A Felsőoktatási és Tudományos Tanács szervezeti és működési szabályzatot készít, melyet az oktatási és kulturális miniszter hagy jóvá.”

16. § Az Ftv. 114. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Rektori Konferencia a felsőoktatási intézmény képviseletére, érdekeinek védelmére jogosult testület, amely a felsőoktatás rendszerének működésével kapcsolatos bármilyen kérdésben véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a döntéshozó, illetve a döntés előkészítője részére. A Magyar Rektori Konferencia jogi személy, székhelye Budapest, képviseletére az elnök jogosult. A Magyar Rektori Konferencia felett az ügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést. A Magyar Rektori Konferenciát a regisztrációs központ veszi nyilvántartásba. A Magyar Rektori Konferencia beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére az egyéb szervezetekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

17. § (1) Az Ftv. 125. §-a (1) bekezdésének felvezető szövege, valamint a) pontja és a §-t megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:

A KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS, ILLETVE TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

(1) Az államilag támogatott képzés keretében a hallgató által igénybe vehető szolgáltatások a következők:

a) a képzési programban meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények teljesítéséhez, a bizonyítvány, az oklevél, illetve doktori abszolutórium megszerzéséhez szükséges előadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok legfeljebb két alkalommal történő felvétele, a beszámolók, vizsgák és a sikertelen beszámolók, illetve vizsgák egy alkalommal történő megismétlése, a záróvizsga letétele, illetve a fokozatszerzési eljárás a hallgatói jogviszony fennállása alatt, a 68. § (3) bekezdésében foglaltak szerint,”

(2) Az Ftv. 125. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további vizsgát, a térítési és juttatási szabályzata a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott kötelezettség elmulasztását vagy késedelmes teljesítését fizetési kötelezettséghez kötheti. A fizetési kötelezettség alkalmankénti mértéke nem haladhatja meg a hallgatói normatíva öt százalékát.”

18. § Az Ftv. a következő 125/A. §-sal és az azt megelőző címmel egészül ki:

A KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

125/A. § (1) Az államilag támogatott tanulmányokat folytató hallgató - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - alapképzésben vagy egységes, osztatlan képzésben a harmadik félévtől kezdődően, mesterképzésben a teljes tanulmányi idő alatt képzési hozzájárulás fizetésére köteles. A hátrányos helyzetű hallgató képzési hozzájárulás fizetésére nem köteles.

(2) A hallgató által fizetendő képzési hozzájárulás irányadó éves összege alapképzésben a képzési normatíva éves összegének megállapításához rendelt szorzószámoknak - az alap- és mesterképzés valamennyi finanszírozási csoportja figyelembevételével együttesen számított - számtani átlaga és a költségvetési évet megelőző második évre számított, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset szorzata eredménye másfélszeresének húsz százaléka, mesterképzésben harminc százaléka.

(3) A képzési hozzájárulás tényleges összegét a felsőoktatási intézmény állapítja meg, azzal, hogy az irányadó összegnél ötven százalékkal alacsonyabb, illetve magasabb mértéket nem határozhat meg. A felsőoktatási intézmény a képzési hozzájárulás fizetésére kötelezett hallgatói legfeljebb tizenöt százalékát - a Kormány által meghatározott feltételek és szabályok szerint - mentesítheti a képzési hozzájárulás megfizetése alól. A felsőoktatási intézmény a mentességet és a tényleges képzési hozzájárulás összegét olyan módon állapítja meg, hogy a képzési hozzájárulás intézményi éves bevétele elérje vagy meghaladja a képzési hozzájárulás fizetésére kötelezettek létszámának és a (2) bekezdés szerint számított irányadó összegek szorzatának együttes összegét. * 

(4) A képzési hozzájárulásból származó bevételnek Kormány által meghatározott mértékét - legalább egyharmadát, de legfeljebb felét - a kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgatók támogatására kell fordítani. A fennmaradó részt a szenátus döntése alapján az intézmény fejlesztésére kell fordítani.

(5) A képzési hozzájárulás fizetésének részletes szabályait a Kormány állapítja meg.”

19. § Az Ftv. 129. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A felsőoktatási intézmény a diákotthonban elhelyezett hallgatókra tekintettel megállapított, a kollégiumi normatív támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult, ha a diákotthon a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató elhelyezését biztosítja és a diákotthont a 122. § (1) bekezdés b) pontja szerinti PPP keretében a felsőoktatási intézmény és a diákotthon fenntartója közötti szerződés szerint működtetik. A diákotthon fenntartója - az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a felsőoktatási intézménnyel kötött szerződésben meghatározott szolgáltatásra jogosult.”

20. § Az Ftv. 147. §-ának 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő 22/A. ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában:]

10. hátrányos helyzetű hallgató: az a hallgató, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt,”

22/A. kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgató: a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott ismérvek szerint, az átlagos mértéket meghaladó tanulmányi teljesítményt nyújtó hallgató,”

21. § Az Ftv. 152. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény 10/A. §-a és 10/B. §-a rendelkezései alapján utoljára 2006-ban lehet ösztöndíjat odaítélni, a már megállapított ösztöndíjakat e törvény hatálybalépése nem érinti, azokat az ösztöndíjas jogviszony kezdetekor hatályos rendelkezések szerint kell az ösztöndíj tartamának megfelelően folyósítani.”

22. § Az Ftv. 153. §-a (1) bekezdésének 7. és 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a következő 23. ponttal egészül ki:

[(1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza]

„7. a felsőoktatási információs rendszer működtetésével, a felsőoktatási intézmények iratkezelésével, az adattovábbítással, továbbá a diákigazolvánnyal, az oktatói igazolvánnyal, az oktatói azonosító számmal és a hallgatói azonosító számmal kapcsolatos eljárási kérdéseket, a támogatási idő nyilvántartásának, az államilag támogatott és a költségtérítéses képzés közötti átsorolásnak a rendjét [35. § (2) és (11) bekezdés, 55. § (6) bekezdés, 73. § (1) bekezdés],”

„12. a hallgatói juttatások és egyéb kedvezmények igénybevételi rendjét [51. § (3) bekezdés, 104. § (5) bekezdés, 118. § (6) bekezdés, 119. § (3) bekezdés, 125/A. § (4) bekezdés],”

„23. a hallgatói hozzájárulási kötelezettség megállapításának, nyilvántartásának és teljesítésének, a soron kívüli teljesítéshez kapcsolódó, a további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyra tekintettel igénybe vehető és egyéb kedvezmények biztosításának rendjét, [125/A. § (5) bekezdés].”

23. § Az Ftv. 158. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Azok a hallgatók, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, azt a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereznek. A hallgatók részére biztosított tanulmányi időt, a tanulmányok megszakítását és szüneteltetését a hallgatói jogviszonyuk létesítésekor érvényes rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. E rendelkezésektől a felsőoktatási intézmény 2015. szeptember 1-jétől eltérhet.”

24. § Az Ftv. 2. számú melléklet „A hallgatók adatai” címének 1. bb) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. E törvény alapján nyilvántartott adatok:

b) a hallgatói (kollégiumi tagsági, doktorandusz, doktorjelölt) jogviszonnyal összefüggő adatok:]

bb) a hallgató tanulmányainak értékelése, vizsgaadatok, megkezdett félévek, igénybe vett támogatási idő, a hallgatói jogviszony szünetelésének ideje, a képzési hozzájárulás adatai,”

25. § (1) E törvény - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) az Ftv. 46. §-a (7) bekezdése d) pontjának az „oktatási jogok miniszteri biztosához” szövegrésze helyébe az „oktatási jogok biztosához” szövegrész, az Ftv. 48. §-a (4) bekezdésének „melynek havi összege nem lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér)” szövegrésze helyébe a „melynek havi összege, a teljes munkaidő ötven százalékának megfelelő idejű foglalkoztatás esetén, nem lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér), eltérő idejű foglalkoztatás esetén ennek időarányos része” szövegrész, az Ftv. 55. §-a (2) bekezdésének „valamely képzési ciklusban záróvizsgát tett” szövegrésze helyébe a „valamely képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett” szövegrész, az Ftv. 59. §-a (2) bekezdésének „Ha az ismétlő javítóvizsga sem volt sikeres” szövegrésze helyébe a „Ha a javítóvizsga sem volt sikeres” szövegrész, az Ftv. 75. §-a (3) bekezdésének „az oktatási jogok miniszteri biztosának” szövegrésze helyébe „az oktatási jogok biztosának” szövegrész, az Ftv. 82. §-a (1) bekezdés c) pontjának az „oktatási jogok miniszteri biztosához” szövegrésze helyébe az „oktatási jogok biztosához” szövegrész, az Ftv. 103. §-a (1) bekezdés ac) pontjának az „oktatási jogok miniszteri biztosának hivatalát” szövegrésze helyébe „az oktatási jogok biztosának hivatalát” szövegrész, az Ftv. 112. §-a (9) bekezdésének „az oktatási jogok miniszteri biztosának” szövegrésze helyébe „az oktatási jogok biztosának” szövegrész, az Ftv. 114. §-a (3) bekezdésének „szabályzatában” szövegrésze helyébe „alapszabályában” szövegrész, az Ftv. 115. §-a (13) bekezdés b) pontjának „az e törvény 106. §-ának (1) bekezdésében” szövegrésze helyébe „a 106. § (1) bekezdésében” szövegrész, az Ftv. 120. §-a (3) bekezdésének „a saját bevételéből az átmenetileg szabad pénzeszközeit” szövegrésze helyébe „a saját bevételéből és előző évi bevételi előirányzat maradványaiból átmenetileg szabad pénzeszközeit - amennyiben nincs lejárt kötelezettsége -” szövegrész, az Ftv. 138. §-a (1) bekezdésének „megfelel az e törvény 137. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek,” szövegrésze helyébe a „megfelel a 137. § (2) bekezdésében meghatározott feltételnek,” szövegrész, az Ftv. 139. §-a (8) bekezdése b) pontjának „a 46. § (2) bekezdésének f) pontjában foglaltaktól” szövegrésze helyébe az „a 46. § (2) bekezdésének f) pontjában és a 125/A. §-ban foglaltaktól” szövegrész, az Ftv. 140. §-a (1) bekezdésének „az e törvény 23. §-ának (5) bekezdésében meghatározott” szövegrésze helyébe „a 23. § (5) bekezdésében meghatározott” szövegrész, az Ftv. 153. §-a (2) bekezdése a) pontjának „az oktatási jogok miniszteri biztosa hivatalának” szövegrésze helyébe „az oktatási jogok biztosa hivatalának” szövegrész, az Ftv. 1. számú melléklete „Nem állami főiskolák” címének „Budapesti Kommunikációs Főiskola, Budapest” szövegrésze helyébe „Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Budapest” szövegrész lép,

b) az Ftv. 7. §-a (4) bekezdésének, 18. §-a (5) bekezdésének, 23. §-a (5) bekezdésének és (7) bekezdés h) pontjának, 26. §-a (4) bekezdésének, 32. §-a (1) bekezdésének, 35. §-a (1) bekezdésének, 54. §-a (2) bekezdésének, 89. §-a (2)-(3) bekezdésének, 91. §-a (3) bekezdésének, 95. §-a (3) bekezdésének, 102. §-a (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésének, 103. §-a (1)-(2) bekezdésének, 104. §-a (1) és (4)-(6) bekezdésének, 105. §-a (1)-(3) és (5) bekezdésének, 106. §-a (1)-(4) és (6) bekezdésének, 107. §-a (1) és (3) bekezdésének, 110. §-a (3)-(4) és (6) bekezdésének, 111. §-a (2) és (8) bekezdésének, 112. §-a (1) és (6) bekezdésének, 113. §-a (1)-(2) és (8) bekezdésének, 116. §-a (2) bekezdésének, 117. §-a (1) és (3) bekezdésének, 139. §-a (6)-(7) és (11) bekezdésének, 145. §-a (3)-(4) és (7) bekezdésének, 151. §-a (4) és (7) bekezdésének, 153. §-a (2) bekezdés felvezető szövegének, (4) bekezdésének „oktatási miniszter” szövegrésze helyébe „oktatási és kulturális miniszter” szövegrész, az Ftv. 37. §-a (8) bekezdésének, 106. §-a (3) bekezdésének, 107. §-a (3) bekezdésének „az oktatási miniszternél” szövegrésze helyébe „az oktatási és kulturális miniszternél” szövegrész, az Ftv. 106. §-a (4) bekezdésének, 114. §-a (6) bekezdésének „az oktatási miniszternek” szövegrésze helyébe „az oktatási és kulturális miniszternek” szövegrész, az Ftv. 129. §-a (5) bekezdésének, 139. §-a (7) bekezdésének „az oktatási miniszterrel” szövegrésze helyébe „az oktatási és kulturális miniszterrel” szövegrész, az Ftv. 151. §-a (7) bekezdésének „az oktatási minisztertől” szövegrésze helyébe „az oktatási és kulturális minisztertől” szövegrész, az Ftv. 23. §-a (9) bekezdésének, 37. §-a (8) bekezdésének, 38. §-a (1) és (3) bekezdésének, 45. §-a (2) bekezdésének, 98. §-a (3) bekezdésének, 110. §-a (8) bekezdésének, a 111. §-a (2) és (5) bekezdésének, 113. §-a (2) és (5) bekezdésének, 118. §-a (2) és (3) bekezdésének, 122. §-a (4) bekezdésének, 127. §-a (4) bekezdésének, 128. §-a (2)-(3) és (7) bekezdésének, 149. §-a (11) bekezdésének „Oktatási Minisztérium” szövegrésze helyébe „Oktatási és Kulturális Minisztérium” szövegrész, az Ftv. 127. §-a (4) bekezdésének „az Oktatási Minisztériummal” szövegrésze helyébe „az Oktatási és Kulturális Minisztériummal” szövegrész, az Ftv. 113. §-a (1) bekezdésének „foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi” szövegrésze helyébe a „szociális és munkaügyi” szövegrész lép,

c) hatályát veszti az Ftv. 62. § (5) bekezdésének „ , képzési forma” szövegrésze, valamint a 73. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata, az Ftv. 126. § (1) bekezdésének „ingyenesen igénybe vehető” szövegrésze,

d) hatályát veszti az Ftv. 159. § (3) bekezdésének „A doktoranduszok jogai és kötelezettségei nem változnak.” szövegrésze.

(3) E törvény 1-2. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba.

26. § (1) Az Ftv. - e törvény 3. §-ával megállapított - 39. §-ának (3) bekezdését első alkalommal a 2007/2008. tanévre vonatkozó felvételi jelentkezési eljárásban kell alkalmazni.

(2) Az Ftv. - e törvény 6., 17-18. és 24. §-ával megállapított - 49. §-ának e) pontját, 125. §-át megelőző címét, 125. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegét és a) pontját, valamint (4) bekezdését, 125/A. §-át, 2. számú melléklet „A hallgatók adatai” címének 1. bb) pontját a 2007. szeptemberben az első évfolyamon alap- és mesterképzésben (egységes, osztatlan képzésben) államilag támogatott képzés keretében tanulmányaikat megkezdő hallgatók tekintetében, majd ezt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni. A 2007. szeptemberben államilag támogatott mesterképzésben első évfolyamon tanulmányokat kezdő hallgatók képzési hozzájárulás fizetésére 2008. szeptembertől kezdődően kötelesek.

(3) Az Ftv. - e törvény 4-5., 8-11. és 25. §-a (2) bekezdésének b) pontjával megállapított - 40. §-ának (3) bekezdését, 46. §-a (5) bekezdésének c) pontját, 53. §-ának (1) bekezdését, 55. §-ának (1) és (6) bekezdését, 56. §-ának (3) bekezdését, 60. §-ának (6) bekezdését, a 2007. szeptemberben tanulmányaikat az első évfolyamon megkezdő hallgatók tekintetében, majd ezt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.

(4) Az Ftv. - e törvény 13. §-ával megállapított - 107. §-ának (6) bekezdése alapján a regisztrációs központ a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Magyar Rektori Konferencia, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács hatósági nyilvántartásba vételét - e törvény hatálybalépését, illetve az alapító okirat kiadását követően - hivatalból lefolytatja.


  Vissza az oldal tetejére