Időállapot: közlönyállapot (2008.VI.18.)

2008. évi XXVII. törvény

egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról * 

1. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában - az Országgyűlés tisztségviselője, valamint az országgyűlési bizottság tagja és tisztségviselője kivételével - az Országgyűlés által megválasztott személy (a továbbiakban: közjogi tisztségviselő) a megválasztását követően, az Országgyűlés előtt a következő szöveggel esküt vagy fogadalmat tesz:

„Én, (a megválasztott közjogi tisztségviselő neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a Magyar Köztársaság fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.

(A megválasztott közjogi tisztségviselő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

(2) Az eskü vagy fogadalom tételéről a közjogi tisztségviselő okmányt ír alá.

2. § (1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A polgármester a megválasztását követően a képviselő-testület előtt a melléklet szerinti szöveggel esküt vagy fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá.”

(2) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény az e törvény melléklete szerinti melléklettel egészül ki.

3. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 3. § (3) bekezdése 2008. december 31-én lép hatályba.

(3) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 15. § (1) bekezdésében az „- az Országgyűlés házszabálya szerint - esküt tesz” szövegrész helyébe az „esküt vagy fogadalmat tesz” szöveg, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 16. § (2) bekezdésében az „esküt tesz” szövegrész helyébe az „esküt vagy fogadalmat tesz” szöveg, 35. § (2) bekezdésében az „esküt tesz” szövegrész helyébe az „az Országgyűlés előtt esküt tevő, vezető közjogi tisztséget betöltő személyek esküjének megfelelő szöveggel esküt vagy fogadalmat tesz” szöveg lép.

(4) A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 1. § (2) bekezdésében az „esküt tesz a képviselő-testület előtt” szövegrész, valamint 11. § (1) bekezdésében a „köteles esküt tenni a képviselő-testület előtt” szövegrész helyébe az „a képviselő-testület előtt - a polgármesterre irányadó szöveggel - esküt vagy fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá” szöveg lép, valamint hatályát veszti az 1. § (2) bekezdésének második mondata és 11. § (1) bekezdésének második mondata.

(5) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2. § (1) bekezdés j) pontja hatályát veszti.

(6) A 2. §, a 3. § (3)-(6) bekezdése, valamint a melléklet 2009. január 1-jén hatályát veszti.

Melléklet az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvényhez

„Melléklet
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényhez

A polgármester esküjének és fogadalmának szövege

„Én, (a polgármester neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a (megye/település/kerület) fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.

(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!””


  Vissza az oldal tetejére