Időállapot: közlönyállapot (2008.VI.24.)

2008. évi XXXVII. törvény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról * 

1. § (1) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjftv.) 7. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (5)-(10) bekezdés számozása (7)-(12) bekezdésre módosul:

„(5) A bevallást elektronikus úton teljesítő adózó számára az adóhatóság a központi elektronikus szolgáltató rendszerben, elektronikus úton ad tájékoztatást a nyilatkozatban foglalt rendelkezés teljesítésének megtörténtéről, melyet a 6. § (1) bekezdésében és a 6. § (6) bekezdésében meghatározott átutalást követő 15 napon belül kell teljesíteni. A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül történő tájékoztatás tényéről az adózó elektronikus levélben is értesítést kap.

(6) Amennyiben a bevallást nem elektronikus úton teljesítő adózó is igényli az (5) bekezdésben meghatározott, elektronikus úton történő tájékoztatást, erről a szándékáról az adóhatóság honlapján e célra rendszeresített formanyomtatványon a nyilatkozat évének szeptember 30. napjáig nyilatkozhat. Az ezen nyilatkozatban foglaltak alapján az adóhatóság a nyilatkozatot megküldő adózó részére az (5) bekezdésben meghatározott tájékoztatást biztosítja, feltéve, hogy az adózó a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges egyedi azonosítóval és titkos jelszóval rendelkezik.”

(2) Az Szjftv. - e § (1) bekezdésével 7. § (7) bekezdésről (9) bekezdésre átszámozott - bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kedvezményezett fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek - a 6. § (3) bekezdés szerinti tartalékolás esetén, beleértve a tartalékolást követő években felmerült, ilyen jellegű költségeket is - együttes összege az évente kiutalt költségvetési támogatás harminc százalékát nem haladhatja meg.”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az Szjftv. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit első alkalommal a 2008. adóévre benyújtott rendelkező nyilatkozatok esetében kell alkalmazni.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) az Szjftv. 5. § (6) bekezdésének b) pontjában a „6. § (5) bekezdés utolsó mondatában meghatározott” szövegrész helyébe a „6. § (5) bekezdés utolsó mondatában, továbbá a 7. § (5) bekezdésben meghatározott” szövegrész lép;

b) az Szjftv. 6. § (3) bekezdésének második mondatában a „7. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „7. § (7) bekezdése” szövegrész lép.

(4) E törvény 1. §-a, valamint e § (3) bekezdése a törvény hatálybalépését követő 5. napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére