Időállapot: közlönyállapot (2008.III.26.)

2008. évi IX. törvény

a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról * 

I. Fejezet

A vizitdíjra és a kórházi napidíjra vonatkozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezése

1. § (1) Hatályát veszti a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.)

a) II. fejezet 1. címében a „, valamint vizitdíj, illetve kórházi napidíj fizetése mellett” szöveg,

b) 18. § (9) bekezdésének az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvény (a továbbiakban: Eptv.) által megállapított c) pontja,

c) 18. §-ának az egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról szóló 2006. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Eüreftv.) által megállapított (9) bekezdése,

d) 18. § (10) bekezdés c) pontjában az „és ez alapján a biztosított által fizetendő kórházi napidíj összegéről” szöveg,

e) 18/A. § (1)-(18) bekezdése,

f) 35/A. §-a,

g) 36. § (3) bekezdésében az „a vizitdíj és kórházi napidíj beszedésével kapcsolatos kötelezettségeit, valamint” szöveg,

h) 37. § (1) bekezdésében az „Az a) pont ab) alpontjának alkalmazásakor az ellátásért az e törvény alapján beszedett vizitdíjat és kórházi napidíjat nem kell figyelembe venni.” szöveg,

i) 37. § (12) bekezdésének harmadik mondata,

j) 83. § (2) bekezdés f) pontja,

k) 83. § (6) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az Ebtv. 18/A. §-a.

2. § (1) Nem lép hatályba az Eptv.

a) 48. § (2) bekezdés b) pontjában a „vizitdíjhoz, illetve kórházi napidíjhoz” szöveg,

b) 64. § (1) bekezdés b) pontja,

c) 82. § (1) bekezdés b) pontjában a „vizitdíjra, kórházi napidíjra és egyéb” szöveg,

d) 84. § (1) bekezdés c) pontjában az „és ez alapján a pénztártag által fizetendő kórházi napidíj vagy a fizetett vizitdíj összegéről” szöveg,

e) 126. §-a.

(2) Hatályát veszti az Eptv.

a) 125. § (1) bekezdése,

b) 131. §-a.

(3) Az Eptv. 148. § (2) bekezdése az ,,i)-s) pont jelölése m)-w) pontra változik” szövegrész helyett az „i)-r) pont jelölése m)-v) pontra változik” szöveggel lép hatályba.

3. § (1) Hatályát veszti a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

a) 39. § (3) bekezdés a) pontjában a „, valamint vizitdíj-kompenzáció” szöveg,

b) 39. § (3) bekezdés h) pontjában a „, valamint a külön jogszabályban meghatározott vizitdíj-kompenzáció finanszírozására” szöveg.

(2) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (2) bekezdésében az „az Eb. 18/A. §-a alapján fizetendő vizitdíjat és” szöveg.

(3) Hatályát veszti az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

a) 10. § (1) bekezdés b) pontjában az „és az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során külön jogszabály alapján fizetendő vizitdíjhoz, illetve kórházi napidíjhoz való hozzájárulás” szöveg,

b) 10. § (2) bekezdésében az „az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során külön jogszabály alapján fizetendő vizitdíjhoz, illetve kórházi napidíjhoz való hozzájárulást,” szöveg,

c) 50/B. § (1) bekezdés f) pontja,

d) 50/D. § (2) bekezdés e) pontja,

e) 51/B. § (1) bekezdés b) pontja.

(4) Hatályát veszti az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 4. § (2) bekezdés s) pontja, valamint 35/A. §-a.

(5) Hatályát veszti az Eüreftv. 43. § (7) bekezdése.

(6) Hatályát veszti az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény 18. §-a.

II. Fejezet

A képzési hozzájárulásra vonatkozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezése

4. § (1) Hatályát veszti a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

a) 49. § e) pontjában az „államilag támogatott képzés keretében képzési hozzájárulást,” szöveg,

b) 51. § (3) bekezdés a) pontjában a „, valamint a képzési hozzájárulás” szöveg,

c) 51. § (4) bekezdésében a „, valamint a képzési hozzájárulás” szöveg,

d) 53. § (1) bekezdés harmadik mondata,

e) 125/A. §-át megelőző cím, 125/A. §-a,

f) 139. § (8) bekezdés b) pontjában az „és a 125/A. §-ban” szöveg,

g) 153. § (1) bekezdés 12. pontjában a „, 125/A. § (4) bekezdés” szöveg,

h) 153. § (1) bekezdés 23. pontja,

i) 2. számú melléklet „I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezetcím „I/B. A hallgatók adatai” rész 1. b) pont bb) alpontjában az „a képzési hozzájárulás adatai” szöveg.

(2) Az Ftv.

a) 53. § (1) bekezdésében a „költségeinek többségét az e törvényben meghatározottak szerint” szövegrész helyébe a „költségeit - ha e törvény másképp nem rendelkezik -” szöveg,

b) 125. §-át megelőző alcímében az „A KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS, ILLETVE TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ELLENÉBEN” szövegrész helyébe az „AZ INGYENESEN ÉS A TÉRÍTÉSI DÍJÉRT” szöveg

lép.

5. § (1) Hatályát veszti a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Ftvmód.)

a) 26. § (2) bekezdésében a „6.,”, „-18. és 24”, „49. §-ának e) pontját, 125. §-át megelőző címét,” és „125/A. §-át, 2. számú melléklet „A hallgatók adatai” címének 1. bb) pontját” szöveg,

b) 26. § (2) bekezdésének második mondata,

c) 26. § (3) bekezdésében az „53. §-ának (1) bekezdését,” szöveg.

(2) Az Ftvmód. 26. § (3) bekezdésében a „8-11.” szövegrész helyébe a „9-11.” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2007. évi CIV. törvény 41. § (2) bekezdése.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2008. április 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 1. § (2) bekezdése 2008. július 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 3. § (6) bekezdése 2009. január 1-jén lép hatályba.

7. § (1) Az Ebtv. 18. § (10) bekezdés c) pontjának és 18/A. § (18) bekezdés c) pontjának e törvény kihirdetésekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni az e törvény hatálybalépését megelőzően megkezdett ellátások tekintetében.

(2) A biztosított a 2008. évben húsz alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét az Ebtv. e törvény kihirdetésekor hatályos 18/A. § (17) bekezdésének alkalmazásával 2008. június 30-ig igényelheti vissza. A jegyző a vizitdíj visszaigénylésével összefüggő eljárásban az ellátást igénybe vevő biztosítottnak a nyugtán, illetve a számlán szereplő nevét és TAJ-számát az eljárás befejezéséig kezelheti.

(3) E törvény rendelkezései a vizitdíj bevezetésével összefüggésben megemelt pénzbeli ellátások összegét nem érintik.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy dolgozza ki az egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás megfelelő működését biztosító új finanszírozási rendszert és legkésőbb 2008. április 30-ig terjessze az Országgyűlés elé.

(5) Az e törvény hatálybalépését megelőzően megfizetett képzési hozzájárulást a felsőoktatási intézmény e törvény hatálybalépését követő harminc napon belül köteles visszafizetni, illetve a felsőoktatási intézmény részére még nem teljesített fizetési kötelezettséget nem kell teljesíteni.


  Vissza az oldal tetejére